HZ. �SA ALLAH'IN O�LU DE��LD�R,
ALLAH'IN PEYGAMBER�D�R

evhid inanc�n� insanlara tebli� etmi� olan t�m peygamberler, �st�n ahlaklar� ve samimi imanlar�yla �ok m�barek kimselerdir. Allah Nahl Suresi'nde el�ilerini ya�ad�klar� toplumda tevhid inanc�n� tebli� etmeleri i�in g�revlendirdi�ini ��yle bildirmektedir:

Andolsun, Biz her �mmete: "Allah'a kulluk edin ve ta�uttan ka��n�n" (diye tebli� etmesi i�in) bir el�i g�nderdik� (Nahl Suresi, 36)

Ancak peygamberlerin ard�ndan tevhid inanc� zaman i�erisinde insanlar taraf�ndan tahrif edilerek de�i�tirilmi�tir. Her bozulma ve dejenerasyonun sonucunda Allah toplumlara ayetlerini okuyacak ve onlar� ahiret g�n�ne kar�� uyaracak yeni bir el�i g�ndermi�, insanlar� yeniden tevhid inanc�nda birle�tirmi�tir. Hz. �sa da Hz. Musa'n�n getirdi�i vahyin tahrif edilmesinin ard�ndan, insanlar� Allah'�n birli�ine �a��rmak, O'ndan ba�ka ilah olmad���n� tebli� etmek i�in g�nderilmi�tir. O, Hz. Musa'n�n getirdi�i hak dini dejenere edip bozan �srailo�ullar�n�, ba�naz geleneklerinden uzakla��p, bat�l inan��lar�n� terk etmeye ve sadece Allah'a teslim olmaya �a��rm��t�r. Ayetlerde Hz. �sa'n�n �srailo�ullar�na tebli�i �u �ekilde bildirilir:

�sa, a��k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk�nda ihtilafa d��t�klerinizin bir k�sm�n� size a��klamak i�in de. �yleyse Allah'tan sak�n�n ve bana itaat edin. ��phesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; �u halde O'na kulluk edin. Dosdo�ru yol budur." (Zuhruf Suresi, 63-64)

"Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin. Ger�ekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. �yleyse O'na ibadet edin. Dosdo�ru olan yol i�te budur." (Al-i �mran Suresi, 50-51)

Hz. �sa tebli� g�revini yerine getirmeye ba�lad���nda Hz. Musa'n�n h�k�mlerinden uzakla�an Yahudi din �nderleri kendi yorumlar�yla, yeni haram ve helaller olu�turmu�, �ekilci ve ba�naz bir din meydana getirmi�lerdi. �yle ki, Allah'�n Resul� Hz. �sa insanlar� iman etmeye ve bat�l geleneklerini terk etmeye �a��rd���nda ona alayc� s�zlerle ve d��manca bir tutumla kar��l�k verdiler:

Meryem o�lu (�sa) bir �rnek olarak verilince, senin kavmin hemen ondan (keyifle s�z edip) kahkahalarla g�l�yorlar. Dediler ki: "Bizim ilahlar�m�z m� daha hay�rl�, yoksa o mu?" Onu yaln�zca bir tart��ma-konusu olsun diye (�rnek) verdiler. Hay�r, onlar 'tart��mac� ve d��man' bir kavimdir. (Zuhruf Suresi, 57-58)

Ancak artan engellere ra�men, �zellikle de fakir halk�n aras�nda Hz. �sa'ya inananlar�n say�s� h�zla artm��t�r. Hz. �sa'y� ve tebli�ini engellemek i�in Roma �mparatorlu�u'nun zalim y�neticileriyle baz� Yahudi din adamlar� tuzak kurmu�lar ve en sonunda da Hz. �sa'y� �arm�ha gererek �ld�rmeye karar vermi�lerdir. Rabbimiz'in onlar�n bu giri�imlerine verdi�i kar��l�k Kuran'da ��yle haber verilir:

Onlar (inanmayanlar) bir d�zen kurdular. Allah da (buna kar��l�k) bir d�zen kurdu. Allah, d�zen kurucular�n en hay�rl�s�d�r. (Al-i �mran Suresi, 54)

Rabbimiz Hz. �brahim'i ate�ten kurtard��� gibi Hz. �sa'y� da d��manlar�n�n tuza��ndan kurtarm��t�r. Onu �ld�rmek isteyenlerin sinsi tuzaklar�n� bozmu� ve bu kutlu insana zarar vermelerini engellemi�tir. Ayetlerde bu ger�ek �u �ekilde bildirilir:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler. (Nisa Suresi, 157)

Ayetlerde bildirilen ger�ek �ok a��kt�r. Yahudilerin k��k�rtmalar�yla Hz. �sa'y� �ld�rmeye �al��anlar bunda ba�ar�l� olamam��lard�r. Kuran'�n di�er ayetlerinde de haber verildi�i gibi Hz. �sa �lmemi�tir ve Allah Kat�'nda diridir. Allah'�n Kuran'da Hz. �sa'ya kurulan tuzaklar�n bozuldu�unu bildirmi� olmas� da, Hz. �sa'n�n Allah Kat�'nda diri oldu�unun �nemli delillerinden biridir. Kurulan tuzak Hz. �sa'y� �ld�rmektir, bu tuza�� ise Rabbimiz bozmu�tur. Hz. �sa'y� �ld�rd�klerini �ne s�renlerin bu konudaki iddialar� sadece bir zandan ibarettir. Onlar Hz. �sa'y� �arm�ha gerdiklerini zannederken, ger�ekten bir ba�ka ki�iyi �arm�ha germi�lerdir. (Hz. �sa'n�n hayat� ve Allah Kat�'na al�n��� ile ilgili detayl� bilgi i�in Bkz: Hz. �sa �lmedi, Harun Yahya, Ara�t�rma Yay�nc�l�k, Mart 2004)

Ancak Hz. �sa'n�n Allah Kat�'na al�n���n�n ard�ndan H�ristiyanl�k zaman i�inde ��leme inanc�yla dejenerasyona u�ram��t�r. Hz. �sa'n�n getirdi�i muvahhid dinin �zelliklerini, onun d�nyada bulundu�u s�rece ya�ad�klar�n�n bir k�sm�n� ve Allah Kat�'na al�n���n�, Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav) arac�l���yla t�m insanlara g�nderilen ve k�yamete kadar ge�erli olan Kuran'dan ��renebiliriz. Unutulmamal�d�r ki Kuran, i�indeki s�zlerin de�i�tirilmesinin (Allah'�n dilemesi d���nda) m�mk�n olmad��� hak bir kitapt�r. Allah Kuran'�n bu �zelli�ini; "Rabbinin s�z�, do�ruluk bak�m�ndan da, adalet bak�m�ndan da tastamamd�r. O'nun s�zlerini de�i�tirebilecek yoktur. O, i�itendir, bilendir." (En'am Suresi, 115) ayetiyle bildirmektedir.

Kuran'da Hz. �sa'n�n Allah'�n o�lu de�il, (Allah'� tenzih ederiz) Allah'�n peygamberi oldu�uyla ilgili bir�ok a��klama yer almaktad�r. Bu a��klamalardan baz�lar� ��yledir:

Y�ce Rabbimiz �ocuk edinmemi�tir

��leme inanc�n�n en temel mant��� Hz. �sa'n�n "Allah'�n o�lu" oldu�u y�n�ndeki iddiad�r. Allah'�n s�fatlar� onlar�n bu iddialar�n� tamamen ge�ersiz k�lmaktad�r. Alemlerin Rabbi olan Allah insanlar�n bilgisizce ortaya att�klar� bu gibi benzetmelerden �ok uzakt�r, O her t�rl� kusur ve eksiklikten m�nezzehtir. Kuran ayetlerinde bu ger�ek �u �ekilde haber verilir:

Allah'�n �ocuk edinmesi olacak �ey de�il. O y�cedir. Bir i�in olmas�na karar verirse, ancak ona: "Ol" der, o da hemen oluverir. (Meryem Suresi, 35)

"Allah �ocuk edindi" dediler. O, (bundan) y�cedir; O, hi�bir �eye ihtiyac� olmayand�r. G�klerde ve yerde ne varsa O'nundur. Kendinizde buna ili�kin bir delil de yoktur. Allah'a kar�� bilmeyece�iniz bir �eyi mi s�yl�yorsunuz? (Yunus Suresi, 68)

Rabbimiz'in bir�eyi var etmesi i�in ona "Ol" demesi yeterlidir. G�klerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. T�m varl�klar O'nun m�lk�, O'nun yaratt�klar�d�r. Her �ey O'nun emrine boyun e�mi�tir, O'nun sonsuz g�� ve kudretine teslim olmu�tur:

�Oysa g�klerde ve yerde her ne varsa -istese de, istemese de- O'na teslim olmu�tur� (Al-i �mran Suresi, 83)

Allah, t�m sebeplerden m�nezzehtir, ��nk� meydana gelen t�m olaylar� ve bu olaylar�n olu�ma sebeplerini de yaratan Kendisi'dir. D�nya �zerindeki her�ey belli sebeplere ba�l� olarak geli�ir. Do�um, b�y�me, ��renme ya da ya�lanma; zaman, mekan gibi belli sebeplere ba�l� olarak ger�ekle�ir. �nsanlar zamana ve mekana ba��ml� olarak ya�amaktad�rlar. Oysa Rabbimiz zamandan ve mekandan m�nezzehtir, zaman� da mekan� da Kendisi yaratm��t�r. Babal�k, o�ulluk, �ocuk edinme gibi insan hayat�na dair durumlar� da Rabbimiz var etmi�tir. Dolay�s�yla "Allah �ocuk edindi" (Allah'� tenzih ederiz.) diyenler Rabbimiz'in benzersiz s�fatlar�n� unutmakta ve kendi s�n�rl� anlay��lar� do�rultusunda d���nmektedirler. Oysa bu s�yledikleri Allah Kat�'nda �ok b�y�k bir yaland�r. Kehf Suresi'nde ��yle bildirilir:

(Bu Kur'an) "Allah �ocuk edindi" diyenleri uyar�p-korkutur. Bu konuda ne kendilerinin, ne atalar�n�n hi�bir bilgisi yoktur. A��zlar�ndan ��kan s�z ne (kadar da) b�y�k. Onlar yalandan ba�kas�n� s�ylemiyorlar. (Kehf Suresi, 4-5)

Rabbimiz bir di�er ayette ise "E�er Allah, �ocuk edinmek isteseydi, yaratt�klar�ndan diledi�ini elbette se�erdi. O, Y�cedir; O, bir olan, kahredici olan Allah't�r." (Z�mer Suresi, 4) �eklinde buyurmaktad�r. Bu ayetle sonsuz g�� ve kudret sahibi olan Rabbimiz'in her�eyi diledi�i �ekilde var edebilece�i haber verilmektedir. Allah'�n ��leme inanc�n� savunan ve as�ls�z yak��t�rmalarda bulunan insanlara verdi�i cevap, di�er ayetlerde �u �ekilde vurgulanmaktad�r:

Dediler ki: "Allah o�ul edindi." O, (bu yak��t�rmadan) y�cedir. Hay�r, g�klerde ve yerde her ne varsa O'nundur, t�m� O'na g�n�lden boyun e�mi�lerdir. G�kleri ve yeri (bir �rnek edinmeksizin) yaratand�r. O, bir i�in olmas�na karar verirse, ona yaln�zca "OL" der, o da hemen oluverir. (Bakara Suresi, 116-117)

"Rahman �ocuk edinmi�tir" dediler. Andolsun, siz olduk�a �irkin bir cesarette bulunup-geldiniz. Neredeyse bundan dolay�, g�kler parampar�a olacak, yer �atlayacak ve da�lar y�k�l�p g���verecekti. Rahman ad�na �ocuk �ne s�rd�klerinden (�t�r� bunlar olacakt�.) Rahman (olan Allah)a �ocuk edinmek yara�maz. G�klerde ve yerde olan (herkesin ve her�eyin) t�m� Rahman (olan Allah)a, yaln�zca kul olarak gelecektir. Andolsun, onlar�n t�m�n� ku�atm�� ve onlar� say� olarak saym�� bulunmaktad�r. Ve onlar�n hepsi, k�yamet g�n� O'na, 'yapayaln�z, tek ba�lar�na' geleceklerdir. (Meryem Suresi, 88-95)

Ayetlerde de belirtildi�i gibi bu yak��t�rma "�ok �irkin bir cesarettir". G�klerde ve yerde olan her�eyin sahibi olan Rabbimiz bu yak��t�rmalardan uzakt�r.

��leme inanc�n� savunanlar Hz. �sa'n�n Allah ile ayn� yetkilere sahip oldu�u y�n�nde �ok �arp�k bir a��klama daha yaparlar. Oysa Rabbimiz Kuran'da yer alan; "... O'na m�lk�nde ortak yoktur, her�eyi yaratm��, ona bir d�zen vermi�, belli bir �l��yle takdir etmi�tir." (Furkan Suresi, 2) ayetiyle bu iddialar�n ge�ersizli�ini a��klamaktad�r. ��nk� O, t�m kainat�n mutlak hakimidir, hi�bir orta�a ya da yard�mc�ya ihtiyac� yoktur. �sra Suresi'nde �u �ekilde bildirilir:

Ve de ki: "�vg� (hamd), �ocuk edinmeyen, m�lkte orta�� olmayan ve d��k�nl�kten dolay� yard�mc�ya da (ihtiyac�) bulunmayan Allah'ad�r." Ve O'nu tekbir edebildik�e tekbir et. (�sra Suresi, 111)

Allah Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e, bu iddia ile ortaya ��kan ki�ilere ��yle s�ylemesini vahyetmi�tir:

"De ki: "E�er Rahman'�n �ocu�u olsayd�, ona tapanlar�n ilki ben olurdum." (Zuhruf Suresi, 81)

Ayette haber verilen bu cevap ��leme savunucular�na b�y�k bir yan�lg� i�inde olduklar�n� g�stermektedir. Yukar�daki ayetin devam�nda Allah ��yle bildirir:

G�klerin ve yerin Rabbi, Ar�'�n Rabbi (olan Allah), onlar�n nitelendirdiklerinden y�cedir. Art�k onlar� b�rak; onlara vadedilen g�nlerine kadar, dals�nlar ve oynaya dursunlar. G�klerde �lah ve yerde �lah O'dur. O, h�k�m ve hikmet sahibidir, bilendir. (Zuhruf Suresi, 82-84)

Ayetin a��k ifadesinden anla��ld��� gibi Allah bu �irkin iddialar� �reten ki�ilerin Allah'�n kadrini gerekti�i gibi takdir etmekten yoksun olmalar�na dikkat �ekmektedir. Onlar�, ahiretin varl���ndan habersiz gaflete dal�p oyalanan insanlar olarak tan�tm��t�r.

G�kte ve yerde ne varsa Allah'�nd�r, t�m varl�klar O'na muhta�t�r

Daha �ncede belirtti�imiz gibi, ��leme inanc�nda Hz. �sa yarat�lmam�� ve Allah ile e�it yetkilere sahip bir g�� olarak tarif edilir. (Allah'� tenzih ederiz) Oysa bu yanl�� d���nce �ekli, Rabbimiz'in peygamberlere vahyetti�i tevhid inanc�n�n t�m�yle kar��s�nda yer alan �irkin bir iftirad�r. Bakara Suresi'nde �u �ekilde bildirilir:

Allah... O'ndan ba�ka ilah yoktur. Diridir, kaimdir. O'nu uyuklama ve uyku tutmaz. G�klerde ve yerde ne varsa hepsi O'nundur. �zni olmaks�z�n O'nun Kat�'nda �efaatte bulunacak kimdir? O, �nlerindekini ve arkalar�ndakini bilir. (Onlar ise) Diledi�i kadar�n�n d���nda, O'nun ilminden hi�bir �eyi kavray�p-ku�atamazlar. O'nun k�rs�s�, b�t�n g�kleri ve yeri kaplay�p-ku�atm��t�r. Onlar�n korunmas� O'na g�� gelmez. O, pek y�cedir, pek b�y�kt�r. (Bakara Suresi, 255)

Rabbimiz tek hak ve h�k�m sahibidir. T�m kainat, g�klerde ve yerde bulunan canl� - cans�z her�ey; t�m insanlar, hayvanlar, bitkiler, e�yalar Allah'a aittir. Hepsini yaratan alemlerin Rabbi olan Allah't�r. Her�ey O'nun emri ile hareket eder ve o diledi�i s�rece varl���n� s�rd�rebilir. T�m canl� varl�klar� besleyen, onlara g�kten ve yerden r�z�k veren, yeri ye�erten, geceyi karartan, G�ne�'i parlak bir ���k k�lan, mevsimleri var eden Allah't�r. D�nyan�n yarat�l���ndan itibaren ya�am�� olan t�m insanlar� yaratan da Allah't�r. �stisnas�z her insan varl���n� Allah'a bor�ludur ve her�eyiyle O'na muhta�t�r. Allah'�n se�ip insanlar�n Kendisi'ne iman etmeleri i�in el�ilik g�revini verdi�i peygamberleri de Allah'�n yaratt��� kullard�r. T�m peygamberler O'nun emri ile hareket eden m�barek insanlard�r. Hz. �sa da ayn� bu el�iler gibi Allah'�n yaratt��� bir kuldur. O'nun se�kin, onurlu ve sayg�n k�ld��� (Al-i �mran Suresi, 45) de�erli bir el�isidir. Nitekim Allah Hz. �sa i�in ��yle buyurmaktad�r:

Mesih ve yak�nla�t�r�lm�� (y�ksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle �ekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'kar�� �ekimser' davran�rsa ve b�y�klenme g�sterirse (bilmeli ki,) onlar�n t�m�n� huzurunda toplayacakt�r. (Nisa Suresi, 172)

Ayette de bildirildi�i gibi Hz. �sa Allah'a kulluk g�revini yerine getirmekten derin haz duyan, Rabbimiz'e teslim olmu� �ok samimi bir insand�r. Onun s�zde ilahl�k iddias�nda bulundu�u y�n�ndeki t�m a��klamalar sonradan �retilmi� birer hezeyand�r. Y�ce Rabbimiz t�m varl�klar �zerinde mutlak hakimiyete sahiptir. O'nun d���ndaki her�ey, var olmak ve varl���n� devam ettirebilmek i�in Rabbimiz'e muhta�t�r.

Allah kainat� yokluktan yaratm��t�r. D�nyadaki t�m canl�lar do�ar ve �l�rler, her�eyin bir �mr�, say�l� g�n� vard�r. Kainatta, yok olmayacak hi�bir e�ya ya da �l�ms�z kalacak hi�bir canl� mevcut de�ildir. Oysa Kuran'da bildirildi�i gibi Allah evveldir, ahirdir. (Hadid Suresi, 3) Yani ba�lang�c� olmad��� gibi sonu da yoktur. Allah, sonsuzlu�un sahibi, zaman�n ve mekan�n �st�nde oland�r. O, her�eyden �nce de vard�r, sonra da olacakt�r. Kainat�n, canl�lar�n, gezegenlerin, galaksilerin ve evrenin hen�z yarat�lmad���, zaman�n hen�z var olmad��� anda yaln�zca Allah vard�. Her�ey yok olduktan sonra baki kalacak olan da O'dur. �mr� ve zaman� yaratan Allah, maddeye ait t�m �zelliklerden m�sta�nidir.

Allah, bu kavramlar� yaratan ve insanlar�n zamana ve mekana tabi olarak ya�amas�n� uygun g�rendir. �nsan hi�bir zaman bir g�n sonra, hatta bir saat sonra neler ya�ayaca��n� bilemez. O ise bir i�e h�kmetti�i zaman bir g�n sonra, y�llar sonra ve k�yamete kadar o i�in neyle sonu�lanaca��na hakimdir. Dolay�s�yla verdi�i h�k�m her zaman en do�ru, en iyi ve en hikmetli oland�r.

Kainattaki b�t�n varl�klar�n bir sonu vard�r. Bir insan do�ar, ya�ar ve d�nyadaki s�n�rl� �mr�n�n sonunda ka��n�lmaz bir ger�ek olan �l�mle kar��la��r. �nsanlar�n �l�m� gibi, bitkiler ve hayvanlar aleminin yok olu�u da ka��n�lmazd�r. Onlar da do�duktan bir s�re sonra birer birer �l�rler. Canl� olan her�ey hayat�n� t�ketip topra��n alt�na girecektir. Ancak Rabbimiz baki olan, her zaman mutlak varl���n� s�rd�recek oland�r. Sonsuzluk yaln�zca O'na aittir.

�nsan acizdir, hayat� boyunca s�rekli ilgiye ve bak�ma muhta�t�r. Hayat�n�n b�y�k bir b�l�m� kendi bedenine bakmakla, onu temiz tutmakla, beslenmesini ve uykusunu d�zenlemekle ge�er. Canl� cans�z t�m kainat�n yarat�c�s� olan Allah ise Hayy'd�r. Daima diridir, her an her�eye hakimdir, her�eyi bilir, her�eye g�� yetirir, O'nu uyku ve uyuklama tutmaz, her t�rl� acizlikten de m�nezzehtir. O, yaratt�klar�na �e�itli acizlikler vermi� ve bu eksiklikleri fark edip yaln�zca Kendisi'ne y�nelerek kulluk etmelerini, her�eyi Kendisi'nden istemelerini emretmi�tir. �nsana d��en de, Allah dilemedik�e hi�bir �eye g�� yetiremeyece�ini, tek bir saniye bile hayat�n� devam ettiremeyece�ini bilerek Rabbimize y�nelip d�nmektir. Allah Kendisi'nden ba�ka hi�bir ilah olmad���n� Kuran ayetlerindeki hikmetli �rneklerle bizlere �u �ekilde haber vermektedir:

G�klerde ve yerde kim varsa O'nundur. O'nun yan�nda olanlar, O'na ibadet etmekte b�y�kl��e kap�lmazlar ve yorgunluk duymazlar. Gece ve g�nd�z, hi� durmaks�z�n tesbih ederler. Yoksa onlar, yerden birtak�m ilahlar edindiler de, onlar m� (�l�leri) diriltecekler? E�er her ikisinde (g�kte ve yerde) Allah'�n d���nda ilahlar olsayd�, elbette, ikisi de bozulup gitmi�ti. Ar��n Rabbi olan Allah onlar�n nitelendiregeldikleri �eylerden y�cedir. O, yapt�klar�ndan sorulmaz, oysa onlar sorguya �ekilirler. Yoksa O'ndan ba�ka ilahlar m� edindiler? De ki: "Kesin-kan�t (burhan)�n�z� getirin. ��te benimle birlikte olanlar�n zikri (Kitab'�) ve benden �ncekilerin de zikri." Hay�r, onlar�n �o�u hakk� bilmiyorlar, bundan dolay� y�z �eviriyorlar. (Enbiya Suresi, 19-24)

Hay�r, Biz onlara hakk� getirdik, ancak onlar ger�ekten yalanc�d�rlar. Allah, hi�bir �ocuk edinmemi�tir ve O'nunla birlikte hi�bir �lah yoktur; e�er olsayd�, her bir ilah elbette kendi yaratt���n� g�t�r�verirdi ve (ilahlar�n) bir k�sm�na kar�� �st�nl�k sa�lard�. Allah, onlar�n nitelendiregeldiklerinden y�cedir. Gayb� ve m��ahede edilebileni bilendir; onlar�n ortak ko�tuklar�ndan y�cedir. (M�'minun Suresi, 90-92)

Hz. �sa, Rabbimiz'e O'nun t�m bu s�fatlar�yla g�n�lden iman eden samimi bir insand�r. O Allah'�n sonsuz g�� sahibi oldu�una iman etmi�, O'na hi�bir �eyi ortak ko�mam��t�r. Kuran'da Hz. �sa'n�n Allah'�n kulu oldu�u ��yle bildirilmektedir:

(�sa) Dedi ki: "��phesiz ben Allah'�n kuluyum. (Allah) Bana Kitab� verdi ve beni peygamber k�ld�." (Meryem Suresi, 30)

Ba�ka bir ayette ise Hz. �sa'n�n �l�ml� oldu�u, her insan gibi �ld�kten sonra ahirette yeniden diriltilece�i bildirilmi�tir:

"Selam �zerimedir; do�du�um g�n, �lece�im g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca��m g�n de." (Meryem Suresi, 33)

Onu Allah yaratm��, kendisine d�nya �zerinde tevhid inanc�n� anlatmas� i�in s�re vermi�tir. Sonras�nda, ona tuzak kuranlar�n sinsi planlar�n� bo�a ��kararak Hz. �sa'y� Kendi Kat�'na alm��t�r. Hz. �sa Allah'�n kendisi i�in belirledi�i vakit geldi�inde yeniden d�nyaya gelecek ve Allah'�n emretti�i �ekilde el�ilik g�revini tamamlayacakt�r. Onun t�m kaderini; hayat� boyunca kar��la�t��� her olay� yaratan, belirleyen ve zaman� geldi�inde t�m bunlar� ger�ekle�tiren Allah't�r. G�sterdi�i t�m mucizeleri yaratan Allah't�r. Hz. �sa bunlar� kendisinden de�il, Allah'�n kendisine olan rahmeti ile ger�ekle�tirmi�tir. Hz. �sa, d�nya hayat� s�resince Allah'a olan g��l� iman�n� ifade etmi� ve insanlar� Allah'�n dosdo�ru yoluna �a��rm��t�r. Meryem Suresi'nde Hz. �sa'n�n insanlar� Allah'a iman etmeye �a�r�s� ��yle bildirilir:

Ger�ek �u ki, Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. �yleyse O'na kulluk edin. Dosdo�ru yol budur. (Meryem Suresi, 36)

Hz. Yahya'n�n do�umu da Allah'tan bir mucizedir

��leme inanc�n�n s�zde dayanaklar�ndan biri de Hz. �sa'n�n hayat�ndaki mucizelerdir. Ger�ekten de Rabbimiz Hz. �sa'ya ola�an�st� mucizeler vererek l�tufta bulunmu�tur. Bu kutlu insan�n do�umundan Allah Kat�'na al�n���na kadar ge�en zaman hep mucizelerle doludur. Bunlardan biri de Hz. �sa'n�n babas�z bir �ekilde d�nyaya gelmesidir. Hz. �sa'n�n do�umu ger�ekten de Rabbimiz'den �ok b�y�k bir mucizedir. Cebrail'in Hz. Meryem'e "d�zg�n bir insan" �eklinde g�r�nmesi ve ona Allah'tan bir mucize g�stermesi Kuran ayetlerinde detayl� olarak tarif edilir. Hz. Meryem kendisine hi�bir insan dokunmad��� halde, Allah'�n dilemesiyle Hz. �sa'ya hamile kalm��t�r. Onun hamileli�i d�nyadaki t�m sebeplerden ba��ms�z olarak, mucizevi bir �ekilde ger�ekle�mi�tir:

O: "Benim nas�l bir erkek �ocu�um olabilir? Bana hi�bir be�er dokunmam��ken ve ben azg�n utanmaz (bir kad�n) de�ilken" dedi. "��te b�yle" dedi. "Rabbin, dedi ki: -Bu Benim i�in kolayd�r. Onu insanlara bir ayet ve Biz'den bir rahmet k�lmak i�in (bu �ocuk olacakt�r)." Ve i� de olup bitmi�ti. B�ylelikle ona gebe kald�, sonra onunla �ss�z bir yere �ekildi. (Meryem Suresi, 20-22)

Ayetin a��k ifadesinden anla��ld��� gibi Hz. �sa, bilinen sebeplerin d���nda bir yarat�l��la; babas�z olarak d�nyaya gelmi�tir. Allah, o do�madan �nce, bir�ok �zelli�ini ve onu insanlar i�in bir rahmet olarak g�nderdi�ini melekleri arac�l���yla annesi Hz. Meryem'e bildirmi�tir.

Demi�ti ki: "Ben, yaln�zca Rabbinden (gelen) bir el�iyim; sana tertemiz bir erkek �ocuk arma�an etmek i�in (buraday�m)... Onu insanlara bir ayet ve Bizden bir rahmet k�lmak i�in (bu �ocuk olacakt�r)."� (Meryem Suresi, 18-21)

��te bu mucizevi yarat�l�� ��leme inanc�n�n s�zde delillerinden birini te�kil eder. Hz. �sa'n�n do�umundaki ola�an�st�l�k apa��k bir ger�ektir. Ancak Kuran'da Hz. Yahya'n�n da yine mucizevi bir �ekilde d�nyaya geldi�i haber verilir. Ayetlerde kendisine bir miras�� vermesi i�in Allah'a dua eden Hz. Zekeriya'n�n dualar� �u �ekilde bildirilir:

(Bu,) Rabbinin, kulu Zekeriya'ya rahmetinin zikridir. Hani o, Rabbine gizlice seslendi�i zaman; Demi�ti ki: "Rabbim, ��phesiz benim kemiklerim gev�edi ve ba�, ya�l�l�k aleviyle tutu�tu; ben Sana dua etmekle mutsuz olmad�m. Do�rusu ben, arkamdan gelecek yak�nlar�m ad�na korkuya kap�ld�m, benim kar�m da bir k�s�r (kad�n)d�r. Art�k bana Kendi Kat�'ndan bir yard�mc� arma�an et. Bana miras�� olsun. Yakup o�ullar�na da miras�� olsun. Rabbim, onu (kendisinden) raz� olunan(lardan) k�l." (Meryem Suresi, 2-6)

Orada Zekeriya Rabbine dua etti: "Rabbim, bana Kat�'ndan tertemiz bir soy arma�an et. Do�rusu Sen, dualar� i�itensin" dedi. (Al-i �mran Suresi, 38)

Ayetlerde de bildirildi�i gibi normal �artlar dahilinde Hz. Zekeriya'n�n �ocuk sahibi olmas� m�mk�n de�ildir. Ama o kendisine bir yard�mc� ve miras�� vermesi i�in Rabbimiz'e samimi bir kalple dua etmi�tir. Rabbimiz'in, bu k�ymetli insan�n duas�na verdi�i kar��l�k ayetlerde �u �ekilde bildirilir:

(Allah buyurdu:) "Ey Zekeriya, ��phesiz Biz seni, ad� Yahya olan bir �ocukla m�jdelemekteyiz; Biz bundan �nce ona hi�bir ada� k�lmam���z." (Meryem Suresi, 7)

O mihrapta namaz k�larken, melekler ona seslendi: "Allah, sana Yahya'y� m�jdeler. O, Allah'tan olan bir kelimeyi (�sa'y�) do�rulayan, efendi, iffetli ve salihlerden bir peygamberdir." (Al-i �mran Suresi, 39)

Rabbimiz Hz. Zekeriya'y� ismi Yahya olan bir �ocukla m�jdelemi�tir. Bu da Hz. �sa'n�n do�umu gibi mucizevi bir durumdur. ��nk� hem ya�lar� itibariyle hem de sa�l�k nedenleriyle Hz. Zekeriya ve e�inin �ocuk sahibi olmalar� m�mk�n g�r�nmemektedir. Nitekim Hz. Zekeriya da bu m�jdeyi duydu�unda "...Rabbim, kar�m k�s�r (bir kad�n) iken, benim nas�l o�lum olabilir? Ben de ya�l�l���n son basama��nday�m." (Meryem Suresi, 8) �eklinde bir kar��l�k vermi�tir. Ancak t�m kainat� yoktan var eden Rabbimiz her�eye g�� yetirendir, O, sonsuz kudretiyle, diledi�i her�eyi "Ol" demesiyle yaratma g�c�ne sahibidir. Ayetlerde �u �ekilde haber verilir:

(Ona gelen melek:) "��te b�yle" dedi. "Rabbin dedi ki: Bu Benim i�in kolayd�r, daha �nce sen hi�bir �ey de�il iken, seni yaratm��t�m." (Meryem Suresi, 9)

Dedi ki: "Rabbim, bana ger�ekten ihtiyarl�k ula�m��ken ve kar�m da k�s�rken nas�l bir o�lum olabilir?" "B�yledir" dedi, "Allah diledi�ini yapar." (Al-i �mran Suresi, 40)

�ncil'de de Hz. Yahya'n�n do�umuyla ilgili benzer bir anlat�m yer almaktad�r:

Bu s�rada, Rab'bin bir mele�i buhur suna��n�n sa��nda dikilip Zekeriya'ya g�r�nd�. Zekeriya onu g�r�nce �a��rd�, korkuya kap�ld�. Melek ona, "Korkma, Zekeriya" dedi, "Duan kabul edildi. Kar�n Elizabet sana bir o�ul do�uracak, onun ad�n� Yahya koyacaks�n. Sevinip co�acaks�n. Bir�oklar� da onun do�umuna sevinecek. O, Rab'bin g�z�nde b�y�k olacak. Hi� �arap ve i�ki i�meyecek; daha annesinin rahmindeyken Kutsal Ruh'la dolacak. �srailo�ullar�ndan bir�o�unu, Tanr�lar'� Rab'be d�nd�recek. Babalar�n y�reklerini �ocuklar�na d�nd�rmek, s�z dinlemeyenleri, do�ru ki�ilerin anlay���na y�neltmek ve Rab i�in haz�rlanm�� bir halk yeti�tirmek �zere, �lyas'�n ruhu ve g�c�yle Rab'bin �n�nden gidecektir." Zekeriya mele�e, "Bundan nas�l emin olabilirim?" dedi. "��nk� ben ya�land�m, kar�m�n da ya�� ilerledi." (Luka, 1/11-18)


G�kleri ve yeri (bir �rnek edinmeksizin) yaratand�r. O, bir i�in olmas�na karar veririse, ona yaln�zca "OL" der, o da hemen oluverir.
(Bakara Suresi, 117)

