Kehf Suresi peygamberimizin dikkat �ekti�i bir suredir

Kehf Suresi'nde s�rlar ve ahir zamana dair i�aretler bulunmaktad�r

Kehf Suresi'nde, Kehf Ehli'nin ola�an�st� durumu anlat�lmaktad�r

Kehf K�ssas�'nda k�yamet alametlerine ve ahir zamana y�nelik �nemli i�aretler vard�r

Hz. Musa ve Hz. H�z�r K�ssas�

Kehf Suresi'nde Hz. Z�lkarneyn hakk�nda �nemli bilgiler verilmi�tir

Kehf Suresi'ndeki baz� ayetlerin ebced de�erleri g�n�m�ze �ok yak�n zamanlara bakmaktad�r

KEHF SURES�'NDEK� BAZI AYETLER�N EBCED DE�ERLER� G�N�M�ZE �OK YAKIN ZAMANLARA BAKMAKTADIR

Onlar�n kalpleri �zerinde (sabr� ve kararl�l���) rabtetmi�tik... (Kehf Suresi, 14)

H�CR�: 1400 M�LAD�:1979

Dedi ki: Rabbimin beni kendisinde sa�lam bir iktidarla yerle�ik k�ld��� (g�� nimet ve imkan) daha hay�rl�d�r... (Kehf Suresi, 95)

H�CR�:1409,�M�LAD�:1988 (�eddesiz)

Ger�ekten biz ona yery�z�nde sapasa�lam bir iktidar verdik... (Kehf Suresi, 84)

H�CR�:1440, M�LAD�:2019 (�eddeli)

Kehf Suresi'nde hicri 14. y�zy�l ba��na yani miladi olarak 20. y�zy�l�n sonu ve 21. y�zy�l�n ba��na bakan bir i�aret ise Kehf Suresi'nin s�ra numaras� ile ayet say�s�n�n �arp�m�ndan elde edilen 1980 rakam�d�r. Bu rakam Hicri 14. asr�n ba�lar�na tekab�l etmektedir.

18. Sure Kehf Suresi�110 ayet 18 x 110 = 1980

Bedi�zzaman Said Nursi de bir�ok s�z�nde ahir zaman�n ba�lang�c� olarak ayn� tarihlere i�aret etmi�tir. �rne�in bir s�z� �u �ekildedir:

���te bu hakikati bilmeyen insafs�z insanlar derler ki: "Ahiretin tafsilat�n� ders alan m�teyakk�z kalbli, keskin nazarl� olan sahabelerin fikirleri ni�in bin sene hakikatten uzak olarak fikirleri d��m�� gibi, istikbal-i d�nyevide bin d�rty�z sene sonra gelecek bir hakikati as�rlar�nda karib zannetmi�ler?��

�stad burada, sahabelerin ya�ad��� d�nemden "1400 sene sonra"s�ndan bahsederek, ahir zaman�n 1980'li y�llara tekab�l edece�ine i�aret etmi�tir. Burada ne 1373, ne 1378, ne de 1398 denmemi�, tam 1400 denmi�tir. Yani Hicri 14. y�zy�l.

Kehf Suresi iman edenler i�in �ok �nemli bir m�jde i�ermektedir. Bu m�jde, Peygamberimiz (sav)'in de hadislerinde bildirdi�i, kutlu bir d�nem olan ahir zaman�n yakla�mas�d�r. Kehf Suresi bu a��dan bak�ld���nda, �slam'�n ahir zamanda ge�irece�i�ba�lang��, geli�me ve Hz. �sa'n�n geli�i ile birlikte sonu�lanacak olan hakimiyet d�nemlerine i�aret etmektedir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com