Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

KURAN'DA PEYGAMBERLER�N �L�M� NASIL ANLATILIYOR?

Kuran'da peygamberlerin �l�mlerinin aktar�ld��� k�ssalarda ge�en kelimelerle, Hz. �sa'n�n �l�m�n�n anlat�ld��� ayetlerin incelenmesi, Hz. �sa'n�n �l�m�yle ilgili �nemli bir ger�e�i ortaya ��karmaktad�r. Bu b�l�mde Hz. �sa'n�n ve di�er peygamberlerin �l�mlerini ifade eden kelimelerin Arap�a kar��l�klar�n� ve Kuran ayetlerinde ne �ekilde kullan�ld�klar�n� inceleyece�iz.

Kuran'da peygamberlerin �lmesi veya �ld�r�lmesiyle ilgili olarak kullan�lan kelimeler ileride daha detayl� g�rece�imiz gibi "katele (�ld�rmek), mate (�lmek), haleke (helak olmak), salebe (asmak)" ya da birka� �zel kelimedir. Oysa Hz. �sa i�in, Kuran'da �ok a��k bir ifadeyle, "Onu �ld�rmediler (ma katelehu) ve asmad�lar (ma salebuhu)" ifadesi kullan�larak hi�bir �ld�rme �ekliyle �ld�r�lmedi�i vurgulanmaktad�r. Hz. �sa'n�n bir benzerinin g�sterildi�i ve onun Allah kat�na y�kseltildi�i bildirilmektedir. Al-i �mran Suresi'nde ise Hz. �sa'y� Allah'�n vefat ettirece�i ve onu Kendi kat�na y�kseltece�i bildirilmi�tir:

Hani Allah, �sa'ya demi�ti ki: "Ey �sa, do�rusu seni Ben vefat ettirece�im (m�teveffiyke), seni Kendime y�kseltece�im (rafiuke), seni inkar edenlerden temizleyece�im ve sana uyanlar� k�yamete kadar inkara sapanlar�n �st�ne ge�irece�im..." (Al-i �mran Suresi, 55)

Kuran'da �l�m anlam� i�eren kelimelerin ve Al-i �mran Suresi'nde ge�en "vefat ettirme" kelimesinin kullan�m �ekilleri ��yledir:

1) TEVEFFA: VEFAT ETT�RME

Ayette ge�en "vefat" kelimesinin kar��l��� T�rk�e'de kullan�lan �lme anlam�ndan farkl� anlamlara gelmektedir. Ayetlerin Arap�a kar��l�klar�n�n incelenmesi, Hz. �sa'n�n bildi�imiz manada �lmedi�ini a��k�a ortaya koyar. Maide Suresi'nin 117. ayetinde �l�m olay� �u �ekilde aktar�l�r:

"Ben onlara bana emrettiklerinin d���nda hi�bir �eyi s�ylemedim. (O da �uydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onlar�n i�inde kald���m s�rece, ben onlar�n �zerinde bir �ahidim. Beni vefat ettirdi�inde (teveffeyteni), �zerlerindeki g�zetleyici Sen'din. Sen her�eyin �zerine �ahid olans�n."

Bu ayetlerde ge�en ve T�rk�e meallerde �ld�rme ya da vefat ettirme olarak �evrilen kelime Arap�a'da "teveffa" k�k�nden t�remi�tir ve bu kelime �l�m manas�na de�il, "can�n al�nmas�" manas�na gelmektedir. �nsan�n can�n�n al�nmas�n�n ise her zaman �l�m anlam�na gelmedi�i yine Kuran'da bize bildirilmektedir. �rne�in "teveffa" kelimesinin ge�ti�i bir ayette insan�n �l�m�nden de�il, uykuda can�n�n al�nmas�ndan bahsedilmektedir:

Sizi geceleyin vefat ettiren (teveffakum) ve g�nd�z�n "g�� yetirip etkilemekte olduklar�n�z�" bilen, sonra ad� konulmu� ecel doluncaya kadar onda sizi dirilten O'dur... (Enam Suresi, 60)

