Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Hz. Meryem'in Do�umu ve Yeti�mesi
Hz. �sa'n�n babas�z d�nyaya geli�i
Hz. �sa'n�n Allah kat�ndan bir kelime olmas�
Hz. �sa'n�n do�umu
Hz. �sa'n�n be�ikte iken konu�mas�
Hz. �sa'n�n g�sterdi�i mucizeler
Hz. �sa'n�n dini tebli� etmesi ve kar��la�t��� zorluklar
Yahudilerin Hz. �sa'y� �ld�rd�klerini �ddia Etmeleri

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

HZ. �SA'NIN G�STERD��� MUC�ZELER

Hz. �sa'n�n Kuran'da bahsi ge�en �ok �e�itli mucizelerinden ilki, onun bilinen sebepler d���nda babas�z olarak d�nyaya gelmi� olmas�, daha sonra ise be�ikte konu�arak peygamberli�ini bildirmesidir. Asl�nda bu iki mucize Hz. �sa'n�n ola�an�st�l���n� �ok a��k bir bi�imde ispatl�yordu. ��nk�, be�ikteki bir bebe�in, iman etmi� olarak do�mas� ve do�ar do�maz �ok ak�lc� bir mant�k �rg�s�yle konu�abilmesi, ancak Allah'tan bir mucize ile m�mk�nd�r:

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryem o�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana kitab�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim..." (Maide Suresi, 110)

Yine Kuran'da Hz. �sa ile ilgili olarak anlat�lan mucizeler �u �ekildedir:

�srailo�ullar�na el�i k�lacak. (O �srailo�ullar�na ��yle diyecek:) "Ger�ek �u ben size Rabbinizden bir ayetle geldim. Ben size �amurdan ku� bi�iminde bir �ey olu�turur i�ine �f�r�r�m o da hemencecik Allah'�n izniyle ku� oluverir" Ve Allah'�n izniyle do�u�tan k�r olan� alaca hastal���na tutulan� iyile�tirir ve �l�y� diriltirim. Yediklerinizi ve biriktirdiklerinizi size haber veririm. ��phesiz e�er inanm��san�z bunda sizin i�in kesin bir ayet vard�r. (Al-i �mran Suresi, 49)

�u ana kadar bahsedilen t�m bu ola�an�st� olaylara ra�men kavmin bir b�l�m� inkarlar�n� s�rd�rm��lerdir. Hz. �sa'n�n yapt�klar�n�n 'ustaca b�y�ler'den ba�ka bir �ey olmad���n� s�yleyerek, onu sihirbazl�kla itham etmi�lerdir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com