Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Hz. Meryem'in Do�umu ve Yeti�mesi
Hz. �sa'n�n babas�z d�nyaya geli�i
Hz. �sa'n�n Allah kat�ndan bir kelime olmas�
Hz. �sa'n�n do�umu
Hz. �sa'n�n be�ikte iken konu�mas�
Hz. �sa'n�n g�sterdi�i mucizeler
Hz. �sa'n�n dini tebli� etmesi ve kar��la�t��� zorluklar
Yahudilerin Hz. �sa'y� �ld�rd�klerini �ddia Etmeleri

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

YAHUD�LER�N HZ.�SA'YI �LD�RD�KLER�N� �DD�A ETMELER�

Romal�lar�n Hz. �sa'y� �arm�ha gererek �ld�rd�kleri iddias�n�, ��phesiz bilmeyen yoktur. �ddiaya g�re, Hz. �sa'y� tutuklayan Romal�lar ve Yahudi din adamlar� onu �arm�ha germi�ler ve b�ylelikle onu �ld�rm��lerdir. Nitekim, t�m H�ristiyan alemi de olay� bu �ekilde kabul etmekte, fakat Hz. �sa'n�n �ld�kten sonra dirilerek g��e y�kseldi�ine inanmaktad�r. Ancak Kuran'a bakt���m�zda olay�n asl�n�n b�yle olmad���n� g�r�r�z:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" (katelna) demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler (ma katelehu) ve onu asmad�lar (ma salebe). Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi (�ubbihe). Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler (ma katelehu). (Nisa Suresi, 157)

Ayn� ayetin devam�nda Hz. �sa'n�n �l�m� i�in �u �ekilde bildirilmektedir:

Hay�r; Allah onu kendine y�kseltti (refea). Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)

Ayetin bize bildirdi�i ger�ek a��kt�r. Yahudilerin k��k�rtmalar�yla Hz. �sa'y� �ld�rmeye kalk��an Romal�lar, bunda ba�ar�l� olamam��lard�r. Ayette ge�en "ama onlara (onun) benzeri g�sterildi" ifadesi bu olay� ayd�nl��a kavu�turmaktad�r. Hz.�sa �ld�r�lmemi� ve Allah kat�na y�kseltilmi�tir. Ayr�ca Allah, bu iddiada bulunanlar�n ger�e�e dair bir bilgileri olmad���na da dikkat �ekmektedir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com