Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Hz. �sa'y� Kimler Tan�yabilecektir?
Hz. �sa'y� Hangi �zellikleriyle Tan�yabiliriz?

Sons�z

HZ.�SA'YI NASIL TANIYAB�L�R�Z?

HZ. �SA'YI K�MLER TANIYAB�LECEKT�R?

�nceki b�l�mlerde Hz. �sa'n�n �lmedi�ini, Allah'�n kat�na y�kseltildi�ini ve yery�z�ne yeniden d�nece�ini Kuran'dan delillerle a��klam��t�k. T�m bunlardan sonra elbette akla gelen ilk soru "Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar geli�inde kim oldu�unun nas�l anla��laca�� ve onun hangi �zelliklerinden tan�nabilece�i"dir . Bu a�amada ba�vurabilece�imiz tek kaynak Kuran'd�r.

Kuran'�n bir �zelli�i, i�inde ge�en k�ssalarda ve baz� ayetlerde peygamberlere y�nelik olarak �e�itli a��klamalar yapmas�d�r. Peygamberlerle ve salih m�minlerle ilgili pek �ok ortak alameti ayetlerde bulmak m�mk�nd�r. �stelik m�minlere ait t�m �zellikleri tek tek ayetlerden tespit etmek de imkan dahilindedir. Bununla ba�lant�l� olarak Hz. �sa'n�n �st�n iman �zellikleri, Kuran'a bak�larak g�r�lebilir. Dolay�s�yla Kuran'a uyan samimi m�minler onda g�rd�kleri bu �st�n �zellikleri de�erlendirip, onu tan�yabilirler. Ancak bu noktada unutulmamal�d�r ki, Hz. �sa'y� tan�mak herkes i�in m�mk�n olmayabilir. Bu konu ile ilgili Bedi�zzaman Said Nursi �unlar� s�ylemektedir:

Hz. �sa (A.S) geldi�i vakit, herkesin onun �sa oldu�unu bilmesi gerekmez. O'nun yak�nlar� ve ileri gelen ki�iler, iman�n nuru ile onu tan�rlar. Yoksa a��k�a herkes onu tan�mayacakt�r. (Mektubat, s. 54)

Yukar�daki s�z�nde g�r�ld��� gibi, Bedi�zzaman da Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�nd��� ilk y�llarda ancak yak�n �evresinin onu tan�yabilece�ini bildirmi�tir. Yak�n�nda bulunan bu insanlar�n onu tan�mas�n�n ise ancak 'iman�n nuru' ile olabilece�ini belirtmi�tir. Elbette burada 'iman�n nuru' ile ne kastedildi�ine de�inmek gerekir. '�man�n nuru' Allah'�n varl���na, birli�ine inanan ve Kuran'a uyan insanlara Rabbimizin verdi�i bir anlay��t�r. M�minler Allah'�n verdi�i bu anlay��la, olaylar� �ok a��k olarak de�erlendirebilir, bir�ok konunun girift noktalar�n� rahat�a kavrayabilirler. Kuran'da bildirildi�i gibi m�minler, �evrelerindeki her�ey �zerinde derin derin d���nen, dolay�s�yla olaylardaki incelikleri, detaylar� g�zden ka��rmayan insanlard�r. Nitekim bir ayette Allah, samimi kalple iman edip her olay�n inceli�ini ve derinli�ini kavramaya �al��an, g�rd�kleri detaylarda kendilerini Yaratan�n b�y�kl���n�, g�c�n� kavrayarak O'ndan korkanlara 'do�ruyu yanl��tan ay�rma' konusunda anlay�� verece�ini bildirmi�tir:

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sak�n�rsan�z, size do�ruyu yanl��tan ay�ran bir nur ve anlay�� (furkan) verir, k�t�l�klerinizi �rter ve sizi ba���lar. Allah b�y�k fazl sahibidir. (Enfal Suresi, 29)

