Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Hz. Meryem'in Do�umu ve Yeti�mesi
Hz. �sa'n�n babas�z d�nyaya geli�i
Hz. �sa'n�n Allah kat�ndan bir kelime olmas�
Hz. �sa'n�n do�umu
Hz. �sa'n�n be�ikte iken konu�mas�
Hz. �sa'n�n g�sterdi�i mucizeler
Hz. �sa'n�n dini tebli� etmesi ve kar��la�t��� zorluklar
Yahudilerin Hz. �sa'y� �ld�rd�klerini �ddia Etmeleri

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

HZ. �SA'NIN BE��KTE �KEN KONU�MASI

Irz�n� koruyan (Meryem); Biz ona Kendi ruhumuzdan �fledik, onu ve �ocu�unu insanl��a bir ayet k�ld�k. (Enbiya Suresi, 91)

Allah'�n Hz. Meryem'in kavmine deneme k�ld��� olaylardan birisi, Hz. �sa'n�n do�umudur. Allah'�n, insanlar�n al���k olmad��� bir �ekilde ger�ekle�tirdi�i bu do�um, hem kavmi i�in, hem de Hz. Meryem i�in bir imtihan konusu olmu�tur. Ger�ekte Hz. �sa'n�n d�nyaya geli� �ekli, Allah'�n insanlar� imana �a��rmak i�in onlara g�sterdi�i bir mucizedir ve Allah'�n varl���n�n en a��k delillerinden biridir. Ancak kavmi bu durumu anlayamam�� ve Hz. Meryem hakk�nda ger�ek d��� baz� zanlarda bulunmu�lard�r. Bu konu Kuran'da ��yle haber verilmektedir:

B�ylece onu ta��yarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem sen ger�ekten �a��rt�c� bir �ey yapt�n. Ey Harun'un k�z karde�i senin baban k�t� bir ki�i de�ildi ve annen de azg�n utanmaz (bir kad�n) de�ildi." (Meryem Suresi, 27-28)

Yukar�daki ayetlerde bildirildi�i gibi Hz. Meryem, daha �nce �ekilmi� oldu�u �ss�z b�lgeden Hz. �sa ile birlikte kavminin yan�na geldi�inde, kendisine hi�bir a��klama yapma f�rsat� verilmemi�ti. Kavim, sadece zan ve tahmin �zerine Hz. Meryem'in �a��rt�c� ve utan� verici bir i� yapt���n� s�yleyerek, ona kar�� birtak�m �irkin iftiralarda bulundu. Oysa bu iftiralarda bulunan kavmin bireyleri, Hz. Meryem'i do�du�u g�nden beri tan�yor ve hem onun, hem de �mran ailesinin ne kadar Allah'a ba�l� ve dindar insanlar olduklar�n� �ok iyi biliyorlard�.

Hz. Meryem ise ger�ekte bu �irkin su�lama ve iftiralar ile deneniyordu. Allah'a son derece ba�l� ve iffetine son derece d��k�n bir insan�n b�yle bir i�e asla yana�mayaca�� a��k�a bellidir. Ancak bu titizli�ine ra�men kendisine k�t� bir i� yapm�� g�z�yle bak�lmas�, onun i�in Allah'�n yaratt��� bir imtihand�. Allah do�du�u andan itibaren ona her zaman, her i�inde yard�m etmi� ve her i�ini hayra ��karm��t�. Hz. Meryem ise her i�in Allah'�n iradesinde oldu�unu hi� unutmamas� gerekti�ini ve bu as�ls�z iftiralardan onu yine Allah'�n kurtar�p temize ��karaca��n� biliyordu.

Nitekim Allah bu i�inde de Hz. Meryem'e bir kolayl�k sa�lam�� ve ona "konu�mama orucu" tutmas�n� vahyetmi�ti. Kavmi kendisi ile konu�mak istedi�inde Allah, Hz. Meryem'e susmas�n� ve kendisine yana��p su�lamalarda bulunanlara, Hz. �sa'y� i�aret etmesini bildirdi. B�ylece Hz. Meryem, Allah'tan bir kolayl�k olarak kendisine s�k�nt� verilmesine sebep olabilecek bir konu�madan uzak tutulmu� oluyordu. Kavminden gelen sorular� en do�ru �ekilde cevaplayabilecek olan ki�i Hz. �sa'yd�. Allah, Hz. Meryem'e Hz. �sa'n�n do�umunu m�jdeledi�i zaman, onun hen�z be�ikteki bir bebekken dahi konu�aca��n� da bildirmi�ti:

Be�ikte de, yeti�kinli�inde de insanlarla konu�acakt�r. Ve O salihlerdendir. (Al-i �mran Suresi, 46)

Allah bu �ekilde Hz. Meryem'in i�ini �ok kolayla�t�rm�� ve kavminin bekledi�i en do�ru a��klamay� da Hz. �sa'n�n a�z�ndan yapt�rm��t�. Allah'�n b�yle bir mucize ortam� yaratmas�yla, kavminin Hz. Meryem'e kar�� kurdu�u tuzak da bozulmu� oluyordu. Bu olay Kuran'da ��yle haber verilir:

Bunun �zerine ona (�ocu�a) i�aret etti. Dediler ki: "Hen�z be�ikte olan bir �ocukla biz nas�l konu�abiliriz?" (�sa) Dedi ki: "��phesiz ben Allah'�n kuluyum. (Allah) Bana Kitab� verdi ve beni peygamber k�ld�. Nerede olursam (olay�m) beni kutlu k�ld� ve hayat s�rd���m m�ddet�e bana namaz� ve zekat� vasiyet (emr) etti. Anneme itaati de. Ve beni mutsuz bir zorba k�lmad�. Selam �zerimedir; do�du�um g�n �lece�im g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca��m g�n de." (Meryem Suresi, 29-33)

Ku�kusuz, be�ikteki bir �ocu�un kusursuzca konu�abilmesi �ok b�y�k bir mucizedir. �stelik Hz. �sa'n�n do�ar do�maz, bir �ocu�un asla bilemeyece�i bilgileri biliyor olmas� da �a��rt�c�d�r. Bu durum �srailo�ullar�'na ola�an�st� bir ger�ekle kar�� kar��ya olduklar�n� a��k�a kan�tlam��t�r. T�m bu mucizevi olaylar, hen�z be�ikteki bu �ocu�un kesin olarak Allah'�n el�isi oldu�unu ortaya koymu�tur.

��te Allah, Kendisine y�nelip kar��la�t��� her olay� tevekk�lle kar��lam�� olmas� nedeniyle Hz. Meryem'e bir kolayl�k sa�lam��t�r. T�m kavmi hayrete d���recek b�y�k bir mucize g�stererek, kavminin ona atmaya kalk��t��� iftiralara kesin bir kar��l�k vermi�tir. Ancak Allah, kendilerine g�sterilen bu mucizevi olaya ra�men, hala Hz. Meryem'e iftirada bulunmay� s�rd�renlere de b�y�k bir azap oldu�unu bildirmi�tir:

(Bir de) �nk�ra sapmalar� ve Meryem'in aleyhinde b�y�k b�htanlar s�ylemeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) (Nisa Suresi, 156-157)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com