KURAN'DA ��LEME �NANCI REDDED�LMEKTED�R

ncil'in b�t�n� incelendi�inde, Allah'�n sonsuz g�� ve kudretinin �ok s�k vurguland���, Hz. �sa'n�n insani �zelliklere sahip m�barek bir el�i olarak tarif edildi�i g�r�l�r. ��leme inanc�n� destekledi�i �ne s�r�len birka� ifadenin ise �ncil'in b�t�n�yle �ok belirgin bir �ekilde �eli�ti�i anla��l�r. Kitab�n ilerleyen b�l�mlerinde detayl� olarak inceleyece�imiz t�m bu deliller, ��leme inanc�n�n Hz. �sa'n�n Allah Kat�'na al�n���ndan �ok sonralar� ortaya ��kt���n� t�m a��kl���yla ortaya koymaktad�r. Ancak bu b�l�mlere ge�meden �nce ��leme inanc�n�n, insanlar�n H�ristiyanl�k ve Hz. �sa hakk�nda en do�ru bilgiye ula�abilecekleri yegane kaynak olan Kuran'da nas�l anlat�ld���n�n �zerinde durmak gerekir.

Kuran'da, �ncil'in Tevrat'� do�rulay�c� olarak g�nderildi�i haber verilmektedir:

Onlar�n (peygamberleri) ard�ndan yanlar�ndaki Tevrat'� do�rulay�c� olarak Meryem o�lu �sa'y� g�nderdik ve ona i�inde hidayet ve nur bulunan, �n�ndeki Tevrat'� do�rulayan ve muttakiler i�in yol g�sterici ve ���t olan �ncil'i verdik. (Maide Suresi, 46)


��te Allah�a iman edenler ve O�na sar�lanlar, onlar� Kendisi�nden olan bir rahmetin ve bir fazl�n i�ine yerle�tirecektir ve onlar� Kendisi�ne varan dosdo�ru bir yola y�neltip-iletecektir.
(Nisa Suresi, 175)

Hz. �sa kendisine vahyedilen �ncil h�k�mleriyle, tahrif edilmi� Tevrat'�n inan�lar�n� d�zeltmi�tir. Allah'�n Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'e vahyetti�i Kuran'da ise, hem �ncil hem de Tevrat tasdik edilmekte, ancak bu iki �lahi kitab�n sonradan bozulmaya u�rayan y�nleri de insanlara haber verilmektedir. Ayette Kuran'�n "�ahit ve g�zetleyici" oldu�u bildirilmektedir:

Sana da (Ey Muhammed,) �n�ndeki kitap(lar)� do�rulay�c� ve ona 'bir �ahit-g�zetleyici' olarak Kitab'� (Kur'an'�) indirdik. �yleyse aralar�nda Allah'�n indirdi�iyle h�kmet ve sana gelen haktan sap�p onlar�n heva (istek ve tutku)lar�na uyma. Sizden her biriniz i�in bir �eriat ve bir yol-y�ntem k�ld�k. E�er Allah dileseydi, sizi bir tek �mmet k�lard�; ancak (bu,) verdikleriyle sizi denemesi i�indir. Art�k hay�rlarda yar���n�z. T�m�n�z�n d�n��� Allah'ad�r. Hakk�nda anla�mazl��a d��t���n�z �eyleri size haber verecektir. (Maide Suresi, 48)

Kuran'�n yukar�daki ayette bildirilen vasf� son derece �nemlidir. Kuran ayetleri �ncil ve Tevrat'�n Allah'tan indirilmi� ilk hallerini tasdik ederken, ayn� zamanda onlar�n �zerinde bir �ahittir, g�zetleyicidir. Hz. Musa'ya ve Hz. �sa'ya vahyedildikleri ilk hallerinden uzakla�an bu �lahi kitaplardaki tahrifatlar� haber vermek, Yahudileri ve H�ristiyanlar� hak yola davet etmek de bu vasf�n bir tecellisidir.