Bu ayet do�rultusunda d���n�ld���nde, Hz. �sa'y� yery�z�ne d�n���nde tan�y�p ona itaat edecek olanlar�n da, Allah'a ve Kuran'a iman eden, her olay� derinlemesine d���n�p kavramaya �al��an insanlar olaca�� anla��lmaktad�r. Nitekim Bedi�zzaman Said Nursi bir ba�ka s�z�nde konuya ��yle dikkat �eker:

"Hatta Hazret-i �sa Aleyhisselam'�n nuzul� dahi ve kendisi �sa Aleyhisselam oldu�u, nur-u iman�n dikkatiyle bilinir; herkes bilemez." (�ualar, s.487)

HZ. �SA'YI HANG� �ZELL�KLER�YLE TANIYAB�L�R�Z?

Yukar�da belirtti�imiz gibi, bu sorunun cevab�n� bulmak i�in Kuran'a bakt���m�zda kar��m�za ��kan ilk i�aret, ayetlerde anlat�lan, peygamberlerin sahip olduklar� ortak �zellikler olacakt�r. �yleyse birtak�m alametlerle kendini belli edip, dikkat �ekecek olan Hz. �sa'y� tan�mak i�in Kuran'da bildirilmi� olan bu peygamber �zelliklerinin neler oldu�unu incelemek gerekmektedir. Elbette peygamberlerle ilgili Kuran'dan ��kar�labilecek y�zlerce alamet vard�r. Ancak bu b�l�mde d��ar�dan bakan bir g�zle de�erlendirebilecek en belirgin �zellikler ele al�nacakt�r.

1. �st�n ahlak �zellikleri ile di�er insanlardan ayr�l�r

Allah'�n se�ip g�nderdi�i her peygamber gibi, Hz. �sa da t�m �st�n ahlak �zelliklerini �zerinde ta��r. Onu di�er insanlardan ay�ran en belirgin fark, ya�ad��� toplum i�inde al���lmad�k bir �ekilde ortaya ��kan y�ksek �ahsiyetidir. �yle ki halk aras�nda hi� rastlanmayan, insanlar�n al���k olmad��� ve g�r�r g�rmez etkilenecekleri ahlaki �zelliklere sahiptir. Allah'a olan g�veni ve iman� ile son derece kararl�, cesaretli, toplumun etkisi alt�nda kalmayan, aksine herkesi etkileyen, g��l� bir insand�r. Nitekim t�m peygamberlerin �zerlerinde ta��d�klar� bu �st�nl�k ayetlerde ��yle bildirilmektedir:

Bu, �brahim'e, kavmine kar�� verdi�imiz delilimizdir. Biz, diledi�imizi derecelerle y�kseltiriz... Ve ona �shak'� ve Yakub'u arma�an ettik, hepsini hidayete eri�tirdik; bundan �nce de Nuh'u ve onun soyundan Davud'u, S�leyman'�, Eyyub'u, Yusuf'u, Musa'y� ve Harun'u hidayete ula�t�rd�k. Biz, iyilik yapanlar� i�te b�yle �d�llendiririz. Zekeriya'y�, Yahya'y�, �sa'y� ve �lyas'� da (hidayete eri�tirdik.) Onlar�n hepsi salihlerdendir. �smail'i, Elyasa'y�, Yunus'u ve Lut'u da (hidayete eri�tirdik). Onlar�n hepsini alemlere �st�n k�ld�k. Babalar�ndan, soylar�ndan ve karde�lerinden, kimini (bunlara katt�k); onlar� da se�tik ve dosdo�ru yola y�neltip-ilettik. Bu, Allah'�n hidayetidir; kullar�ndan diledi�ini bununla hidayete erdirir... (Enam Suresi, 83-88)

