Hz. S�leyman'a o g�ne kadar benzeri g�r�lmemi� bir m�lk verilmi�tir

Hz. S�leyman'a ku�lar�n konu�ma dili ��retilmi�tir

Hz. S�leyman'�n di�i kar�ncay� anlamas�

Ahir Zamana y�nelik m�jdeler

Mehdi d�neminde, Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemleriyle olan benzerlikler

HZ. S�LEYMAN'IN D��� KARINCAYI ANLAMASI

Nihayet kar�nca vadisine geldiklerinde, bir di�i kar�nca dedi ki: "Ey kar�nca toplulu�u, kendi yuvalar�n�za girin, S�leyman ve ordular�, fark�nda olmaks�z�n sizi k�r�p-ge�mesin." (Neml Suresi, 18)

�stteki ayetten �u gibi yorumlar yap�labilir:

- Di�i kar�nca, vadiye gelenlerin Hz. S�leyman'�n ordusu oldu�unu anlamaktad�r. Burada son derece �uurlu bir tan�ma vard�r. Bu vadide bulunan kar�ncalar�n kendi aralar�nda konu�malar�, �evrelerinde olup biten olaylar�n tam olarak �uurunda olmalar�, farkl� bir topluluk olabileceklerine i�aret olabilir. Bu �uurlu davran��, s�z konusu canl�lar�n cin olma ihtimalini akla getirmektedir. (En do�rusunu Allah bilir)

- Ayr�ca burada herhangi bir kar�ncadan bahsedilmemektedir. "Kar�nca vadisi" denen �zel bir yere ve �zel kar�ncalara dikkat �ekilmektedir. Bu da s�z konusu canl�lar�n cin olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir.


G�klerde ve yerde olan ne varsa, canl�lar ve melekler Allah'a secde ederler ve onlar b�y�kl�k taslamazlar. �stlerinden (her an bir azab g�ndermeye kadir olan) Rablerinden korkarlar ve emrolunduklar� �eyi yaparlar.
(Nahl Suresi, 49-50)

�(S�leyman) Bu s�z� �zerine tebess�m edip g�ld� ve dedi ki: "Rabbim, bana, anne ve babama verdi�in nimete ��kretmemi ve ho�nut olaca��n salih bir amelde bulunmam� ilham et ve beni rahmetinle salih kullar�n aras�na kat." (Neml Suresi, 19)

- Hz. S�leyman'�n, kar�ncalar�n kendi aralar�ndaki konu�malar�n� duymas�nda da ahir zamanda bilgisayar teknolojisinde ya�anacak olan geli�melere y�nelik baz� dikkat �ekici i�aretler bulunuyor olabilir.

- G�n�m�zde "Silikon Vadisi" terimi teknoloji d�nyas�n�n merkezini ifade etmektedir. Hz. S�leyman K�ssas�'nda da bir "kar�nca vadisi"nden bahsedilmesi son derece manidard�r. Allah bu ayetle ahir zamanda ya�anacak olan ileri bir teknolojiye dikkat �ekiyor olabilir.

- Ayr�ca g�n�m�zde kar�ncalar ve baz� b�cek t�rleri y�ksek teknoloji alan�nda yo�un olarak kullan�lmaktad�r. Bu canl�lar �rnek al�narak geli�tirilen robot projeleri, savunma sanayinden teknoloji alan�na kadar pek �ok alanda hizmet vermeyi ama�lamaktad�r. Ayette bu geli�melere de i�aret olabilir.

1950 y�llar�nda Amerikal� akademisyenlerin bilgi ve tecr�belerini biraraya getirip, d�nya pazar�na girmek istemeleri sonucunda olu�turulan ve 4000 kilometrekarelik bir zemine yay�lan Silikon Vadisi, California'daki Stanford �niversitesi �nc�l���nde kurulmu�tur. D�nyan�n d�rt bir yan�ndaki bili�im, enformasyon ve y�ksek teknoloji �zerinde �al��an 8000 �irket bu b�lgede toplanm��t�r. Konular�nda en uzman 300.000'e yak�n iyi yeti�mi� bilim adam�, m�hendis ve ara�t�rmac� bu vadide y�ksek teknoloji �r�nlerinin geli�tirilmesi i�in g�rev almakta, teknoloji alan�nda ya�anan geli�melerin b�y�k b�l�m� bu b�lgede ger�ekle�mektedir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com