Bu a�amada H�ristiyanl�k dininin yeri �ok farkl�d�r. ��nk� Rabbimiz Kuran'da, M�sl�manlara en yak�n olanlar�n "Biz H�ristiyanlar�z" diyenler oldu�unu bildirir:

... Onlardan, iman edenlere sevgi bak�m�ndan en yak�n olarak da: "H�ristiyanlar�z" diyenleri bulursun. Bu, onlardan (birtak�m) papaz ve rahiplerin olmas� ve onlar�n ger�ekte b�y�kl�k taslamamalar� nedeniyledir. (Maide Suresi, 82)

�slam tarihi boyunca bu ayetin tecellileri g�r�lm��t�r. H�ristiyanlarla M�sl�manlar aras�ndaki yak�n ili�ki, �slam'�n ilk d�nemlerinde ba�lam��, Habe�istan'daki H�ristiyan Krall���n, putperestlerin bask�s�ndan ka�an M�sl�manlara koruma sa�lamas� bu ili�kiyi daha da g��lendirmi�tir. �slam topraklar�nda ya�ayan H�ristiyanlar her zaman ho�g�r�l�, huzurlu, adaletli bir hayat s�rm��lerdir. (Detayl� bilgi i�in Bkz. Gelin Birlik Olal�m, Harun Yahya, Ara�t�rma Yay�nc�l�k, 2003)

Kuran'da Rabbimiz �ncil'in; "bir hidayet ve nur, muttakiler i�in yol g�sterici ve ���t" (Maide Suresi, 46) ve Hz. �sa zaman�ndaki insanlara "bir hidayet" (Al-i �mran Suresi, 3-4) olarak g�nderildi�ini haber verir. H�ristiyanlar� �ncil'deki hakka uymaya davet eden baz� Kuran ayetleri ise �u �ekildedir:

�ncil sahipleri Allah'�n onda indirdikleriyle h�kmetsinler. Kim Allah'�n indirdi�iyle h�kmetmezse, i�te onlar, fas�k olanlard�r. (Maide Suresi, 47)

De ki: "Ey Kitap Ehli, Tevrat'�, �ncil'i ve size Rabbinizden indirileni ayakta tutmad�k�a hi�bir �ey �zerinde de�ilsiniz..." (Maide Suresi, 68)


Biz kitab� ancak, hakk�nda ihtilafa d��t�kleri �eyi onlara a��klaman ve inanan bir kavme rahmet ve hidayet olmas� d���nda (ba�ka bir ama�la) indirmedik.
(Nahl Suresi, 64)

Ayetlerde de g�r�ld��� gibi �slam dininin H�ristiyanlara kar�� �ok s�cak bir yakla��m� vard�r; Kuran'da H�ristiyanlar�n ahlak� �v�lmekte ve onlar daha dindar olmaya davet edilmektedirler. Bir�ok Kuran ayetinde ise ��leme inanc�n�n yanl��l��� bizlere haber verilmektedir. �rne�in Nisa Suresi'nde Rabbimiz �u �ekilde buyurmaktad�r:

Ey Kitap Ehli, dininiz konusunda ta�k�nl�k etmeyin, Allah'a kar�� ger�ek olandan ba�kas�n� s�ylemeyin. Meryem o�lu Mesih �sa, ancak Allah'�n el�isi ve kelimesidir. Onu ('OL' kelimesini) Meryem'e y�neltmi�tir ve O'ndan bir ruhtur. �yleyse Allah'a ve el�isine inan�n�z; "��t�r" demeyiniz. (Bundan) ka��n�n, sizin i�in hay�rl�d�r. Allah, ancak bir tek �lah't�r. O, �ocuk sahibi olmaktan y�cedir. G�klerde ve yerde her ne varsa O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Mesih ve yak�nla�t�r�lm�� (y�ksek derece sahibi) melekler, Allah'a kul olmaktan kesinlikle �ekimser kalmazlar. Kim O'na ibadet etmeye 'kar�� �ekimser' davran�rsa ve b�y�klenme g�sterirse (bilmeli ki,) onlar�n t�m�n� huzurunda toplayacakt�r. (Nisa Suresi, 171-172)

Yukar�daki ayetlerde g�r�ld��� gibi Rabbimiz ��leme inanc�n�n ne kadar b�y�k bir yan�lg� oldu�unu bildirmekte ve bu inanc� savunanlar� hesap g�n�yle uyarmaktad�r.