Allah, peygamberleri di�er insanlara g�re �st�n �zelliklerle yaratt���n� yukar�daki ayetlerde a��k�a bildirmi�tir. Bu konu ile ilgili Kuran'da ge�en daha pek �ok �rnek vard�r. �rne�in "...�brahim (tek ba��na) bir �mmetti." (Nahl Suresi, 120), "G�� ve basiret sahibi olan kullar�m�z �brahim'i, �shak'� ve Yakub'u..." (Sad Suresi, 45), "Ve ger�ekten onlar, Bizim kat�m�zda se�kinlerden ve hay�rl� olanlardand�r." (Sad Suresi, 47), "... Bizi inanm�� kullar�ndan bir�o�una g�re �st�n k�lan Allah'a hamdolsun. dediler." (Neml Suresi, 15) gibi ayetlerde bildirilen ifadeler, peygamberlere verilen �st�nl�kleri bize bildirmektedir. Hz. �sa da Allah'�n se�kin k�ld��� peygamberlerdendir. Bir ayette ��yle buyrulur:

��te bu el�iler; bir k�sm�n� bir k�sm�na �st�n k�ld�k. Onlardan, Allah'�n kendileriyle konu�tu�u ve derecelerle y�kseltti�i vard�r. Meryem o�lu �sa'ya apa��k belgeler verdik ve O'nu Ruhu'l-Kud�s'le destekledik... (Bakara Suresi, 253)

2. Peygamberlere has y�z ifadesi ile tan�nacakt�r

El�ilerin �st�nl�klerinin gerek bilgice, gerekse v�cut�a oldu�u da Kuran'da bildirilmektedir:

... O (��yle) demi�ti: "Do�rusu Allah size onu se�ti ve onun bilgi ve beden� g�c�n� artt�rd�. Allah, kime dilerse m�lk�n� verir; Allah (rahmeti ve g�c�) geni� oland�r, bilendir." (Bakara Suresi, 247)

Bilgice, ak�lca, v�cut�a, ahlak�a �st�n k�l�nm�� bir insan olarak Hz. �sa'n�n y�z�nde peygamberlere has bir ifade olacakt�r. Sahip oldu�u g��l� Allah korkusunun ve derin iman�n�n nuru, y�z�ne yans�yacakt�r. Ve peygamberlere has olan nurlu ifade o derece a��k olacakt�r ki, onu g�renler di�er insanlara k�yasla �ok �st�n bir insanla kar��la�t�klar�n�n fark�na varacaklard�r. Ancak unutmamak gerekir ki, elbette herkes bunu kabul edecek de�ildir. Kimi insanlar i�lerinde duyacaklar� haset ve kin sebebiyle, bu ahlaki �st�nl��� g�zard� edebilirler. ��ten i�e fark�nda olsalar da, i�lerine gelmedi�i i�in anlamazl�ktan gelebilirler. Yaln�zca iman�nda samimi olanlar, bu �st�nl��� g�r�p gere�i gibi takdir edebileceklerdir.

Allah, Hz. �sa'n�n hem d�nyada hem de ahirette "... se�kin, onurlu, sayg�n ve Allah'a yak�n k�l�nanlardan..." (Al-i �mran Suresi, 45) oldu�unu bildirmi�tir. Allah'�n ayetinin bir tecellisi olarak t�m peygamberler gibi Hz. �sa da �evresindeki insanlar aras�nda sayg�nl���yla, se�kin ve onurlu olu�uyla tan�nacakt�r.

3. Hikmet ve hitabet g�c� �ok y�ksektir

Bunlar, kendilerine kitap, hikmet ve peygamberlik verdiklerimizdir... (Enam Suresi, 89)

Allah, �e�itli kavimlere tebli� yapmalar�, onlar� uyar�p korkutmalar� i�in g�nderdi�i peygamberlerini hikmet sahibi de k�lm��t�r. Hikmetli bir anlat�m, isabetli konu�malar, do�ruya davet edici ve k�t�l�kten menedici tav�rlar, t�m peygamberlerin ortak �zellikleridir. Nitekim Kuran'�n daha pek �ok ayetinde tek tek peygamberlere verilen hikmete de dikkat �ekilir. �rne�in, Hz. Davud i�in "... ona hikmet ve anlat�m �arp�c�l���n� vermi�tik." (Sad Suresi, 20); Hz. Yahya i�in, "... daha �ocuk iken ona hikmet verdik." (Meryem Suresi, 12); Hz. Musa i�in, "O, erginlik �a��na ula��p olgunla��nca, ona bir 'h�k�m ve hikmet' ve ilim verdik..." (Kasas Suresi,14); Hz. Lokman i�in, "Andolsun, Lokman'a "Allah'a ��kret" diye hikmet verdik..." (Lokman Suresi, 12); Hz. �brahim i�in, "... Do�rusu Biz, �brahim ailesine Kitab� ve hikmeti verdik..." (Nisa Suresi, 54) diye bildirilmi�tir.

