�NC�L'DEK� GER�EK HIR�ST�YANLIK

ncil'de ��leme inanc�na hi�bir dayanak b�rakmayan, aksine Allah'a bir ve tek olarak iman etmeyi esas alan tevhid inanc�n� savunan pek �ok a��klama bulunmaktad�r. Nitekim tarih boyunca ��lemeye kar�� ��kan gruplar da buna dikkat �ekmi�, ��lemeyi savunanlar�n delilsiz yorumlarda bulunduklar�n� ifade etmi�lerdir.

��leme inanc� Hz. �sa'ya Allah ile e�it ilahl�k atfederken (Allah'� tenzih ederiz), �ncil a��klamalar�nda Allah'�n birli�i, her�ey �zerinde sonsuz hakimiyeti oldu�u �ok detayl� olarak tarif edilmektedir. Hem Hz. �sa'n�n kavmine ve talebelerine yapt��� tebli�de, hem de havarilerin konu�malar�nda insanlar hep tevhid inanc�na �a��r�lmaktad�r. Hz. �sa her yapt���n� ger�ekte Allah'�n sonsuz g�� ve kudretiyle yapt���n�, her s�yledi�ini Allah'�n kendisine s�yletti�ini, mucizeleri Allah'�n dilemesiyle ger�ekle�tirdi�ini s�rekli olarak dile getirmektedir. Kendisini y�celten ki�ileri Allah'� y�celtmeye, Allah'�n sonsuz g�c�n� anmaya ve O'na teslim olmaya davet etmektedir. Bu konuyu ilerleyen sayfalarda inceleyece�iz.

Hz. �sa'n�n nas�l tebli�de bulundu�unu g�steren bir�ok Kuran ayeti vard�r. Maide Suresi'nde bu konuda �u �ekilde buyurulmaktad�r:

Allah: "Ey Meryem o�lu �sa, insanlara, beni ve annemi Allah'� b�rakarak iki ilah edinin, diye sen mi s�yledin?" dedi�inde: "Seni tenzih ederim, hakk�m olmayan bir s�z� s�ylemek bana yak��maz. E�er bunu s�yledimse mutlaka Sen onu bilmi�sindir. Sen bende olan� bilirsin, ama ben Sen'de olan� bilmem. Ger�ekten, g�r�nmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen. Ben onlara bana emrettiklerinin d���nda hi�bir �eyi s�ylemedim. (O da �uydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onlar�n i�inde kald���m s�rece, ben onlar�n �zerinde bir �ahidim. Benim (d�nya) hayat�ma son verdi�inde, �zerlerindeki g�zetleyici Sen'din. Sen her�eyin �zerine �ahid olans�n. E�er onlar� azapland�r�rsan, ��phesiz onlar Senin kullar�nd�r, e�er onlar� ba���larsan, ��phesiz Aziz olan, hakim olan Sen'sin Sen." (Maide Suresi, 116-118)

Ayetlerde de bildirildi�i gibi Hz. �sa insanlar� sadece Allah'a iman edip, O'nun i�in ya�amaya davet etmi�tir. Tevhid inanc� ayn� �slam dininde oldu�u gibi "ger�ek H�ristiyanl���n"da temelini olu�turmaktad�r. (Bu b�l�mdeki �ncil al�nt�lar�nda yer alan "baba" kelimesi "Allah ya da Rab", "o�ul" ifadesi "peygamber-el�i", Hz. �sa'ya hitaben kullan�lan "Rab" s�fat� ise "��retmen" olarak de�i�tirilmi�tir.)

Eski Ahit'te tevhid inanc�

Hz. �sa'n�n Allah Kat�'na al�n���ndan 30-40 y�l sonra ortaya ��kan bat�l "Allah'�n o�lu" kavram� zamanla insanlar aras�nda yayg�nla�t�. Ancak bu kavram�n neyi ifade etti�i olduk�a uzun bir s�re belirsiz kald�. Baz�lar� bu ifadeyi sadece Hz. �sa'n�n Allah Kat�'ndaki se�kin konumunu ifade eden mecazi bir kavram olarak yorumlad�lar ve Allah'�n birli�ine inanmaya devam ettiler. Baz�lar� ise bu kavrama dayanarak Hz. �sa'y� s�zde ilahla�t�rd�lar ve onu kendilerince "O�ul Tanr�" sayd�lar.


