Kehf Suresi peygamberimizin dikkat �ekti�i bir suredir

Kehf Suresi'nde s�rlar ve ahir zamana dair i�aretler bulunmaktad�r

Kehf Suresi'nde, Kehf Ehli'nin ola�an�st� durumu anlat�lmaktad�r

Ashab-� Kehf'in gizlili�i belirli bir s�reye kadar devam etmi�tir
Kral�n kar��s�nda inan�lar�n� a��k�a dile getirmi�lerdir
Kendi milletlerine Allah'�n dinini tebli� etmi�lerdir
�nkarc�lar�n fikir sisteminden tamamen uzakla�m��lard�r
Kehf Ehli'nin ya�amlar�ndan al�nacak baz� dersler
Kehf Ehli kendilerini gizlemek zorunda kalm��lard�r

Kehf K�ssas�'nda k�yamet alametlerine ve ahir zamana y�nelik �nemli i�aretler vard�r

Onlar�n say�s�n� sadece Allah ve az say�da ki�i bilmektedir
Ashab-� Kehf'in ma�arada kal�� s�resi

Hz. Musa ve Hz. H�z�r K�ssas�

Hz. Musa ve gen� yard�mc�s�n�n "iki denizin birle�ti�i yere" yapt�klar� yolculuk
Bal�k, bulu�m a yerinin tam olarak belirlenmesinde bir i�aret olmu�tur
Hz. Musa'n�n �st�n merhamet ve ilim sahibi Hz. H�z�r ile bulu�mas�
Hz. Musa tabi olmak i�in Hz. H�z�r'dan izin istemi�tir
Hz. H�z�r'�n Hz. Musa'ya verdi�i cevap
Hz. Musa in�allah diyerek s�z vermi�tir
Hz. H�z�r Hz. Musa'dan a��klay�ncaya kadar kendisine soru sormamas�n� istemi�tir
Hz. H�z�r bindikleri gemiyi delmi�tir
Hz. Musa Hz. H�z�r'dan ald��� e�itimin devam etmesini talep etmi�tir
Hz. H�z�r'�n �ocu�u �ld�rmesine Hz. Musa'n�n g�sterdi�i tepki
Hz. H�z�r'dan ald��� derslerin devam� i�in Hz. Musa'n�n buldu�u ��z�m
Kasaba halk�n�n Hz. Musa ve Hz. H�z�r'� konuklamaktan ka��nmalar�
Hz. Musa'n�n sordu�u son soru, aralar�nda ayr�lma vaktinin geldi�inin bir i�areti olmu�tur
Hz. H�z�r'�n gemiyi delmesinin nedenleri
Allah, �ocu�un can�n� almak i�in Hz. H�z�r'� vesile etmi�tir
Hz. H�z�r'�n �ks�z �ocuklara ait olan duvar� in�a etmesinin hikmeti

Kehf Suresi'nde Hz. Z�lkarneyn hakk�nda �nemli bilgiler verilmi�tir

Hz. Z�lkarneyn g��l� bir iktidara ve �st�n bir ilme sahiptir
Hz. Z�lkarneyn'in bat�ya yolculu�u
Hz. Z�lkarneyn sadece bir devlet adam� ve hakim de�il, ayn� zamanda bir m�r�ittir
Hz. Z�lkarneyn'in do�uya yolculu�u
Hz. Z�lkarneyn'in ���nc� yolculu�u
Hz. Z�lkarneyn, kendisinden yard�m istenilen bir liderdir
Hz. Z�lkarneyn yapt��� yard�m kar��l���nda hediye almam��t�r
Hz. Z�lkarneyn ileri bir in�aat teknolojisi kullanm��t�r
Hz. Z�lkarneyn taraf�ndan yap�lan set a��lamam��t�r

Kehf Suresi'ndeki baz� ayetlerin ebced de�erleri g�n�m�ze �ok yak�n zamanlara bakmaktad�r

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com