Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

R�SALE-� NUR K�LL�YATI'NDA HZ.�SA

Y�zy�l�m�z�n en b�y�k �slam alimlerinden biri olan Bedi�zzaman Said Nursi, bir Kuran tefsiri olan Risale-i Nur K�lliyat�'nda, ahir zaman ve Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i konusuna geni� yer ay�rm��t�r.

G�n�m�zde M�sl�man topluluklar�n bir�ok konuda birbirlerinden farkl� d���nce yap�lar� i�inde olduklar� bir ger�ektir. Ancak farkl� k�lt�rlerden �ok say�da M�sl�man�n kabul etti�i bir ger�ek, Bedi�zzaman'�n hicri 13. asr�n en �nemli alimi oldu�udur. ��te bu nedenle Bedi�zzaman'�n ahir zaman konusunda yapt��� detayl� izahlar, M�sl�manlar i�in b�y�k �nem ta��maktad�r.

Bedi�zzaman ahir zamanla ilgili olan a��klamalar�nda, iki b�y�k felsefi ak�m�n yery�z�nde bozgunculuk ��karaca��n� ve bu ak�mlar�n dinsizli�i hakim k�lmak i�in �aba sarf edeceklerini vurgular. Bu ak�mlardan birincisi �slam ahlak�n� i�ten tahrip etmeye �al��acak olan ak�md�r. �kincisi ise Allah'� a��k�a inkar eden, maddenin ezelden beri var oldu�unu, sonsuza kadar da var olaca��n� �ne s�ren ve canl�l���n cans�zl�ktan tesad�fen ortaya ��kt���n� savunan maddeci ve tabiat�� anlay��, yani materyalizm ve nat�ralizmdir. (Nat�ralizm, Darwin'in evrim teorisinin felsefi boyutu olarak da bilinir.)

Bu tan�mlama elbette Allah'�n varl���n� inkar eden b�t�n fikir ak�mlar�na da temel te�kil etmi�tir. Materyalistler tarihin en eski �a�lar�ndan beri b�t�n hak dinlere kar�� cephe alm��lar, bu yolda kar��lar�na ��kanlarla m�cadele etmi�, halklara zulmetmi�, sava�lar ��karm��, her t�rl� yozla�man�n en �n safhalar�nda yer alm��lard�r.

Hz. �sa da yery�z�ne tekrar d�nd���nde bu maddeci ve tabiat�� ak�mlarla m�cadele edecek ve Allah'�n izniyle onlara kar�� galip gelecektir. Bedi�zzaman, k�lliyat�nda bu materyalist ak�ma ��yle dikkat �ekmektedir:

  �kinci cereyan ise: Tabiyyun, maddiyyun felsefesinden tevell�d eden bir cereyan-� nemrudane, gittik�e ahir zamanda felsefe-i maddiye vas�tas�yle intisar ederek kuvvet bulup, uluhiyeti inkar edecek bir dereceye gelir. (�kinci ak�m ise: Materyalist felsefenin sonucunda olu�an, inkarc� -nemrudane- bir ak�md�r ki ahir zamanda geli�ir, Allah'a inanc� inkar edecek bir dereceye gelir.)
(Mektubat, s.53)

Bedi�zzaman, inkar�n hakim oldu�u b�yle bir d�nemde Hz. �sa'n�n yeniden d�nyaya d�nece�ini m�jdelemektedir. Bedi�zzaman'�n s�zlerinde haber verdi�i gibi, Hz. �sa yery�z�ne ikinci kez geli�inde Kuran'la h�kmedecektir. Hz. �sa H�ristiyanl��� t�m hurafelerinden temizleyecektir. Ve H�ristiyanl�k ile M�sl�manl�k birle�erek dinsizlik ak�m�na kar�� Kuran ahlak�n� ya�ayarak �st�n geleceklerdir. Risale-i Nur'da bu konuyla ilgili aktar�lanlar ��yledir:

��te b�yle bir s�rada, o cereyan pek kuvvetli g�r�nd��� bir zamanda, Hazreti �sa (a.s)'�n �ahsiyet-i maneviyesinden ibaret olan hakiki �sevilik dini zuhur edecek, yani rahmet-i �lahiyenin semas�ndan n�zul edecek; hal-i haz�r H�ristiyanl�k dini o hakikata kar�� tasaffi edecek, hurafattan ve tahrifattan s�yr�lacak, hakaik-i �slamiye ile birle�ecek; manen H�ristiyanl�k bir nevi �slamiyet'e inkilab edecektir... Ve Kuran'a iktida ederek, o �sevilik, �ahs-� manevisi, tabi; ve �slamiyet, metbu' makam�nda kalacak. Din-i hak, bu iltihak neticesinde azim bir kuvvet bulacakt�r. Dinsizlik cereyan�na kar�� ayr� ayr� iken ma�lub olan �sevilik ve �slamiyet; ittihad neticesinde, dinsizlik cereyan�na galebe edip da��tacak istidad�nda iken alem-i semavatta cism-i be�erisiyle bulunan �ahs-� �sa Aleyhisselam, o din-i hak cereyan�n�n ba��na ge�ece�ini bir Muhbir-i Sad�k, bir Kadir-i K�lli �ey'in vaadine istinad ederek haber vermi�tir. Madem haber vermi�, hakt�r, madem Kadir-i K�lli �ey vaat etmi� elbette yapacakt�r. (��te b�yle bir s�rada, bu ak�m�n �ok kuvvetli g�r�nd��� bir anda, Hz. �sa'n�n manevi �ahsiyetinden ibaret olan hakiki �sevilik dini ortaya ��kacak, yani ilahi rahmetin semas�ndan n�zul edecek. �u andaki H�ristiyanl�k dini, o ger�ek kar��s�nda tasaffi edecek, hurafelerden ve bozulmalardan ar�nacak, ger�ek �slam ile birle�ecektir. Manevi olarak H�ristiyanl�k bir bak�ma �slamiyet'e d�n��ecektir. Ve Kuran'a uyarak, H�ristiyanl�k, �ahs� manevisi itaat eden ve �slamiyet ise itaat edilen makam�nda olacak. Ger�ek din bu birle�me neticesinde b�y�k bir kuvvet bulacakt�r. Dinsizlik ak�m�na kar�� ayr� iken ma�lup olan �sevilik ve M�sl�manl�k, birle�me sonucunda dinsizlik ak�m�n� yenip da��tacak g��tedir. G�kler aleminde cismiyle beraber bulunan Hz. �sa'�n, o hak dinin ba��na ge�ece�ini bir do�ru haberci, her�eye g�c� yetenin s�z�ne dayanarak haber vermi�tir. Madem haber vermi�, hakt�r, madem Her�eye G�c� Yeten vaat etmi�, elbette yapacakt�r.)
(Mektubat, s. 53-54)

Bedi�zzaman Said Nursi, Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez d�n���n� anlatt��� t�m a��klamalar�nda onun o d�nemdeki t�m inkarc� sistemleri ortadan kald�raca��na ve bunu yaparken de M�sl�manlardan �ok b�y�k destek g�rece�ine i�aret etmektedir. Hz. �sa, �slam d�nyas�nda Kuran ahlak�n�n tebli� edilmesinde lider g�revini �stlenen salih ki�iyle birlik olup, inkarc� sistemin zulm�n� ortadan kald�racakt�r:

�ahs-� �sa Aleyhisselam'�n k�l�nc� ve maktul olan �ahs-� Deccal'in, te�kil etti�i deh�etli maddiyunluk ve dinsizlik azametli heykeli ve �ahs-� manevisini mahvedecek ancak �sevi ruhanileridir ki; o ruhaniler, din-i �sevinin hakikatini hakikat-i �slamiye ile mezcederek o kuvvetle onu da��tacak, manen �ld�recek. Hatta "Hazret-i �sa Aleyhisselam gelir. Hazret-i Mehdi'ye namazda iktida eder, tabi olur." Diye rivayeti bu ittifaka ve hakikat-i Kuraniyenin mutbuiyetine ve hakimiyetine i�aret eder.
(�ualar, s.493)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com