Rabbimiz Hz. Zekeriya'ya Kendi Kat�'ndan bir mucizeyle Hz. Yahya'y� arma�an etmi�, bu m�barek insana �ocuk ya��nda itaati sevdirmi�, hikmet, sevgi duyarl�l��� ve temizlik vermi�tir. Ayetlerde Hz. Yahya i�in �u �ekilde buyurulmaktad�r:

... O, �ok takva sahibi biriydi. Ana ve babas�na itaatkard� ve isyan eden bir zorba de�ildi. Ona selam olsun; do�du�u g�n, �lece�i g�n ve diri olarak yeniden-kald�r�laca�� g�n de. (Meryem Suresi, 13-15)

Ayetlerde de g�r�ld��� gibi Hz. Yahya'n�n do�umu b�y�k bir mucizedir. Allah d�nyevi sebeplerden ba��ms�z olarak Hz. Zekeriya'ya bir o�ul arma�an etmi�, duas�n� kabul ederek ona Hz. Yahya'y� miras�� k�lm��t�r. Bu m�jdeyi Hz. Meryem'e oldu�u gibi Hz. Zekeriya'ya da bir melek arac�l���yla bildirmi�tir. Hz. Zekeriya'n�n han�m�n�n hamile kalmas�n� gerektiren �artlar mevcut de�ildir. Dolay�s�yla Hz. Meryem'in Hz. �sa'y� d�nyaya getiri�iyle Hz. Yahya'n�n durumu aras�nda b�y�k bir benzerlik vard�r. Bu durum, ��leme inanc�n�n s�zde dayanaklar�ndan birinin daha ge�ersizli�ini ortaya koymaktad�r.

Hz. Adem'in topraktan yarat�l���

Hz. Yahya'n�n ve Hz. Adem'in d�nyaya geli�inin de ola�an�st� olu�u, Hz. �sa'n�n mucizevi bir �ekilde d�nyaya gelmesinin, ��leme inanc�n�n temel dayanaklar�ndan biri olarak kullan�lmas�n� imkans�z k�lan delillerdendir. Kuran ayetlerinde, Hz. Adem'in de mucizevi bir �ekilde var edildi�i haber verilir. Hicr Suresi'nde ��yle bildirilir:

Hani Rabbin meleklere demi�ti: "Ben, kuru bir �amurdan, �ekillenmi� bir bal��ktan bir be�er yarataca��m. Ona bir bi�im verdi�imde ve ona ruhumdan �f�rd���mde hemen ona secde ederek (yere) kapan�n." (Hicr Suresi, 28-29)

Ayette bildirilen ger�ek, �ok ola�an�st� bir yarat�l��a i�aret etmektedir. Hz. Adem annesi ve babas� olmadan, "kuru bir �amurdan, �ekillenmi� bir bal��ktan" var edilmi�tir. Topraktan yarat�l�� ile ilgili di�er ayetler �u �ekildedir:

Ey insanlar, e�er dirili�ten yana bir ku�ku i�indeyseniz, ger�ek �u ki, Biz sizi topraktan yaratt�k, sonra bir damla sudan, sonra bir alak'tan (embriyo), sonra yarat�l�� bi�imi belli belirsiz bir �i�nem et par�as�ndan; size (kudretimizi) a��k�a g�stermek i�in... (Hac Suresi, 5)

Sizi topraktan yaratm�� bulunmas�, O'nun ayetlerindendir; sonra siz, (yery�z�n�n her yan�na) yay�lmakta olan bir be�er (t�r�) oldunuz. (Rum Suresi, 20)

Allah sizi topraktan yaratt�, sonra bir damla sudan. Sonra da sizi �ift �ift k�ld�. O'nun bilgisi olmaks�z�n, hi�bir di�i gebe kalmaz ve do�urmaz da. �m�r s�rene, �m�r verilmesi ve onun �mr�nden k�salt�lmas� da mutlaka bir kitapta (yaz�l�)d�r. Ger�ekten bu, Allah'a g�re kolayd�r. (Fat�r Suresi, 11)

Kuran'da Hz. Adem ile ilgili olarak verilen bir di�er �nemli bilgi ise Hz. �sa'n�n yarat�l��� ile olan benzerliktir:

��phesiz, Allah Kat�'nda �sa'n�n durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yaratt�, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi. Ger�ek, Rabbinden (gelen)dir. �yleyse ku�kuya kap�lanlardan olma. (Al-i �mran Suresi, 59-60)

Yukar�daki ayette Allah Hz. Adem ile Hz. �sa'n�n benzer �ekilde yarat�ld�klar�n� bildirmektedir. Daha �nce de vurgulad���m�z gibi Hz. Adem, herhangi bir atas� olmaks�z�n sadece Allah'�n "Ol" demesiyle topraktan var edilmi�tir. Hz. �sa ise yine bir babas� olmaks�z�n, Allah'�n bir "Ol" emriyle yarat�lm��t�r. Ayn� ayetin devam�nda ise insanlara bu ger�e�in Rabbimiz'den oldu�u haber verilmekte, bu konuda ku�kuya kap�lmamak gerekti�i hat�rlat�lmaktad�r. Dolay�s�yla bu b�y�k ger�ek g�r�lmeli ve Hz. �sa'n�n da ayn� Hz. Adem gibi Allah'�n var etti�i bir kul, Allah'a muhta� bir insan oldu�u kabul edilmelidir.

Kuran'da bildirildi�i gibi, Hz. �sa bir be�erdir


(Allah, ) Do�unun ve bat�n�n Rabbidir. O'ndan ba�ka ilah yoktur. �u halde (yaln�zca) O'nu vekil tut.
(M�zemmil Suresi, 9)

Rabbimiz Kuran'�n Kasas Suresi'nde Peygamberimiz (sav)'e kendisinden �nceki peygamberlerin de birer be�er olduklar�n� bildirmektedir:

Senden �nce g�nderdiklerimizden, ger�ekten yemek yiyen ve pazarlarda gezen (el�i)lerden ba�kas�n� g�ndermi� de�iliz. Biz, sizin kiminizi kimi i�in deneme (fitne konusu) yapt�k. Sabredecek misiniz? Senin Rabbin g�rendir. Biz'e kavu�may� ummayanlar, dediler ki: "Bize meleklerin indirilmesi ya da Rabbimiz'i g�rmemiz gerekmez miydi?" Andolsun, onlar kendi nefislerinde b�y�kl��e kap�ld�lar ve b�y�k bir azg�nl�kla ba� kald�rd�lar. (Furkan Suresi, 20-21)

Di�er ayetlerde de Rabbimiz ��yle buyurur:

Biz senden �nce de kendilerine vahyetti�imiz erkekler d���nda el�i g�ndermedik. E�er bilmiyorsan�z, o halde zikir ehline sorun. Biz onlar�, yemek yemez cesetler k�lmad�k ve onlar �l�ms�z de�illerdi. Sonra onlara verdi�imiz s�ze sad�k kald�k, b�ylece onlar� ve dilediklerimizi kurtard�k da �l��s�z davrananlar� y�k�ma u�ratt�k. (Enbiya Suresi, 7-9)

Kuran ayetlerinde peygamberlerin ve Hz. �sa'n�n be�er �zellikleri bir�ok �rnekle tarif edilmi�tir. Hz. Meryem Hz. �sa'ya mucizevi bir �ekilde hamile kalm��t�r. Ancak Hz. �sa'n�n do�um a�amalar�, do�um s�ras�nda annesi Hz. Meryem'in ya�ad�klar� Hz. �sa'n�n her insan gibi ayn� zorlu evrelerden ge�erek d�nyaya geldi�ini a��k�a ortaya koymaktad�r. Bu s�re� boyunca ya�ananlar�n farkl� �ekilde yorumlanmas� ya da bu durumdan farkl� bir anlam ��kar�lmas� Allah'�n izniyle m�mk�n de�ildir.

B�ylelikle ona gebe kald�, sonra onunla �ss�z bir yere �ekildi.

Derken do�um sanc�s� onu bir hurma dal�na s�r�kledi. Dedi ki: "Ke�ke bundan �nce �lseydim de, haf�zalardan silinip unutuluverseydim."

Alt�ndan (bir ses) ona seslendi: "H�zne kap�lma, Rabbin senin alt (yan)�nda bir ark k�lm��t�r."

Hurma dal�n� kendine do�ru salla, �zerine hen�z olu�mu�-taze hurma d�k�l�versin."

Art�k, ye, i�, g�z�n ayd�n olsun. E�er herhangi bir be�er g�recek olursan, de ki: "Ben Rahman (olan Allah) a oru� adad�m, bug�n hi� kimseyle konu�mayaca��m."

B�ylece onu ta��yarak kavmine geldi. Dediler ki: "Ey Meryem, sen ger�ekten �a��rt�c� bir �ey yapt�n."

