Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Hz. Meryem'in Do�umu ve Yeti�mesi
Hz. �sa'n�n babas�z d�nyaya geli�i
Hz. �sa'n�n Allah kat�ndan bir kelime olmas�
Hz. �sa'n�n do�umu
Hz. �sa'n�n be�ikte iken konu�mas�
Hz. �sa'n�n g�sterdi�i mucizeler
Hz. �sa'n�n dini tebli� etmesi ve kar��la�t��� zorluklar
Yahudilerin Hz. �sa'y� �ld�rd�klerini �ddia Etmeleri

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

KURAN'DA MERYEM O�LU �SA MES�H

Kitab�n bu b�l�m�ndeki ama�, Hz. �sa'n�n ge�mi�teki hayat�na ve yeniden yery�z�ne d�nece�ine ili�kin t�m detaylar�, en g�venilir kaynaktan aktarmakt�r. Bu kaynak, elbetteki hi�bir bozulmaya ve de�i�meye u�ramam�� olan ve Allah'�n "...O'nun s�zlerini de�i�tirebilecek yoktur..." (Enam Suresi, 115) �eklinde ifade etti�i Kuran'd�r. Her konuda ger�e�e dair kesin bilgi edinebilece�imiz tek kitap sadece Kuran'd�r. Ve do�umundan Allah kat�na y�kseli�ine, yery�z�ne tekrar d�n���nden ger�ek �l�m�ne kadar Hz. �sa'n�n hayat�n�n pek �ok a�amas� Kuran'da a��klanm��t�r.

Hz. �sa bundan yakla��k 2000 y�l �nce ya�am��, Allah'�n d�nyada ve ahirette se�kin k�ld��� bir el�isidir. Onun getirmi� oldu�u hak din bug�n ismen yery�z�nde bulunsa da, ger�ekte bir�ok dejenerasyona u�ram�� ve asl�ndan sapt�r�lm��t�r. Allah'tan vahiy yoluyla ald��� hak kitap da ayn� �ekilde ismen mevcuttur, ancak asl� ortada yoktur. H�ristiyan kaynaklar� �e�itli bozulmalara u�ram�� ve tahrif edilmi�tir. Dolay�s�yla bug�n Hz. �sa ile ilgili ger�ek bilgileri bu kaynaklardan temin etmemiz m�mk�n de�ildir.

Hz. �sa hakk�nda do�rulu�u kesin bilgiye ula�abilece�imiz yegane kaynak, Allah'�n k�yamete kadar koruyaca��n� vaat etti�i Kuran'd�r. Kuran'da, Hz. �sa'n�n do�umu, hayat�, hayat� s�resince kar��la�t��� olaylardan �rnekler, �evresindeki insanlar�n durumu ve daha bir�ok konudan bahsedilmi�tir. Hatta Hz. �sa'n�n d�nyaya geli�inden �nce annesi Hz. Meryem'in nas�l bir ya�ant�s� oldu�u, nas�l mucizevi �ekilde hamile kald���, nas�l do�um yapt��� ve bu durum kar��s�nda ne t�r tepkilere maruz kald��� gibi pek �ok konu da yine ayetlerle bildirilmi�tir. Dahas� Allah, Hz. �sa'n�n ahir zamanda ikinci kez d�nyaya gelece�ini haber vermi�tir. Bu b�l�mde, Hz. �sa hakk�nda Kuran'da yer alan bilgileri aktaraca��z.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com