Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Y�zy�l Sonra Diriltilen Adam
Kehf Ehli'nin Y�llar Sonra Uyand�r�lmalar�

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

HZ. �SA'NIN YERY�Z�NE D�N���

Bu b�l�me kadar anlat�lanlardan, Hz. �sa'n�n �lmedi�i ve Allah kat�na y�kseltilmi� oldu�u a��k�a anla��lmaktad�r. Ancak Kuran'da dikkat �ekilen bir ba�ka �nemli konu daha vard�r: Hz. �sa yery�z�ne yeniden d�necektir...

Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez gelece�i konusu Kuran'da �ok a��k olarak bildirilmi�tir. Pek �ok ayette bu konu ile ilgili kesin ifadeler bulunmaktad�r. Kuran'da bildirilen bu deliller �u �ekildedir:

(1) Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne inece�ine dair i�aretler ta��yan ayetlerden ilki Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetidir:

Hani Allah, �sa'ya demi�ti ki: "Ey �sa, do�rusu seni Ben vefat ettirece�im ve seni Kendime y�kseltece�im, seni inkar edenlerden temizleyece�im ve sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im. Sonra d�n���n�z yaln�zca Banad�r, hakk�nda anla�mazl��a d��t���n�z �eyde aran�zda Ben h�kmedece�im. (Al-i �mran Suresi, 55)

Ayetteki "sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im" ifadesi dikkat �ekicidir. Kuran'da k�yamete kadar inkar edenlere �st�n olan ve Hz. �sa'ya ger�ekten tabi olan bir grubun varl���ndan s�z edilmektedir. Peki kimdir bu tabi olanlar? Hz. �sa d�neminde ya�ayan havariler mi, yoksa g�n�m�zde ya�ayan H�ristiyanlar m�?

Hz. �sa hayatta iken ona uyanlar�n say�s� �ok azd�. Ve onun d�nyadan ayr�lmas�n�n ard�ndan da h�zla dinde dejenerasyon ba�lad�. Ayr�ca havariler olarak tan�nan insanlar, ciddi bir bask� alt�nda ya�amak zorundayd�lar. Sonraki iki y�zy�l boyunca da, Hz. �sa'ya iman edenler (�seviler) ayn� bask�lara maruz kald�lar; zira hi�bir siyasi g�ce sahip de�illerdi. Bu durumda ge�mi�te ya�ayan H�ristiyanlar�n, inkar edenlere �st�n geldiklerini ve bu ayetin onlara bakt���n� s�yleyemeyiz.

Daha sonras�na yani �u anda ya�ayan H�ristiyanlara bakt���m�zda ise zaten H�ristiyanl���n �z�n�n bozuldu�unu, Hz. �sa'n�n anlatt��� hak dinden farkl� bir din olu�tu�unu g�r�r�z. Hz. �sa'n�n Allah'�n o�lu oldu�u �eklindeki sapk�n inan� benimsenmi� ve teslis inanc� (��leme; Baba, o�ul, kutsal Ruh) kabul edilmi�tir. Bu durumda, dinin asl�ndan iyice uzakla�m�� olan g�n�m�z H�ristiyanlar�n� da Hz. �sa'ya uyanlar olarak kabul edemeyiz, ��nk� Allah, Kuran'�n bir�ok ayetinde "��leme"ye inananlar�n inkar i�erisinde olduklar�n� bildirmi�tir:

Andolsun, "Allah ���n ���nc�s�d�r" diyenler k�fre d��m��t�r. Oysa tek bir �lah'tan ba�ka �lah yoktur... (Maide Suresi, 73)

Bu durumda "sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im" ifadesi a��k bir i�aret ta��maktad�r. Hz. �sa'ya uyan ve k�yamete kadar ya�ayacak olan bir topluluk olmas� gerekmektedir. B�yle bir topluluk, ku�kusuz Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar geli�iyle ortaya ��kacakt�r. Ve ona tekrar d�nyaya geli�i s�ras�nda tabi olanlar, k�yamete kadar inkar edenlere �st�n k�l�nacakt�r.

