Peygamberimiz (SAV) Hz. �sa'n�n gelece�ini m�jdelemi�tir

Kuran'da Meryem O�lu �sa Mesih

Kuran'da Peygamberlerin �l�m� Nas�l Anlat�l�yor?

Hz. �sa'n�n Yery�z�ne D�n���

Risale-i Nur K�lliyat�'nda Hz. �sa

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Sons�z

Hz. �sa, di�er t�m peygamberler gibi Allah'�n insanlar� do�ru yola �a��rmakla g�revlendirdi�i se�kin bir kuludur. Ancak Hz. �sa'y� di�er peygamberlerden ay�ran baz� �zellikler vard�r. Bunlardan en �nemlisi onun halen �lmemi�, Allah kat�na y�kseltilmi� ve yery�z�ne tekrar geri d�necek olmas�d�r.

Bir�ok kimsenin sand���n�n aksine Hz. �sa �arm�ha gerilip �ld�r�lmemi�, ba�ka bir sebeple de �lmemi�tir. Kuran'da onu asamad�klar� ve �ld�remedikleri kesin bir �ekilde belirtilir ve Allah'�n onu Kendi kat�na y�kseltti�i haber verilir. Hi�bir ayette Hz. �sa'n�n �ld���nden ya da �ld�r�ld���nden s�z edilmez. Bunlar�n yan� s�ra, Kuran'da Hz. �sa hakk�nda �yle bilgiler verilir ki, bunlar tarihte hen�z ger�ekle�memi�tir ve bu olaylar�n ger�ekle�mesi ancak Hz. �sa'n�n yery�z�ne geri d�nmesi ile m�mk�n olacakt�r. Kuran'�n haber verdi�i olaylar�n ger�ekle�ece�inden ise hi�bir ku�ku yoktur.

Buna ra�men bir�ok insan Hz. �sa'n�n ge�mi�te "bir �ekilde" �ld���n� ve bir daha yery�z�ne geri d�nmeyece�ini sanmaktad�r. Bu inan�, Kuran'� bilmemekten kaynaklanan �nemli bir yan�lg�d�r. Kuran dikkatli bir g�zle incelendi�inde Hz. �sa hakk�ndaki ayetlerin ger�ek anlamlar� ortaya ��kmaktad�r.

Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden g�nderilece�i, Peygamberimiz (sav) taraf�ndan da m�jdelenmi� ve onun g�nderilece�i d�nem olan "ahir zaman"da t�m yery�z�n�n bar��, adalet, huzur ve refahla dolaca�� haber verilmi�tir.

"Ahir zaman" ifadesi anlam olarak son d�nem, son zaman demektir. �slam'a g�re ahir zaman kavram� k�yamete yak�n bir zamanda, Kuran ahlak�n�n �st�n olaca��, insanlar aras�nda yayg�n olarak ya�anaca�� bir d�nemi ifade eder.

�nsanlar�n hayalinde her zaman i�in daha g�zele, daha iyiye y�nelik bir �zlem bulunmaktad�r. Daha g�zel bir manzara, daha g�zel yiyecekler toplumsal sorunlar�n ya�anmad��� huzurla dolu bir hayat, bolluk, g�zellik�

��te ahir zaman da t�m bu "daha iyi", "daha g�zel" kavramlar�n� i�inde bar�nd�ran bir �a�� ifade eder. Ahir zaman, s�k�nt�n�n yerini bollu�un ve bereketin, adaletsizli�in yerini adaletin, ahlaks�zl���n yerini g�zel ahlak�n, karga�an�n yerini bar�� ve huzurun ald��� ve t�m inanan kullar�n y�llard�r �zlemini duydu�u, �slam ahlak�n�n ya�and��� kutlu bir d�nemdir.

Bu b�l�mde Hz. �sa'n�n �lmedi�inin, Allah kat�na y�kseldi�inin ve ahir zamanda yery�z�ne yeniden g�nderilece�inin delillerini Kuran ayetleri �����nda inceleyece�iz. Ancak daha �nce bu konuyla do�rudan ilgili baz� temel bilgileri hat�rlamakta fayda var.

