Kehf Suresi peygamberimizin dikkat �ekti�i bir suredir

Kehf Suresi'nde s�rlar ve ahir zamana dair i�aretler bulunmaktad�r

Kehf Suresi'nde, Kehf Ehli'nin ola�an�st� durumu anlat�lmaktad�r

Kehf K�ssas�'nda k�yamet alametlerine ve ahir zamana y�nelik �nemli i�aretler vard�r

Hz. Musa ve Hz. H�z�r K�ssas�

Kehf Suresi'nde Hz. Z�lkarneyn hakk�nda �nemli bilgiler verilmi�tir

Hz. Z�lkarneyn g��l� bir iktidara ve �st�n bir ilme sahiptir
Hz. Z�lkarneyn'in bat�ya yolculu�u
Hz. Z�lkarneyn sadece bir devlet adam� ve hakim de�il, ayn� zamanda bir m�r�ittir
Hz. Z�lkarneyn'in do�uya yolculu�u
Hz. Z�lkarneyn'in ���nc� yolculu�u
Hz. Z�lkarneyn, kendisinden yard�m istenilen bir liderdir
Hz. Z�lkarneyn yapt��� yard�m kar��l���nda hediye almam��t�r
Hz. Z�lkarneyn ileri bir in�aat teknolojisi kullanm��t�r
Hz. Z�lkarneyn taraf�ndan yap�lan set a��lamam��t�r

Kehf Suresi'ndeki baz� ayetlerin ebced de�erleri g�n�m�ze �ok yak�n zamanlara bakmaktad�r

KEHF SURES�'NDE HZ. Z�LKARNEYN HAKKINDA �NEML� B�LG�LER VER�LM��T�R

Sana (Ey Muhammed,) Zu'l-Karneyn hakk�nda sorarlar. De ki: "Size, ondan '���t ve hat�rlatma olarak' (baz� bilgiler) verece�im. (Kehf Suresi, 83)

Ayette ge�en "���t ve hat�rlatma" ifadesi son derece �nemlidir. ��nk� tarih boyunca Hz. Z�lkarneyn k�ssas� �e�itli yorumcularca �ok farkl� �ekillerde yorumlanm��t�r.

Ancak Allah Hz.Z�lkarneyn k�ssas�n�n ilk ayetinde bu k�ssan�n aktar�lmas�n�n hikmetlerinden baz�lar�n� bizlere a��k�a bildirmektedir: M�minlere bir hat�rlatma, ���t verme ve hikmet bildirme...

Hz. Z�lkarneyn g��l� bir iktidara ve �st�n bir ilme sahiptir

Ger�ekten, Biz ona yery�z�nde sapasa�lam bir iktidar verdik ve ona her �eyden bir yol (sebep) verdik. O da, bir yol tuttu. (Kehf Suresi, 84-85)

Ayetlerden Hz. Z�lkarneyn'in �lkesinde sorunlar�n ya�anmad���, iktidar�n�n �ok sa�lam, ak�lc� ve g��l� oldu�u anla��lmaktad�r.�

Allah ayette ge�en, "ona her�eyden bir yol (sebep) verdik" ifadesiyle Hz. Z�lkarneyn'e her�eye ��z�m ve �are bulma g�c� verdi�ine dikkat �ekmektedir. Hz. Z�lkarneyn �ok ak�ll�, ferasetli ve basiret sahibi bir m�mindir. Allah'�n verdi�i bu �st�n �zellikler sayesinde karma��k gibi g�z�ken her t�rl� soruna hemen ��z�m bulmakta, aksakl�klar� gidermektedir.

Hz. Z�lkarneyn�in bat�ya yolculu�u

Sonunda g�ne�in batt��� yere kadar ula�t� ve onu kara �amurlu bir g�zede batmakta buldu, yan�nda bir kavim g�rd�. Dedik ki: "Ey Zu'l-Karneyn, (istiyorsan onlar�) ya azaba u�rat�rs�n veya i�lerinde g�zelli�i (ge�erli ilke) edinirsin." (Kehf Suresi, 86)


...g�ne�in batt��� yere kadar ula�t�
ve onu kara �amurlu bir g�zede batmakta buldu...
(Kehf Suresi, 86)