Allah'�n bize bildirdi�i, "Kime dilerse hikmeti ona verir; ��phesiz kendisine hikmet verilene b�y�k bir hay�r da verilmi�tir..." (Bakara Suresi, 269) ayeti gere�i, t�m peygamberlerin hikmet verilerek �d�llendirildi�idir.

Hz. �sa'n�n Allah'�n bir el�isi olarak hikmetle �d�llendirildi�ine ve bunu kendi kavmine de bildirdi�ine Kuran'da ��yle dikkat �ekilmi�tir:

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryemo�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana kitab�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim... (Maide Suresi, 110)

�sa, a��k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk�nda ihtilafa d��t�klerinizin bir k�sm�n� size a��klamak i�in de. �yleyse Allah'tan sak�n�n ve bana itaat edin." (Zuhruf Suresi, 63)

Bu ayetler do�rultusunda Kuran'a bakt���m�zda anlad���m�z, Hz. �sa'y� tan�mak i�in bir ba�ka i�aretin de, onun yapaca�� "hikmetli, isabetli ve �ok etkili konu�malar" olaca��d�r. Di�er t�m konularda oldu�u gibi hikmetli konu�ma da, peygamberlere has �ok dikkat �ekici bir �zelliktir. Kuran'� kendilerine rehber edinmi� olan m�minler Hz. �sa'n�n konu�malar�n�n di�er bir ayette de belirtildi�i gibi "�z� kapsayan bir bilgi" (Kehf Suresi, 91) i�erdi�ini ve bunun ancak Allah'�n se�ti�i el�ilere has oldu�unu anlarlar. G�sterdi�i �st�n ak�l, yapt��� kusursuz te�hisler, getirdi�i ��z�mler her zaman �ok isabetli olup Allah'tan �zel olarak verilmi� bir hikmetin en a��k alametlerini olu�turacakt�r. B�ylece �st�n �ahsiyeti ve akl� a��k�a g�ze �arpacakt�r.

4. �ok g�venilirdir

Her el�i g�nderildi�i toplulu�a ilk olarak "Ger�ek �u ki, ben size g�nderilmi� g�venilir bir el�iyim" (�uara Suresi, 107) ifadesiyle s�ze ba�layarak kendisini tan�tm��t�r. Peygamberlerin bu g�venilirlikleri, Allah'�n kitab�na, dinine, g�nderdi�i �eriata tam tam�na uymalar�ndan kaynaklan�r. Hi�bir durumda do�ru yolun, hak dinin s�n�rlar�n�n d���na ��kmazlar. Yaln�zca Allah'�n ho�nutlu�unu kazanmak istemelerinden dolay� kimseye boyun e�mezler. Kuran'da hemen hemen t�m peygamberlerin bu �zelliklerini �n plana ��kard�klar�ndan bahsedilmektedir. �rne�in, Hz. Musa'n�n kendisini kavmine tan�tmas� Kuran'da ��yle haber verilmektedir:

Andolsun, Biz kendilerinden �nce, Firavun'un kavmini de denedik. Onlara kerim bir el�i gelmi�ti; "Allah'�n kullar�n� bana teslim edin; ger�ekten ben, sizin i�in g�venilir bir el�iyim" (demi�ti). (Duhan Suresi, 17-18)

