Hz. S�leyman'a o g�ne kadar benzeri g�r�lmemi� bir m�lk verilmi�tir

Hz. S�leyman'a ku�lar�n konu�ma dili ��retilmi�tir

Hz. S�leyman'�n di�i kar�ncay� anlamas�

Ahir Zamana y�nelik m�jdeler

Mehdi d�neminde, Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemleriyle olan benzerlikler

HZ. S�LEYMAN'A KU�LARIN KONU�MA D�L� ��RET�LM�LT�R

Allah Hz. S�leyman'a ku�lar�n konu�ma dilini ��retmi� ve bu �st�n ilim sayesinde ordusunda ku�lardan olu�an bir b�l�k kurmas�n� sa�lam��t�r. Hz. S�leyman bu vesileyle ku�larla ba�lant� kurmu�, onlara diledi�i �ekilde h�kmedebilmi�tir. Bu durum t�m�yle Allah'�n Hz. S�leyman'a olan rahmetinin bir sonucudur.

... Ey insanlar, bize ku�lar�n konu�ma-dili ��retildi ve bize her�eyden (bol bir nimet) verildi. Ger�ekten bu, apa��k bir �st�nl�kt�r. (Neml Suresi, 16)

Hz. S�leyman k�ssas�ndaki bu bilgiden, baz� �nemli sonu�lar ��kmaktad�r:

- Ku�lar�n, di�er insanlar�n duyamad��� �zel bir dalga boyunda, kendilerine has bir konu�malar� vard�r. Hz. S�leyman'a bu �zel frekanstaki konu�may� anlayabilecek bir ilim verilmi�tir. Bu, teknolojik bir imkanla da olmu� olabilir.

- S�leyman Peygamber, ku�lar�n bu farkl� frekanslardaki sesli ileti�imini anlamas� sayesinde onlara �e�itli emirler vermi�, ku�lar da onun bu emirlerini yerine getirmi� olabilirler. (En do�rusunu Allah bilir.)

- Hz. S�leyman ku�lar� kimi zaman haber ta��mada, kimi zaman da istihbarat toplamada kullanm�� ve bu �ekilde �ok �nemli sonu�lar elde etmi�tir. Bu ilim, onun di�er �lkelerle ileti�imini kolayla�t�rm��, �ok zor ula��labilecek b�lgelere rahatl�kla ula�mas�na imkan vermi�tir. (En do�rusunu Allah bilir)

Ku�lar�n ses telleri yoktur. Ses �retmek i�in bir ku�un ses kutusu boyunca titre�imler g�nderilir. Bu ses kutusuna ne kadar �ok kas ba�l�ysa, o kadar �ok ses ��karabilir. �rne�in b�lb�llerin �ok fazla kas� vard�r ve bir�ok farkl� ses ��karabilirler.
�zellikle ormanlar, otlaklar ve batakl�klar gibi, bitkilerin, g�r��e engel oldu�u yerlerde ileti�im ku�lar i�in �ok �nemli olmaktad�r. Ku�lar, �ark� s�ylemek, ���l�k atmak, hafif�e vurmak ve davul sesi ��kartmak gibi y�ntemlerle ileti�im kurarlar. Her t�r�n kendine �zg� �ark�s� ya da �ark�lar� vard�r. Hatta baz� ku�lar�n bir d�zineden fazla �sl��� ve �ark�s� vard�r. Baz� ku�lar da di�er t�rlerin �ark�lar�n� ya da insanlar� taklit edebilirler.

- Bu ayetle, ahir zamanda benzeri kullan�lacak olan �st�n bir teknolojinin varl���na dikkat �ekiliyor olabilir. Bu k�ssada ge�en ku�larla, bildi�imiz ku�lara de�il, bug�n kullan�lmakta olan pilotsuz u�aklara da i�aret ediliyor olmas� muhtemeldir.


... Ve daha sizlerin bilmedi�iniz neleri yaratmaktad�r?
(Nahl Suresi, 8)

- Bunlar�n d���nda, Hz. S�leyman di�er �lkeler ve d��manlar� hakk�nda istihbarat elde etmek i�in ku�lara verici yerle�tirmi�, bu �ekilde hem g�r�nt� hem de ses kayd� elde etmi�, elde etti�i kay�tlar� �lkesinin y�netiminde �e�itli �ekillerde kullanm�� olabilir.

- Hz. S�leyman'�n cinler ve �eytanlar �zerinde b�y�k bir hakimiyeti oldu�u bilinmektedir. Allah Sebe Suresi'nin 12. ayetinde "... Onun eli alt�nda Rabbinin izniyle i� g�ren bir k�s�m cinler vard�..." �eklinde bildirmektedir. Enbiya Suresi'nin 82. ayetinde ise "... Onun i�in denizde dalg��l�k yapan ve bundan ba�ka i�(ler) de g�ren �eytanlardan kimseleri de (emrine verdik)..." diye buyurulmaktad�r. Bu y�n�yle d���n�ld���nde ku�lardan kas�t, ku� g�r�n�m�ndeki cinlerden meydana gelen bir ordu olabilir.

