Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Hz. Meryem'in Do�umu ve Yeti�mesi
Hz. �sa'n�n babas�z d�nyaya geli�i
Hz. �sa'n�n Allah kat�ndan bir kelime olmas�
Hz. �sa'n�n do�umu
Hz. �sa'n�n be�ikte iken konu�mas�
Hz. �sa'n�n g�sterdi�i mucizeler
Hz. �sa'n�n dini tebli� etmesi ve kar��la�t��� zorluklar
Yahudilerin Hz. �sa'y� �ld�rd�klerini �ddia Etmeleri

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

HZ. �SA'NIN BABASIZ D�NYAYA GEL���

Hz. �sa ile ilgili en b�y�k mucizelerden biri, Hz. Meryem'in ona hamile kalma �eklidir. Kuran'da bu konuyla ilgili pek �ok detay verilmektedir. Meryem Suresi'nde Cebrail'in Hz. Meryem'e g�r�nmesi �u �ekilde bildirilmektedtir:

Kitap'ta Meryem'i de zikret. Hani o ailesinden kopup do�u taraf�nda bir yere �ekilmi�ti. Sonra onlardan yana (kendini gizleyen) bir perde �ekmi�ti. B�ylece ona ruhumuz (Cibril'i) g�ndermi�tik, o da d�zg�n bir be�er k�l���nda g�r�nm��t�. (Meryem Suresi, 16-17)

Yukar�daki ayetlerde bildirildi�i gibi, Hz. Meryem, hayat�n�n bir a�amas�nda do�u taraf�nda bir yere �ekilmi� ve ya�am�n�n bir b�l�m�n� burada ge�irmi�tir. Cebrail ona bu d�nemde d�zg�n bir insan �eklinde g�z�km��t�r. Ayetlerde dikkat �ekilen bir di�er �nemli konu ise Hz. Meryem'in iffetli tavr� ve g��l� Allah korkusudur. Hz. Meryem'in Cebrail'i g�rd���nde s�yledi�i ilk s�zler �u �ekildedir:

Demi�ti ki: "Ger�ekten ben senden Rahman (olan Allah)a s���n�r�m. E�er takva sahibiysen (bana yakla�ma)." (Meryem Suresi, 18)

Cebrail Hz. Meryem'e kendisini tan�tm�� ve sadece Allah'�n g�revlendirdi�i bir el�i oldu�unu ve ona Allah'tan bir m�jde ile geldi�ini bildirmi�tir. Ayetlerde Cebrail'in verdi�i cevap �u �ekilde bildirilir:

Demi�ti ki: "Ben yaln�zca Rabbinden (gelen) bir el�iyim; sana tertemiz bir erkek �ocuk arma�an etmek i�in (buraday�m)." (Meryem Suresi, 19)

Hani Melekler, dediler ki: "Meryem, do�rusu Allah kendinden bir kelimeyi sana m�jdelemektedir. Onun ad� Meryem o�lu �sa Mesih'tir. O, d�nyada ve ahirette 'se�kin, onurlu, sayg�nd�r' ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardand�r." (Al-i �mran Suresi, 45)

Bu �nemli m�jdeyi alan Hz. Meryem, kendisine bir ba�ka insan dokunmad��� halde nas�l bir �ocu�u olabilece�ini anlamak i�in Cebrail'e �u soruyu sormu�tur:

O: "Benim nas�l bir erkek �ocu�um olabilir? Bana hi�bir be�er dokunmam��ken ve ben azg�n utanmaz (bir kad�n) de�ilken" dedi. "��te b�yle" dedi. "Rabbin dedi ki: -Bu benim i�in kolayd�r. Onu insanlara bir ayet ve bizden bir rahmet k�lmak i�in (bu �ocuk olacakt�r)." Ve i� de olup bitmi�ti. B�ylelikle ona gebe kald� sonra onunla �ss�z bir yere �ekildi. (Meryem Suresi, 20- 22)

"Rabbim bana bir be�er dokunmam��ken nas�l bir �ocu�um olabilir?" dedi. (Fakat) "Allah neyi dilerse yarat�r. Bir i�in olmas�na karar verirse yaln�zca ona "ol" der o da hemen oluverir." (Al-i �mran Suresi, 47)

Yukar�daki ayetlerde de g�r�ld��� gibi, Cebrail Hz. Meryem'e hamile kald���n� m�jdelemi� ve "Allah'�n ol demesiyle bunun hemen oluverece�ini" haber vermi�tir. Hz. Meryem'e hi�bir insan eli de�memi�tir, yani Hz. �sa d�nya hayat�ndaki sebeplerden ba��ms�z olarak bir babas� olmadan d�nyaya gelmi�tir. Bu, Hz. �sa'n�n t�m hayat� boyunca ya�ad��� ve d�nyaya ikinci kez geli�iyle ya�ayaca�� mucizelerden sadece bir tanesidir.

Cebrail'in kendisine hamile kald���n� m�jdelemesinden sonra Hz. Meryem, �ss�z bir b�lgeye �ekilmi�tir. Allah bu d�nemde de Hz. Meryem'i her y�nden desteklemi�, Kendi korumas� alt�na alm��t�r. Bir insan�n hamilelik d�nemi boyunca hem psikolojik, hem de fiziksel a��dan ihtiyac� olabilecek her t�rl� destek ve imkan� Allah onun i�in yaratm��t�r. Onu �ss�z bir b�lgeye yerle�tirerek, bu durumu kavrayamayacak insanlar�n maddi ve manevi a��dan verebilecekleri her t�rl� rahats�zl��� da �nlemi�tir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com