Bu ayette "vefat ettirme" olarak terc�me edilen kelime ile, Al-i �mran Suresi'nin 55. ayetinde kullan�lan kelime ayn�d�r, yani her iki ayette de "teveffa" kelimesi ge�mektedir. �nsan�n, gece i�inde bulundu�u durum �l�m olmad���na g�re yukar�daki ayette kullan�lan "teveffakum" kelimesinin �l�m� kastetmedi�i, do�ru terc�menin "geceleyin canlar�n�z� alan" �eklinde olmas� gerekti�i a��kt�r. A�a��daki ayette ise ayn� kelime �u �ekilde kullan�lmaktad�r:

Allah, �lecekleri (mevt) zaman canlar�n� al�r (teveffa); �lmeyeni de uykusunda (can�n� al�r) (lem temut). B�ylece, kendisi hakk�nda �l�m karar� (el mevte) verilmi� olan� tutar, �b�r�s�n� ise ad� konulmu� bir ecele kadar sal�verir... (Z�mer Suresi, 42)

Bu ayetten de anla��laca�� gibi, Allah uyuyan insan�n can�n� almaktad�r, ama hakk�nda �l�m karar� verilmemi� olan� eceli gelinceye kadar tekrar sal�vermektedir. Bu haliyle insan bildi�imiz manada �lm�� olmaz. Yaln�zca ge�ici bir s�re i�in ruhu bedeninden ayr�lm�� farkl� bir boyuta girmi� olur. Uyanaca�� zaman ise tekrar ruhu bedenine iade edilir.

Prof. Dr. S�leyman Ate� de tefsirinde "teveffa" kelimesini �u �ekilde a��klam��t�r:

Teveffinin, uyku manas�nda kullan�ld���n� s�yleyenlere g�re -ki �o�unluk bu g�r��tedir- ayetin takdiri "Seni uyutaca��m" �eklindedir. Sonu� olarak Hz. �sa'n�n uykudakine benzer bir duruma sokularak Allah kat�na y�kseltildi�ini, olay�n bildi�imiz �l�m olmad���n�, sadece bu boyuttan bir ayr�l�� oldu�unu s�yleyebiliriz. (Do�rusunu en iyi Allah bilir.) (Prof. Dr. S�leyman Ate�, Y�ce Kur'an'�n �a�da� Tefsiri, Cilt 2, Syf: 49-50)

2) KATELE: �LD�RMEK

Kuran'da �l�m konusu anlat�l�rken genelde kullan�lan kelime Arap�a'da "�ld�rmek" anlam�na gelen "katele" kelimesidir. M�min Suresi'nde "katele" kelimesi �u �ekilde kullan�lmaktad�r:

Firavun dedi ki: "B�rak�n beni, Musa'y� �ld�reyim (aktul) de o (gitsin) Rabbine yalvar�p-yakars�n... (M�min Suresi, 26)

Ayette ge�en "Musa'y� �ld�reyim" ifadesinin Arap�as� "aktul Musa" �eklindedir. Bu kelime katele fiilinden t�remi�tir. Bir di�er ayette ise ayn� kelime �u �ekilde kullan�lmaktad�r:

... Peygamberleri haks�z yere �ld�rmelerindendi (yaktulune)... (Bakara Suresi, 61)

Ayette ge�en "�ld�rmelerindendi" kelimesinin Arap�as� "yaktulune" �eklindedir ve yine ayn� �ekilde katele kelimesinden t�remi�tir. Ve �eviride de a��k�a ifade edildi�i gibi "�ld�rmek" anlam�na gelmektedir.

A�a��da peygamberlerin �l�m�n� a��klayan baz� ayetlerde "katele" fiilinin ne �ekilde kullan�ld��� belirtilmektedir. Parantez i�inde anlamlar� bildirilen t�m kelimelerin fiil k�kleri KATELE'dir:

... Onlar�n bu s�zlerini ve peygamberleri haks�z yere �ld�rmelerini (katlehum) yazaca��z... (Al-i �mran Suresi, 181)

... B�y�kl�k taslayarak bir k�sm�n�z onu yalanlayacak, bir k�sm�n�z da onu �ld�recek misiniz? (taktulune) (Bakara Suresi, 87)

