Kehf Suresi peygamberimizin dikkat �ekti�i bir suredir

Kehf Suresi'nde s�rlar ve ahir zamana dair i�aretler bulunmaktad�r

Kehf Suresi'nde, Kehf Ehli'nin ola�an�st� durumu anlat�lmaktad�r

Kehf K�ssas�'nda k�yamet alametlerine ve ahir zamana y�nelik �nemli i�aretler vard�r

Onlar�n say�s�n� sadece Allah ve az say�da ki�i bilmektedir
Ashab-� Kehf'in ma�arada kal�� s�resi

Hz. Musa ve Hz. H�z�r K�ssas�

Kehf Suresi'nde Hz. Z�lkarneyn hakk�nda �nemli bilgiler verilmi�tir

Kehf Suresi'ndeki baz� ayetlerin ebced de�erleri g�n�m�ze �ok yak�n zamanlara bakmaktad�r

KEHF KISSASI'NDA KIYAMET ALAMETLER�NE VE AH�R ZAMANA Y�NEL�K �NEML� ��ARETLER VARDIR

B�ylece, Allah'�n va'dinin hak oldu�unu ve ger�ekten k�yametin, kendisinde ��phe bulunmad���n� bilmeleri i�in (�ehir halk�na ve sonraki insan ku�aklar�na) onlar� buldurmu� olduk. (Onlar� g�renler) Kendi aralar�nda durumlar�n� tart���yorlard�, (bir k�sm�) dedi ki: "Onlar�n �st�ne bir bina in�a edin, Rableri onlar� daha iyi bilir." Onlar�n i�ine galip gelen (s�zleri ge�en)ler ise: "�stlerine mutlaka bir mescid yapmal�y�z" dediler. (Kehf Suresi, 21)

Kehf Ehli'nin insanlar taraf�ndan bulunmas� ise, iyi insanlar�n iyilerle kendili�inden bulu�acaklar�na, birbirlerinden uzakta bulunsalar da bir g�n mutlaka biraraya geleceklerine i�aret olabilir.

Onlar�n say�s�n� sadece Allah ve az say�da ki�i bilmektedir

(Sonra gelen ku�aklar) Diyecekler ki: "��'t�ler, onlar�n d�rd�nc�s� k�pekleridir." Ve: "Be�tiler, onlar�n alt�nc�s� k�pekleridir" diyecekler. (Bu,) Bilinmeyene (gayba) ta� atmakt�r. "Yedidirler, onlar�n sekizincisi k�pekleridir" diyecekler. De ki: "Rabbim, onlar�n say�s�n� daha iyi bilir, onlar� pek az (insan) d���nda kimse bilemez." �yleyse onlar konusunda a��kta olan bir tart��madan ba�ka tart��ma ve onlar hakk�nda bunlardan hi� kimseye bir �ey sorma. (Kehf Suresi, 22)

Ayette ge�en "onlar� pek az (insan) d���nda kimse bilemez" ifadesiyle Allah, derin bilgiye sahip �ok az say�da ki�inin, bu say�y� bilebilece�ine i�aret etmektedir. �rne�in bu ki�i Hz. H�z�r olabilir. Bunun yan�s�ra Hz. H�z�r'�n e�itiminden ge�mi� ve ona tabi olmu� talebelerinin de, Allah'�n dilemesi ve bildirmesiyle bu bilgiye sahip olmas� m�mk�nd�r. Nitekim Kuran'da Allah'�n vahyetmesiyle el�ilerin gaybdan yana baz� bilgilere sahip olduklar� bildirilmektedir.

Bu ayetin devam�nda ge�en "... a��kta olan bir tart��madan ba�ka tart��ma" ifadesi ise, Kuran'a uygun tart��maya i�aret etmektedir. M�minler, bir konu �zerinde tart���rken Kuran'a uygun delil getirmeye �nem vermelidirler. Dini inkar edenler tam tersi bir tutum i�indedirler. Onlar�n tek amac� tart��ma ��karmak, bu vesileyle dine ve inananlara kar�� d��manca tav�rlar�n� ortaya koymakt�r. Nitekim Allah Kuran'da baz� insanlar�n "yaln�zca bir tart��ma-konusu olsun diye" (Zuhruf Suresi, 58) inkarc� �rnekler verdiklerine dikkat �ekmektedir.�

Yukar�daki ayetin sonunda ge�en "onlar hakk�nda bunlardan hi� kimseye bir �ey sorma" �eklindeki ifade ise, iman edenlerin vahiyle bildirilenlerin d���nda hi�bir bilgiye ra�bet etmemeleri gerekti�ini ifade etmektedir. ��nk� gayb� bilen Allah't�r. �nsanlar�n kendi bilgilerine, zanlar�na ve yorumlar�na dayanarak ortaya att�klar� yanl�� rivayetlerin m�minler nezdinde hi�bir k�ymeti yoktur. Dolay�s�yla kayna�� belli olmayan, a��zdan a��za dola�arak gelen, kulaktan dolma aktar�lan, uydurma rivayetlere, haberlere �nem vermek bu ayetle yasaklanmaktad�r.

Ashab-� kehf�in ma�arada kal�� s�resi

Onlar ma�aralar�nda �� y�z y�l kald�lar ve dokuz (y�l) daha katt�lar. De ki: "Ne kadar kald�klar�n� Allah daha iyi bilir. G�klerin ve yerin gayb� O'nundur. O, ne g�zel g�rmekte ve ne g�zel i�itmektedir. O'nun d���nda onlar�n bir velisi yoktur. Kendi h�km�nde hi� kimseyi ortak k�lmaz." (Kehf Suresi, 25-26)

Bu ayetlerde Ashab-� Kehf'in ma�arada uyku halinde �� y�z y�l kald�klar� bildirilmektedir. Uyanmalar�na yak�n bir zamanda bu s�re uzat�lm�� ve �� y�z y�l�n �zerine dokuz y�l daha eklenmi� olabilir. B�ylece onlar ma�arada �� y�z dokuz y�l kalm�� olabilirler.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com