Hz. S�leyman'a o g�ne kadar benzeri g�r�lmemi� bir m�lk verilmi�tir

Hz. S�leyman'a ku�lar�n konu�ma dili ��retilmi�tir

Hz. S�leyman'�n di�i kar�ncay� anlamas�

Ahir Zamana y�nelik m�jdeler

Mehdi d�neminde, Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemleriyle olan benzerlikler

Mehdi'nin d�nya hakimiyeti
Mehdi'nin sahip oldu�u �zel ilim ve Hz. S�leyman'a ve Hz. Z�lkarneyn'e ba���lanan b�y�k ilimler
Hayvan sevgisine �nem vermeleri
Bar�� yanl�s� olmalar� ve diplomasi yolunu tercih etmeleri
Din ahlak�na davet konusunda kararl� olmalar� ve h�zl� davranmalar�
�mar i�lerine b�y�k �nem verilmesi
Zenginli�i ve ihti�am�, �slam'�n menfaati ve Allah'�n r�zas� i�in kullanmalar�

MEHD� D�NEM�NDE HZ. S�LEYMAN VE HZ. Z�LKARNEYN
D�NEM�YLE OLAN BENZERL�KLER

Mehdilik, Hz. S�leyman'�n ve Hz. Z�lkarneyn'in �st�n ahlaklar�n�n, ahir zamanda yeniden, daha de�i�ik ve geni� bir zeminde hayat bulmas�d�r. Hz. S�leyman'�n ve Hz. Z�lkarneyn'in �ahs-� manevileri, ruhlar�, mant�klar�, ak�l tecellileri, sosyal tecellileri ahir zamanda kendini g�sterecektir.

Hz. S�leyman, Hz. Z�lkarneyn ve Mehdi d�nemleri, �slam'�n, g�zel ahlak�n yery�z�nde yayg�n �ekilde ya�anmas�d�r. Her ��� de Allah'�n be�endi�i d�nemlerdir. Kuran'da ve Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirilen Buhtunasr, Nemrut ve Firavun d�nemleri ise �eytaniyetin ve imans�zl���n hakim oldu�u d�nemlerdir. Bu d�nemlerin hemen ard�ndan Allah nas�l �slam ahlak�n� hakim ettiyse, ahir zamanda yani d�nyan�n son d�neminde de Rabbimiz �slam ahlak�n�n hakim oldu�u bir d�nemi kullar�na ya�atacakt�r. ��te bu Alt�n�a�'d�r.

Bu �a�, Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn devirlerinin daha geni� �apl� bir yans�mas� ve tecellisidir. Bir ba�ka deyi�le Mehdilik; huzur, mutluluk, sevgi, karde�lik, vefa, bar��, fedakarl�k, insanc�ll�k, yard�mseverlik gibi �zelliklerin d�nyaya hakim olmas�d�r.

Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn ile Alt�n�a� d�nemi aras�ndaki benzerliklerden baz� �rnekleri �u �ekilde s�ralayabiliriz:

Mehdi'nin D�nya Hakimiyeti

Daha �nce de vurgulad���m�z gibi Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn �slam ahlak�n� d�nyaya hakim k�lm��lard�r. �ok geni� bir co�rafyaya h�kmetmi�, �ok g��l� bir orduya sahip olmu�lard�r ve onlar�n d�nemi bu y�n�yle Alt�n�a� ile �ok b�y�k benzerlikler g�stermektedir.

Alt�n�a� d�nemi de �slam ahlak�n�n t�m d�nyaya hakim olaca��, insanlar�n ak�n ak�n M�sl�man olacaklar�, inkarc� ideolojilerin yery�z�nden silinece�i, dinin Peygamberimiz (sav) d�nemindeki �ekliyle ya�anaca�� bir d�nemdir. Baz� hadislerde Alt�n�a� d�nemindeki hakimiyet �u �ekilde tarif edilmektedir:

(Mehdi) b�t�n d�nyaya malik olacakt�r. (Kitab-ul Burhan fi-Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 10)

Mehdi do�u ile bat� aras�ndaki her yeri fetheder. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamat-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 56)

Mehdi'nin Sahip Oldu�u �zel �lim ve Hz. S�leyman'a ve Hz. Z�lkarneyn'e Ba���lanan B�y�k �limler