Hz. Z�lkarneyn'in ilk �nce bat�ya do�ru gitti�i anla��lmaktad�r. G�ne�in batt��� yer olarak tarif edilen bu b�lge, d�nyan�n en bat� noktas� olabilir. E�er Avrupa k�tas� esas olarak al�n�rsa bu b�lge, Avrupa k�tas�n�n en u� noktas�n� olu�turan �spanya ve Cebelitarik Bo�az� civar� olabilir. Afrika k�tas� esas olarak al�n�rsa bu kez de bu k�tan�n en bat�daki noktalar� olan Moritanya ve Senegal gibi b�lgelere i�aret etti�i d���n�lebilir. Ancak harita �l�� al�nd���nda en bat� noktan�n Afrika k�tas�na i�aret ediyor olmas� muhtemeldir. (En do�rusunu Allah bilir).

Ayetlerde Hz. Z�lkarneyn'in y�neldi�i bu bat� b�lgesini tarif ederken kullan�lan bir di�er tan�m ise "kara �amurlu g�ze" ifadesidir. Bu ifadenin Arap�as� "aynin hami'e"dir. Bu ifadedeki "ayn" kelimesi "g�z, p�nar, �e�me, kaynak" anlamlar�na gelmektedir. "Hamie" kelimesi ise "siyah �amur, bal��k, bulan�k, �amurlu" manalar�ndad�r.

G�ne�in deniz kenar�nda bat���n� uzaktan izleyen bir ki�i, g�ne�i denize giriyormu� gibi g�r�r. Ya da da��n arkas�ndan g�ne� batarken, uzaktan bak�ld���nda sanki g�ne� da�a giriyormu� gibi hissedilir. Bu ki�inin bulundu�u yere ve bak�� a��s�na ba�l�d�r.

Hz. Z�lkarneyn ayette tarif edilen b�lgeye ula�t���nda orada bir toplulukla kar��la��r. O toplulu�a kar�� nas�l davranmas� gerekti�ini ise Allah ona bildirir. Hz. Z�lkarneyn'in verece�i kar��l�k hukuki bir kar��l�kt�r. G�zellikle ve iyilikle davranana g�zel kar��l�k verilirken, k�t�l���, zulm� ve isyan� yol edinenlere de ona g�re bir kar��l�k verilecektir. Bu kar��l���n nas�l olaca�� ise hakimin yetkisindedir. Bu ifadeden Hz. Z�lkarneyn'in devlet ba�kanl��� g�revinin yan� s�ra hakimlik yetkisine de sahip oldu�u anla��lmaktad�r. Hz. Z�lkarneyn, o d�nemde mevcut olan ceza hukukuna g�re ya hapis cezas�, ya g�zalt�, ya da ba�ka bir ceza uygulamaktad�r.

Hz. Z�lkarneyn sadece bir devlet adam� ve hakim de�il, ayn� zamanda bir m�r�ittir

Dedi ki: "Kim zulmederse biz onu azabland�raca��z, sonra Rabbine d�nd�r�l�r, O da onu g�r�lmemi� bir azabla azabland�r�r. Kim iman eder ve salih amellerde bulunursa, onun i�in g�zel bir kar��l�k vard�r. Ona buyru�umuzdan kolay olan�n� s�yleyece�iz." (Kehf Suresi, 87-88)

Hz. Z�lkarneyn konu�malar�nda hemen Allah'� ve ahiret g�n�n� hat�rlatmakta yani onlarla M�sl�manca konu�maktad�r. Ayetlerde ge�en ifadelerden Hz. Z�lkarneyn'in M�sl�man bir idareci, devletinin ise M�sl�man bir devlet oldu�u; tebas� alt�ndaki insanlar� e�itti�i, onlara Allah'�n r�zas�na uygun tarzda h�kmetti�i a��k�a anla��lmaktad�r.

Hz. Z�lkarneyn, kar��la�t��� toplulu�u hemen Allah'a imana, samimiyete, Kuran'da bildirilen salih amelleri, ibadetleri yerine getirmeye davet etmektedir. Bu ki�ileri te�vik etmek i�in d�nya ve ahiret hayat�ndaki kar��l��a dikkat �ekmekte, b�ylece onlar� hidayete �a��rmaktad�r.

