Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Hz. Meryem'in Do�umu ve Yeti�mesi
Hz. �sa'n�n babas�z d�nyaya geli�i
Hz. �sa'n�n Allah kat�ndan bir kelime olmas�
Hz. �sa'n�n do�umu
Hz. �sa'n�n be�ikte iken konu�mas�
Hz. �sa'n�n g�sterdi�i mucizeler
Hz. �sa'n�n dini tebli� etmesi ve kar��la�t��� zorluklar
Yahudilerin Hz. �sa'y� �ld�rd�klerini �ddia Etmeleri

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

HZ. MERYEM'�N DO�UMU VE YET��MES�

Hz. �sa'y� d�nyaya getirmek �zere se�ilmi� olan Hz. Meryem, kar���kl�klar�n h�k�m s�rd��� ve Yahudilerin t�m �mitlerini Mesih (Kurtar�c�)'in geli�ine ba�lad�klar� bir d�nemde d�nyaya gelmi�ti. Allah Hz. Meryem'i bu kutlu g�rev i�in �zel olarak se�mi� ve yeti�tirmi�ti. Hz. Meryem, Allah'�n alemler �zerine se�ip �st�n k�lm�� oldu�u bir soydan, �mran ailesinden geliyordu.

�mran ailesi, Allah'a kuvvetli �ekilde iman eden, her i�lerinde O'na y�nelip d�nen ve O'nun koydu�u s�n�rlar� titizlikle koruyan, �evrelerinde de bu �zellikleriyle tan�nan bir aileydi. �mran'�n kar�s�, Hz. Meryem'e hamile kald���n� ��rendi�i zaman, hemen Allah'a y�nelip dua etmi� ve do�uraca�� �ocu�u Allah'a adam��t�. Bu konu Kuran'da ��yle bildirilmektedir:

Hani �mran'�n kar�s�: "Rabbim karn�mda olan� 'her t�rl� ba��ml�l�ktan �zg�rl��e kavu�turulmu� olarak' Sana adad�m benden kabul et. ��phesiz i�iten bilen Sensin Sen" demi�ti. Fakat onu do�urdu�unda -Allah onun ne do�urdu�unu daha iyi bilirken- dedi ki: "Rabbim do�rusu bir k�z (�ocu�u) do�urdum. Erkek ise k�z gibi de�ildir. Ona Meryem ad�n� koydum. Ben onu ve soyunu o ta�a tutulmu� (kovulmu�) �eytandan Sana s���nd�r�r�m." (Al-i �mran Suresi, 35-36)

Hz. Meryem d�nyaya geldi�inde, �mran'�n kar�s�n�n tavr� yine Allah'� raz� etmeye y�nelik oldu. Hem Hz. Meryem'i, hem de ondan t�reyecek olan soyunu �eytan�n �errinden korumas� i�in Allah'a y�neldi. Allah, �mran'�n kar�s�n�n kendisine kar�� bu samimi y�neli�ini kabul etti ve duas�na kar��l�k olarak, do�urdu�u �ocu�u �ok �st�n bir ahlak ile ahlakland�rd�. Kuran'da, Hz. Meryem'in, Allah'�n korumas� alt�nda ne kadar �zenle ve incelikle yeti�tirildi�ine "Bunun �zerine Rabbi onu g�zel bir kabulle kabul etti ve onu g�zel bir bitki gibi yeti�tirdi. Zekeriya'y� ondan sorumlu k�ld�..." (Al-i �mran Suresi, 37) ayeti ile �zel olarak dikkat �ekilmi�tir.

Hz. Zekeriya, Hz. Meryem'e verdi�i e�itim s�ras�nda, onun di�er insanlardan daha �st�n olarak yarat�lm�� oldu�unu farketmi�ti. ��nk� Allah Hz. Meryem'e, Kendi fazl�ndan pek �ok nimet vermi�ti. Kuran'da bu konu ��yle anlat�lm��t�r:

... Zekeriya her ne zaman mihraba girdiyse yan�nda bir yiyecek buldu: "Meryem bu sana nereden geldi?" deyince "Bu, Allah kat�ndand�r. ��phesiz Allah diledi�ine hesaps�z r�z�k verendir" dedi. (Al-i �mran Suresi, 37)

Allah, �mran ailesini alemlere �st�n k�ld��� gibi, bu aileye mensup olan Hz. Meryem'i de se�mi�, �zel bir e�itime tabi tutarak, ar�nd�rm�� ve onu t�m alemlerin kad�nlar�na �st�n k�lm��t�r. Kuran'da onun bu �st�nl��� ��yle bildirilir:

"Hani melekler: "Meryem ��phesiz Allah seni se�ti seni ar�nd�rd� ve alemlerin kad�nlar�na �st�n k�ld�" demi�ti. "Meryem Rabbine g�n�lden itaatte bulun, secde et ve r�ku edenlerle birlikte r�ku et." (Al-i �mran Suresi, 42-43)

Hz. Meryem, ya�ad��� toplum i�erisinde, hem ailesinin hem de kendisinin Allah'a kar�� olan ba�l�l��� ve samimiyetiyle tan�nan bir ki�i olmu�tu. En iyi bilinen �zelli�i ise, "�rz�n� korumu� olmas�", yani iffetiydi. Bu konu Tahrim Suresi'nde �u �ekilde haber verilmektedir:

�mran'�n k�z� Meryem'i de. Ki o kendi �rz�n� korumu�tu. B�ylece Biz ona ruhumuzdan �fledik. O da Rabbinin kelimelerini ve kitaplar�n� tasdik etti. O (Rabbine) g�n�lden ba�l� olanlardand�. (Tahrim Suresi, 12)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com