Hz. S�leyman'a o g�ne kadar benzeri g�r�lmemi� bir m�lk verilmi�tir

Hz. S�leyman'a ku�lar�n konu�ma dili ��retilmi�tir

Hz. S�leyman'�n di�i kar�ncay� anlamas�

Ahir Zamana y�nelik m�jdeler

Mehdi d�neminde, Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemleriyle olan benzerlikler

AH�R ZAMANA Y�NEL�K M�JDELER

Hz. S�leyman'�n ve Hz. Z�lkarneyn'in ya�ad�klar� d�nemlerde ger�ekle�mi� olan bu d�nya hakimiyeti t�m M�sl�manlar i�in �ok b�y�k bir m�jdedir. ��nk� bu k�ssalarda ahir zamana y�nelik �nemli i�aretler bulunmaktad�r.

Allah'�n s�n�rlar�n� titizlikle koruyan, �slam ahlak�n� d�nya �zerinde hakim k�lmak i�in ciddi bir �aba sarf eden ve hi�bir zorluk kar��s�nda y�lg�nl�k g�stermeyen M�sl�manlar, tarihin her d�neminde mutlaka �st�n geleceklerdir. Allah'�n yard�m� ve deste�i mutlaka onlar�n yan�nda olacakt�r. Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn yukar�da sayd���m�z �zelliklerinin d�nyadaki kar��l���n� g��l� bir hakimiyetle (ve elbette Allah'�n di�er pek �ok manevi l�tfu ile) alm��lard�r. Ahir zamanda ayn� hakimiyet Allah'�n izniyle mutlaka ger�ekle�ecektir.

�slam ahlak�n�n bu b�y�k hakimiyeti -daha �nce de vurgulad���m�z gibi- Peygamber Efendimizin baz� hadislerinde Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn'in d�nya hakimiyetlerine benzetilerek tarif edilmi�tir. Bunlardan baz�lar� ��yledir:

Mehdi t�pk� Z�lkarneyn ve S�leyman gibi d�nyaya h�kmedecektir. (El Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiy-il Muntazar, s.29)

T�m olarak yery�z�n�n meliki d�rt tanedir. Onlar�n ikisi: Z�lkarneyn ve S�leyman m�minlerden, di�er ikisi, Nemrud ve Buhtunnasr kafirlerdendir. Yere be�inci olarak ehli beytimden biri sahip olacak. Yani Mehdi. (Mektubat-� Rabbani, 2/1163)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com