Hz. Z�lkarneyn�in do�uya yolculu�u

Sonra (yine) bir yol tuttu. Sonunda g�ne�in do�du�u yere kadar ula�t� ve onu (g�ne�i), kendileri i�in bir siper k�lmad���m�z bir kavim �zerine do�makta iken buldu. ��te b�yle, onun yan�nda "�z� kapsayan bilgi oldu�unu" (veya yan�nda olup-biten her �eyi) biz (ilmimizle) b�sb�t�n ku�atm��t�k. (Kehf Suresi, 89-91)


Sonunda g�ne�in do�du�u yere kadar ula�t�...(Kehf Suresi, 90)

Z�lkarneyn ikinci kez yol tuttu�unda bu kez do�u taraf�na do�ru gider. Ayette ge�en bu ifade ile, muhtemelen yine haritaya g�re en do�udaki Kore, �in ya da Kuzey �in (Man�urya) gibi b�lgelere i�aret ediliyor olabilir.

Ayetin devam�nda Hz. Z�lkarneyn'in "kendileri i�in bir siper k�lmad���m�z bir kavim" ile kar��la�t���ndan bahsedilmektedir. Ayette ge�en siper kelimesinin Arap�as� "sitren"dir ve bu kelime "�rtmek, gizlemek" anlam�na gelen Arap�a "setere" fiilinden gelmektedir. Buradan anla��ld��� gibi siper kelimesi bu ayette, "elbise ya da binadan m�te�ekkil �rt�" anlam�nda kullan�lmaktad�r.

Dolay�s�yla s�z konusu topluluk, i�inde bar�nabilecekleri bir evleri olmayan, d�z bir arazide ya�ayan, g�ne�ten korunabilecekleri bar�naklar�, �emsiyeleri veya herhangi ba�ka bir gere�leri bulunmayan, d��ar�da ya�ayan g��ebe bir topluluk olabilir. Geceleri �al���p, g�nd�zleri de yer alt�nda bir s���nakta ya��yor olabilirler. Ayn� zamanda giyecekleri olmayan, ilkel �artlarda, medeni olmayan bir ortamda ya�ayan bir topluluk olmalar� da muhtemeldir.

91. ayette ise Hz. Z�lkarneyn'in �z� kapsayan bir bilgiye sahip oldu�undan bahsedilmektedir. �z� kapsayan bilgi ifadesinin Arap�adaki kar��l��� "hubr"dur. Ve bu kelime "b�t�n incelikleri ve hakikati bilme" anlam�nda kullan�lmaktad�r.

Hz. Z�lkarneyn�in ���nc� yolculu�u

Sonra bir yol (daha) tuttu. �ki seddin aras�na kadar ula�t�, onlar�n (sedlerin) �n�nde hemen hemen hi�bir s�z� kavramayan bir kavim buldu. (Kehf Suresi, 92-93)

Z�lkarneyn ���nc� kez yol tuttu�unda bu kez geri d�ner ve en do�u ile en bat� aras�nda bir b�lgeye ula��r. Buras�, Himalayalar'da bir b�lge olabilir. Nitekim Bedi�zzaman Said Nursi de ayn� b�lgelere i�aret etmekte ve Hz. Z�lkarneyn'in "... Hind ve �in'deki akvam-� mazlumeye tecav�zlerini durdurmak i�in o Himalaya silsilelerine yak�n iki da� ortas�nda uzun bir sed yapt��� ve o akvam-� vah�iyenin kesretle h�cumlar�na �ok zaman mani oldu�unu..."(Bedi�zzaman Said Nursi, 16. Lema, s. 101) hat�rlatmaktad�r. �stad'�n da belirtti�i gibi bu iki set, iki da� silsilesi olabilir.

Ayette Hz. Z�lkarneyn'in yeni gitti�i b�lgede kar��la�t��� toplulu�un hemen hi�bir s�z� kavramad�klar� da ifade edilmektedir. "Hi�bir s�z" de�il, "hemen hemen hi�bir s�z" denmesi, bu toplulu�un farkl� ve al���lm���n d���nda bir dil konu�tu�una i�aret ediyor olabilir.

