Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Hz. Meryem'in Do�umu ve Yeti�mesi
Hz. �sa'n�n babas�z d�nyaya geli�i
Hz. �sa'n�n Allah kat�ndan bir kelime olmas�
Hz. �sa'n�n do�umu
Hz. �sa'n�n be�ikte iken konu�mas�
Hz. �sa'n�n g�sterdi�i mucizeler
Hz. �sa'n�n dini tebli� etmesi ve kar��la�t��� zorluklar
Yahudilerin Hz. �sa'y� �ld�rd�klerini �ddia Etmeleri

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

HZ. �SA'NIN DO�UMU

Bilindi�i gibi do�um, hem �ok zor, hem de �ok iyi bak�m gerektiren bir olayd�r. T�bbi bak�m imkan�, tecr�beli bir yard�mc�s� olmayan ki�inin, b�ylesine hayati bir olayda yaln�z ba��na ba�ar�l� olabilmesi �ok zordur. Ancak bu konuda hi�bir tecr�besi olmayan Hz. Meryem, Allah'a olan ba�l�l��� ve g�veni ile bu zor i�i tek ba��na ba�arabilmi�tir.

Hz. Meryem artan do�um sanc�lar� i�erisindeyken, Allah ona vahiy ile yard�m etmi�tir. Rabbimiz bu zor durumda yapmas� gereken her�eyi ona bildirerek en kolay �ekilde ve en iyi �artlar alt�nda do�umunu ger�ekle�tirmesini sa�lam��t�r. Bu da, Hz. Meryem'e Allah kat�ndan verilmi� b�y�k bir nimettir.

Derken do�um sanc�s� onu bir hurma dal�na s�r�kledi. Dedi ki: "Ke�ke bundan �nce �lseydim de, haf�zalardan silinip unutuluverseydim."

Alt�ndan (bir ses) ona seslendi: "H�zne kap�lma, Rabbin senin alt (yan)�nda bir ark k�lm��t�r."

Hurma dal�n� kendine do�ru salla, �zerine hen�z olu�mu�-taze hurma d�k�l�versin."

Art�k, ye, i�, g�z�n ayd�n olsun. E�er herhangi bir be�er g�recek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah) a oru� adad�m, bug�n hi� kimseyle konu�mayaca��m." (Meryem Suresi, 23-26)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com