(2) Konu ile ilgili olarak ele ald���m�z Nisa Suresi'nin 156-158. ayetlerin arkas�ndan Allah, 159. ayette ��yle buyurmaktad�r:

Andolsun, Kitap Ehlinden, �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur. K�yamet g�n�, o da onlar�n �zerine �ahit olacakt�r. (Nisa Suresi, 159)

Yukar�daki ayette yer alan "�lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur" ifadesi olduk�a dikkat �ekicidir. Bu c�mlenin Arap�a kar��l��� �u �ekildedir: "... ve in min ehlil kitabi illa ley�minenne bihi kable mevtihi"

Burada baz� tefsirciler "o" zamirinin Hz. �sa yerine Kuran'a bakt���n� d���nm��ler ve ayete Kitap Ehlinin �lmeden Kuran'a iman edece�i �eklinde bir yoruma gitmi�lerdir.

Oysa bu ayet �ncesindeki iki ayette de "o" zamiri tart��mas�z bir bi�imde Hz. �sa i�in kullan�lm��t�r:

Nisa Suresi, 157. ayet:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler.

Nisa Suresi, 158. ayet:

Hay�r; Allah onu Kendine y�kseltti. Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir.

Bu ayetlerin hemen arkas�ndan gelen ayette kullan�lan "o" zamirinin Hz. �sa'dan ba�ka bir �eyi kastetti�inin hi�bir delili yoktur.

Nisa Suresi, 159. ayet:

Andolsun, Kitap Ehlinden, �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur. K�yamet g�n�, o da onlar�n �zerine �ahit olacakt�r.

Di�er taraftan ayetin ikinci c�mlesinde yer alan "K�yamet g�n�, o da onlar�n �zerine �ahit olacakt�r" ifadesi de dikkat �ekicidir. Kuran'da k�yamet g�n� insan�n dilinin, ellerinin ve ayaklar�n�n (Nur Suresi, 24, Yasin Suresi, 65), i�itme, g�rme duyular�n�n ve derilerinin (Fussilet Suresi, 20-23) kendi aleyhlerine �ahitlik edecekleri bildirilmektedir. Kuran'�n �ahitli�i ile ilgili ise hi�bir ayet yoktur. �lk c�mle -gramatik olarak veya mant�k a��s�ndan hi�bir delil bulunmamas�na ra�men- Kuran'a bak�yor kabul edilirse, ikinci c�mlede yer alan "o" zamirinin de Kuran'a bakt��� iddia edilmi� olur. Oysa bunu s�ylemek i�in a��k bir ayet gerekir.

Kuran'a bakt���m�zda ayn� zamirin, Kuran'� i�aret etti�i durumlarda, (Tar�k Suresi, 13, Tekvir Suresi, 19, Neml Suresi, 77 ve �uara Suresi, 192-196'da oldu�u gibi) ayetin �ncesinde ya da sonras�nda mutlaka Kuran'dan bahsedildi�ini g�r�r�z. Dolay�s�yla tart��maya a��k bir nokta b�rak�lmam��t�r. Ayetin �ncesinde, sonras�nda veya ayetin i�inde Kuran'dan bahsedilmiyorsa, bu ayetin Kuran'� tarif etti�ini s�ylemek yanl�� olur. Ayet �ok a��k bir bi�imde Hz. �sa'ya inan�lmas�ndan ve onun inananlara �ahit olmas�ndan bahsetmektedir.

Ayetin manas� hakk�nda belirtece�imiz ikinci nokta ise "�l�m�nden �nce" ifadesinin yorumu ile ilgilidir. Baz�lar� bu ifadenin "Kitap Ehlinin kendi �l�mlerinden �nce" inanmas� anlam�nda oldu�unu d���nmektedirler. Bu yoruma g�re Kitap Ehlinden olan her ki�i kendisine �l�m gelmeden Hz. �sa'ya mutlaka iman edecektir. Oysa Hz. �sa d�neminde Kitap Ehli tan�mlamas�na dahil olan Yahudiler ona iman etmemekle kalmam��, onu �ld�rmek i�in tuzak kurmu�lard�r. Hz. �sa'dan sonra ya�ay�p �len Yahudi ve H�ristiyanlar�n ise Hz. �sa'ya -Kuran'da bildirildi�i �ekilde- iman etmi� olduklar�n� iddia etmek ger�ek d��� bir yakla��m olacakt�r.