... De ki: "E�er inan�yor idiyseniz, daha �nce ne diye Allah'�n peygamberlerini �ld�r�yordunuz?" (taktulune) (Bakara Suresi, 91)

Allah'�n ayetlerini inkar edenler, peygamberleri haks�z yere �ld�renler (yaktulune) ve insanlardan adaleti emredenleri �ld�renler; (yaktulune)... (Al-i �mran Suresi, 21)

... E�er, siz do�ru idiyseniz, o halde onlar� ne diye �ld�rd�n�z?" (kateltumuhum) (Al-i �mran Suresi, 183)

... Demi�ti ki: "Seni mutlaka �ld�rece�im"... (Le aktulenneke) (Maide Suresi, 27)

"E�er beni �ld�rmek (taktuleni) i�in elini bana uzatacak olursan, ben seni �ld�rmek (aktuleke) i�in elimi sana uzatacak de�ilim... (Maide Suresi, 28)

"�ld�r�n (uktulu) Yusuf'u veya onu bir yere at�p-b�rak�n..." (Yusuf Suresi, 9)

Firavun'un kar�s� dedi ki: "Benim i�in de, senin i�in de bir g�z bebe�i; onu �ld�rmeyin... (la taktulu) (Kasas Suresi, 9)

"Ey Musa, �nde gelenler, seni �ld�rmek (li yaktulu) konusunda aralar�nda g�r��mektedirler..." (Kasas Suresi, 20)

Bunun �zerine kavminin (�brahim'e) cevab� yaln�zca: "Onu �ld�r�n (uktuluhu) ya da yak�n" demek oldu... (Ankebut Suresi, 24)

3) HALEKE: �LMEK

Kuran'da �ld�rme fiili i�in kullan�lan bir di�er kelime ise "haleke" fiilidir. Haleke kelimesi ayetlerde "helak olmak, �lmek" anlamlar�nda kullan�lmaktad�r. �rne�in M�min Suresi'nin 34. ayetinde �u �ekilde ge�mektedir:

... Sonunda o, vefat edince, (haleke) demi�tiniz ki; "Allah, ondan sonra kesin olarak bir el�i g�ndermez... (M�min Suresi, 34)

Ayette, T�rk�eye "vefat edince" olarak �evrilen ifadenin Arap�as� "iza heleke" �eklindedir ve bu kelimenin anlam� da �lmektir.

4) EL MEVTE: �L�M

Kuran'da peygamberlerin �l�m�yle ilgili olarak kullan�lan bir di�er kelime ise "el mevte" kelimesidir. Mate kelimesi ayetlerde "�lmek" anlam�nda kullan�lmaktad�r. Bunlardan biri Sebe Suresi'nde Hz. S�leyman ile ilgili olarak bildirilmektedir:

B�ylece onun (S�leyman'�n) �l�m�ne (el mevte) karar verdi�imiz zaman, �l�m�n� (mevtihi), onlara, asas�n� yemekte olan bir a�a� kurdundan ba�kas� haber vermedi... (Sebe Suresi, 14)

Ayn� k�kenden gelen bir di�er kullan�m ise Hz. Yahya'ya y�nelik olarak kullan�lmaktad�r:

... Ona selam olsun; do�du�u g�n, �lece�i g�n (yemutu) ve diri olarak yeniden-kald�r�laca�� g�n de. (Meryem Suresi, 15)

Bu ayette "�lece�i" �eklinde �evrilen kelimenin Arap�as� "Yemutu" kelimesidir. Ayn� kelime Hz. Yakub'un �l�m� ile ilgili ayetlerde de ge�mektedir. Bakara Suresi'nde �u �ekilde ge�er:

Yoksa siz, Yakub'un �l�m an�nda (el mevte) orada �ahidler miydiniz?.. (Bakara Suresi, 133)

Bu ayette ge�en "el mevte" kelimesi de yine ayn� k�kten gelmekte ve �l�m anlam� ta��maktad�r.

