Kehf Suresi peygamberimizin dikkat �ekti�i bir suredir

Kehf Suresi'nde s�rlar ve ahir zamana dair i�aretler bulunmaktad�r

Kehf Suresi'nde, Kehf Ehli'nin ola�an�st� durumu anlat�lmaktad�r

Ashab-� Kehf'in gizlili�i belirli bir s�reye kadar devam etmi�tir
Kral�n kar��s�nda inan�lar�n� a��k�a dile getirmi�lerdir
Kendi milletlerine Allah'�n dinini tebli� etmi�lerdir
�nkarc�lar�n fikir sisteminden tamamen uzakla�m��lard�r
Kehf Ehli'nin ya�amlar�ndan al�nacak baz� dersler
Kehf Ehli kendilerini gizlemek zorunda kalm��lard�r

Kehf K�ssas�'nda k�yamet alametlerine ve ahir zamana y�nelik �nemli i�aretler vard�r

Hz. Musa ve Hz. H�z�r K�ssas�

Kehf Suresi'nde Hz. Z�lkarneyn hakk�nda �nemli bilgiler verilmi�tir

Kehf Suresi'ndeki baz� ayetlerin ebced de�erleri g�n�m�ze �ok yak�n zamanlara bakmaktad�r

KEHF SURES�'NDE, KEHF EHL�'N�N OLA�AN�ST� DURUMU ANLATILMAKTADIR

Sen, yoksa Kehf ve Rakim Ehlini bizim �a��lacak ayetlerimizden mi sand�n? O gen�ler, ma�araya s���nd�klar� zaman, demi�lerdi ki: �Rabbimiz, kat�ndan bize bir rahmet ver ve i�imizden bize do�ruyu kolayla�t�r (bizi ba�ar�l� k�l).� (Kehf Suresi, 9-10)

Gen�lerden olu�an Kehf Ehli'nin ya�ad�klar� al���lm���n d���nda, metafizik olaylard�r. Hayatlar�n�n her an� mucizevi geli�melerle doludur. Peygamber Efendimizin hadislerinde Ahir zamanla ba�lant�s�na dikkat �ekilen Kehf Ehli'nin Kuran'da anlat�lan bu durumu, Ahir zamanda da insanlar�n ola�an d���, metafizik olaylarla kar��la�abileceklerine bir i�arettir.

Kehf Suresi'nin 10. ayetinde gen�lerin bir yere "s���nd�klar�" bildirilmektedir. K�ssan�n sonraki ayetlerinden anla��ld���na g�re, Kehf Ehli'nin ma�araya s���nmalar�n�n nedeni d�nemin bask�c� sisteminin olu�turdu�u ortamd�r. Kendi fikirlerini rahat�a s�yleyemeyen, do�rular� anlatamayan, Allah'�n dinini gerekti�i gibi tebli� etmeleri engellenen Kehf Ehli, ��z�m� bu toplumdan uzakla�makta bulmu�tur.

Ancak bu durum, uzakla��p bekleme manas�nda de�ildir. Kehf Ehli ma�araya s���nm��, yapt�klar� i�leri Allah'�n kolayla�t�rmas�, kendilerine rahmetinden yaymas� i�in dua etmi�lerdir. K�sacas� Kehf Ehli'nin ma�araya s���nmas�n�n nedeni sadece beklemek de�il, kendilerini bu s�re i�inde geli�tirmek olmu�tur. Ahir zamanda da totaliter rejimlerin oldu�u yerlerde bask� alt�nda olan M�sl�manlar kendilerini gizleyeceklerdir. Bu vesileyle Allah'�n kendi �zerlerindeki rahmetini art�rmas�n�, i�lerini ve dine d��man fikir ak�mlar�na kar�� y�r�tt�kleri m�cadeleyi daha da kolayla�t�rmas�n� umacaklard�r.