Sonu� olarak ayeti sa�l�kl� bir bi�imde de�erlendirdi�imizde, anlam�n �u �ekilde oldu�u sonucuna varmaktay�z: "Hz. �sa �lmeden �nce t�m Ehli Kitap ona iman edecektir".

Ayet ger�ek manas�yla ele al�nd���nda ise �ok a��k ger�eklerle kar��la��r�z.

Birincisi, ayette gelecekten bahsedildi�i a��kt�r, ��nk� Hz. �sa'n�n �l�m� s�z konusudur. Oysa o �lmemi� Allah kat�na y�kselmi�tir. Hz. �sa d�nyaya yeniden gelecek ve her insan gibi ya�ay�p �lecektir. �kincisi Hz. �sa'ya t�m ehli kitab�n iman etmesi s�z konusudur. Bu da hen�z ger�ekle�memi� ancak kesin olarak ger�ekle�ece�i bildirilen bir olayd�r.

Dolay�s�yla buradaki "�l�m�nden �nce" denilerek, zamirle bahsedilen ki�i Hz. �sa'd�r. Kitap Ehli onu g�r�p bilecek, ona ya�arken itaat edecek ve Hz. �sa da onlar�n durumlar�yla ilgili ahirette �ahitlik edecektir. (Do�rusunu en iyi Allah bilir.)

(3) Hz. �sa'n�n ahir zamanda yeniden yery�z�ne d�nece�i ile ilgili bir ba�ka ayet de Zuhruf Suresi'nin 61. ayetidir.

Bu surenin 57. ayetinden itibaren Hz. �sa'dan bahsedilir:

Meryem o�lu (�sa) bir �rnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan (keyifle s�z edip) kahkahalarla g�l�yorlar.

Dediler ki: "Bizim ilahlar�m�z m� daha hay�rl�, yoksa o mu?" Onu yaln�zca bir tart��ma-konusu olsun diye (�rnek) verdiler. Hay�r, onlar 'tart��mac� ve d��man' bir kavimdir. O, yaln�zca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu �srailo�ullar�na bir �rnek k�ld�k. E�er biz dilemi� olsayd�k, elbette sizden melekler k�lard�k; yery�z�nde (size) halef (yerinize ge�enler) olurlard�. (Zuhruf Suresi, 57-60)

Bu ayetlerin hemen arkas�ndan gelen 61. ayette Hz. �sa'n�n k�yamet saati i�in bir ilim oldu�u belirtilmektedir:

��phesiz o, k�yamet-saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan yana hi�bir ku�kuya kap�lmay�n ve bana uyun. Dosdo�ru yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

Bu ayetin Hz. �sa'n�n ahir zamanda yery�z�ne d�n���ne a��k bir i�aret ta��d���n� s�yleyebiliriz. ��nk� Hz. �sa, Kuran'�n indirili�inden alt� as�r �nce ya�am��t�r. Dolay�s�yla bu ilk hayat�n� "k�yamet saati i�in bir bilgi" yani bir k�yamet alameti olarak anlayamay�z. Ayetin i�aret etti�i anlam, Hz. �sa'n�n, ahir zamanda, yani k�yametten �nceki son zaman diliminde yeniden yery�z�ne d�nece�i ve bunun da bir k�yamet alameti olaca��d�r. (En do�rusunu Allah bilir.)

Bu ayette ge�en "O, k�yamet saati i�in bir ilimdir" kelimesinin Arap�a kar��l��� �u �ekildedir: "�nnehu le ilmun lissaati."

Bu ifadede yer alan "hu" zamirini "Kuran" olarak yorumlayanlar vard�r. Ancak yukar�da da belirtildi�i gibi Kuran i�in "hu" -"o" zamiri kullan�ld���nda mutlaka ayetin �ncesinde veya sonras�nda veya ayetin i�inde Kuran'� anlatan ba�ka ifadeler de bulunmaktad�r. Ba�ka bir konu i�inde "hu" zamiri ile Kuran'dan bahsedilmez. Ayr�ca bu ayetin �ncesindeki ayete bak�ld���na orada da a��k�a Hz. �sa kastedilerek o zamiri kullan�ld��� g�r�lecektir:

"O, yaln�zca bir kuldur; kendisine nimet verdik ve onu �srailo�ullar�'na bir �rnek k�ld�k."

