Kehf Suresi peygamberimizin dikkat �ekti�i bir suredir

Kehf Suresi'nde s�rlar ve ahir zamana dair i�aretler bulunmaktad�r

Kehf Suresi'nde, Kehf Ehli'nin ola�an�st� durumu anlat�lmaktad�r

Kehf K�ssas�'nda k�yamet alametlerine ve ahir zamana y�nelik �nemli i�aretler vard�r

Hz. Musa ve Hz. H�z�r K�ssas�

Kehf Suresi'nde Hz. Z�lkarneyn hakk�nda �nemli bilgiler verilmi�tir

Kehf Suresi'ndeki baz� ayetlerin ebced de�erleri g�n�m�ze �ok yak�n zamanlara bakmaktad�r

KEHF SURES� PEYGAMBER�M�Z'�N D�KKAT �EKT���
B�R SURED�R

Kuran'da aktar�lan ge�mi� kavimlere dair k�ssalar da insanlara pek �ok konuda yol g�stericidir. Peygamberlerin hayatlar�, kavimlerine yapt�klar� tebli�ler ve uygulamalar� iman edenler i�in birer �rnektir. Bunun yan� s�ra Kuran'da gelece�e dair i�aretler ve m�minlerin �zerinde d���nmesi gereken baz� s�rlar da vard�r. Kehf Suresi bunlardan bir tanesidir.

Kehf Suresi Peygamberimiz Hz. Muhammed'in ve pek �ok �slam aliminin dikkat �ekti�i bir suredir. Kehf Suresi'nde aktar�lan Kehf ve Rakim Ehli'nde, Hz. Musa ve ilim sahibi ki�i ile ilgili olaylarda ve Hz. Z�lkarneyn k�ssas�nda pek �ok s�rlar ve ahir zamana i�aret eden bir�ok ifadeler bulunmaktad�r.

Kehf Suresi'nin ahir zamanla ba�lant�s� bulundu�una dair Peygamberimiz (sav)'in pek �ok hadisi mevcuttur. Bu hadislerden baz�lar� �u �ekildedir:

Nevvas b. Seman el-Kilabi'den (ra) rivayet edilmi�tir.

�Sizden kim Deccal'e yeti�irse Kehf Suresi'nin evvelini onun �zerine okusun. Bu surenin sonu Deccal'�n fitnesinden kurtulu�unuzdur.�

(S�nen-i Ebu Davud, 5/121)

Ebu �mame el-Bahili'den rivayet edilmi�tir.

�... kim onun (Deccal'in) cehenneminin belas�na u�rarsa Allah'tan yard�m dilesin ve Kehf Suresi'nin ilk ayetlerini okusun ki ate� �brahim (as)'a oldu�u gibi bu ate� de o kimseye so�uk ve selamet olsun.�
(S�nen-i �bni Mace Tercemesi ve �erhi, Haydar Hatipo�lu, Kahraman Yay�nlar�, c. 10, s.332)

�... Her kim Deccal'in ate�i ile ibtila ve imtihan edilirse Allah'tan yard�m istesin ve Kehf Suresi'nin ba� taraf�ndaki ayetleri okusun. Bu suretle Deccal'in ate�i ona kar�� so�uk ve selamet olur.�
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, �mam �a'rani, Bedir Yay�nevi, s.494)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com