Ashab-� Kehf�in gizlili�i belirli bir s�reye kadar devam etmi�tir

B�ylelikle ma�arada y�llar y�l� onlar�n kulaklar�na vurduk (derin bir uyku verdik). Sonra iki gruptan hangisinin kald�klar� s�reyi daha iyi hesap etti�ini belirtmek i�in onlar� uyand�rd�k. (Kehf Suresi, 11-12)

Kehf Ehli'nin ya�ad��� haber verilen bu uyku halinin nedeni, kadere tabi olman�n getirdi�i tevekk�l ve huzur olabilir. ��nk� t�m kainat� bir kader �zere yoktan yaratan Allah, d�nyada ger�ekle�en b�t�n olaylar� da M�sl�manlar�n lehine tanzim etmektedir.

G�n�m�zde de bir k�s�m M�sl�manlar bir nevi rahmani uyku i�indedirler. Bu sayede, insanlar� dinden uzakla�t�rmaya �al��an materyalist ideolojilerin sebep oldu�u belalar�n deh�etinden ve �iddetinden etkilenmemektedirler. Bu maddeci ak�mlar y�z�nden olu�an ahlaki dejenerasyondan, zul�m ve karga�adan etkilenmeden Kuran ahlak�n� ya�amay� s�rd�rmektedirler.

Ashab-� Kehf'in gizlili�i, ayetten de anla��ld��� gibi, belirli bir s�reye kadar devam etmi�tir. Daha sonra Allah'�n takdir etti�i zamanda, O'nun dilemesi ile bu gen�ler uyanm��lard�r.

Kral�n kar��s�nda inan�lar�n� a��k�a dile getirmi�lerdir

Onlar�n kalpleri �zerinde (sabr� ve kararl�l���) rabtetmi�tik; (Krala kar��) K�yam ettiklerinde demi�lerdi ki: �Bizim Rabbimiz, g�klerin ve yerin Rabbi'dir; �lah olarak biz O'ndan ba�kas�na kesinlikle tapmay�z, (e�er tersini) s�yleyecek olursak, andolsun, ger�e�in d���na ��kar�z.� (Kehf Suresi, 14)

Ayette, Kehf Ehli'nin gizlendikleri d�nem sona erdi�inde, kral�n kar��s�na ��kt�klar� belirtilmektedir. Bu d�nem, Allah'tan ba�ka g��lerin ilah haline getirildi�i, inkar�n insanlar aras�nda yay�ld��� ve din ahlak�ndan uzakla��ld��� bir d�nemdir. M�sl�manlar�n inan�lar� bask� alt�na al�nm��t�r. Buna ra�men Kehf Ehli krala hi�bir ko�ulda "Allah'a Bir olarak iman etmekten" vazge�meyeceklerini, Allah'tan ba�ka hi�bir �eye tapmayacaklar�n� s�ylemi�lerdir. E�er usulen de olsa tersini s�yleyecek olsalar, bununla Allah'a kar�� su� i�lemi� olacaklar�n� samimi kanaatleri olarak ifade etmi�lerdir.

D�nemin bask�c�, zalim ve otoriter kral� kar��s�nda g�sterdikleri bu cesur ve kararl� tutum, onlar�n samimi M�sl�manlar olduklar�n�n da bir delili niteli�indedir. Her�eyi kaderde en g�zel �ekilde Allah yarat�r ve Allah dilemedik�e hi�bir g�� onlara bir zarar veremez. Bu ger�e�i bildikleri i�in �ok g�zel bir tevekk�l ve kararl�l�k �rne�i g�stermi�lerdir.