Bu zamirin Kuran'a i�aret etti�ini s�yleyenler ise ayetin devam�nda ge�en "Ondan ku�kulanmay�n, bana uyun" ifadesini delil olarak g�sterirler. Ancak bu ifadenin �ncesindeki ayetler tamamen Hz. �sa'dan bahsetmektedir. Bu nedenle "hu" zamirinin bir �nceki ayetlerle ilgili olmas� ve Hz. �sa'y� anlatmas� daha uygundur. Nitekim b�y�k �slam alimleri de bu zamiri gerek ayetlere gerekse sahih hadislere dayanarak Hz. �sa olarak a��klamaktad�rlar. Elmal�l� Hamdi Yaz�r'�n tefsirinde �u �ekilde a��klanmaktad�r:

"Muhakkak ki o saat i�in bir ilimdir de -saatin gelece�ini �l�lerin dirilip, k�yam edece�ini bildiren bir delil ve alamettir. ��nk� �sa gerek zuhuru ve gerek emvati ihya (�l�leri diriltme) mucizesi ve gerek emvat�n k�yam�n� (�l�lerin kalk���n�) haber vermesi itibar�yla k�yametin vaki olaca��na bir delil oldu�u gibi hadiste varid oldu�una g�re e�rat� saattendir (k�yamet alametidir)." (http://www.kuranikerim.com/telmalili/zuhruf.htm)

(4) Hz. �sa'n�n ikinci geli�ine i�aret eden ba�ka ayetler de ��yledir:

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do�rusu Allah Kendinden bir kelimeyi sana m�jdelemektedir. Onun ad� Meryem o�lu �sa Mesih'tir. O, d�nyada ve ahirette 'se�kin, onurlu, sayg�nd�r' ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardand�r. Be�ikte de, yeti�kinli�inde de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir. "Rabbim, bana bir be�er dokunmam��ken, nas�l bir �ocu�um olabilir?" dedi. (Fakat) Allah neyi dilerse yarat�r. Bir i�in olmas�na karar verirse, yaln�zca ona "ol" der, o da hemen oluverir. Ona Kitab�, hikmeti, Tevrat� ve �ncili ��retecek. (Al-i �mran Suresi, 45-48)

Ayette, Allah'�n Hz. �sa'ya, Tevrat'�, �ncil'i ve bir de "Kitab�" ��retece�i haber verilmektedir. Bu kitab�n hangi kitap oldu�u ku�kusuz �nemlidir. Ayn� ifade Maide Suresi'nin 110. ayetinde de yer almaktad�r:

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryemo�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana Kitab�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim. �znimle �amurdan ku� bi�iminde (bir �eyi) olu�turuyordun..." (Maide Suresi, 110)

Her iki ayette de ge�en "kitap" ifadesini inceledi�imizde, bunun Kuran'a i�aret etti�ini g�r�r�z. �ncelikle Tevrat ve �ncil d���nda yery�z�nde bilinen tek bir ilahi kitap vard�r; o da Kuran'd�r. (Hz. Davud'a verilen Zebur da Eski Ahit'in i�indedir) Bunun yan�nda, yine Kuran'�n bir ba�ka ayetinde, Al-i �mran Suresi 3. ayette, "kitap" kelimesi, �ncil ve Tevrat'�n yan�nda Kuran'� ifade etmek i�in kullan�lm��t�r:

Allah... O'ndan ba�ka �lah yoktur. Diridir, kaimdir. O, sana Kitab� Hak ve kendinden �ncekileri do�rulay�c� olarak indirdi. O, Tevrat ve �ncil'i de indirmi�ti. (Al-i �mran Suresi, 2-3)

Kitap kelimesinin Kuran'a i�aret etti�i ba�ka bir ayet de �u �ekildedir:

Allah kat�ndan yanlar�nda olan (Tevrat)� do�rulayan bir Kitap geldi�i zaman, -ki bundan �nce inkar edenlere kar�� fetih istiyorlard�- i�te bilip-tan�d�klar� gelince, onu inkar ettiler. Art�k Allah'�n laneti kafirlerin �zerinedir. (Bakara Suresi, 89)