KU�LARIN KEND� ARALARINDAK� �LET���M D�L�

Ku�lar�n kendi aralar�nda �zel bir ileti�im dili vard�r ve bunun i�in seslerini �ok ustaca kullan�rlar. Ku�lar, belirli ses frekanslar�n� -UV-A dalga boyu- kullanarak ileti�im kurarlar. Bizim duymad���m�z ses dalgalar�nda anla�t�klar� i�in biz bunlar� kavrayamay�z. Ku�lar, yavrular�n�, anne babalar�n�, e�lerini bu seslerle tan�r, s�r�lerinin toparlanmas�n� sa�lar, tehlikelerden birbirlerini haberdar ederler. �leti�im frekanslar�n� de�i�tirebilir, �ok h�zl� bilgi ta��yabilirler.

- Ayr�ca bir ba�ka ihtimal de, ayette s�z edilen ku�lar�n, cinler vas�tas�yla y�nlendiriliyor olmas�d�r. Ve S�leyman Peygamber de cinler vas�tas�yla ku�lara istedi�i t�m i�leri yapt�rm�� olabilir.

- Kuran, Allah'�n k�yamete kadar t�m insanlar i�in ge�erli k�ld��� kitab�d�r. Dolay�s�yla Hz. S�leyman k�ssas�nda anlat�lan olaylar�n benzerleri ahir zamanda da ya�anacak olabilir. Bu ayetler, Allah'�n cinleri ve �eytanlar� ahir zamanda da insanlar�n hizmetine verece�ine i�aret olabilir. Yine bu k�ssada i�ari manada dikkat �ekilen y�ksek teknolojiden, ahir zamandaki insanlar�n �ok yo�un olarak istifade edece�ine dikkat �ekiliyor olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Ultrasonik ve transonik olarak adland�r�lan sesler insan i�itmesinin normal s�n�rlar�n�n �zerinde olan ses dalgalar�d�r. Bir�ok ku�, b�cek veya kemirgen, yarasa, k�pek, kedi, rakun gibi memeli bu y�ksek frekanslar� duyar ve bunlarla ileti�im kurar. Ama insanlar bu sesleri duyamaz ve bu y�zden s�z konusu canl�lar aras�ndaki ileti�imi de alg�layamazlar. Ancak ayetlerde g�rd���m�z gibi Allah, Hz. S�leyman'a bu sesleri alg�layabilecek bir ilim ve teknoloji vermi� olabilir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com
"Biz FETÖNÜN ANTİSİYİZ...."
“Bu dava sürecinde.... sözde dijital delillerin ibraz edilmemesi gibi pek...
"Zaten biz birbirimizi bu kadar çok sevdiğimiz için buradayız..."
"Biz bir arkadaş grubuyuz..."
"...Biz Vakıf faaliyetlerimiz ile her zaman Devletimizin yanında olduk"
"Biz kimseyle ilgili karalama faaliyeti yapmadık..."
"...Sözde tecavüz için mi buradaki arkadaşlarımla biraraya geleceğim?!"
"...Faaliyetlerimiz herkese hitap ediyor ..."
"Bizim amacımız şatafat içinde yaşamak değil, hiç kimsenin hitap edemediği...
"İnancım gereği ben insanlara yardım ederim"
"Ne yapsa "zorla" diyorlar. Zorla Gülümsüyor, Zorla, Zorla olur mu?"
"Bizim bir arada olma amacımız örgüt kurmak değil. ilmi mücadele...
"Biz birbirimizi Allah için seven.. arkadaşlarız"
"Polisler geldi, hangi eve operasyon yapacağız derlerken, balkona çıkıp...
"Biz örgüt değiliz"
"Devletimizi desteklediğimiz çok hayırlı faaliyetlerimiz var, Bunlar...
"Biz Allah`tan Razıyız Allah da Bizlerden Razı olur inşaAllah"
"İddia edildiği gibi katı bir ortam olsa 40-50 yıl niye kalalım?"
"Neden cömertsin?" diye soruyorlar
"İngiliz Derin Devleti bunu duyunca çıldırdı..."
"Biz Milli değerler etrafında birleşmiş bir sivil toplum kuruluşuyuz"
"Bir imza atıp dışarı çıkmayı ben de bilirim. Ama iftira büyük suçtur."
"Ben varlıklı bir aileden geliyorum, Saat koleksiyonum var"
"Silahlı suç örgütü iddiası tamamen asılsızdır, yalandır, iftiradır."
"Bizim yaptığımız tek şey Allah'ın yaratışını anlatmaktır."
"Almanya'da İslamofobi var, İslam düşmanları var..."
Bir örgüt olsak devlet bizimle faaliyette bulunur mu?
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 2. BÖLÜM
DAVAMIZ METAFİZİKTİR – 1. BÖLÜM
MAHKEME SÜRECİNDE SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN EZİYET VE ZULÜMLER