"Ey Harun'un k�z karde�i, senin baban k�t� bir ki�i de�ildi ve annen de azg�n, utanmaz (bir kad�n) de�ildi." (Meryem Suresi, 22-28)

Hz. �sa'y� Allah yaratm�� ve ona �e�itli mucizelerle l�tufta bulunmu�tur. �l�leri diriltmek, �amurdan bir ku� �ekli yap�p ona can vermek, do�u�tan k�r ve alacal�y� iyile�tirmek gibi ger�ekle�tirdi�i birtak�m mucizeler, ayn� �ekilde babas�z d�nyaya gelmesi gibi kendi var olu�uyla ilgili ola�an�st�l�kler ise, d�nya hayat�nda ba��ml� oldu�umuz bilinen kurallar�n d���ndaki olaylard�r. Rabbimiz Kuran'�n bir�ok ayetinde, peygamberlerin g�nderildikleri kavimlere g�sterdikleri mucizelerden bahsetmi�tir. �rne�in Hz. Adem'in babas�z olarak topraktan yarat�ld���n�, Hz. Salih, Hz. �brahim ve Hz. Musa gibi peygamberler taraf�ndan da insanlara bir�ok mucizeler g�sterildi�ini haber vermi�tir. Hz. Musa b�y�c�lerle kar��la�t���nda, Rabbimiz onun asas�n� bir y�lana d�n��t�rerek ona �ok b�y�k bir mucizeyle yard�m etmi�tir. (Taha Suresi, 69) Ayn� �ekilde Firavun ve ordusunun takibi sonucu deniz kenar�na gelen Hz. Musa ve �srailo�ullar� denizde yol a��lmas�yla kar�� tarafa ge�ebilmi�ler, Firavun ve ordusu ise sular alt�nda kalm��lard�r. (Taha Suresi, 77-78) Kuran ayetlerinde de Peygamber Efendimiz (sav)'in bir�ok mucizeleri, gaybdan verdikleri haberler bildirilmektedir. Allah �sra Suresi'nde Peygamberimiz (sav)'i bir gece Mescid-i Aksa'ya g�t�rd���n� ve oray� g�sterdi�ini bildirmektedir. Bu Rabbimiz'den �ok b�y�k bir mucizedir. (�sra Suresi, 1) S�z konusu mucizelerin ger�ekle�mesini sa�layan alemlerin Rabbi olan Allah't�r. Bu mucizelerin meydana gelmesi Peygamberimiz (sav)'e, Hz. Musa'ya ve di�er peygamberlere ilahl�k makam� verilmesi anlam� ta��mamaktad�r. (Allah'� tenzih ederiz.) ��nk� bu m�barek insanlar g�stermekte olduklar� mucizelerin ancak Allah'�n dilemesiyle ger�ekle�ti�ini her zaman bilmi�lerdir. Maide Suresi'nde de Hz. �sa'n�n bu mucizeleri "Allah'�n izniyle" ger�ekle�tirdi�i haber verilmektedir:

Allah ��yle diyecek: "Ey Meryemo�lu �sa, sana ve annene olan nimetimi hat�rla. Ben seni Ruhu'l-Kud�s ile destekledim, be�ikte iken de, yeti�kin iken de insanlarla konu�uyordun. Sana Kitab'�, hikmeti, Tevrat'� ve �ncil'i ��rettim. �znimle �amurdan ku� bi�iminde (bir �eyi) olu�turuyordun da (yine) iznimle ona �f�rd���nde bir ku� oluveriyordu. Do�u�tan k�r olan�, alacal�y� iznimle iyile�tiriyordun, (yine) Benim iznimle �l�leri (hayata) ��kar�yordun. �srailo�ullar�'na apa��k belgelerle geldi�inde onlardan inkara sapanlar, "��phesiz bu apa��k bir sihirdir" demi�lerdi (de) �srailo�ullar�'n� senden geri p�sk�rtm��t�m." (Maide Suresi, 110)

Kuran ayetleriyle Hz. Meryem ve Hz. �sa'ya ilahl�k atfeden t�m iddialar ortadan kald�r�lmaktad�r. Bunlardan biri de Maide Suresi'ndedir:

Meryem o�lu Mesih, yaln�zca bir el�idir. Ondan �nce de el�iler gelip ge�ti. Onun annesi dosdo�rudur, ikisi de yemek yerlerdi. Bir bak, onlara ayetleri nas�l a��kl�yoruz? (Yine) bir bak, onlar ise nas�l da �evriliyorlar? (Maide Suresi, 75)


Rabbimiz Hz.�sa'ya bir�ok mucize ile l�tufta bulunmu�tur. Bu mucizelerden biri de Hz.�sa'n�n �l�leri diriltmesidir. �ncil'de Hz. �sa'n�n, Lazarus'u �l�m�n�n ard�ndan diriltti�ini anlatan bir�ok pasaj bulunmaktad�r. 1308-1311, Kimbell G�zel Sanatlar M�zesi, Fort Worth, Teksas

Ayette �zellikle yemek yemelerinden s�z edilmesi �ok hikmetlidir. ��nk� yemek yemek, ac�kmak, susamak, uyuma ihtiyac� hissetmek canl�lara ait �zelliklerdir ve bir aczi ifade etmektedir. S�z konusu t�m insani �zelliklere sahip olan Hz. �sa i�in s�zde uluhiyet iddias�nda bulunmak ise son derece yanl�� olur. M�lk�n sahibi olan Rabbimiz Rezzak s�fat�yla t�m canl�lar� r�z�kland�rmakta, onlara nimetler ba���lamaktad�r. O hi�bir �eye ve hi� kimseye muhta� olmayand�r. Ancak t�m canl�lar var olabilmek ve varl�klar�n� devam ettirebilmek i�in Rabbimiz'e muhta�t�rlar.

Hz. Meryem ve Hz. �sa'n�n yemek yemelerine dikkat �ekilmesinin bir di�er hikmeti de ayetlerde Hz. �brahim'e insan suretinde gelen melek el�iler hakk�nda verilen bilgi olabilir (En do�rusunu Allah bilir). Ayetlerde bu el�ilerin "yemek yemediklerine"dikkat �ekilmi�tir:

Sana �brahim'in a��rlanan konuklar�n�n haberi geldi mi? Hani, yan�na girdiklerinde: "Selam" demi�lerdi. O da: "Selam" demi�ti. "(Haklar�nda bilgim olmayan) Yabanc� bir topluluk." Hemen (onlara) sezdirmeden ailesine gidip, �ok ge�meden semiz bir buza�� ile (geri) geldi. Derken onlara yakla�t�r�p (ikram etti); "Yemez misiniz?" dedi. (Onlar yemeyince) Bunun �zerine i�ine bir t�r korku d��t�. "Korkma" dediler ve ona bilgin bir erkek �ocuk m�jdesini verdiler. (Zariyat Suresi, 24-28)

Andolsun, el�ilerimiz �brahim'e m�jde ile geldikleri zaman; "Selam" dediler. O da: "Selam" dedi (ve) hemen gecikmeden k�zart�lm�� bir buza�� getirdi. Ellerinin ona uzanmad���n� g�r�nce (�brahim durumdan) ho�lanmad� ve i�ine bir t�r korku d��t�. Dediler ki: "Korkma. Biz Lut kavmine g�nderildik." (Hud Suresi, 69-70)

Allah, Hz. �sa'ya ilahl�k atfeden ��leme savunucular�n� ayetlerde �ok farkl� �ekillerde uyarmaktad�r. Bu ayetlerden baz�lar� �u �ekildedir:

Andolsun, "��phesiz, Allah Meryem o�lu Mesih'tir." diyenler k�fre d��m��t�r. De ki: "O, e�er Meryem o�lu Mesih'i, onun annesini ve yery�z�ndekilerin t�m�n� helak (yok) etmek isterse, Allah'tan (bunu �nlemeye) kim bir �eye malik olabilir? G�klerin, yerin ve bunlar aras�ndakilerin t�m�n�n m�lk� Allah'�nd�r; diledi�ini yarat�r. Allah her�eye g�� yetirendir. (Maide Suresi, 17)

Hz. �sa da Allah'�n yaratt��� aciz ve muhta� kullardan birisidir. Allah'�n �ok sevdi�i, onurland�rd���, se�kin k�ld��� bir insand�r, ama sonu�ta bir kuldur. Kuran'da Hz. �sa'y� ilahla�t�ranlar i�in �u �ekilde buyurulmaktad�r:

Andolsun, "��phesiz Allah, Meryem o�lu Mesih'tir" diyenler k�fre d��m��t�r. Oysa Mesih'in dedi�i (�udur:) "Ey �srailo�ullar�, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. ��nk� O, Kendisi'ne ortak ko�ana ��phesiz cenneti haram k�lm��t�r, onun bar�nma yeri ate�tir. Zulmedenlere yard�mc� yoktur." Andolsun, "Allah ���n ���nc�s�d�r" diyenler k�fre d��m��t�r. Oysa tek bir ilahtan ba�ka ilah yoktur. E�er s�ylemekte olduklar�ndan vazge�mezlerse, onlardan ink�r edenlere mutlaka (ac�) bir azab dokunacakt�r. Yine de Allah'a tevbe edip ba���lanma istemeyecekler mi? Oysa Allah ba���layand�r, esirgeyendir. (Maide Suresi, 72-74)

Ayette de bildirildi�i gibi Rabbimiz t�m varl�klar �zerinde tek h�k�m sahibidir. O, bir �ey diledi�i zaman bunu erteleyebilecek ya da geri �evirebilecek ba�ka bir g�� yoktur. Allah'�n d���nda ilahlar var oldu�unu s�yleyen, "Allah �ocuk edindi" diyenler i�in Kuran'da �u �ekilde buyurulmaktad�r:

Senden �nce hi�bir el�i g�ndermedik ki, ona �unu vahyetmi� olmayal�m: "Ben'den ba�ka �lah yoktur, �yleyse Bana ibadet edin." "Rahman (olan Allah) �ocuk edindi" dediler. O, (bu yak��t�rmadan) y�cedir. Hay�r, onlar (melekler) ikrama lay�k g�r�lm�� kullard�r. Onlar s�zle (bile olsa) O'nun �n�ne ge�mezler ve onlar O'nun emriyle yap�p-etmektedirler. O, �nlerindekini ve arkalar�ndakini bilir; onlar �efaat etmezler (kendisinden) ho�nut olunandan ba�ka. Ve onlar, O'nun ha�metinden i�leri titremekte olanlard�r. Onlardan her kim: "Ger�ekten ben, O'nun d���nda bir ilah�m" diyecek olsa, bu durumda Biz onu cehennemle cezaland�r�r�z. Zalimleri Biz b�yle cezaland�r�r�z. (Enbiya Suresi, 25-29)

Hz. �sa Allah'�n o�lu de�ildir, Allah'�n peygamberidir

Kuran'da, Hz. �sa'n�n do�umu, hayat� s�resince kar��la�t��� b�za olaylar, ailesi, �evresindeki insanlar�n durumu gibi bir�ok konudan bahsedilmi�tir. Kuran'da Hz. �sa bizlere "Allah'�n peygamberi Meryem o�lu �sa Mesih" olarak tan�t�l�r. �rne�in Al-i �mran Suresi'nde Hz. �sa'n�n, kendi g�nderili� nedenini �srailo�ullar�na ��yle a��klad��� haber verilir:

"Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin. Ger�ekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. �yleyse O'na ibadet edin. Dosdo�ru olan yol i�te budur." (Al-i �mran, 50-51)

Hz. �sa'n�n bu davetine az say�daki havari uymu�tur. Kuran'da bu samimi insanlardan ��yle bahsedilmektedir:

... Havariler: "Allah'�n yard�mc�lar� biziz; biz Allah'a inand�k, bizim ger�ekten M�sl�manlar oldu�umuza �ahit ol" dediler. "Rabbimiz, biz indirdi�ine inand�k ve el�iye uyduk. B�ylece bizi �ahitlerle beraber yaz." (Ali �mran Suresi, 52-53)

Karma�a i�indeki bir topluma hidayet �nderi olarak g�nderilen Hz. �sa, ya�am� boyunca etraf�ndaki insanlar� Allah'a samimi bir bi�imde iman etmeye ve teslim olmaya �a��rm��t�r. Bunun yan�nda Kuran ayetlerinden, Hz. �sa'n�n, dinleri konusunda ihtilafa d��enlere yol g�sterdi�i anla��lmaktad�r. �ncil'de yer alan baz� tariflerden, Hz. �sa'n�n �ncelikle ikiy�zl�, samimiyetsiz din adamlar�n�, dindar g�r�nerek halk� kand�ranlar� yapt�klar�ndan vazge�meye, Allah'a iman etmeye davet etti�i anla��lmaktad�r. Kuran'da Allah �u �ekilde bildirmektedir:

�sa a��k belgelerle gelince, dedi ki "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk�nda ihtilafa d��t�klerinizin bir k�sm�n� size a��klamak i�in de. �yleyse Allah'tan sak�n�n ve bana itaat edin. (Zuhruf Suresi, 63)

Hz. �sa, t�m peygamberler gibi ahlaki dejenerasyonu ve dinsizli�i hedef ald�. �nsanlardan yapt�klar� t�m adaletsizlikleri, haks�zl�klar�, ahlaks�zl�klar� ve bat�l dinlerini terk etmelerini, Allah'�n istedi�i ahlakla ve sadece Allah'�n r�zas� i�in ya�amalar�n� istedi.


�Onlar her ayeti g�rseler bile ona inanmazlar; dosdo�ru yolu (r��d yolunu) da g�rseler, yol olarak benimsemezler, azg�nl�k yolunu, g�rd�klerinde ise onu yol olarak benimserler. Bu, onlar�n ayetlerimizi yalanlamalar� ve onlardan gafil olmalar� dolay�s�ylad�r.
(Araf Suresi, 146)

Hz. �sa insanlara Allah korkusunu, Allah'� sevmeyi, Allah'a teslim olmay� ���tl�yordu. Bat�l kurallardan, bo� geleneklerden uzakla�malar�n�, sadece Allah'a ibadet edip yapt�klar� her i�te Allah'a y�nelmelerini emrediyordu. G�sterdi�i mucizeler ise onun, Allah'�n se�ip be�endi�i, ilim ve kuvvet olarak destekledi�i �ok k�ymetli bir el�isi oldu�unu a��k�a ortaya koyuyordu. Onun iman derinli�i, y�ksek ahlak�, �st�n kavray��� ve hikmetli a��klamalar� insanlarda b�y�k bir hayranl�k uyand�r�yordu.

Hz. �sa kendisine kurulan t�m tuzaklar, yap�lan iftiralar ve sald�r�lar kar��s�nda �ok �st�n bir sab�r g�sterdi, Allah'a tevekk�l edip tebli�ine devam etti. Bu s�rada ise yan�nda az say�da yard�mc�s� oldu. Dini asl�na d�nd�rmek, hurafelerden ve bat�l uygulamalardan temizlemek i�in �aba g�sterdi. Rabbimiz'in kendisine bah�etti�i �st�n kavray�� ve hikmet sayesinde �srailo�ullar�'na son derece etkileyici konu�malar yapt�, �ok hikmetli �rnekler verdi.

Hz. �sa Tevrat'� do�rulam��, Allah'�n insanlara bir yol g�sterici ve ���t olmas� i�in g�nderdi�i �ncil'le h�kmetmi�tir:

Onlar�n (peygamberleri) ard�ndan yanlar�ndaki Tevrat'� do�rulay�c� olarak Meryem o�lu �sa'y� g�nderdik ve ona i�inde hidayet ve nur bulunan, �n�ndeki Tevrat'� do�rulayan ve muttakiler i�in yol g�sterici ve ���t olan �ncil'i verdik. �ncil sahipleri Allah'�n onda indirdikleriyle h�kmetsinler. Kim Allah'�n indirdi�iyle h�kmetmezse, i�te onlar, fas�k olanlard�r. (Maide Suresi, 46-47)

Hz. �sa'n�n �a�r�s�na cevap verenlerin say�s� ba�lang��ta �ok az oldu. ��nk� bu �a�r�, hem ge�imini hurafe ve geleneklerden sa�layan rahip s�n�f�n�n, hem de Allah'�n hakimiyetini kabul etmeyen y�netici s�n�f�n ayr�cal�klar�n� ortadan kald�r�yordu. Hz. �sa'n�n yapt��� tebli� yayg�nla�maya, onu takip edenlerin say�s� artmaya ba�lad�k�a, bu gruplar�n haz�rlad�klar� sinsi tuzaklar, Hz. �sa'y� engellemek i�in yapt�klar� planlar da artm��t�r. Bu gibi tuzaklarla tarih boyunca t�m peygamberler kar��la�m��lard�r. Kuran'da m��riklerin el�ilere kar�� g�sterdikleri bu insanl�k d��� tutum ��yle belirtilmi�tir:

...Demek, size ne zaman bir el�i nefsinizin ho�lanmayaca�� bir �eyle gelse b�y�kl�k taslayarak bir k�sm�n�z onu yalanlayacak, bir k�sm�n�z da onu �ld�receksiniz, �yle mi? (Bakara Suresi, 87)

Toplum i�inde Hz. �sa'y� dinleyip inananlar ile inkar edenler ayr�lmaya ba�lam��, iki grup aras�ndaki fark belirgin bir �ekilde ortaya ��km��t�r. Bir tarafta ger�ek dini anlatan ve insanlar� tek bir Allah'a iman etmeye �a��ran Allah'�n el�isi, di�er yanda ise hangi mucizeyi, hangi delili g�r�rse g�rs�n, inanmamaya karar vermi� bir grup vard�r. Hz. �sa'n�n kar��s�ndaki d��manlar kendilerini a��k�a belli etmi�lerdir. Onu dinleyen, yan�nda olan ki�ilerden de sonradan onu inkar edenler ��km�� olmas� muhtemeldir. Nitekim Allah "Sonra, i�lerinden birtak�m f�rkalar ihtilafa d��t�..." (Zuhruf Suresi, 65) ayetiyle bu durumu bizlere haber vermektedir. Bu nedenle de Hz. �sa, kavmin i�inden iman eden ve g�venebilece�i ki�ileri belirlemi�tir.

