Peygamberimiz Alt�n�a�� cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi�tir

Alt�n�a�da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

Teknolojik geli�meler Alt�n�a�daki bollu�un sa�lanmas�na uygun ortam olu�turacakt�r
��ller ye�ertilecektir
Hayat pahal�l��� ve darl�k y�llar� bitecektir

En ileri teknoloji insanlar�n kullan�m�na girecektir

Ula��m teknolojisinde b�y�k at�l�m ya�anacakt�r
�leti�im alan�ndaki geli�meler insanlara hizmet edecektir
Bilgisayar ve internet teknolojisi yery�z�nde refaha vesile olacakt�r

Alt�n�a�, bilimsel alanda bug�ne kadar g�r�lmemi� geli�melere sahne olacakt�r

T�pta ve genetik biliminde �ok b�y�k ilerlemeler kaydedilecektir

Alt�n�a�da �st�n bir sanat anlay��� hakim olacakt�r

Alt�n�a�, geli�mi� sanat anlay��� a��s�ndan Hz. S�leyman d�nemi ile benzerlikler g�sterecektir
Alt�n�a�da cennete benzer bir ortam olu�acakt�r

Kuran ahlak�n�n t�m incelikleriyle ya�anmas� Alt�n�a��n bir �zelli�idir

Yery�z� adaletle dolacakt�r

G�zellik yapan insanlara vaat edilen bar�� yurdu alt�n�a�da tam anlam�yla ya�anacakt�r

Din asl�na d�necektir

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com