�yle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi ar�nd�racak, size Kitap ve hikmeti ��retecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir el�i g�nderdik. (Bakara Suresi, 151)

Bu durumda, Hz. �sa'ya ��retilecek olan ���nc� "Kitab"�n Kuran oldu�unu ve bunun da ancak Hz. �sa'n�n ahir zamanda d�nyaya d�n���nde m�mk�n olabilece�ini d���nebiliriz. ��nk� Hz. �sa Kuran'�n indirilmesinden 600 sene �nce ya�am��t� ve hen�z indirilmemi�ken onu biliyor olmas� s�z konusu olamazd�. �yleyse Kuran'� d�nyaya yeniden geldi�inde ��renece�ini d���nmek yegane mant�kl� d���ncedir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerine bakt���m�zda yeniden geldi�inde Hz. �sa'n�n �ncil ile de�il Kuran'la h�kmedece�ini anl�yoruz. Bu da ayetteki manaya tam olarak mutab�k d��mektedir. (��phesiz en do�rusunu Allah bilir.)

(5) T�m bunlar�n yan�nda "��phesiz, Allah kat�nda �sa' n�n durumu, Adem'in durumu gibidir..." (Al-i �mran Suresi, 59) ayeti de Hz. �sa'n�n d�n���ne i�aret ediyor olabilir. Tefsirciler genellikle bu ayetin her iki peygamberin de babas�z olma �zelli�ine, Hz. Adem'in Allah'�n "Ol" emriyle topraktan yarat�lmas� ile Hz. �sa'n�n yine "Ol" emriyle babas�z do�mas�na i�aret etti�ine dikkat �ekmi�lerdir. Ancak ayetin bir ikinci i�areti daha olabilir. Hz. Adem cennetten nas�l yery�z�ne indirildiyse, Hz. �sa da ahir zamanda Allah'�n kat�ndan yery�z�ne indirilecek olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.) G�r�ld��� gibi Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden d�nece�ine ili�kin olarak Kuran'da ge�en ayetler �ok a��k ve d���nd�r�c�d�r. Kuran'da ad� ge�en hi�bir peygamber i�in bunlara benzer ifadeler kullan�lmam��t�r. Ayr�ca hi�bir peygamberden "k�yamet i�in bir bilgi" olarak bahsedilmemi�tir ve di�er peygamberler i�in kullan�lan hi�bir ifade yery�z�ne tekrar d�nmelerine i�aret edecek t�rden herhangi bir anlam i�ermemektedir. Ancak t�m bu ifadeler, Hz. �sa i�in kulan�lm��t�r. Bunun anlam� ise olduk�a a��kt�r.

(6) Kuran'da Hz. �sa'n�n �l�m�n� ifade eden bir di�er ayet ise Meryem Suresi'nde ��yle haber verilmektedir:

"Selam �zerimedir; do�du�um g�n, �lece�im g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca��m g�n de." (Meryem Suresi, 33)

Bu ayet Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetiyle birlikte incelendi�inde �ok �nemli bir ger�e�e i�aret etmektedir. Al-i �mran Suresi'ndeki ayette Hz. �sa'n�n Allah kat�na y�kseltildi�i ifade edilmektedir. Bu ayette �lme ya da �ld�r�lme ile ilgili bir bilgi verilmemektedir. Ancak Meryem Suresi'nin 33. ayetinde Hz. �sa'n�n �lece�i g�nden bahsedilmektedir. Bu �l�m ise ancak Hz. �sa'n�n ikinci kez d�nyaya geli�i ve bir s�re ya�ad�ktan sonra vefat etmesiyle m�mk�n olabilir. (En do�rusunu Allah bilir)

(7) Hz. �sa'n�n tekrar d�nyaya gelece�i ile ilgili bir ba�ka delil ise Maide Suresi'nin 110. ayetinde ve Al-i �mran Suresi'nin 46. ayetinde ge�en "kehlen" kelimesidir. Ayetlerde �u �ekilde buyrulmaktad�r:

"Allah ��yle diyecek: "Ey Meryemo�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin (kehlen) iken de insanlarla konu�uyordun�" (Maide Suresi, 110)

"Be�ikte de, yeti�kinli�inde (kehlen) de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir." (Ali �mran Suresi, 46)

Bu kelime Kuran'da sadece yukar�daki iki ayette ve sadece Hz. �sa i�in kullan�lmaktad�r. Hz. �sa'n�n yeti�kin halini ifade etmek i�in kullan�lan "kehlen" kelimesinin anlam� "otuz ile elli ya�lar� aras�nda, gen�lik devresini bitirip ihtiyarl��a ayak basan, ya�� kemale ermi� kimse" �eklindedir. Bu kelime �slam alimleri aras�nda ittifakla "35 ya� sonras� d�neme i�aret ediyor" �eklinde �evrilmektedir.

Hz. �sa'n�n gen� bir ya� olan otuz ya��n�n ba�lar�nda g��e y�kseldi�ini, yery�z�ne indikten sonra k�rk y�l kalaca��n� ifade eden ve �bni Abbas'tan rivayet edilen hadise dayanan �slam alimleri, Hz. �sa'n�n ya�l�l�k d�neminin, tekrar d�nyaya geli�inden sonra olaca��n�, dolay�s�yla bu ayetin, Hz. �sa'n�n n�zul�ne dair bir delil oldu�unu s�ylemektedirler. (Muhammed Halil Herras, Faslu'l-Makal fi Ref'I �sa Hayyen ve N�zulihi ve Katlihi'd-Deccal, Mektebet�'s S�nne, Kahire, 1990, s.20)

�slam alimlerinin bu yorumunun isabetli oldu�u s�z konusu ayetler dikkatle incelendi�inde kolayl�kla anla��lmaktad�r.

Kuran ayetlerine bak�ld���nda bu ifadenin, yaln�zca Hz. �sa i�in kullan�ld���n� g�r�r�z. T�m peygamberler insanlarla konu�up, onlar� dine davet etmi�lerdir. Hepsi de yeti�kin ya�lar�nda tebli� g�revini yerine getirmi�lerdir. Ancak Kuran'da hi�bir peygamber i�in bu �ekilde bir ifade kullan�lmamaktad�r. Bu ifade sadece Hz. �sa i�in ve mucizevi bir durumu ifade etmek amac�yla kullan�lm��t�r. ��nk� ayetlerde birbiri ard�ndan gelen "be�ikte" ve "yeti�kin iken" kelimeleri iki b�y�k mucizevi zamana dikkat �ekmektedirler.

Hz. �sa'n�n be�ikteyken konu�mas� bir mucizedir. Bu, g�r�lm�� bir olay de�ildir ve ayetlerde bu mucizevi olay bir�ok kez zikredilmektedir. O halde bu kelimenin hemen ard�ndan gelen "yeti�kin iken de insanlarla konu�mas�" �eklindeki ifadenin de bir mucize olmas� muhtemeldir. E�er "yeti�kin iken" ifadesi, Hz. �sa'n�n Allah kat�na al�nmadan �nceki hayat�na i�aret ediyor olsayd�, o zaman Hz. �sa'n�n konu�uyor olmas� bir mucize olmayacakt�. Bir mucize olmad��� i�in de be�ikteyken konu�mas�n�n ard�ndan ve bu mucizevi durumla e� de�er bir anlamda kullan�lmazd�. O zaman "be�ikten yeti�kin oluncaya kadar" �eklinde bir ifade kullan�l�rd� ve Hz. �sa'n�n g��e y�kselmeden �nceki tebli�i anlat�l�rd�. (En do�rusunu Allah bilir) Ancak ayette iki b�y�k mucizevi zamana dikkat �ekilmektedir. Bunlardan birincisi be�ikteyken konu�mas�, ikincisi ise yeti�kin iken konu�mas�d�r. Dolay�s�yla mucizevi bir d�neme i�aret eden bu ifade, Hz. �sa'n�n tekrar yery�z�ne d�nd�kten sonraki d�nemde, yeti�kin iken insanlarla konu�mas�d�r. (En do�rusunu Allah bilir)

Nitekim �mam Taberi, Taberi Tefsiri isimli eserinde bu ayetlerde ge�en ifadeleri �u �ekilde a��klamaktad�r:

"Bu ifadeler (Maide Suresi, 110), Hz. �sa'n�n �mr�n� tamamlay�p ya�l�l�k d�neminde insanlarla konu�abilmesi i�in g�kten inece�ine i�aret etmektedir. ��nk� o, gen� ya�tayken g��e kald�r�lm��t��

Bu ayette (Al-i �mran Suresi, 46), Hz. �sa'n�n hayatta oldu�una delil vard�r ve ehl-i s�nnet de bu g�r��tedir. ��nk� ayette, onun ya�land��� zamanda da insanlarla konu�aca�� ifade edilmektedir. Ya�lanmas� da ancak, semadan yery�z�ne inece�i zamanda olacakt�r." (Taberi Tefsiri, �mam Taberi, cilt 2, s. 528; Cilt 1, s. 247)

Ancak baz� ki�iler "yeti�kin" kelimesini ger�ek anlam�ndan uzakla�arak yorumlamakta ve Kuran'�n genel mant��� i�inde de�erlendirmemektedirler. Bu ki�iler peygamberlerin her d�nemde olgun ve kemale ermi� kimseler olduklar�n�, dolay�s�yla bu ifadenin peygamberlerin t�m hayatlar�na i�aret etti�ini �ne s�rerler. Elbette peygamberler Allah'�n kemale eri�tirdi�i, olgun kimselerdir. Ancak Allah Ahkaf Suresi'nde olgunluk ya��n�n 40 ya� oldu�una i�aret etmektedir. Ayette �u �ekilde bildirilir:

Biz insana, 'anne ve babas�na' iyilikle davranmas�n� tavsiye ettik. Annesi onu g��l�kle ta��d� ve onu g��l�kle do�urdu. Onun (hamilelikte) ta��nmas� ve s�tten kesilmesi, otuz ayd�r. Nihayet g��l� (erginlik) �a��na erip k�rk y�l (ya��n)a ula��nca, dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdi�in nimete ��kretmemi ve senin raz� olaca��n salih bir amelde bulunmam� bana ilham et; benim i�in soyumda salah� ver. Ger�ekten ben tevbe edip Sana y�neldim ve ger�ekten ben M�sl�manlardan�m." (Ahkaf Suresi, 15)

Dolay�s�yla "kehlen" kelimesinin, Hz. �sa'n�n tekrar yery�z�ne geli�ine i�aret etti�i Kuran ayetleriyle de ortaya ��kan bir anlam ta��maktad�r. (Do�rusunu en iyi Allah bilir.)

Kuran'da ya�am� s�ras�nda yery�z�nden y�zlerce y�l ayr�l�p sonra d�nen ba�ka �rnekler de vard�r

Y�ZYIL SONRA D�R�LT�LEN ADAM

Bu �rneklerden biri, Bakara Suresi'nde anlat�lan "y�z y�l �l� kald���" belirtilen bir kimsenin hayat�na ili�kindir:

Ya da alt� �st�ne gelmi� �ss�z duran bir �ehre u�rayan gibisini (g�rmedin mi?) Demi�ti ki: "Allah buras�n� �l�m�nden sonra nas�l diriltecekmi�?" Bunun �zerine Allah onu y�z y�l �l� b�rakt� sonra onu diriltti. (Ve ona) Dedi ki: "Ne kadar kald�n?" O: "Bir g�n veya bir g�nden az kald�m" dedi. (Allah ona:) "Hay�r y�z y�l kald�n b�yleyken yiyece�ine ve i�ece�ine bak hen�z bozulmam��; e�e�ine de bir bak; (bunu yapmam�z) seni insanlara ibret-belgesi k�lmam�z i�indir. Kemiklere de bir bak nas�l biraraya getiriyoruz sonra da onlara et giydiriyoruz?" dedi. O kendisine (bunlar) apa��k belli olduktan sonra dedi ki: "(Art�k �imdi) Biliyorum ki ger�ekten Allah her�eye g�� yetirendir. (Bakara Suresi, 259)

�nceki sayfalarda belirtti�imiz gibi ayetlerde Hz. �sa'n�n can�n�n al�nd���ndan bahsedilmemektedir. Yukar�da verdi�imiz ayette ise tam bir �l�m (mevt) s�z konusudur. Dolay�s�yla kesin olarak �len bir insan�n bile Allah'�n dilemesiyle bu d�nyada tekrar diriltildi�i Kuran'da bildirilen bir ger�ektir. Kuran'da buna benzer ba�ka olaylardan da �rnekler verilmektedir.