Kitab�n �nceki b�l�mlerinde Allah'�n Hz. S�leyman'a �e�itli ilimler l�tfetti�inden bahsettik. O, Allah'�n dilemesiyle cinlere ve �eytanlara h�kmetmi�, ku�larla konu�mu�, kar�ncalar�n kendi aralar�ndaki konu�malar�n� duyabilmi�, r�zgar ve bak�r madeni onun emrine verilmi�tir. Bunlar�n her biri Hz. S�leyman'� di�er insanlardan ay�ran mucizevi �zelliklerdir. Hz. Z�lkarneyn i�in de Kuran'da, "��te b�yle, onun yan�nda "�z� kapsayan bilgi oldu�unu" (veya yan�nda olup-biten her�eyi) Biz (ilmimizle) b�sb�t�n ku�atm��t�k." (Kehf Suresi, 91) �eklinde bildirilmektedir. Bundan da anla��ld��� gibi Allah'�n ilim verdi�i kullardand�r.

Mehdi de ayn� bu iki kutlu insan gibi �ok �zel ilimlere sahip olacakt�r. Ta�k�pr�l�zade Ahmet Efendi, Mevzuatu'l ulum isimli eserinde (11/246) Mehdi'nin cifr ilmine vak�f olaca��n� kaydetmi�tir. Bir di�er hadiste ise Mehdi hakk�nda �u bilgi verilmektedir:

O kimsenin bilemedi�i gizli bir duruma k�lavuzland��� i�in kendisine Mehdi denilmi�tir. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 77)

Peygamberimiz (sav) ayr�ca Mehdi'nin t�pk� Hz. S�leyman gibi hayvanlar�n dilini bilece�ini ve yine t�pk� Hz. S�leyman gibi insanlar�n yan� s�ra cinler �zerinde de hakimiyeti olaca��n� bildirmi�tir:

O (Mehdi), do�rulanm��, ku� ve b�t�n hayvanlar�n dillerini bilen biridir. Onun i�in adaleti, b�t�n insanlar ve cinlerce cari olacakt�r. (K�yamet Alametleri, s. 188)

Hayvan Sevgisine �nem Vermeleri

Kuran'da Hz. S�leyman'�n hayvanlara olan �efkatli ve sevgi dolu tutumu ile ilgili baz� bilgiler de verilmektedir. �nceki b�l�mlerde onun, kar�ncalara zarar vermekten dahi ka��nan tutumunu, atlara olan sevgisini anlatm��t�k.

Alt�n�a� d�neminde de hayvanlara olan sevgi te�vik edilecektir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bu d�nemde, her t�rl� hayvan�n rahatl�kla izlenebilece�i ve sevilebilece�i ortamlar olu�turulaca�� haber verilmektedir. Bu konudaki hadislerden baz�lar� ��yledir:

... ki�i, koyun ve hayvanlar�na haydi gidin otlay�n diyecek, onlar gidecekler, ekinin ortas�ndan ge�tikleri halde bir ba�ak bile a��zlar�na almayacak, y�lan ve akrebler kimseye eza etmeyecekler, y�rt�c� hayvanlar kap�lar�n �n�nde duracak da kimseye zararlar� dokunmayacak... (K�yamet Alametleri, s. 245)

Y�lanlar �ocuklarla, inekler aslanlarla ge�inebilecek... (El Kavlu'l Muhtasar, s. 64)

Yukar�daki hadislerde g�r�ld��� gibi Alt�n�a� ile S�leyman d�nemi aras�ndaki bir di�er dikkat �eken benzerlik de, hayvanlar �zerindeki hakimiyettir. Hz. S�leyman ku�lar ba�ta olmak �zere �e�itli canl�lar �zerinde nas�l hakimiyet kurduysa, Alt�n�a� d�neminde de hayvanlar �zerinde, y�rt�c� hayvanlar�n dahi insanlara zarar vermesi engellenebilecek �ekilde bir hakimiyet olacakt�r.