��phesiz el�ilerin bu �nemli �zelliklerini kavimleri her zaman takdir edememi�lerdir. Hatta �o�u zaman el�ilerle ilgili yanl�� zanlar� olmu�tur. ��nk� kendi cahiliye sistemlerini terk edip onlar�n davet etti�i hak dine uymak istememi�lerdir. Ancak aradan belli bir zaman ge�tikten sonra el�ilerin en g�venilir insanlar olduklar� kavim i�inde de kabul g�rm��t�r. Bu konuda �rnek olarak Hz. Yusuf'u verebiliriz. Hz. Yusuf, uzun bir s�re kavmin i�inde zorluklarla denenmi�; �nce k�le olarak sat�lm��, sonra bir s�re i�in hapiste kalm��t�r. Allah'�n diledi�i zaman ise g�venilir bir insan oldu�u anla��lm��, h�k�mdar taraf�ndan devletin hazinelerinin ba��na ge�irilmi�tir:

H�k�mdar dedi ki: "Onu bana getirin, onu kendime ba�l� k�lay�m." Onunla konu�tu�unda da (��yle) dedi: "Sen bug�n Bizim yan�m�zda (art�k) �nemli bir yer sahibisin, g�venilir (bir dan��man-y�netici)sin." (Yusuf Suresi, 54)

Kuran'da bildirilen peygamberlerin bu �zellikleri ku�kusuz Allah'�n bir el�isi olarak Hz. �sa'da da g�r�lecektir. Hz. �sa d�nyaya ikinci geli�inde, Allah'�n de�i�mez bir kanunu olarak halk aras�nda g�venilirli�i ile dikkat �ekecektir. Allah, Hz. Yusuf'a ve di�er t�m el�ilerine oldu�u gibi, Hz. �sa'ya da yard�m edecek ve onun ne kadar emin bir insan oldu�unu zaman� geldi�inde insanlara g�sterecektir.

5. Allah'�n korumas� alt�ndad�r

Andolsun, (peygamber olarak) g�nderilen kullar�m�za (�u) s�z�m�z ge�mi�tir: Ger�ekten onlar, muhakkak nusret (yard�m ve zafer) bulacaklard�r. Ve hi� ��phesiz; bizim ordular�m�z, �st�n gelecek olanlar onlard�r. (Saffat Suresi, 171-173)

Allah her zaman el�ilerini di�er insanlardan �st�n k�lm��t�r. Tarih boyunca g�nderilen her peygamber, Allah'�n yard�m�yla d��manlar�na kar�� �st�nl�k kazanm��, onlar�n kurduklar� tuzaklardan korunmu�tur. Ald�klar� her karar, uygulad�klar� her y�ntem hep hay�rla ve ba�ar�yla sonu�lanm��, Rabbimiz onlar� her durumda desteklemi�tir.

Dolay�s�yla Allah'�n el�isi Hz. �sa'y� bekleyen m�minler i�in yol g�sterici bir ba�ka i�aret de onun her i�inin ba�ar� ile sonu�lanmas� olacakt�r. �yle ki ald��� her karar, uygulad��� her y�ntem kendisi ve etraf�ndaki m�minler i�in hay�rl� sonu� verecektir. Hatta ilk bak��ta aksilik gibi g�r�nen olaylar dahi bir s�re sonra onlar�n hayr�na d�necektir. Ve Hz. �sa'n�n ald��� t�m kararlar�n en do�rusu, en ak�lc�s� oldu�unu bu olaylar ispat edecektir. ��nk� Allah Kuran'da el�ilerinin her ne olursa olsun t�m zorluklara ra�men �st�n geleceklerini, onlar� kesin olarak yard�m�yla destekleyece�ini vadetmi�tir.