Ancak Hz. Z�lkarneyn bu kavimle konu�abilmektedir. Bu durumda Hz. Z�lkarneyn ya �zel bilgisiyle bu farkl� dili anlay�p konu�uyordur ya da yan�nda bulunan ki�iler bu dili anl�yor olabilirler. Bu ayet, Hz. Z�lkarneyn'in yan�nda bu konularda bilgili �zel bir ekibi oldu�una i�aret ediyor olabilir.

Ayetlerden ayr�ca Hz. Z�lkarneyn'in gitti�i her yerde sefalet, yoksulluk ve zay�f b�rak�lm��l�k oldu�u anla��lmaktad�r. Bat� taraf�ndaki topluluk da, do�udaki topluluk da ihtiya� i�indedir. Do�udaki topluluk g�ne�ten korunacak bir bar�naklar� olmayacak kadar b�y�k bir sefaletle i� i�edir. �ki setin aras�ndaki halk ise cehalet i�indedir, k�lt�rel ve teknolojik a��dan geli�memi�tir. Ayr�ca kendilerini d�� tehlikelerden korumaktan aciz bir topluluktur. Bu nedenle de �lke b�y�k bir anar�i tehlikesiyle kar�� kar��yad�r. Hz. Z�lkarneyn'den yard�m istemelerinin en �nemli nedeni de i�te bu yoksulluk, cehalet ve karga�a olabilir.

Hz. Z�lkarneyn, kendisinden yard�m istenilen bir liderdir

Dediler ki: "Ey Zu'l-Karneyn, ger�ekten Ye'cuc ve Me'cuc, yery�z�nde bozgunculuk ��kar�yorlar, bizimle onlar aras�nda bir sed in�a etmen i�in sana vergi verelim mi?" (Kehf Suresi, 94)

Ye'c�c ve Me'c�c'�n bozgunculuklar� nedeniyle zor durumda olan bu kavim, Hz. Z�lkarneyn'den kendilerine yard�m etmesini istemekte, bu yard�m�n kar��l���nda da ona vergi vermeyi teklif etmektedirler. Buradan Hz. Z�lkarneyn'in tek ba��na bir ki�i olmad���, bir devleti y�netti�i anla��lmaktad�r. Ayn� Hz. S�leyman gibi Hz. Z�lkarneyn de devlet g�c�ne ve askeri g�ce sahiptir.

Ayette i�aret edilen bir di�er konu da Hz. Z�lkarneyn'in yan�nda, �nceki ayette i�aret edilen dil uzmanlar� gibi, bay�nd�rl�k ve imar konular�ndan da anlayan bir ekip oldu�udur. Hz. Z�lkarneyn'in bu konularla ilgilendi�i, mimari ve imar teknolojisini iyi bildi�i de yap�lan yard�m talebinden anla��lmaktad�r. Hatta bu konulardaki bilgisi ile tan�nd���, me�hur oldu�una da ayetlerde i�aret edilmektedir. Onun bu �n� nedeniyle, di�er devletler kendisinden bu y�nde bir yard�m istemektedirler. T�m bu �zellikleri, Hz. Z�lkarneyn'in devletinin g�c�n� ve �ap�n� anlamak i�in de bir delil niteli�indedir.

Hz. Z�lkarneyn'in hem bat� taraf�nda hem de do�u taraf�nda b�yle b�y�k sayg� g�rmesi ve etkili olmas� onun d�nyaya hakim bir devletin ba��nda oldu�unun g�stergesi olabilir. Dolay�s�yla ayetlerden onun, yery�z�ne bar��, adalet ve g�venlik getirmekle sorumlu oldu�unu bilen bir lider oldu�unu anl�yoruz. Kendisini sadece kendi �lkesinden de�il, d�nyan�n her b�lgesinden sorumlu hissetmektedir.

Hz. Z�lkarneyn k�ssas�yla ahir zamanda �slam ahlak�n�n da �ayn� Hz. Z�lkarneyn'de oldu�u gibi- t�m d�nyaya hakim olaca��na i�aret edilmektedir.