"Ben Sayın Adnan Oktar `dan hiçbir zaman Şiddet, Eziyet, Baskı görmedim."
DAVA DOSYASINDAKİ CİNSELLİK KONULU İDDİALAR TÜMÜYLE GEÇERSİZDİR
DURUŞMALARIN İLK HAFTASI
"İNFAK" SUÇ DEĞİL, KURAN'IN FARZ KILDIĞI BİR İBADETTİR
GERÇEK TURNİKE SİSTEMİ GENELEVLERDE
Adnan Oktar davasının ilk duruşması bugün yapıldı.
AVK. UĞUR POYRAZ: "MEDYADA FIRTINA ESTİRİLEREK KAMUOYU ŞARTLANDIRILDI,...
Adnan Oktar'ın itirafçılığa zorlanan arkadaşlarına sosyal medyadan destek...
Adnan Oktar suç örgütü değildir açıklaması.
Adnan Oktar'ın cezaevinden Odatv'ye yazdığı mektubu
Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a mektup
Casuslukla suçlanmışlardı, milli çıktılar.
TBAV çevresinden "Bizler suç örgütü değiliz,kardeşiz" açıklaması
Bu sitelerin ne zararı var!
Adnan Oktar ve arkadaşları 15 Temmuz'da ne yaptılar?
Sibel Yılmaztürk'ün cezaevinden mektubu
İğrenç ve münasebsiz iftiraya ağabey Kenan Oktar'dan açıklama geldi.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına Emniyet Müdürlüğü önünde destek ve açıklama...
Adnan Oktar hakkında yapılan sokak röportajında vatandaşların görüşü
Karar gazetesi yazarı Yıldıray Oğur'dan Adnan Oktar operasyonu...
Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Adnan Oktar ile ilgili...
Ahmet Hakan'nın Ceylan Özgül şüphesi.
HarunYahya eserlerinin engellenmesi, yaratılış inancının etkisini kırmayı...
Kedicikler 50bin liraya itirafçı oldu.
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik operasyonda silahlar ruhsatlı ve...
FETÖ'cü savcının davayı kapattığı haberi asılsız çıktı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında mali suç yok...
Cemaat ve Vakıfları tedirgin eden haksız operasyon: Adnan Oktar operasyonu...
Tutukluluk süreleri baskı ve zorluk ile işkenceye dönüşüyor.
Adnan Oktar’ın Cezaevi Fotoğrafları Ortaya Çıktı!
"Milyar tane evladım olsa, milyarını ve kendi canımı Adnan Oktar'a feda...
Adnan Oktar davasında baskı ve zorla itirafçılık konusu tartışıldı.
Adnan Oktar ve arkadaşlarının davasında iftiracılık müessesesine dikkat...
Adnan Oktar davasında hukuki açıklama
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının Masak Raporlarında Komik rakamlar
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının tutukluluk süresi hukuku zedeledi.
Adnan Oktar'ın Museviler ile görüşmesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına yönelik suçlamalara cevap verilen web sitesi...
Adnan Oktar ve arkadaşlarına karşı İngiliz Derin Devleti hareketi!
Adnan Oktar iddianamesinde yer alan şikayetçi ve mağdurlar baskı altında...
Adnan Oktar iddianamesi hazırlandı.
SAYIN NEDİM ŞENER'E AÇIK MEKTUP
Adnan Oktar ve Nazarbayev gerçeği!
En kolay isnat edilen suç cinsel suçlar Adnan Oktar ve Arkadaşlarına...
Adnan Oktar kaçmamış!
BİR KISIM MEDYA KURULUŞLARINA ÇAĞRI !!!
FİŞLEME SAFSATASI
İSA TATLICAN: BİR HUSUMETLİ PORTRESİ
SİLİVRİ CEZAEVİNDE YAŞANAN İNSAN HAKLARI İHLALLERİ
MÜMİNLERİN YARDIMLAŞMASI VE DAYANIŞMASI ALLAH'IN EMRİDİR
GÜLÜNÇ VE ASILSIZ "KAÇIŞ" YALANI
ABDURRAHMAN DİLİPAK BİLMELİDİR Kİ KURAN’A GÖRE, ZİNA İFTİRASI ATANIN...
YALANLAR BİTMİYOR
SAÇ MODELİ ÜZERİNDEN KARA PROPAGANDA
TAHLİYE EDİLENLERE LİNÇ KAMPANYASI ÇOK YANLIŞ
MEDYA MASALLARI ASPARAGAS ÇIKMAYA DEVAM EDİYOR
Adnan Oktar ve Arkadaşlarının ilk duruşma tarihi belli oldu.
AKİT TV VE YENİ AKİT GAZETESİNE ÖNEMLİ NASİHAT
YAŞAR OKUYAN AĞABEYİMİZE AÇIK MEKTUP
KARA PARA AKLAMA İDDİALARINA CEVAP
Adnan Oktar ve FETÖ bağlantısı olmadığı ortaya çıktı.
TAKVİM GAZETESİNİN ALGI OPERASYONU
Adnan Oktar ve Arkadaşlarına yönelik suçlamaların iftira olduğu anlaşıldı.
"Bizler Suç Örgütü Değiliz..."