Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

SONS�Z

Hz. �sa'n�n Allah kat�ndan d�nyaya yeniden g�nderili�i ku�kusuz insanl�k tarihinde �ok az ki�iye nasip olabilecek ilahi bir m�jdedir. O, Allah'�n t�m insanlara "kurtar�c�" olarak g�nderdi�i m�barek bir ki�idir. Nitekim d�nya �zerindeki karga�a ve zul�m ortam�n�n artt��� d�nemlerde insanlar daima Allah'tan bir "yard�m eden" talep etmi�ler; Allah da onlara icabet etmi�tir:

Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve: "Rabbimiz, bizi halk� zalim olan bu �lkeden ��kar, bize kat�ndan bir veli (koruyucu, sahib) g�nder, Bize kat�ndan bir yard�m eden yolla" diyen erkekler, kad�nlar ve �ocuklardan zay�f b�rak�lm��lar ad�na sava�m�yorsunuz? (Nisa Suresi, 75)

Daha �nce de belirtti�imiz gibi, i�inde ya�ad���m�z d�nemde bizler i�in bu kurtar�c�, Kuran ahlak�n�n hakimiyetidir. Hz. �sa geldi�i d�nemde ise Allah'�n emretti�i bu ahlak� sahiplenecek, onu d�nya �zerindeki t�m insanlara duyurmak i�in �aba harcayacakt�r.

Bu m�barek d�nemi ve insan� bekleyen ki�ilere d��en; Hz. �sa, nas�l ki t�m m�minleri sahiplenecekse, onu sahiplenmeleri, ona tabi olup, kendisinin destek�isi ve savunucusu olmalar�, ilk geli�inde oldu�u gibi, "Allah yolunda benim yard�mc�lar�m kim?" sorusunu kesinlikle tekrar kendisine sordurtmamalar�d�r. Aksi takdirde, bunu uygulamayan ki�ilerin d�nyada ve ahirette onulmaz bir pi�manl�k ve �ok ac�kl� bir azapla kar��la�malar� muhtemel olur. Allah'�n Kuran'da nank�rl�k yapan kullar�na y�neltti�i tehdidi son derece a��kt�r:

Sonra birbiri pe�i s�ra el�ilerimizi g�nderdik; her �mmete kendi el�isi geldi�inde, onu yalanlad�lar. B�ylece biz de onlar� (y�k�ma u�rat�p yok etmede) kimini kiminin izinde y�r�tt�k ve onlar� (tarihin anlat�p aktard���) bir olay k�ld�k. �man etmeyen kavim i�in y�k�m olsun. (M�minun Suresi, 44)

�te yandan; onu izleyenler, candan savunup destekleyenler ve onun ahlak�yla ahlaklananlar ise Allah'�n r�zas�n�, rahmetini ve sonsuz cennetini umabilirler. Bu da Allah'�n iman edenlere kesin bir vaadi ve m�jdesidir:

�man edip salih amellerde bulunanlar� karanl�klardan nura ��karmas� i�in Allah'�n apa��k ayetlerini size okuyan bir el�i de (g�nderdik). Kim iman edip salih bir amelde bulunursa, (Allah) onu i�inde s�resiz kal�c�lar olmak �zere alt�ndan �rmaklar akan cennetlere sokar. Allah, ger�ekten ona ne g�zel bir r�z�k vermi�tir. (Talak Suresi, 11)

Diledi�i kullar�n� b�ylesi b�y�k bir olayla �ereflendiren ve ahiretleri i�in bu b�y�k f�rsat� yaratan Allah'a ��k�rler olsun.

G�nderilmi� (peygamber)lere selam olsun.

Ve alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. (Saffat Suresi, 181-182)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com