Hz. S�leyman'a o g�ne kadar benzeri g�r�lmemi� bir m�lk verilmi�tir

Hz. S�leyman'a ku�lar�n konu�ma dili ��retilmi�tir

Hz. S�leyman'�n di�i kar�ncay� anlamas�

Ahir Zamana y�nelik m�jdeler

Mehdi d�neminde, Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemleriyle olan benzerlikler

Mehdi'nin d�nya hakimiyeti
Mehdi'nin sahip oldu�u �zel ilim ve Hz. S�leyman'a ve Hz. Z�lkarneyn'e ba���lanan b�y�k ilimler
Hayvan sevgisine �nem vermeleri
Bar�� yanl�s� olmalar� ve diplomasi yolunu tercih etmeleri
Din ahlak�na davet konusunda kararl� olmalar� ve h�zl� davranmalar�
�mar i�lerine b�y�k �nem verilmesi
Zenginli�i ve ihti�am�, �slam'�n menfaati ve Allah'�n r�zas� i�in kullanmalar�

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com