Hz. Muhammed ile ilgili bir ayette ise "katele" ve "mate" fiilleri ayn� anda kullan�lmaktad�r:

Muhammed, yaln�zca bir el�idir. Ondan �nce nice el�iler gelip-ge�mi�tir. �imdi o �l�rse (mate) ya da �ld�r�l�rse, (kutile) siz topuklar�n�z �zerinde gerisin geriye mi d�neceksiniz?... (Al-i �mran Suresi, 144)

Mate (�lmek) k�k�nden gelen mevt kelimesi, yine peygamber �l�mlerinin anlat�ld��� ba�ka ayetlerde de ge�mektedir:

... Dedi ki: "Ke�ke bundan �nce �lseydim de (mittu), haf�zalardan silinip unutuluverseydim." (Meryem Suresi, 23)

Senden �nce hi�bir be�ere �l�ms�zl��� (el hulde) vermedik; �imdi sen �l�rsen (mitte) onlar �l�ms�z m� kalacaklar? (Enbiya Suresi, 34)

"Beni �ld�recek (yumituni), sonra diriltecek olan da O'dur," (�brahim peygamber) (�uara Suresi, 81)5) HAL�D: �L�MS�Z

Ayetlerde yer al�p, do�rudan �lmek ya da �ld�rmek fiilini de�il, ancak �l�ms�zl��� ifade eden bir ba�ka kelime ise "halid" kelimesidir. Halid kelimesinin anlam� kal�c� olmak, bekas� devam etmek �eklindedir. Enbiya Suresi'nde "halid" kelimesi �u �ekilde kullan�lm��t�r:

Biz onlar�, yemek yemez cesetler k�lmad�k ve onlar �l�ms�z (halidiyne) de�illerdi. (Enbiya Suresi, 8)6) SALEBE: ASMAK

Kuran'da peygamberlerin �l�mleri anlat�l�rken kullan�lan kelimelerden biri de salebe (asmak) fiilidir. Salebe fiili "asmak, �arm�ha germek ve idam etmek" gibi anlamlara gelmektedir. Bu fiil ayetlerde �u �ekilde kullan�lmaktad�r:

... Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar (ma salebu) ... (Nisa Suresi, 157)

... Biri efendisine �arap i�irecek, di�eri ise as�lacak (yuslebi)... (Yusuf Suresi, 41)

... Ancak �ld�rmeleri as�lmalar� (yusallebu)... (Maide Suresi, 33)

... Muhakkak ellerinizi ve ayaklar�n�z� �aprazlama kesece�im ve hepinizi idam edece�im (usallibennekum)... (Araf Suresi, 124)

... Sizin ellerinizi ve ayaklar�n�z� �apraz olarak kesece�im ve sizi hurma dallar�na asaca��m (usallibennekum)... (Taha Suresi, 71)

... Ayaklar�n�z� �aprazlama kestirece�im ve sizin hepinizi ger�ekten asaca��m (usallibennekum). (�uara Suresi, 49)

Ayetlerde de g�r�ld��� gibi Hz. �sa'n�n vefat�yla di�er peygamberlerin �l�mlerinin aktar�ld��� ayetler birbirinden �ok farkl� kelimelerle ifade edilmektedir. Allah Kuran ayetlerinde Hz. �sa'n�n �ld�r�lmedi�ini, as�lmad���n�, insanlara onun bir benzerinin g�sterildi�ini, onu vefat ettirdi�ini (yani uykudaki gibi can�n� ald���n�) ve Kendi kat�na y�kseltti�ini bildirmi�tir. Hz. �sa i�in "can�n� almak" anlam�na gelen "Teveffa" fiili kullan�l�rken, di�er peygamberler i�in normal �l�m� ifade eden katele ya da mevt gibi ifadeler kullan�lmaktad�r. Bu bilgiler ise bize Hz. �sa'n�n durumunun ola�an�st�l���n� bir kez daha g�stermektedir.

Sonu� olarak Hz. �sa'n�n uykudakine benzer bir duruma sokularak Allah kat�na y�kseltildi�ini, olay�n bildi�imiz �l�m olmad���n�, sadece bu boyuttan bir ayr�l�� oldu�unu s�yleyebiliriz. (Do�rusunu en iyi Allah bilir.)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com