De ki: "Ey Kitap Ehli, bizimle sizin aran�zda m��terek (olan) bir kelimeye (tevhide) gelin. Allah'tan ba�kas�na kulluk etmeyelim, O'na hi�bir �eyi ortak ko�mayal�m ve Allah'� b�rak�p bir k�sm�m�z (di�er) bir k�sm�m�z� Rabler edinmeyelim."..
(Al-I �mran Suresi, 64)

Hz. �sa bilindi�i gibi �srail soyundand� ve tebli�ini de �srailo�ullar�na ula�t�rd�. �srailo�ullar�, yani Yahudiler, Hz. �sa geldi�inde, iki bin y�ld�r Allah'a bir ve tek olarak iman eden bir topluluktu. Hz. �brahim'le ba�layan ve sonra da birbiri ard�na gelen bir�ok peygamberle Rabbimiz Yahudilere vahyini ula�t�rm��t�. El�ileri onlar� bu vahye eksiksiz uymalar� i�in uyarm��lard�. Allah'�n Kuran'da bildirilen ifadeyle "i�inde bir hidayet ve nur olarak" indirdi�i Tevrat'� (Maide Suresi, 44), Hz. Musa'dan bu yana biliyorlard�. Hz. �sa ise, H�ristiyanlar�n da kabul etti�i gibi, Tevrat'� do�rulay�c� olarak gelmi�ti. Tevrat'ta ve Eski Ahit'in di�er kitaplar�nda Hz. �sa'n�n gelece�ine i�aret eden m�jde haberleri vard�.

��te bu ger�ek, �znik Konsili'nde oy �oklu�u ile kabul edilen ��leme inanc�n�n ne kadar b�y�k bir yan�lg� oldu�unu ortaya koyuyordu. ��nk� ne Tevrat'�n ne de Eski Ahit'i olu�turan di�er kitaplar�n herhangi bir yerinde, s�z konusu ��leme inanc�ndan bahsedilmiyordu. �srail peygamberleri halklar�n� iki bin y�l boyunca bir ve tek olarak Allah'a iman etmeye davet etmi�ler, ama ��leme inanc�n� �a�r��t�racak en ufak bir a��klamada asla bulunmam��lard�r. Ne Hz. �brahim'den, ne Hz. Musa'dan ne de bir ba�ka peygamberden b�yle bir a��klama duyulmam��t�. Hepsinin ��retti�i dinin tek bir temeli vard�: Allah'� bir olarak tan�mak ve O'ndan ba�ka ilah edinmemek. Yahudilerin en s�k tekrarlad�klar� Tevrat pasaj�nda ��yle deniyordu: "Dinle, Ey �srail: Allah'�m�z Rab bir olan Rab'dir." (Tesniye, 6/4)

Di�er pek �ok Eski Ahit pasaj�nda da ayn� ger�ek vurgulan�r:

Rab, Kendisi Allah't�r, O'ndan ba�kas� yoktur... Bug�n bil ve y�re�ine koy ki, yukar�da g�klerde ve a�a��da yerde, Rab, O Allah't�r, ba�ka yoktur. (Tesniye, 4/35-39)

...Benden �nce Allah olmad� ve Benden sonra olmayacak. Ben Rabbim ve Benden ba�ka kurtar�c� yoktur... (��aya, 43/10-11)

��nk� g�kleri yaratan Rab, d�nyaya �ekil veren, ve onu yaratan, onu peki�tiren, ve onu bo�una yaratmayan, �zerinde oturulsun diye ona �ekil veren Allah ��yle diyor: Rab Benim; ve ba�kas� yoktur. (��aya, 45/18)

Ve Benden ba�ka Allah, hak Allah ve Kurtar�c� yok; Benden ba�kas� yoktur. (��aya, 45/22)

... Allah'�m�z Rab bir olan Rab'dir ve Allah'�n Rab'bi b�t�n y�re�inle, b�t�n can�nla ve b�t�n kuvvetinle seveceksin. (Tesniye, 6/4-5)

Yukar�daki Tevrat pasajlar�nda da g�r�ld��� gibi Rabbimiz'in sonsuz g�� ve kudreti, t�m kainat�n tek sahibi oldu�u Yahudili�in temel bir ger�e�idir.

