Hz. S�leyman'a o g�ne kadar benzeri g�r�lmemi� bir m�lk verilmi�tir

Hz. S�leyman'a ku�lar�n konu�ma dili ��retilmi�tir

Hz. S�leyman'�n di�i kar�ncay� anlamas�

Ahir Zamana y�nelik m�jdeler

Mehdi d�neminde, Hz. S�leyman ve Hz. Z�lkarneyn d�nemleriyle olan benzerlikler

HZ. S�LEYMAN'A O G�NE KADAR BENZER� G�R�LMEM�� B�R M�LK VER�LM��T�R

(S�leyman dedi ki:) Rabbim, beni ba���la ve benden sonra hi� kimseye nasib olmayan bir m�lk� bana arma�an et. ��phesiz Sen, kar��l�ks�z arma�an edensin. (Sad Suresi, 35)

Yukar�daki ayette haber verilen Hz. S�leyman'�n duas�na Allah icabet etmi� ve onu Kendi kat�ndan �ok b�y�k nimetlerle ve �st�n ilimlerle desteklemi�,�ona hi� kimsenin ula�amayaca�� bir m�lk, g�rkemli bir saltanat, e�i ve benzeri bulunmayan bir hakimiyet vermi�tir. Hz. S�leyman'�n hayat�ndan baz� b�l�mlerin aktar�ld��� ayetlerde bu zenginlikten, g�� ve iktidardan, sahip oldu�u ilimleri kullan�� �eklinden pek �ok detay verilir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com