Kendi milletlerine Allah��n dinini tebli� etmi�lerdir

��unlar, bizim kavmimizdir; O'ndan ba�kas�n� ilahlar edindiler, onlara apa��k bir delil getirmeleri gerekmez miydi? �yleyse Allah'a kar�� yalan uydurup iftira d�zenden daha zalim kimdir?� (Kehf Suresi, 15)

Bu ayette, Kehf Ehli'nin kendi milletlerine kar�� yapt�klar� tebli� faaliyetinden bahsedilmektedir. Onlar, kendi d�nemlerindeki m��rik topluluklara Allah'�n dinini tebli� etmi�, onlardan Allah'a �irk ko�maktan vazge�melerini istemi�lerdir. Ayr�ca m��rik topluluklar�n� inkarlar�n� dayand�racaklar� bir delil g�stermeye davet etmi�ler, onlar bir delil getiremediklerinde de m��riklerin yalanc�l�klar�n� ve iftiralar�n� a��klam��lard�r.

Ayn� Kehf Ehli'nin ya�ad��� d�nemde oldu�u gibi asr�m�zda da M�sl�manlar Allah'tan ba�kas�n� ilah edinenlerden deliller istemektedirler. Ahir zamanda maddeyi ve tesad�fleri ilah olarak tan�tan putperest bir inan� mevcuttur; bu inan� Darwinizm'dir.

Darwinizm, t�m kainat�n ba��bo� ve rastgele tesad�fler sonucu olu�tu�unu iddia eden, do�ada sadece g��l� olan�n hayatta kalaca�� �ekilde �at��maya ve �iddete dayal� bir sistem oldu�unu savunan din kar��t� bir iddiad�r. Ger�ekte Allah'�n sonsuz g�� ve kudretiyle yoktan var etti�i cans�z ve canl� varl�klar�, ba��bo� tesad�flerin meydana getirdi�ini iddia eden Darwinistler, bu iddialar�yla Allah'a kar�� �ok b�y�k bir iftirada bulunmaktad�rlar.

�nkarc�lar�n fikir sisteminden tamamen uzakla�m��lard�r

(��lerinden biri demi�ti ki:) "Madem ki siz onlardan ve Allah'tan ba�ka tapt�klar�ndan kopup-ayr�ld�n�z, o halde, (da�lara �ekilip) ma�araya s���n�n da Rabbiniz size rahmetinden (bolca bir miktar�n�) yays�n ve i�inizden size bir yarar kolayla�t�rs�n." (Kehf Suresi, 16)

�nkarc�lar�n bask�lar� neticesinde Kehf Ehli, kendilerini tamamen tecrit etme ve inkarc�lardan tamamen koparma ihtiyac�n� hissetmi�lerdir. Ma�araya s���nma da bu tecrit durumunu ifade etmektedir. Allah bu d�nemde Kehf Ehli'nin �zerindeki nimetini yaym��, onlara pek �ok konuda kolayl�k sa�lam��t�r. Bu kolayl�k ve desteklerden en �nemlisi ise iman edenlerin inkar edenlerin olumsuz etkilerinden uzak kalmalar� olmu�tur.

Kehf Ehli�nin ya�amlar�ndan al�nacak baz� dersler

B�ylece, aralar�nda bir sorgulama yaps�nlar diye onlar� dirilttik (uyand�rd�k). ��lerinden bir s�zc� dedi ki: "Ne kadar kald�n�z?" Dediler ki: "Bir g�n veya g�n�n bir (ka� saatlik) k�sm� kadar kald�k." Dediler ki: "Ne kadar kald���n�z� Rabbiniz daha iyi bilir; �imdi birinizi bu paran�zla �ehre g�nderin de, hangi yiyecek temizse baks�n, size ondan bir r�z�k getirsin; ancak olduk�a nazik davrans�n ve sak�n sizi kimseye sezdirmesin." (Kehf Suresi, 19)

Ayette ilk olarak M�sl�manlar�n, kar��la�t�klar� olaylarda bir karara varmadan kendi aralar�nda isti�are etmelerinin �nemine dikkat �ekilmektedir. Bunun yan� s�ra ayette Kehf Ehli'nin ma�arada ne kadar s�re kald�klar�yla ilgili aralar�nda bir konu�ma ge�ti�i de aktar�lmakta, ard�ndan ise bir ki�inin "Ne kadar kald���n�z� Rabbiniz daha iyi bilir" dedi�i bildirilmektedir. Burada �nemli olan husus, anla��lmayan ya da sonucu bulunamayan herhangi bir konu oldu�unda, m�minlerin hemen "Allah bilir" deyip, hay�r ve hikmeti Allah'a b�rakmalar�d�r. ��nk� gayb� sadece Allah bilir.