Eski Ahit'i okuyan herkes, i�indeki t�m kitaplarda tek bir �lah'tan, alemlerin Rabbi olan Allah'tan s�z edildi�ini a��kl�kla g�r�r. Eski Ahit'te ��lemeden tek bir kez bile bahsedilmeyi�i son derece anlaml�d�r.

Bu anlam�n a��k sonucu, ��lemenin �lahi dine sonradan girmi� bir bat�l inan� oldu�udur.

�ncil'de "Allah'a bir ve tek olarak iman etmek" esast�r

Kuran'da Hz. �sa'n�n Yahudilere �u �ekilde tebli�de bulundu�u bildirilmektedir:

...Ey �srailo�ullar�, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin... (Maide Suresi, 72)

Hz. �sa'n�n insanlar� tevhide �a��ran ifadeleri, aksi y�nden tahriflere maruz kalm�� olan Yeni Ahit'in �ncillerinde de bug�n hala mevcuttur. �rne�in Hz. �sa, Markos �ncili'ne g�re, kendisine gelerek "t�m buyruklar�n en �nemlisi hangisidir?" diye soran bir Yahudi din bilginine ��yle cevap vermi�tir:

En �nemlisi �udur: 'Dinle, ey �srail! Allah'�m�z olan Rab tek Rab'dir. Allah'�n olan Rab'bi b�t�n y�re�inle, b�t�n can�nla, b�t�n akl�nla ve b�t�n g�c�nle sev'. (Markos, 12/29-30)


Hani �brahim babas�na ve kendi kavmine demi�ti ki: "��phesiz ben, sizin tapt�klar�n�zdan uza��m. (Ancak) Beni yaratan ba�ka. ��te O beni hidayete y�neltip-iletecektir." (Zuhruf Suresi, 26-27)

Ve bunu (bu tevhid inanc�n�) belki (insanlar Allah'a) d�nerler diye ard�nda (kendi soyunda) kal�c� bir kelime olarak k�ld�-b�rakt�. (Zuhruf Suresi, 28)

Yine Markos �ncili'nde yer alan a�a��daki pasaj ise, Hz. �sa'n�n kendisinin s�zde ilahla�t�r�lmas� bir yana, �v�lmesine bile engel oldu�unu g�stermektedir:

�sa yola ��karken, biri ko�arak yan�na geldi. �n�nde diz ��k�p ona, "�yi ��retmenim, sonsuz ya�ama kavu�mak i�in ne yapmal�y�m?" diye sordu. �sa ona, "Bana neden iyi diyorsun?" dedi, "iyi olan tek biri var, O da Allah't�r." (Markos, 10/17-18)

Asl�nda tek ba��na bu pasaj bile, ��lemenin ger�ek H�ristiyanl��a ayk�r� bir inan� oldu�unu g�stermeye yeterlidir. Hz. �sa �vg� kabul etmeyip �v�lmeye lay�k olan�n sadece Allah oldu�unu vurgulayarak, kendisinin Allah'�n bir kulu oldu�unu �ok a��k bir bi�imde ifade etmektedir.

Hz. �sa'n�n �srailo�ullar�na anlatt��� ger�ek, tarihin ba��ndan bu yana t�m peygamberlerin anlatt��� ger�ektir: Rabbimiz, her�eyi yoktan yaratan, en g�zel bir bi�imde kusursuzca var eden, pek b�y�k ve �st�n olan, her�eyin i� y�z�nden ve gizli y�nlerinden haberdar olan, ezeli ve ebedi olan, do�mam�� ve do�rulmam�� olan, her t�rl� eksiklikten m�nezzeh, diri, her�eyi bilen ve her�eye g�c� yeten, �an� b�y�k olan, h�kmeden, keremi bol olan, esirgeyen ve ba���layan Y�ce Allah't�r. G�klerde ve yerde olanlar�n t�m� Allah'a teslim olmu�tur.


