Hz. S�leyman'a o g�ne kadar benzeri g�r�lmemi� bir m�lk verilmi�tir

Hz. S�leyman'a ku�lar�n konu�ma dili ��retilmi�tir

Hz. S�leyman'�n di�i kar�ncay� anlamas�

Ahir Zamana y�nelik m�jdeler

Mehdi d�neminde, Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemleriyle olan benzerlikler

HZ. S�LEYMAN'A KU�LARIN KONU�MA D�L� ��RET�LM�LT�R

Allah Hz. S�leyman'a ku�lar�n konu�ma dilini ��retmi� ve bu �st�n ilim sayesinde ordusunda ku�lardan olu�an bir b�l�k kurmas�n� sa�lam��t�r. Hz. S�leyman bu vesileyle ku�larla ba�lant� kurmu�, onlara diledi�i �ekilde h�kmedebilmi�tir. Bu durum t�m�yle Allah'�n Hz. S�leyman'a olan rahmetinin bir sonucudur.

... Ey insanlar, bize ku�lar�n konu�ma-dili ��retildi ve bize her�eyden (bol bir nimet) verildi. Ger�ekten bu, apa��k bir �st�nl�kt�r. (Neml Suresi, 16)

Hz. S�leyman k�ssas�ndaki bu bilgiden, baz� �nemli sonu�lar ��kmaktad�r:

- Ku�lar�n, di�er insanlar�n duyamad��� �zel bir dalga boyunda, kendilerine has bir konu�malar� vard�r. Hz. S�leyman'a bu �zel frekanstaki konu�may� anlayabilecek bir ilim verilmi�tir. Bu, teknolojik bir imkanla da olmu� olabilir.

- S�leyman Peygamber, ku�lar�n bu farkl� frekanslardaki sesli ileti�imini anlamas� sayesinde onlara �e�itli emirler vermi�, ku�lar da onun bu emirlerini yerine getirmi� olabilirler. (En do�rusunu Allah bilir.)

- Hz. S�leyman ku�lar� kimi zaman haber ta��mada, kimi zaman da istihbarat toplamada kullanm�� ve bu �ekilde �ok �nemli sonu�lar elde etmi�tir. Bu ilim, onun di�er �lkelerle ileti�imini kolayla�t�rm��, �ok zor ula��labilecek b�lgelere rahatl�kla ula�mas�na imkan vermi�tir. (En do�rusunu Allah bilir)

Ku�lar�n ses telleri yoktur. Ses �retmek i�in bir ku�un ses kutusu boyunca titre�imler g�nderilir. Bu ses kutusuna ne kadar �ok kas ba�l�ysa, o kadar �ok ses ��karabilir. �rne�in b�lb�llerin �ok fazla kas� vard�r ve bir�ok farkl� ses ��karabilirler.
�zellikle ormanlar, otlaklar ve batakl�klar gibi, bitkilerin, g�r��e engel oldu�u yerlerde ileti�im ku�lar i�in �ok �nemli olmaktad�r. Ku�lar, �ark� s�ylemek, ���l�k atmak, hafif�e vurmak ve davul sesi ��kartmak gibi y�ntemlerle ileti�im kurarlar. Her t�r�n kendine �zg� �ark�s� ya da �ark�lar� vard�r. Hatta baz� ku�lar�n bir d�zineden fazla �sl��� ve �ark�s� vard�r. Baz� ku�lar da di�er t�rlerin �ark�lar�n� ya da insanlar� taklit edebilirler.

- Bu ayetle, ahir zamanda benzeri kullan�lacak olan �st�n bir teknolojinin varl���na dikkat �ekiliyor olabilir. Bu k�ssada ge�en ku�larla, bildi�imiz ku�lara de�il, bug�n kullan�lmakta olan pilotsuz u�aklara da i�aret ediliyor olmas� muhtemeldir.


... Ve daha sizlerin bilmedi�iniz neleri yaratmaktad�r?
(Nahl Suresi, 8)

- Bunlar�n d���nda, Hz. S�leyman di�er �lkeler ve d��manlar� hakk�nda istihbarat elde etmek i�in ku�lara verici yerle�tirmi�, bu �ekilde hem g�r�nt� hem de ses kayd� elde etmi�, elde etti�i kay�tlar� �lkesinin y�netiminde �e�itli �ekillerde kullanm�� olabilir.

- Hz. S�leyman'�n cinler ve �eytanlar �zerinde b�y�k bir hakimiyeti oldu�u bilinmektedir. Allah Sebe Suresi'nin 12. ayetinde "... Onun eli alt�nda Rabbinin izniyle i� g�ren bir k�s�m cinler vard�..." �eklinde bildirmektedir. Enbiya Suresi'nin 82. ayetinde ise "... Onun i�in denizde dalg��l�k yapan ve bundan ba�ka i�(ler) de g�ren �eytanlardan kimseleri de (emrine verdik)..." diye buyurulmaktad�r. Bu y�n�yle d���n�ld���nde ku�lardan kas�t, ku� g�r�n�m�ndeki cinlerden meydana gelen bir ordu olabilir.

KU�LARIN KEND� ARALARINDAK� �LET���M D�L�

Ku�lar�n kendi aralar�nda �zel bir ileti�im dili vard�r ve bunun i�in seslerini �ok ustaca kullan�rlar. Ku�lar, belirli ses frekanslar�n� -UV-A dalga boyu- kullanarak ileti�im kurarlar. Bizim duymad���m�z ses dalgalar�nda anla�t�klar� i�in biz bunlar� kavrayamay�z. Ku�lar, yavrular�n�, anne babalar�n�, e�lerini bu seslerle tan�r, s�r�lerinin toparlanmas�n� sa�lar, tehlikelerden birbirlerini haberdar ederler. �leti�im frekanslar�n� de�i�tirebilir, �ok h�zl� bilgi ta��yabilirler.

- Ayr�ca bir ba�ka ihtimal de, ayette s�z edilen ku�lar�n, cinler vas�tas�yla y�nlendiriliyor olmas�d�r. Ve S�leyman Peygamber de cinler vas�tas�yla ku�lara istedi�i t�m i�leri yapt�rm�� olabilir.

- Kuran, Allah'�n k�yamete kadar t�m insanlar i�in ge�erli k�ld��� kitab�d�r. Dolay�s�yla Hz. S�leyman k�ssas�nda anlat�lan olaylar�n benzerleri ahir zamanda da ya�anacak olabilir. Bu ayetler, Allah'�n cinleri ve �eytanlar� ahir zamanda da insanlar�n hizmetine verece�ine i�aret olabilir. Yine bu k�ssada i�ari manada dikkat �ekilen y�ksek teknolojiden, ahir zamandaki insanlar�n �ok yo�un olarak istifade edece�ine dikkat �ekiliyor olabilir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Ultrasonik ve transonik olarak adland�r�lan sesler insan i�itmesinin normal s�n�rlar�n�n �zerinde olan ses dalgalar�d�r. Bir�ok ku�, b�cek veya kemirgen, yarasa, k�pek, kedi, rakun gibi memeli bu y�ksek frekanslar� duyar ve bunlarla ileti�im kurar. Ama insanlar bu sesleri duyamaz ve bu y�zden s�z konusu canl�lar aras�ndaki ileti�imi de alg�layamazlar. Ancak ayetlerde g�rd���m�z gibi Allah, Hz. S�leyman'a bu sesleri alg�layabilecek bir ilim ve teknoloji vermi� olabilir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com