Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Hz. Meryem'in Do�umu ve Yeti�mesi
Hz. �sa'n�n babas�z d�nyaya geli�i
Hz. �sa'n�n Allah kat�ndan bir kelime olmas�
Hz. �sa'n�n do�umu
Hz. �sa'n�n be�ikte iken konu�mas�
Hz. �sa'n�n g�sterdi�i mucizeler
Hz. �sa'n�n dini tebli� etmesi ve kar��la�t��� zorluklar
Yahudilerin Hz. �sa'y� �ld�rd�klerini �ddia Etmeleri

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

HZ. �SA'NIN D�N� TEBL�� ETMES� VE
KAR�ILA�TI�I ZORLUKLAR

Hz. �sa'n�n g�nderildi�i d�nem, �srailo�ullar�'n�n hem siyasi, hem ekonomik, hem de sosyal a��dan b�y�k a�maz i�erisinde olduklar� bir d�nemdi. Bir yandan ya�ad�klar� �lkenin ac�mas�z y�netimi, bir yandan da �e�itli inan� ve mezhep ayr�l�klar�... B�ylesine zor bir karga�a ortam�nda insanlar, her d�nemde oldu�u gibi bir kurtulu� yolu bulmaya �al���yorlard�.

Beklenen bu kurtar�c� Hz. �sa'yd�. Allah, O'nu ve annesi Hz. Meryem'i t�m �srailo�ullar�na tan�tmak i�in, Hz. �sa'y� hen�z be�ikte iken konu�turmu� ve b�ylece beklenen peygamberin geldi�ini t�m �srailo�ullar�'na duyurmu�tu. Art�k herkes, onu bir kurtulu� umudu olarak g�r�yordu.

Ancak elbette Hz. �sa'ya tepki g�sterenler de vard�. Kendi d�nemindeki inkarc� sistemin savunucular� onu kendileri i�in tehlikeli g�r�yorlard�. Bu nedenle, Hz. �sa'n�n varl���n� duyar duymaz harekete ge�mi� ve onu ortadan kald�rmak i�in planlar yapm��lard�. Bu giri�imleri daha en ba��ndan, ba�ar�s�zl�kla sonu�lanm��t�r; ancak bu amac� ger�ekle�tirmekten hi�bir zaman vazge�memi� ve Hz. �sa'n�n tebli�i boyunca, onun en g��l� d��manlar�ndan biri olmu�lard�r.

Ne var ki, Hz. �sa'ya tepki g�sterenler sadece inkarc�larla s�n�rl� kalmam��t�r. O d�nemin Yahudi din adamlar�n�n bir�o�u, Hz. �sa dini tebli� etmeye ba�lad�ktan sonra �e�itli nedenlerden dolay� ona cephe alm��lard�r. Bunun en �nemli sebeplerinden birisi ise, Hz. �sa'n�n onlar� dinin asl�n� ya�amaya �a��rmas�d�r. Nitekim, Hz. �sa tebli�ine ba�lar ba�lamaz, kendisini, dinlerini ortadan kald�rmaya �al��makla su�lam��lard�r. Oysa Hz. �sa'n�n as�l kar�� oldu�u, Yahudi ruhban s�n�f�n�n dine sonradan sokmu� oldu�u sahte h�k�mlerdir. �srailo�ullar�, kendilerine haram k�l�nan baz� �eyleri helal, helal k�l�nan baz� �eyleri de haram k�larak, hak dinlerini tamamen de�i�tirmi�lerdir. Ve Allah, dine soktuklar� bu h�k�mleri temizleyip, dinlerini ar�nd�rmas� i�in, peygamber olarak onlara Hz. �sa'y� g�ndermi�tir. O da kavmini Tevrat'�n asl�n� do�rulayan �ncil'e uymaya �a��rm��t�r.

Allah, bu konuyu, Kuran'da ��yle bildirmi�tir:

"Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin." (Al-i �mran Suresi, 50)

Allah, bir ba�ka ayette, Hz. �sa'n�n getirdi�i kutsal kitap olan �ncil'in, kendisinden �nce indirilen Tevrat'� do�rulayan ve inanan insanlar i�in bir yol g�sterici, do�ruyu yanl��tan ay�rmalar�n� sa�layacak bir kitap oldu�unu da belirtmi�tir.

Onlar�n (peygamberleri) ard�ndan yanlar�ndaki Tevrat'� do�rulay�c� olarak Meryem o�lu �sa'y� g�nderdik ve ona i�inde hidayet ve nur bulunan �n�ndeki Tevrat'� do�rulayan ve muttakiler i�in yol g�sterici ve ���t olan �ncil'i verdik. (Maide Suresi, 46)

Yahudi �nde gelenleri Hz. �sa'n�n anlatt��� konular� olduk�a yad�rg�yorlard�. ��nk� Hz. �sa, gelenek haline gelmi� kurallar �zerinde durmuyor, onlar� Allah'�n birli�ine, samimiyete, karde�li�e ve d�r�stl��e �a��r�yordu. Bu nedenle, al��k�n olduklar�n�n �ok d���nda bir din anlay��� ile kar��la�an Yahudi halk�, Hz. �sa'n�n tebli�i kar��s�nda olduk�a �a��rm��t�. Kuran'da Hz. �sa'n�n kavmine yapt��� tebli� ��yle bildirilmi�tir:

�sa, a��k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk�nda ihtilafa d��t�klerinizin bir k�sm�n� size a��klamak i�in de. �yleyse Allah'tan sak�n�n ve bana itaat edin. ��phesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; �u halde O'na kulluk edin. Dosdo�ru yol budur." Sonra, i�lerinden birtak�m f�rkalar ihtilafa d��t�. Art�k, ac� bir g�n�n azab�ndan vay o zulmetmi� olanlara. (Zuhruf Suresi, 63-65)

Hz. �sa'n�n dine yakla��m�ndaki bu farkl�l�k ve samimiyet, halk�n b�y�k ilgisini �ekiyor ve onu dinleyenlerin say�s� da g�n ge�tik�e art�yordu. Hz. �sa onlara, bekledikleri kurtulu�un �ok yakla�t���n� ve yak�nda galip geleceklerini s�yl�yordu.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com