De ki: "Allah do�ru s�yledi. �yleyse Allah'� bir tan�yan (Hanif)ler olarak �brahim'in dinine uyun. O, m��riklerden de�ildi."
(Al-i �mran Suresi, 95)

Nitekim Yeni Ahit'te de "Allah'�n birli�i" �ok �nemli bir iman �art� olarak yer almaktad�r. Her t�rl� �ok tanr�l�, �� tanr�l� inan��lar ya da her nevi putperestlik Tevrat'ta oldu�u gibi �ncil'de -hem d�rt �ncil'de hem de el�ilerin yaz� ve mektuplar�nda- de a��r bir �ekilde k�nanmaktad�r. Bir�ok �ncil pasaj�nda Allah'�n d���nda ilahlar edinenler tevhid inanc�na davet edilmektedirler. Bu a��klamalardan baz�lar� �u �ekildedir:

�sa ona dedi... "Allah'�m�z Bir olan Rab'dir"... Yaz�c� ona dedi: "�ok iyi ��retmen, hakikat �zere dedin ki, O Birdir; O'ndan ba�kas� yoktur". (Markos, 12/29-32)

... Allah birdir. (Galatyal�lara Mektup, 3/20)

�l�ms�z Allah'�n y�celi�i yerine �l�ml� insana, ku�lara, d�rt ayakl�lara ve s�r�ngenlere benzeyen putlar� ye�lediler. Onlar Allah'la ilgili ger�e�in yerine yalan� koydular. Yaradan'�n yerine yarat��a tap�p kulluk ettiler. Oysa Allah sonsuza dek �v�lmeye lay�kt�r. (Pavlus'un Romal�lara Mektubu, 1/23-25)

... Bizim i�in tek Allah vard�r: Her�eyin Kendisi'nden olu�tu�u Allah. Bizler de O'nun i�in ya�amaktay�z... (Korintoslulara 1. Mektup, 8/6)

...Biliyoruz ki put, d�nyada ger�ekte var olmayan bir �eydir ve birden fazla Tanr� yoktur. (Pavlus'un Korintlilere Birinci Mektubu, 8/4)

... Tahtlar� �zerinde oturan yirmi d�rt ihtiyar, y�z�st� yere kapand�. Allah'a tap�narak ��yle dediler: "G�c� her�eye yeten, var olan ve var olmu� olan Rab Tanr�! Sana ��krediyoruz..." (Yuhanna'ya Gelen Esinleme, 11/16-17)

Sonsuz �a�lar�n h�k�mran�, �l�ms�z, g�ze g�r�nmez tek Tanr�'ya �a�lar �a�� onur ve y�celik olsun. (Timoteos'a 1. Mektup, 1/17)

Tek bir Allah vard�r... (Timoteos'a 1. Mektup, 2/5)

Sen Allah'�n Bir oldu�una inan�yorsun, iyi ediyorsun... (Yakup'un Mektubu, 2/19)

Kurtar�c�m�z Tek Allah'a y�celik olsun... (Yahuda'n�n Mektubu, 24)

Birbirinizi y�celten ve tek olan Allah'tan gelen y�celi�i aramayan sizler, bana nas�l iman edebilirsiniz? (Yuhanna, 5/44)

Allah'�n yapamayaca�� hi�bir �ey yoktur. (Luka, 1/37)


Hak melik olan Allah pek y�cedir, O'ndan ba�ka �lah yoktur; Kerim olan Ar�'�n Rabbidir. Kim Allah ile beraber ona ili�kin ge�erli kesin bir kan�t (burhan)� olmaks�z�n ba�ka bir �lah'a taparsa, art�k onun hesab� Rabbinin Kat�ndad�r. ��phesiz inkar edenler kurtulu�a eremezler.
(M�minun Suresi, 116-117)

Yukar�daki a��klamalar�n d���nda �ncil'de Allah'� bir ve tek �lah olarak tarif eden bir�ok ba�ka a��klama da mevcuttur. Bu konuya bir di�er �rnek ise Hz. �sa'n�n ��rencilerinin yapt�klar� tebli�lerdir. Hz. �sa'n�n Allah Kat�'na al�n���n�n ard�ndan H�ristiyanlar k�y k�y, kasaba kasaba dola��p insanlara Hz. �sa'n�n s�ylediklerini aktarm�� ve onlar� Allah'a teslim olmaya davet etmi�lerdir. �ncil'de onlar�n, tebli� yapt�klar� insanlar� Allah'a bir ve tek olarak iman eden H�ristiyanlar olmaya �a��rd�klar� ��yle aktar�lmaktad�r:

Ne var ki el�iler, Barnaba'yla Pavlus, bunu duyunca giysilerini y�rtarak kalabal���n i�ine dald�lar. "Efendiler, neden b�yle �eyler yap�yorsunuz?" diye ba��rd�lar. "Biz de sizin gibi insan�z, ayn� yarad�l��a sahibiz. Size m�jde getiriyoruz. Sizi bu bo� �eylerden vazge�meye, g���, yeri, denizi ve bunlar�n i�indekilerin hepsini yaratm�� olan... Allah'a d�nmeye �a��r�yoruz... Size iyilik ediyor. G�kten ya�mur ya�d�r�yor, �e�itli �r�nleriyle mevsimleri d�zenliyor, sizi yiyecekle doyurup y�reklerinizi sevin�le dolduruyor." (El�ilerin ��leri, 14/14-17)

D�nyay� ve i�indekilerin t�m�n� yaratan, g���n ve yerin Rabbi olan Allah, elle yap�lm�� tap�naklarda oturmaz. Herkese ya�am, soluk ve her�eyi veren Kendisi oldu�una g�re, bir �eye gereksinmesi varm�� gibi O'na insan eliyle hizmet edilmez. Allah, t�m uluslar� bir tek insandan t�retti ve onlar� yery�z�n�n d�rt bir buca��na yerle�tirdi. Uluslar�n var olaca�� belirli s�releri ve yerle�ecekleri b�lgelerin s�n�rlar�n� �nceden saptad�. Bunu, Kendisi'ni aras�nlar... diye yapt�. Asl�nda Allah hi�birimizden uzak de�ildir. Nitekim, O'nda ya��yor ve hareket ediyoruz, O'nda var�z... (El�ilerin ��leri, 17/24-28)

Allah sonsuz g�� ve kudret sahibidir

Teslis inanc�na g�re Hz. �sa yarat�lmam��t�r, ezelden beri vard�r ve Allah ile e�it g��lere, yetkilere sahiptir. (Allah'� tenzih ederiz) Oysa bu �ok b�y�k bir yan�lg�d�r. G�n�m�zde ��lemeye inananlar Hz. �sa'n�n kendilerini kurtaraca��na, dualar�n� kabul edece�ine, onun sayesinde t�m g�nahlar�ndan kurtulduklar�na inan�rlar. (Kefaret yan�lg�s�, ileride detayl� olarak incelenecektir.) Bu yanl�� inan� �ekli, Kuran ayetlerinde tarifi yap�lan �ok b�y�k bir aldan��t�r. �stelik �ncil a��klamalar�nda da bu inan�� hi�bir �ekilde desteklenmemekte, tam aksine yalanlanmaktad�r.

Bu yanl�� inanca �ncil'den s�zde baz� deliller getirilir. Bu delillerin ba��nda ise Hz. �sa'n�n g�sterdi�i mucizeler gelmektedir. Oysa Hz. �sa'n�n insanlara bir�ok mucize g�stermesi, onu s�zde ilahla�t�ran inanca delil olu�turmaz. Bu mucizeler Kuran'da da belirtilen a��k birer ger�ektir. Hz. �sa'n�n babas�z do�umu, be�ikteyken konu�mas�, k�rleri, alaca hastal��� olanlar� iyile�tirmesi gibi hayat� boyunca g�sterdi�i pek �ok mucizesi olmu�tur. Ancak bu mucizeler sonsuz g�� ve kudret sahibi olan, t�m kainat �zerinde hakim olan Rabbimiz'in l�tfu ile ger�ekle�mi�tir. Allah Hz. �sa'n�n d���nda, Hz. Musa'ya, Hz. S�leyman'a, Hz. �brahim'e, Hz. Zekeriya'ya, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e ve daha bir�ok peygambere de mucizelerle yard�m etmi�tir. Ancak ��leme inanc�n� savunanlar bu mucizeleri kendilerince delil g�stererek Hz. �sa i�in s�zde ilahl�k iddias�nda bulunurlar. Oysa bu da di�erleri gibi �ncil'de yer alan a��klamalarla �eli�en bir iddiad�r.