PEYGAMBER�M�Z (SAV) HZ. �SA'NIN D�N��� M�JDELEM��T�R

Hz. �sa'n�n d�nyaya tekrar geli�i ile ilgili Peygamberimiz (sav)'in de bir�ok hadisi bulunmaktad�r. �slam alimlerinden �evkani, Hz. �sa'n�n d�n���ne dair 29 hadis oldu�unu, bu hadislerin i�erdi�i bilgilerin de yanl�� olma ihtimalinin bulunmad���n� belirtmi�tir. (S�nen-i �bn-i Mace, 10/338)Bu konudaki baz� hadisler ��yledir:

�Hayat�m elinde olan Allah'a yemin ederim ki Meryem o�lu (�sa Aleyhisselam)'�n adil bir hakim olarak sizin i�inize inmesi muhakkak yak�nd�r.�
(Sahihi M�slim, 6/532)

��sa bin Meryem adil bir hakim ve adaletli bir imam (devlet ba�kan�) olarak inmedik�e k�yamet kopmayacakt�r.�
(S�nen-i �bn-i Mace, 10/340)

Peygamberimiz (sav) Hz. �sa'n�n geldi�inde, yapacaklar�n� da ��yle ifade etmi�tir:

��sa bin Meryem iner, k�rk y�l Allah'�n kitab� ve benim s�nnetimle h�kmeder, vefat eder.�
(Ahir Zaman Mehdi'sinin Alametleri, s. 92)

��sa bin Meryem benim �mmetim i�inde; adaletli bir hakim ve (y�netimde) adil bir imam olacak, ha�� k�r�p ezecek ve domuzu �ld�recektir� Kap su ile doldu�u gibi yery�z� bar��la dolacakt�r. Din birli�i de olacak, art�k Allah'tan ba�kas�na tap�lmayacakt�r.�
(S�nen-i �bn-i Mace, 10/334)

�O (Hz. �sa) ha�� k�racak, domuzu �ld�recek, cizyeyi kald�racak, mal (o kadar) �o�alacak ki, kimse onu kabul etmeyecektir.�
(S�nen-i Tirmizi, 4/93; Kur'an ve S�nnette K�yamet ve Ahiret, s.133)

�yle anla��lmaktad�r ki Hz. �sa, geli�iyle birlikte, teslis (��leme) gibi putperest inan�lar�, ha�, ruhbanl�k gibi bat�l uygulamalar�, domuz eti yemek gibi haram fiilleri ortadan kald�racak, H�ristiyan d�nyas�n� i�inde bulundu�u �arp�k durumdan kurtaracak, t�m insanlar� Kuran'da bildirilen hak dini ve �st�n ahlak modelini ya�amaya �a��racakt�r.

Bu a�amada, �st�nde �nemle durulmas� gereken bir nokta bulunmaktad�r. Ayet ve hadislerde, Hz. �sa'n�n ahir zamanda, yery�z�ne d�nece�i hi�bir ��pheye yer verilmeyecek �ekilde m�jdelenmi�tir. Di�er taraftan, g�n�m�zde baz� M�sl�manlar konuyla ilgili apa��k delilleri g�z ard� etmekte baz�lar� da Hz. �sa'n�n Hz. Muhammed'den sonra gelmesinin m�mk�n olmad���n� ileri s�rmektedir. B�yle bir d���nceye sahip olan M�sl�manlar�n �ncelikle konuyla ilgili ayet ve hadisleri samimi ve �n yarg�s�z olarak incelemeleri yerinde olacakt�r. �kinci olarak da Hz. Muhammed'in son peygamber olmas� ger�e�i ile Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n��� ger�e�i aras�nda herhangi bir �eli�ki yoktur. ��nk� Hz. �sa ikinci geli�inde yeni bir din getirmeyecek, Kuran'�n ve Peygamberimiz Hz. Muhammed'in tebli� etti�i hak dinin h�k�mlerine tabi olacakt�r.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com