Kehf Suresi'nin 19. ayetinde m�minlere baz� i�aretlerde daha bulunulmaktad�r. Bunlardan birincisi m�minlerin al��veri�e g�nderdikleri ki�iden herhangi bir yiyecek de�il, temiz yiyecek istemeleridir. Ayr�ca dikkat �ekilen di�er bir husus da m�minlerin yiyecek almak i�in �ehri tercih etmeleridir. Bunun nedeni �ehirde �ok daha geni� imkan ve se�im alternatifi olmas� olabilir.

Ayette m�minlere bir ba�ka hat�rlatmada daha bulunulmaktad�r. Bu da m�minlerin her zaman i�in nezaketli ve sayg�l� olmalar�d�r. Bu, Allah'�n Kuran'da bildirdi�i g�zel ahlak�n bir gere�idir.

Kehf k�ssas�nda ayr�ca M�sl�manlar�n ahir zamanda daha ziyade evlerinde bulunacaklar�na i�aret ediliyor olabilir. Bunun nedeni de, kom�nizm, fa�izm gibi din d��� ideolojilerin hakim oldu�u bu b�y�k fitne d�neminde, d��ar� ��k�p hedef haline gelmemek, dikkat �ekmemek olabilir. Ayette ayn� zamanda m�minlerin gerekti�i durumlarda, uzun zaman evlerinde kalarak kendilerini ilim ve bilgi y�n�nden geli�tireceklerine dikkat �ekiliyor olabilir. Nitekim Peygamberimiz (sav)'in de ahir zaman konusunda kendisinden tavsiye isteyenlere, "� evlerinizin yi�iti olunuz, oradan ayr�lmay�n�z!" ve "evinden d��ar� ��kma!" �eklinde tavsiyelerde bulundu�u bildirilmektedir. (Muhammed B. Resul Al-H�seyni, K�yamet Alametleri, M�tercim: Naim Erdo�an, 7. bask�, Pamuk Yay�nlar�, s. 155-156)

Kehf Ehli kendilerini gizlemek zorunda kalm��lard�r

��nk� onlar �zerinize ��k�p gelirlerse, sizi ta�a tutarlar veya dinlerine geri �evirirler; bu durumda ebedi olarak kurtulu� bulamazs�n�z."� (Kehf Suresi, 20)

Bu ayette "ta�a tutarlar" ifadesiyle ter�rist bir karakter tarif edilmektedir. G�n�m�zde de dinsiz ideolojilerin etkisi alt�nda kalan insanlarda bu karakter a��k�a g�r�l�r. �rne�in kom�nist ideolojiyi benimseyen ter�ristler, vatan� korumak i�in cansiperane m�cadele eden devlet g�revlilerine, polislere ve jandarmalara, sadece devlete olan d��manl�klar� nedeniyle ta� atmakta, sald�rmaktad�rlar. Bunu yapmalar�ndaki ama� ise bu ki�ileri y�ld�rmak, g��lerini azaltmakt�r. Bu yolla kom�nizm taraftarlar�, kendi din d��man� ideallerini ger�ekle�tirebilmeyi, �lkelerini kaosa ve karga�aya s�r�kleyerek kom�nist bir sistemi hakim etmeyi ama�lamaktad�rlar.

Bu y�zden ahir zamanda insanlar�n, d�nyaya beladan ba�ka bir �ey getirmeyen kanl� ideolojilerden uzak durmalar�, din aleyhtar� ideolojilerin provokasyonlar�na, k��k�rtmalar�na kanmamalar�, bozguncular�n taraf�nda yer almamalar� son derece �nemlidir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com