SONU�

itap boyunca ortaya koydu�umuz ger�ek, Hz. �sa'n�n getirdi�i dinin, "Allah'a bir ve tek olarak iman eden, hak din" oldu�udur. Ancak bu m�barek insan�n tebli�i, onun Allah Kat�na al�n���n�n ard�ndan, �z�nden uzakla�t�r�lm��, ger�ek �sevili�in yerine "��leme ve kefaret gibi" bat�l felsefeleri temel alan yeni bir inan� olu�turulmu�tur. Ve bu inan� insanlara "hi� d���nmeden, sorgulamadan, ara�t�rmadan" kabul edilmesi gereken "mutlak bir kanun" olarak sunulmu�tur.

Ancak insanlar, konsillerde "oy �o�unlu�uyla" kabul edilen bu yanl�� inan��lar� art�k sorgulamaya ba�lam��lard�r. Ge�mi�te ��leme inanc� hakk�nda ��phelerini dile getirenler, Engizisyon mahkemelerine ��kar�l�r, �l�m cezalar�na �arpt�r�l�rken, art�k bu tart��malar su� olmaktan ��km��t�r. As�rlar boyunca �zerinde konu�ulmayan, tart���lmayan ��leme inanc�n�n H�ristiyan kutsal metinlerinde yer almad���, bu inanc�n Hz. �sa'dan 3 as�r sonra H�ristiyanl��a girdi�i her ortamda dile getirilmeye ba�lanm��t�r. Kitap boyunca da �rneklerini g�rd���m�z �e�itli ilahiyat��lar, yazarlar, ara�t�rmac�lar insanlara ger�ek H�ristiyanl��� anlatmaktad�rlar. ��leme inanc�n� reddeden �e�itli ba��ms�z kiliseler de d�nyan�n d�rt bir yan�nda insanlara ��leme inanc� hakk�ndaki ger�ekleri vaaz etmektedir. Bu geli�melerin son y�llarda daha da h�z kazanmas�n�n ise �ok �nemli bir sebebi bulunmaktad�r: H�ristiyanl���n t�m yanl�� inan��lar�ndan ar�n�p kendi �z�ne d�nece�i vakit yakla�m��t�r.

��inde ya�ad���m�z ahir zaman, t�m iman sahipleri i�in �ok kutlu ve m�jdeli bir zamand�r. ��nk�, Rabbimiz iki bin y�l aradan sonra, ahir zamanda el�isini yeniden d�nyaya g�nderece�ini m�jdelemi�tir. Bu el�i, Hz. �sa'd�r. Bu �zellikle de H�ristiyanlar i�in �ok �nemli bir m�jdedir. ��nk� iki bin y�ldan bu yana �z�nden uzakla�an H�ristiyanl��� �z�ne d�nd�rebilecek olan tek ki�i ise Hz. �sa'd�r. H�ristiyanl�k Hz. �sa'n�n vesilesiyle "Ger�ek �sevilik", Hz. �sa'ya tabi olanlar da "Ger�ek �seviler" olacaklard�r.

Kuran ayetlerinde Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i �e�itli alametlerle bizlere bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in de "...Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem o�lu �sa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir h�k�mdar olarak inecek..." (Sahih-i M�slim bi �erhin-Nevevi, cilt 2, s.192) gibi bir�ok hadisinde Hz. �sa'n�n geldi�inde yapacaklar� ve o d�nemin �zellikleri �e�itli �rneklerle anlat�lmaktad�r. Hadislerde bildirildi�ine g�re Hz. �sa geldi�inde; �sevili�i �z�ne d�nd�rd�kten sonra D�nya �zerinde hakim olan inkarc� sistemi ortadan kald�racak ve bunun ard�ndan insanlar ak�n ak�n din ahlak�n� ya�amaya y�neleceklerdir. Ger�ek din ahlak�n�n ya�anmas� insanlara hem manen hem madden huzur ve rahatl�k getirecektir. D�nya �zerindeki t�m �at��ma ve kavgalar son bulacak, anla�mazl�klar�n hepsi bar��c�l yollarla ��z�me kavu�acakt�r. Ahlaki bozukluklardan kaynaklanan tedirginlik ve korkular yerini g�venli�e b�rakacakt�r. Adalet t�m d�nyaya hakim olacak, d�nyan�n neresine gidilirse gidilsin, insanlar g�zellik, zenginlik ve bereketle kar��la�acaklard�r.

T�m iman edenler gibi bizim de temennimiz, Rabbimiz'in bizi Hz. �sa'yla kar��la�ma �erefine eri�tirmesi ve onun geli�inden �nceki bu d�nemde, m�barek misafirimizi kar��lamak i�in en g�zel haz�rl��� yapmam�z� bize nasip etmesidir. Dile�imiz H�ristiyan karde�lerimizin de �ncil'de "... Sizden g��e al�nan bu �sa, g��e gitti�ini nas�l g�rd�n�zse, ayn� �ekilde geri gelecektir." (El�ilerin ��leri, 1: 11) �eklinde haber verilen bu m�jdeyle sevinmeleri ve ��leme yan�lg�s�n� fark edip kat�ks�zca Allah'a y�nelmeleridir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com