�lerleyen b�l�mlerde daha detayl� olarak inceleyece�imiz gibi Hz. �sa, konu�malar�nda hep Allah'�n �an�n� y�celtmi�, "Allah'�n bana verdi�i buyruk uyar�nca i� g�r�yorum." (Yuhanna, 14/31); "Size s�yledi�im s�zleri kendili�imden s�ylemiyorum." (Yuhanna, 14/10) ve "Size �nemle belirtirim ki, el�i kendili�inden hi�bir �ey yapamaz" (Yuhanna, 5/19) gibi ifadelerle t�m g�c�n Allah'a ait oldu�unu belirtmi�tir.

Allah'�n sonsuz g�� ve kudretinin ifade edildi�i baz� �ncil pasajlar� �u �ekildedir:

Her�eyin kayna�� O'dur; her�ey O'nun arac�l���yla ve O'nun i�in var oldu. Sonsuza dek O'na y�celik olsun. (Pavlus'un Romal�lara Mektubu, 11/36)

Be� ser�e iki meteli�e sat�lm�yor mu? Ama bunlar�n bir teki bile Allah Kat�'nda unutulmu� de�ildir. Nitekim ba��n�zdaki sa�lar bile tek tek say�l�d�r... (Luka, 12/6-7)

�sa onlara bakarak, "�nsanlar i�in bu imkans�z, ama Allah i�in her�ey m�mk�n" dedi. (Matta, 19/26)

... O, her�eyin �zerinde h�k�m s�ren, sonsuza dek �v�lecek Allah't�r. (Pavlus'un Romal�lara Mektubu, 9/5)

Allah'�n zenginli�i, bilgeli�i ve bilgisi ne derindir!.. (Pavlus'un Romal�lara Mektubu, 11/33)

Allah'tan korkun! O'nu y�celtin! ��nk� O'nun yarg�lama saati geldi. G���, yeri, denizi ve su p�narlar�n� yaratana tap�n�n! (Vahiy, 14/7)

...G�c� her�eye yeten Rab Tanr�, senin i�lerin b�y�k ve �a��lacak i�lerdir. Ey uluslar�n Kral�, senin yollar�n do�ru ve adildir. Rab, Sen'den korkmay�p ad�n� y�celtmeyecek olan kim var? ��nk� kutsal olan yaln�z Sensin. B�t�n uluslar gelip senin �n�nde tap�nacaklar. ��nk� senin adil i�lerin a��k�a g�r�ld�. (Vahiy, 15/3-4)

...Her�ey Allah'tand�r. (Pavlus'un Korintlilere Birinci Mektubu, 11/12)

...Kurtar��, y�celik ve g�� Allah'�m�za �zg�d�r. ��nk� O'nun yarg�lar� do�ru ve adildir... ��nk� g�c� her�eye yeten Rab Tanr�m�z egemenlik s�r�yor. (Vahiy, 19/1-6)

... Allah'tan olmayan y�netim yoktur. Var olanlar Allah taraf�ndan kurulmu�tur. (Pavlus'un Romal�lara Mektubu, 13/1)

...Rab ��yle diyor: "Varl���m hakk� i�in her diz �n�mde ��kecek ve her dil Allah oldu�umu a��k�a s�yleyecek." (Pavlus'un Romal�lara Mektubu, 14/11)

M�barek ve tek H�k�mdar, krallar�n Kral�, Rablerin Rabbi, �l�ms�zl���n tek sahibi, yakla��lmaz ���kta ya�ayan, hi�bir insan�n g�rmedi�i ve g�remeyece�i Allah, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya ��karacakt�r. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun. (Pavlus'un Timoteus'a Birinci Mektubu, 6/15-16)

Dikkat edin! Yapman�z gereken do�ru i�leri g�steri� i�in insanlar�n g�z� �n�nde yapmay�n. �yle yaparsan�z, g�klerdeki Rabbiniz'den �d�l alamazs�n�z. Siz ise, dua edece�iniz zaman odan�za girip kap�y� �rt�n ve gizlide olan Rabbiniz'e dua edin. Gizlilik i�inde yap�lan� g�ren Rabbiniz sizi �d�llendirecektir. Dua etti�inizde, putperestler gibi bo� s�zler tekrarlay�p durmay�n. Onlar, s�z kalabal���yla seslerini duyurabileceklerini san�rlar. Siz onlara benzemeyin! ��nk� Rabbiniz, nelere gereksinmeniz oldu�unu daha siz O'ndan dilemeden �nce bilir. Ayart�lmam�za izin verme. K�t� olandan bizi kurtar. ��nk� egemenlik, g�� ve y�celik sonsuzlara dek Senindir. (Matta, 6/5-8, 13)