Bu durum Kuran'da �u �ekilde belirtilmi�tir:

Nitekim �sa, onlarda ink�r� sezince, dedi ki: "Allah i�in bana yard�m edecekler kimdir?" Havariler: "Allah'�n yard�mc�lar� biziz; biz Allah'a inand�k, bizim ger�ekten M�sl�manlar oldu�umuza �ahit ol" dediler. (Al-i �mran Suresi, 50-52)

Kuran'da inkar edenlerin, Hz. �sa'y� �ld�rmek amac�yla bir tuzak kurduklar� haber verilir. �ncil'e g�re, Hz. �sa'n�n yan�ndakilerden birinin ihanet etmesini sa�layan bir k�s�m ba�naz din adamlar�, Allah'�n el�isini tutuklay�p Romal�lara teslim etmek istemi�lerdir. Yine ayn� kayna�a g�re �ld�rme cezas�n� uygulama hakk� olmayan rahipler, Roma y�netimini k��k�rtmak i�in bir tuzak haz�rlam��lard�r. Romal�lar�n bu konuda �ok hassas ve ac�mas�z olduklar�n� bildiklerinden, Hz.�sa'y� Romal� y�nticilere kar�� olan biri olarak tan�tm��lard�r. Bu tuza��n sonu ise Kuran'da ��yle bildirilmi�tir.

Onlar (inanmayanlar) bir d�zen kurdular. Allah da (buna kar��l�k) bir d�zen kurdu. Allah, d�zen kurucular�n en hay�rl�s�d�r. (Al-i �mran Suresi, 54)

Ayetlerde de bildirildi�i gibi, Hz. �sa'y� �ld�rmek i�in harekete ge�ilmi�, tuzak kurulmu�tur. Ancak bu ki�iler Hz. �sa'y� �ld�rmeyi ba�aramam��, onun bir benzerini, Hz. �sa zannederek �ld�rm��lerdir. Allah, Hz. �sa'y� Kendi Kat�'na y�kselterek, haz�rlanan tuza�� bo�a ��karm��t�r. Oysa Romal�lar�n Hz. �sa'y� �arm�ha gererek �ld�rd�kleri inanc�, H�ristiyanl���n temelini olu�turur. Bu yanl�� inanca g�re, Hz. �sa'y� tutuklayan Romal�lar ve Yahudi din adamlar� onu �arm�ha germi�ler ve b�ylelikle onu �ld�rm��lerdir. H�ristiyan aleminin �ok b�y�k bir b�l�m� de olay� b�yle kabul etmekte, fakat Hz. �sa'n�n �ld�kten sonra dirilerek g��e y�kseldi�ine inanmaktad�r. Ancak Kuran'a bakt���m�zda olay�n asl�n�n b�yle olmad���n� g�r�r�z:

Ve: "Biz, Allah'�n Resul� Meryem o�lu Mesih �sa'y� ger�ekten �ld�rd�k" demeleri nedeniyle de (onlara b�yle bir ceza verdik.) Oysa onu �ld�rmediler ve onu asmad�lar. Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi. Ger�ekten onun hakk�nda anla�mazl��a d��enler, kesin bir ��phe i�indedirler. Onlar�n bir zanna uymaktan ba�ka buna ili�kin hi�bir bilgileri yoktur. Onu kesin olarak �ld�rmediler. (Nisa Suresi, 157)

Ayn� ayetin devam�nda Hz. �sa'n�n durumu i�in �u �ekilde bildirilmektedir:

Hay�r; Allah onu Kendine y�kseltti (refea). Allah �st�n ve g��l�d�r, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Nisa Suresi, 158)


Resulleri onlara dediler ki: "Do�rusu biz, sizin gibi yaln�zca bir be�eriz, ancak Allah kullar�ndan diledi�ine l�tufta bulunur. Allah'�n izni olmaks�z�n size bir delil getirmemiz bizim i�in olacak �ey de�il. M�'minler, ancak Allah'a tevekk�l etmelidirler."
(�brahim Suresi, 11)

Ayette bildirilen ger�ek a��kt�r. Yahudilerin k��k�rtmalar�yla Hz. �sa'y� �ld�rmeye kalk��an Romal�lar, bunda ba�ar�l� olamam��lard�r. Ayette ge�en "...Ama onlara (onun) benzeri g�sterildi..." ifadesi bu durumu a��k�a haber vermektedir. Allah insanlara Hz. �sa'n�n bir benzerini g�stermi� ve Hz. �sa'y� da Kendi Kat�'na y�kseltmi�tir. Ayr�ca Rabbimiz, bu iddiada bulunanlar�n ger�e�e dair bir bilgileri olmad���n� da bildirmektedir. (Detayl� bilgi i�in Bkz.: Hz. �sa �lmedi, Harun Yahya, Ara�t�rma Yay�nc�l�k, Nisan 2004)

Hz. �sa'n�n �arm�ha gerilmi� olmas� konusunda ilk �a�larda �e�itli d���nceler ortaya ��km��t�r. Baz� H�ristiyan mezheplerinin, aynen Kuran'da bildirildi�i gibi, Hz. �sa'n�n �arm�ha gerilmedi�ine inand�klar� bilinmektedir.

Hz. �sa'n�n Kuran ayetlerinde bildirilen hayat�ndan, tebli�inden, dualar�ndan onun Allah'�n peygamberi oldu�u t�m a��kl���yla anla��lmaktad�r. Hz. �sa Allah'�n insanlara uyar�c� olarak g�nderdi�i bir hidayet �nderidir. Nitekim Meryem Suresi'nde bildirilen "(�sa) Dedi ki: '��phesiz ben Allah'�n kuluyum. (Allah) Bana Kitab'� verdi ve beni peygamber k�ld�.'" (Meryem Suresi, 30) �eklindeki ayet bu durumu da a��k�a ortaya koymaktad�r. Saff Suresi'nde �u �ekilde bildirilir:

Hani Meryem o�lu �sa da: "Ey �srailo�ullar�, ger�ekten ben, sizin i�in Allah'tan g�nderilmi� bir el�iyim. Benden �nceki Tevrat'� do�rulay�c� ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir el�inin de m�jdeleyicisiyim" demi�ti. Fakat o, onlara apa��k belgelerle gelince: "Bu, a��k�a bir b�y�d�r" dediler. (Saff Suresi, 6)

Bir di�er Kuran ayetinde ise �u �ekilde bildirilir:

Be�erden hi� kimsenin, Allah kendisine Kitab'�, h�km� ve peygamberli�i verdikten, sonra insanlara: "Allah'� b�rak�p bana kulluk edin" deme (hakk� ve yetki)si yoktur. Fakat o, "��retti�iniz ve ders verdi�iniz Kitab'a g�re Rabbaniler olunuz" (deme g�revindedir.) (Al-i �mran Suresi, 79)

Kuran ayetlerinde ve Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinde Hz. �sa'n�n �lmedi�i ve �ld�r�lmedi�i, Allah Kat�'na y�kseldi�i ve yery�z�ne ikinci kez gelece�i �ok a��k olarak bildirilmi�tir. Peygamberimiz (sav) hadis-i �eriflerinde Hz. �sa'n�n geli�i ile ilgili bir�ok alamet bildirmi�tir. (Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i ile ilgili detayl� bilgi i�in Bkz.: Hz. �sa'n�n Geli� Alametleri, Harun Yahya, Ara�t�rma Yay�nc�l�k, Aral�k 2003)

ileri >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com