Allah'�n bu vaadiyle Hz. �sa'ya k���k b�y�k her i�te gelen ba�ar� ve bereket hem d��manlar�n�n, hem de yan�ndaki inananlar�n dikkatini �ekecek kadar a��k olacakt�r. D��manlar� da, bu durumun ola�an�st�l���n� fark edecek ancak bunun Allah'tan gelen bir yard�m oldu�unu takdir edemeyeceklerdir. Her i�inin ba�ar�l� olmas�na, att��� her ad�m�n do�ru olmas�na bir anlam veremeyeceklerdir. ��nk� onlar�n amac�, 'kendileri gibi bir be�er' olarak g�rd�kleri bu m�barek insana kar�� �st�n gelmektir. Ancak "Sonra Biz, el�ilerimizi ve iman edenleri b�yle kurtar�r�z; m�minleri kurtarmam�z Bizim �zerimize bir hakt�r." (Yunus Suresi, 103) ayetinde de bildirildi�i gibi, Allah bu konuda yapt�klar� her�eyi sonu�suz ��karacak ve el�isine yard�m edecektir. Ona kurulan tuzaklar, a��lan sava�lar hi�bir zaman ba�ar�l� bir sonuca ula�amayacakt�r.

6. Yapt�klar� i�in kar��l�k beklemez

T�m el�ilerin ta��d��� ortak bir �zellik de, yapt�klar� hi�bir �ey i�in �cret beklememeleridir. Yapt�klar� b�y�k hizmetler kar��l���nda bekledikleri tek �ey Allah'�n r�zas�d�r. �evrelerindeki hi� kimseden bir �cret, bir fayda talep etmezler. Nitekim Kuran'a bakt���m�zda da, t�m el�ilerin bu �zelli�i �zerlerinde ta��d�klar�na ve bunu s�zle de dile getirdiklerine �ahit oluruz:

Ey kavmim, ben bunun kar��l���nda sizden hi�bir �cret istemiyorum. Benim �cretim, beni yaratandan ba�kas�na ait de�ildir. Ak�l erdirmeyecek misiniz? (Hud Suresi, 51)

El�ilerin ta��d�klar� bu �st�n �zellik Hz. �sa'da da g�r�lecektir. Allah'�n peygamberi olarak t�m insanlar� �slam Dinine davet edecektir. Ancak yapt��� �eylerin kar��l���nda hi�bir maddi ��kar, bir �cret talebi olmayacakt�r. Kuran'da bildirilen t�m el�iler gibi yapt��� her�eyin kar��l���n� Allah'tan bekleyecek ve bu �zelli�iyle de gerek yak�n �evresinde, gerekse i�inde bulundu�u toplumda dikkat �ekecektir.

Ancak �u nokta unutulmamal�d�r ki, di�er konularda oldu�u gibi bu konuda da onu ancak inananlar takdir edebilirler. ��inde bulundu�u toplum Hz. �sa'n�n bu �zelli�ini farketse bile, kimi d��manlar� onu engellemek i�in di�er t�m peygamberlere yap�ld��� gibi �e�itli iftiralarda bulunabilir. Bu iftiralar�n aras�nda ku�kusuz onun "yapt�klar� kar��l���nda bir ��kar sa�lamaya �al��t���, menfaat g�zetti�i" gibi su�lamalar da olmas� muhtemeldir. Ancak Allah her konuda i�inin hay�rla sonu�lanmas�na izin verdi�i gibi, bu konuda da inkarc�lar�n iftiralar�n�n as�ls�zl���n� tek tek ortaya ��kar�r ve el�isine yard�m eder.

7. M�minlere kar�� �efkatli ve merhametlidir

Peygamberlerde g�r�len en �nemli �zelliklerden biri de "merhamet ve �efkat"tir. Peygamberler her zaman yanlar�ndaki m�minlere kar�� �ok �efkatli ve merhametli olmu�lar, onlar�n d�nyadaki ve ahiretteki durumlar�n� d�zeltmek i�in �al��m��lard�r. Hz. �sa'n�n ahlak�n�n en belirgin �zelliklerinden biri de m�minlere kar�� olan bu �efkati ve merhameti olacakt�r. Allah, g�nderdi�i el�ilerde �ok yo�un olarak g�r�len bu �zelli�i Kuran'da ��yle tan�tm��t�r:

Andolsun size, i�inizden s�k�nt�ya d��meniz onun g�c�ne giden, size pek d��k�n, m�minlere �efkatli ve esirgeyici olan bir el�i gelmi�tir. (Tevbe Suresi, 128)

��te Hz. �sa da bu ayette belirtildi�i gibi �evresindeki m�minlere kar�� son derece "m��fik ve koruyucu" bir tav�r i�erisinde olacak ve bu benzersiz samimiyet ve candanl�k onun Hz. �sa oldu�unun en anla��l�r delillerinden birini olu�turacakt�r.