Hz. Z�lkarneyn yapt��� yard�m kar��l���nda hediye almam��t�r

Dedi ki: "Rabbimin beni kendisinde sa�lam bir iktidarla yerle�ik k�ld��� (g��, nimet ve imkan), daha hay�rl�d�r. Madem �yle, bana (insani) g��le yard�m edin de, sizinle onlar aras�nda sapasa�lam bir engel k�lay�m." (Kehf Suresi, 95)

Kuran'da peygamberlerin bu ahlak�yla ilgili ba�ka �rnekler de bulunmaktad�r. Hz. Z�lkarneyn'in teklif edilen maddi kar��l��� kabul etmemesinin pek �ok hikmeti olabilir. Bu hikmetlerden biri alaca�� bir yard�m�n kar�� tarafta olu�turabilece�i olumsuz etkileri�engellemek olabilir. ��nk� insan�n maddi yard�mda bulundu�u bir ki�iye kar�� sayg�s�nda, itaatinde ve boyun e�icili�inde azalma olabilir. Bu, insan psikolojisinde olan bir ruh halidir. Ayette b�yle bir duruma mahal vermemek i�in, yap�lan bir yard�m�n �cretsiz ve ikram olarak yap�lmas�n�n �nemine i�aret edilmektedir. Hi� ��phesiz b�yle bir yard�m hem sevgiyi, hem de ba�l�l��� daha �ok art�racakt�r. �stelik Hz. Z�lkarneyn de t�pk� Hz. S�leyman gibi, ekonomisi ve hazinesi �ok g��l� bir devletin ba��ndad�r ve bu zengin devletin, yapt��� yard�ma bir kar��l�k beklemeye ihtiyac� yoktur.

Ancak Hz. Z�lkarneyn, maddi kar��l�k almad��� bu kavmin, yapaca�� yard�ma insan g�c�yle destek olmalar�n� istemektedir. B�ylece kendi devletinin insan g�c�n� kullanmay� tercih etmemekte, yard�m etti�i kavmin yerel halk�n� g�revlendirmekte, onlara �e�itli sorumluluklar vermektedir. Bu �ekilde, onlara sanat� ve bilimi ��retmekte, k�lt�rel ve teknolojik a��dan ilerlemelerini sa�lamaktad�r. Ayr�ca at�l ve bo� duran insan g�c�n� harekete ge�irmektedir. B�ylece hem kendi devletinin hazinesinden gereksiz harcama yapmamakta, hem de kendi savunmalar�nda g�revlendirmek suretiyle onlar� �lkelerine fayda sa�lar hale getirmektedir. Adalete, sayg�ya ve hakkaniyete dayanan b�yle bir ili�ki hi� ��phesiz kar��l�kl� g�veni ve halk�n deste�ini kolayl�kla elde edebilir.�

Hz. Z�lkarneyn ileri bir in�aat teknolojisi kullanm��t�r

"Bana demir k�tleleri getirin", iki da��n aras� e�it d�zeye gelince, "K�r�kleyin" dedi. Onu ate� haline getirinceye kadar (bu i�i yapt�, sonra:) dedi ki: "Bana getirin, �zerine eritilmi� bak�r (katran) d�keyim." (Kehf Suresi, 96)

Ayette Hz. Z�lkarneyn'in iki da� aras�ndaki bu sa�lam engeli yaparken demir ve erimi� bak�r� (baz� tefsircilere g�re katran�) kulland��� haber verilmektedir. Hz. Z�lkarneyn, seti olu�tururken demir k�tlelerini g�n�m�zdeki k�pr� yap�m teknolojisindeki y�ntemle kullanm�� olabilir. Bunun i�in demirler u� u�a getirilmi�, daha sonra birle�me noktalar�ndan kaynak yap�lm�� ve b�ylece b�y�k bir set meydana getirilmi� olabilir. �ki da��n aras�nda betonarme bir k�pr� de yapm�� olabilir. Bu k�pr�y� olu�turan demir k�tlelerinin aras�na ilaveler yap�p, kaynakla birbirlerine yap��malar�n� sa�lam�� olabilir. �nce demirler �at�lm��, sonra ya k�r�kleme yoluyla ya da erimi� bak�r� (ya da katran) zamk gibi kullanarak demirleri birbirine yap��t�rm�� olabilir. Demirleri birbirine yap��t�racak bu zamklama i�in de bir oluk olu�turmu� ve bu oluktan erimi� haldeki bak�r� ak�tm�� olabilir. (En do�rusunu Allah bilir).