 

Andolsun, (peygamber olarak) g�nderilen kullar�m�za (�u) s�z�m�z ge�mi�tir: Ger�ekten onlar, muhakkak nusret (yard�m ve zafer) bulacaklard�r. Ve hi� ��phesiz; bizim ordular�m�z, �st�n gelecek olanlar onlard�r.
(Saffat Suresi 171-173)

Bar�� Yanl�s� Olmalar� ve Diplomasi Yolunu Tercih Etmeleri

Hz. S�leyman'�n kom�u �lkelerle olan ili�kilerinde ho�g�r�l�, affedici ve bar�� yanl�s� bir tutum i�inde oldu�unu daha �nce vurgulam��t�k. O, sorunlar� diplomasi yoluyla ��zmeyi tercih etmekte ve demokratik y�ntemler izlemekteydi. Hz. S�leyman ya�ad��� d�nemde �ok �st�n bir k�lt�r olu�turmu� ve hakimiyetini de diplomasiyle, sanatla ve k�lt�rle sa�lam��t�r. �ok g��l�, kar�� konulamaz ordulara sahip olmas�na ra�men, askeri g�c�n� kullanmam��t�r. Hz. Z�lkarneyn ise �evresindeki halklar taraf�ndan "yery�z�nde bozgunculu�u ve fitneyi �nleyen ki�i" olarak tan�nm��, insanlara bar�� ve huzur getiren bir lider olmu�tur. Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemleri bu y�n�yle Alt�n�a� d�nemiyle �ok b�y�k benzerlikler g�stermektedir.

Alt�n�a�'da da insanlar kendi istekleriyle M�sl�man olacak, hi�bir sava�a gerek kalmadan �slam ahlak� t�m d�nyaya hakim olacakt�r. Bu d�nemi tasvir eden hadislerde �u �ekilde belirtilir:

Zaman�nda ne bir kimse uykusundan uyand�r�lacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacakt�r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 42)

Mehdi, Peygamberin yolunda gidecek, uyuyan ki�iyi uyand�rmayacak, kan da ak�tmayacakt�r. (K�yamet Alametleri, s. 163)

Hadislerde de belirtildi�i gibi Mehdi t�m d�nyaya �slam ahlak�n�, bar�� yoluyla hakim edecek, sava� ve �iddetten ka��nacakt�r. Mehdi'nin izleyece�i yol t�m d�nya �ap�nda b�y�k bir k�lt�rel at�l�m ile insanlar�n �slam ahlak�na y�neltilmesi olacakt�r. O d�nemde Allah'�n izniyle a�a��daki ayetler tecelli edecektir:

Allah'�n yard�m� ve fetih geldi�i zaman ve insanlar�n Allah'�n dinine dalga dalga girdiklerini g�rd���nde, hemen Rabbini
hamd ile tesbih et ve O'ndan ma�firet dile. ��nk� O, tevbeleri �ok kabul edendir. (Nasr Suresi, 1-3)

Din Ahlak�na Davet Konusunda Kararl� Olmalar� ve H�zl� Davranmalar�

Hz. S�leyman ald��� ak�lc� ve seri kararlar ile t�m m�minler i�in �ok �nemli bir �rnektir. Sebe �lkesi'ni iman etmeye davet etmek i�in yazd��� mektup onun tebli� g�c�n� g�sterirken, ilim sahibi bir ki�inin arac�l���yla Sebe Melikesi'nin taht�n� getirtmesi h�zl� karar alma konusuna verdi�i �nemi ortaya koymaktad�r. Hz. Z�lkarneyn'in Yec�c ve Mec�c isimli kavmin bozgunculu�unu �nlemek i�in hemen k�yamete kadar y�k�lamayacak kadar g��l� bir set in�a etmesi de onun g�c�n�n ve ak�lc�l���n�n bir g�stergesidir. Alt�n�a� da bu y�n�yle Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemine �ok b�y�k benzerlik g�sterecektir.�

Alt�n�a� d�neminde insanlar ak�n ak�n �slam'a y�nelecek, bunun i�in �ok geni� kapsaml� ve seri �al��malarda bulunulacakt�r. Toplumlar birbiri ard�na �slam ahlak�n� benimseyecek, inkarc� ideolojiler h�zl� ve kal�c� giri�imlerle d�nya �zerinden kalkacak, her t�rl� zul�m sistemi tarihin karanl�klar�na g�m�lecektir. Bu konu ile ilgili olarak b�y�k �slam alimi Muhyiddin Arabi �unlar� bildirmektedir:

Allah ona (Mehdi'ye) o kadar g�� verecek ki, bir gece i�inde zulm� ve ehlini ortadan kald�racak, dini ikame edecek, �slam� ihya edecek, �nemsenemez bir hale geldikten sonra ona tekrar k�ymet kazand�racak, �l�m�nden sonra onu diriltecek... Asr�nda cahil, cimri ve korkak olan bir adam hemen alim, c�mert ve cesur olacak... Dini, Resulullah (sav)'�n zaman�nda oldu�u gibi aynen tatbik edecek... (Muhyiddin Arabi el-End�l�su, Futuhat-�l Mekkiye, Bab 66, K�yamet Alametleri, s. 186)

�mar ��lerine B�y�k �nem Verilmesi

Hz. S�leyman'�n imar �al��malar�na verdi�i �nemi kitab�n �nceki b�l�mlerinde detayl� olarak incelemi�tik.�O, emri alt�nda �al��an bina ustas� cinleri ve �eytanlar� kullanarak kaleler, heykeller, �anaklar ve kazanlar yapt�rm��t�r. Onun g�rkemli saray�n� her g�ren insan, -ba�ta Sebe Melikesi olmak �zere- hayran kalm��t�r. Hz. Z�lkarneyn'in in�a etti�i setin yap�m�nda ise, Allah'�n dilemesi d���nda y�k�lamayacak kadar g��l� bir teknik kullan�lm��t�r.

Peygamber Efendimizin hadislerinde, Alt�n�a�'da da imar i�lerine �ok b�y�k �nem verilece�ine dikkat �ekilmektedir. Bu d�nemde �ehirlere huzur ve bar���n yan� s�ra, �st�n bir medeniyet de g�t�r�lecektir. Bu hadislerden biri �u �ekildedir:

Mehdi Konstantiniyye ve di�er beldelerin imar�na �al���r. (El Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 40)

Zenginli�i ve �hti�am�, �slam'�n Menfaati, Allah'�n R�zas� ��in Kullanmalar�

Hz. S�leyman sahip oldu�u zenginlikleri Allah'�n dinini anlatmak ve �slam ahlak�n� d�nya �zerinde yaymak i�in en g�zel �ekilde kullanm��t�r. Fethetti�i �lkelerde ya�ayan insanlar� �ncelikle Allah'a iman etmeye ve teslim olmaya davet etmi�tir. Sebe �lkesi'ne g�nderdi�i �slam'a davet mektubu bu konuda �ok �nemli bir delildir. Hz. Z�lkarneyn de "... Rabbimin beni kendisinde sa�lam bir iktidarla yerle�ik k�ld��� (g��, nimet ve imkan) daha hay�rl�d�r..." (Kehf Suresi, 95) ayetinden de anla��ld��� gibi, Allah'�n nimetiyle sa�lam bir iktidara sahiptir. Ve bu b�y�k g�c�, yery�z�nde bozgunculu�u engellemek i�in kullanm��t�r.

Alt�n�a� d�neminde de insanlar �ok b�y�k bir zenginli�e, refaha ve huzura kavu�acaklard�r. Mehdi yery�z�n�n t�m zenginli�ini Allah'�n dinini yery�z�ne hakim k�lmak i�in kullanacak, fethetti�i �lkelerde g�zel ahlak� ve bar��� esas alacakt�r. Onun e�i ve benzeri olmayan uygulamalar� insanlar�n �slam ahlak�na kar�� kalplerinin yumu�amas�na vesile olacak ve �slam ahlak� �ok k�sa bir s�rede t�m d�nyaya hakim olacakt�r. Bu konudaki hadislerden baz�lar� �u �ekildedir:

�mmetim aras�nda Mehdi ��kacak, Allah onu insanlar� zengin k�lmak i�in g�nderecektir. �mmet nimetlenecek, hayvanlar bol bol yiyip i�ecek, arz nebat�n� ��karacak... (Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 15)

... Biattan �nce, insanlar grup grup ona ak�n edecekler ve oraya giden herkes ondan bereket kazanacakt�r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 25)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com