�ncil'de bildirilen bu ger�ekler, Kuran'da bildirilenlerle uyum i�indedir. Zaten bunlar, tarihin ba��ndan bu yana t�m peygamberlerin ��retti�i mutlak hakikatlerdir: Zaman�, mekan�, insan�, t�m alemleri ve varl�klar� Allah yaratm��t�r. Rabbimiz, her t�rl� kusur ve eksiklikten m�nezzehtir. O, �st�n ve Y�ce oland�r. Her olay Rabbimiz'in izniyle ve takdiriyle ger�ekle�ir. Kuran'da dildirilen ifadeyle, Allah dilemeden, yery�z�nde bir yaprak d��mez, bir di�i gebe kalmaz ve hi�bir canl� O'nun bilgisi d���nda do�uramaz. Allah, gizliyi ve a��kta olan her�eyi bilen ve her�eye g�� yetirendir. Allah diledi�ini yapmaya g�� yetirendir, sonsuz g�� ve kudret sahibidir. Bir �eyin olmas�n� diledi�inde ona sadece "ol" demesi yeterlidir. O'nun Kat�'nda hi�bir �ey imkans�z de�ildir. Kainattaki t�m iktidar ve kudretin yegane sahibi Allah't�r.

�ncil'de Allah'�n t�m kainat �zerindeki bu mutlak hakimiyeti �ok a��k ifadelerle ortaya konmaktad�r. �nsanlara t�m g�� ve yetkilerini verenin alemlerin Rabbi olan Allah oldu�u �e�itli �rneklerle a��klanmaktad�r. Yery�z�ndeki t�m olaylar� meydana getiren, t�m varl�klara hayat veren y�ce Rabbimiz'dir.

Bedeni �ld�rebilen, ama can� �ld�remeyenlerden korkmay�n. Can� da bedeni de cehennemde yok edebilenden korkun. �ki ser�e bir kuru�a sat�l�r, de�il mi? �yleyken biri bile Rabbinizin bilgisi olmadan yere d��mez. (Matta, 10/28-29)

E�er kendisine g�kten verilmezse hi� kimse kendili�inden bir �ey alamaz. (Yuhanna, 3/27)

...G�kten ekme�i Musa vermedi. Size g�kten ger�ek ekme�i veren Rabbim'dir. (Yuhanna, 6/32)

Sizleri mahkemeye verdikleri zaman, neyi nas�l s�yleyece�inizi d���nerek kayg�lanmay�n. Ne s�yleyece�iniz o anda size bildirilecek. ��nk� konu�acak olan siz olmayacaks�n�z, Rabbinizin Ruhu sizin arac�l���n�zla konu�acakt�r. (Matta, 10/19-20)

Kurtar�c�m�z tek Allah, sizi d��mekten al�koyacak, Kendi y�ce huzuruna b�y�k sevin� i�inde lekesiz olarak ��karacak g��tedir... (Yahuda'n�n Mektubu, 24-25)

O g�n� ve saati, ne g�kteki melekler ne de el�i bilir; Allah'tan ba�ka kimse bilmez. (Matta, 24/36)

�l�ms�zl�k yaln�z O'na �zg�d�r... O'nu ne g�ren olmu�tur, ne de kimse g�rebilir... (Timoteus'a 1. Mektup, 6/16)

��imizden, �l�me mahk�m oldu�umuzu hissettik. Ama bu, kendimize de�il, �l�leri dirilten Allah'a g�venmemiz i�in oldu. (Pavlus'un Korintlilere �kinci Mektubu, 1/9)

T�m bu Yeni Ahit pasajlar�, ger�ek H�ristiyanl�kta Allah'a y�nelik samimi ve i�ten bir iman oldu�unu a��k�a g�stermektedir. Ancak bu do�ru inan�lar�n yan�na, ��leme gibi bir bat�l inan� eklenmi� ve bu da H�ristiyanl��� dejenere etmi�tir.

ileri >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com