Katran

Ayette "eritilmi� bak�r" olarak �evrilen ifadenin bir anlam� da "katran"d�r. Katran, demiri nem ve deniz suyundan korumak i�in kullan�lan, �am a�ac�ndan ve maden k�m�r�nden elde edilen bir kaplama maddesidir. Hz. Z�lkarneyn katran�, olu�turdu�u demirden yap�n�n �zerine ak�tm�� ve bu sayede demirin okside olup, paslanmas�n� engellemi� olabilir. Nitekim bug�n modern betonarme teknolojisiyle in�a edilen yap�larda da bu sistem aynen kullan�lmaktad�r.�

Hz. Z�lkarneyn betonarme yap�y� olu�turmak i�in �zerine katran ak�t�lm�� olan demiri, kum, kire�, �ak�l ta�� ve sudan olu�turulan bir har� malzemesi ile birle�tirmi� olabilir. B�ylece �ok g��l� ve kolay kolay y�k�lmayacak bir set meydana getirmi� olabilir. Normal �artlar alt�nda kum ve kire�le yap�lan bir har� kolayl�kla delinebilir. Ancak bu har� demirle takviye edilince, delinmesi m�mk�n olmaz. Bu yap�, delmek isteyenler a��s�ndan son derece cayd�r�c� olur. Bu betonarme yap�n�n �zerine uygulanan bir bask� sonucunda y�k�lmas�, zarar g�rmesi, �zerinde ge�i� yap�lacak bir delik a��lmas� �ok zordur. �zellikle de ters veya d�z �arpraz �eklinde dizilen demirlerle olu�turulan bir betonarme yap�n�n o zamanki �artlarda y�k�lmas� Allah'�n dilemesi d���nda imkans�zd�r.

Hz. Z�lkarneyn bu setin imar� s�ras�nda g�n�m�zde yayg�n bir �ekilde kullan�lan baraj teknolojisinden de faydalanm�� olabilir. Bu da farkl� bir y�ntemdir. Bunun i�in aralar�nda set �ekilecek olan iki da� aras�nda bir baraj kurulmas� gerekmektedir. E�er bu baraj ters e�ilimli olarak in�a edilirse, b�yle bir durumda bu setin ge�ilmesi de asla m�mk�n olmaz.

Hz. Z�lkarneyn taraf�ndan yap�lan set a��lamam��t�r

B�ylelikle, ne onu a�abildiler, ne onu delmeye g�� yetirebildiler. Dedi ki: "Bu benim Rabbimden bir rahmettir. Rabbimin va'di geldi�i zaman, O, bunu d�md�z eder; Rabbimin va'di hakt�r." (Kehf Suresi, 97-98)

97. ayetteki ifade setin y�ksek oldu�una bir i�arettir. Ayr�ca o d�nemin insanlar�n�n bu seti delmeye g�� yetirememeleri ise setin dayan�kl�l���na dikkat �ekmektedir. Bu dayan�kl�l�k da yine s�z konusu setin yap�m�nda, g�n�m�zde t�m modern yap�larda kullan�lan betonarme teknolojisine benzer sistemle in�a edildi�inin delillerinden olabilir.

Ayr�ca 98. ayette bildirildi�i �zere, Hz. Z�lkarneyn'in setin yap�m�n� tamamlad�ktan sonra ilk hat�rlatt��� �ey Allah'�n, Rahman ve Rahim s�fatlar�d�r. O, bu setin Allah'�n merhametinin bir delili oldu�unu ve Allah dilemedik�e b�yle bir seti yapmay� hi� kimsenin ba�aramayaca��n� �ok iyi bilmektedir. Bu nedenle de seti yapan�n Rabbimiz oldu�unu hemen hat�rlatmakta, b�ylece insanlar�n bu ba�ar�y� kendilerinden sanma gafletine d��melerine engel olmak istemektedir.�

Kehf Suresi'nin 98. ayetinde Hz. Z�lkarneyn'in in�a etti�i bu g��l� setin k�yamete kadar baki kalaca�� da haber verilmektedir. Ayette ge�en vaad kelimesi, bir sonraki ayetten de anla��ld��� gibi k�yameti ifade etmektedir. Bu ise, setin k�yamete kadar korunaca�� anlam�na gelmektedir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com