KEHF EHL�'N�N YILLAR SONRA UYANDIRILMALARI

Konuya i�aret eden di�er bir �rnek ise Kehf Suresi'ndeki "Ashab-� Kehf" k�ssas�ndad�r.

Allah'�n, ya�ad�klar� d�nemin din kar��t� h�k�mdar�n�n zulm�nden korunmak i�in ma�araya s���nan bir grup gen�ten bahsetti�i bu k�ssada, onlar�n uzun y�llar uyuduktan sonra tekrar uyand�r�ld�klar� anlat�lmaktad�r. Ayetler ��yledir:

O gen�ler ma�araya s���nd�klar� zaman demi�lerdi ki: "Rabbimiz kat�ndan bize bir rahmet ver ve i�imizden bize do�ruyu kolayla�t�r (bizi ba�ar�l� k�l). B�ylelikle ma�arada y�llar y�l� onlar�n kulaklar�na vurduk (derin bir uyku verdik). (Kehf Suresi, 10-11)

Sen onlar� uyan�k san�rs�n oysa onlar (derin bir uykuda) uyu�mu�lard�r. Biz onlar� sa� yana ve sol yana �eviriyorduk. K�pekleri de iki kolunu uzatm�� yat�yordu. Onlar� g�rm�� olsayd�n geri d�n�p onlardan ka�ard�n onlardan i�ini korku kaplard�. B�ylece, aralar�nda bir sorgulama yaps�nlar diye onlar� dirilttik (uyand�rd�k). ��lerinden bir s�zc� dedi ki: "Ne kadar kald�n�z?" Dediler ki: "Bir g�n veya g�n�n bir (ka� saatlik) k�sm� kadar kald�k." Dediler ki: "Ne kadar kald���n�z� Rabbiniz daha iyi bilir; �imdi birinizi bu paran�zla �ehre g�nderin de, hangi yiyecek temizse baks�n, size ondan bir r�z�k getirsin; ancak olduk�a nazik davrans�n ve sak�n sizi kimseye sezdirmesin." (Kehf Suresi, 18-19)

Kuran'da gen�lerin ma�arada ka� y�l kald�klar� tam olarak bildirilmez. Bunun i�in y�llar y�l� tabiri kullan�l�r ki s�renin �ok k�sa olmad��� buradan anla��lmaktad�r. Ayr�ca kal�� s�resiyle ilgili insanlar�n tahmini de olduk�a uzun bir s�re olan 309 y�ld�r:

Onlar ma�aralar�nda �� y�z y�l kald�lar ve dokuz (y�l) daha katt�lar. De ki: "Ne kadar kald�klar�n� Allah daha iyi bilir. G�klerin ve yerin gayb� O'nundur. O, ne g�zel g�rmekte ve ne g�zel i�itmektedir. O'nun d���nda onlar�n bir velisi yoktur. Kendi h�km�nde hi� kimseyi ortak k�lmaz." (Kehf Suresi, 25-26)

Elbette burada �nemli olan s�renin k�sa veya uzun olmas� de�ildir. �zerinde durdu�umuz konu Allah'�n baz� insanlar� d�nyadaki bildi�imiz hayattan, uyutmak veya canlar�n� almak suretiyle uzakla�t�rd�ktan sonra onlar� tekrar canland�rmas�d�r. T�pk� uykudan uyanan insanlar gibi ki�ileri tekrar hayata d�nd�rmesidir. Hz. �sa da bu insanlardan biridir ve zaman� geldi�inde tekrar d�nya �zerinde ya�ayacak, g�revini yapt�ktan sonra "Dedi ki: "Orada (d�nyada) ya�ayacak, orada �lecek ve oradan ��kar�lacaks�n�z." (Araf Suresi, 25) ayetinin h�km� gere�i her insan gibi d�nyada �lecektir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com