Kehf Suresi peygamberimizin dikkat �ekti�i bir suredir

Kehf Suresi'nde s�rlar ve ahir zamana dair i�aretler bulunmaktad�r

Kehf Suresi'nde, Kehf Ehli'nin ola�an�st� durumu anlat�lmaktad�r

Kehf K�ssas�'nda k�yamet alametlerine ve ahir zamana y�nelik �nemli i�aretler vard�r

Hz. Musa ve Hz. H�z�r K�ssas�

Kehf Suresi'nde Hz. Z�lkarneyn hakk�nda �nemli bilgiler verilmi�tir

Kehf Suresi'ndeki baz� ayetlerin ebced de�erleri g�n�m�ze �ok yak�n zamanlara bakmaktad�r

KEHF SURES�'NDE SIRLAR VE AH�R ZAMANA DA�R ��ARETLER BULUNMAKTADIR

Hz. Muhammed (S.A.V)'in M�sl�manlara Kehf Suresi'ni mutlaka okumalar�n� tavsiye etmesinin hikmetlerinden biri, Kehf Suresi'nin ahir zamana bakan �ok �nemli i�aretler ta��mas�d�r. Kehf Suresi'nde, ahir zamanda ��kacak olan Deccal'den ve onun yery�z�ne yaymak istedi�i dinsizlik ak�mlar�ndan korunmak ve insanl��a bela getirecek olan bu fitneye kar�� m�cadele edebilmek i�in gerekli i�aretler, ayr�ca M�sl�manlar�n istifade edebilece�i dersler bulunmaktad�r. Peygamberimiz (sav)'in ahir zamanda bu sureyi dikkatle okumay� ve ezberde tutmay� tavsiye etmesi, bu duruma a��k bir i�arettir. Ayr�ca Ashab-� Kehf'in inkarc� kavmi i�inde ya�ad�klar�, ard�ndan Hz. Musa'n�n Allah'�n rahmet verdi�i bir ki�iden ��rendi�i derin ilim ve bunun da ard�ndan Hz. Z�lkarneyn'in t�m d�nyaya hakimiyet kurarak �slam ahlak�n� yaymas� �zerinde d���n�lmesi gereken konulard�r.

Dikkatle okuyanlar g�receklerdir ki, bu surede k�yamete yak�n bir d�nem olan ahir zamana, ahir zamanda yayg�nl�k kazanacak olan inkarc� sistemlerin uygulamalar�na ve Allah'�n bu bat�l sistemleri, hakk� g�ndererek darmada��n etmesine y�nelik �ok �nemli i�aretler bulunmaktad�r.

S�z etti�imiz bu d�nem Allah'�n izniyle �ok yak�nd�r ve insanlar�n bu konu �zerinde derin derin d���nmeleri �ok daha b�y�k bir ehemmiyet kazanm��t�r. Bu nedenle t�m M�sl�manlar�n Kehf Suresi �zerinde dikkatle d���nmeleri, her bir ayeti di�er Kuran ayetleri do�rultusunda incelemeleri ve ak�lda tutmalar� son derece �nemlidir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com