D�NYA �ZER�NDE H��B�R AKRABASI, TANIYANI, A�LES� OLMAMASIYLA TANINACAKTIR

Hz. �sa Kuran'da ge�en peygamber �zellikleri ile tan�nabilecektir. Ancak bunlar d���nda onu insanlara tan�tan ba�ka etkenler de olacakt�r. ��phesiz bunlardan en �nemlisi Hz. �sa'n�n d�nyada bir ailesinin, hi�bir akrabas�n�n, eskiden tan�d��� tek bir ki�inin olmamas�d�r.

Ger�ekten de, Hz. �sa yeniden yery�z�ne geldi�inde �evresinde kendisini tan�yan hi� kimse olmayacakt�r. Onun fiziksel �zelliklerini, simas�n� ya da ses tonunu bilen tek bir ki�i dahi ��kmayacakt�r. D�nya �zerinde tek bir ki�i "ben onu daha �nceden tan�yorum, filanca zaman g�rm��t�m, onun ailesi ve yak�nlar� �u kimselerdir" gibi bir iddiada bulunamayacakt�r. ��nk� onu tan�yan t�m insanlar bundan yakla��k olarak 2000 sene kadar �nce ya�am�� ve �lm��lerdir. Annesi Hz. Meryem, Hz. Zekeriya, onunla y�llar�n� ge�irmi� olan havarileri, d�nemin Yahudi �nde gelenleri ve bizzat Hz. �sa'dan tebli� alm�� olan insanlar vefat etmi�lerdir. Dolay�s�yla ikinci kez yery�z�ne geli�inde, onun do�umuna, �ocuklu�una, gen�li�ine ve yeti�kinli�ine �ahit olmu� tek bir kimse olmayacak ve onun hakk�nda hi� kimse hi�bir �ey bilmeyecektir.

Kitab�n �nceki b�l�mlerinde de a��klad���m�z gibi Hz. �sa Allah'�n "OL" emriyle babas�z olarak d�nyaya gelmi�tir. Aradan y�zy�llar ge�tikten sonra ise bilinen hi�bir akrabas� olmamas� �ok do�ald�r. Allah, Hz. �sa'n�n bu durumunu Kuran'da Hz. Adem'in yarat�l���na benzetmekte ve ��yle buyurmaktad�r:

��phesiz, Allah kat�nda �sa'n�n durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yaratt�, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i �mran Suresi, 59)

Ayette de belirtildi�i gibi Allah Hz. Adem'e "Ol" demi�tir ve Hz. Adem yarat�lm��t�r. ��te Hz. �sa'n�n ilk yarat�l��� da Allah '�n "Ol" demesiyle ger�ekle�mi�tir. Hz. Adem'in anne ve babas� yoktur, Hz. �sa'n�n ilk d�nyaya geli�inde ise sadece annesi Hz. Meryem vard�r; fakat yery�z�ne yeniden gelece�i ikinci seferde onun annesi de hayatta olmayacakt�r.

Ku�kusuz bu durum, d�nem d�nem ortaya ��kan "sahte Mesih" tehlikesini de tamamen ortadan kald�rmaktad�r. Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden geli�inde, onun Hz. �sa oldu�undan ��phe edilebilecek bir durum olu�mayacakt�r. Hi� kimse "bu ki�i Hz. �sa olamaz" diyecek bir sebep bulamayacakt�r. ��nk� Hz. �sa, d�nyadaki t�m di�er insanlardan ayr�labilecek bu �ok �nemli �zellikle, yani yery�z�nde kendisini tan�yan tek bir ki�i bile olmamas�yla hemen tan�nabilecektir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com