Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Hz. Meryem'in Do�umu ve Yeti�mesi
Hz. �sa'n�n babas�z d�nyaya geli�i
Hz. �sa'n�n Allah kat�ndan bir kelime olmas�
Hz. �sa'n�n do�umu
Hz. �sa'n�n be�ikte iken konu�mas�
Hz. �sa'n�n g�sterdi�i mucizeler
Hz. �sa'n�n dini tebli� etmesi ve kar��la�t��� zorluklar
Yahudilerin Hz. �sa'y� �ld�rd�klerini �ddia Etmeleri

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

HZ. �SA'NIN ALLAH KATINDAN B�R KEL�ME OLMASI

Allah, Kuran'da Hz. �sa'n�n do�umundan �l�m�ne kadar her konuda, di�er insanlardan b�y�k farkl�l�klar g�sterdi�ine dikkat �ekmi�tir. Her�eyden �nce Hz. �sa, bilinen sebeplerin d���nda bir yarat�l��la do�mu� ve babas�z olarak d�nyaya gelmi�tir. Allah, o do�madan �nce, bir�ok �zelli�ini ve insanlar i�in bir Mesih olarak g�nderildi�ini melekleri arac�l���yla annesi Hz. Meryem'e bildirmi�tir. Hz. �sa'n�n bu se�kin �zelliklerinden biri, "Allah'�n bir kelimesi" olmas�d�r.

... Meryem o�lu Mesih �sa, ancak Allah'�n el�isi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e y�neltmi�tir ve O'ndan bir ruhtur.... (Nisa Suresi, 171)

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do�rusu Allah Kendinden bir kelimeyi sana m�jdelemektedir. Onun ad� Meryem o�lu �sa Mesih'tir. O, d�nyada ve ahirette 'se�kin, onurlu, sayg�nd�r' ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardand�r. (Al-i �mran Suresi, 45)

Kuran'da "Allah'�n kelimesi" ifadesi yaln�zca Hz. �sa i�in kullan�lm��t�r. Allah, Hz. �sa hen�z d�nyaya gelmeden onun ismini bildirmi�tir. Normalde insanlara isimlerini aileleri verir. Ama Hz. �sa'n�n durumu farkl�d�r; Allah Kendinden bir kelime olarak Hz. �sa'ya "�sa Mesih" ismini vermi�tir. Bu, Hz. �sa'n�n di�er insanlardan daha farkl� bir yarat�l��la yarat�ld���n�n en a��k ifadelerinden biridir.

Nitekim, do�umu gibi, ya�am� boyunca g�sterdi�i mucizeler ve �lmeden Allah kat�na y�kseli�i de, onun bu farkl�l���n� ortaya koymaktad�r.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com