Ayetlerde, Hz. �sa'n�n Allah oldu�u y�n�ndeki yanl�� inan�lar a��k�a reddedilir. (Allah'� tenzih ederiz.) Rabbimiz Hz. �sa'ya kar�� bu as�ls�z yak��t�rmada bulunan ki�ilerin k�fre sapt�klar�n� bildirir:

Andolsun, "��phesiz Allah, Meryem o�lu Mesih'tir" diyenler k�fre d��m��t�r. Oysa Mesih'in dedi�i (�udur:) "Ey �srailo�ullar�, benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin. ��nk� O, Kendisi'ne ortak ko�ana ��phesiz cenneti haram k�lm��t�r, onun bar�nma yeri ate�tir. Zulmedenlere yard�mc� yoktur." (Maide Suresi, 72)

Ayette de bildirildi�i gibi Hz. �sa onlar�n bu yak��t�rmalar�ndan uzakt�r. O, Allah'�n yaratt��� bir kuldur. Rabbimiz'e teslim olmu�, y�ksek ahlakl�, alemlere �st�n k�l�nm��, �ok m�barek bir peygamberdir. �nsanlara hak dini anlat�rken de hep Rabbimiz'in �st�n g�� ve kudretini ifade etmi�, kendisinin de Allah'�n kulu oldu�unu bildirmi�tir. Ayette, Hz. �sa i�in ilahl�k iddias�nda bulunarak k�fre sapanlar�n, Allah'� da hakk�yla takdir edemedikleri haber verilmi�tir:

Andolsun, "��phesiz, Allah Meryem o�lu Mesih'tir." diyenler k�fre d��m��t�r. De ki: "O, e�er Meryem o�lu Mesih'i, onun annesini ve yery�z�ndekilerin t�m�n� helak (yok) etmek isterse, Allah'tan (bunu �nlemeye) kim bir �eye malik olabilir? G�klerin, yerin ve bunlar aras�ndakilerin t�m�n�n m�lk� Allah'�nd�r; diledi�ini yarat�r. Allah her�eye g�� yetirendir. (Maide Suresi, 17)

Ayette haber verildi�i gibi t�m insanlar Rabbimiz'in huzurunda aciz ve muhta�t�rlar. Allah t�m kainat� yoktan var eden, t�m varl�klar �zerinde mutlak g�� ve hakimiyet sahibi oland�r. Canl� cans�z her�eyin kontrol� Allah'a aittir. Hz. �sa da Allah'�n yaratt��� ve O'na boyun e�mi� bir kul ve Allah'�n el�isidir.

Maide Suresi'nde Hz. �sa'n�n kendisi hakk�nda �ne s�r�len as�ls�z iddialar� reddetti�i ise ��yle bildirilmektedir:

Allah: "Ey Meryem o�lu �sa, insanlara, beni ve annemi Allah'� b�rakarak iki ilah edinin, diye sen mi s�yledin?" dedi�inde: "Seni tenzih ederim, hakk�m olmayan bir s�z� s�ylemek bana yak��maz. E�er bunu s�yledimse mutlaka Sen onu bilmi�sindir. Sen bende olan� bilirsin, ama ben Sen'de olan� bilmem. Ger�ekten, g�r�nmeyenleri (gaybleri) bilen Sensin Sen." (Maide Suresi, 116)


Allah dedi ki: ��ki ilah edinmeyin: O, ancak tek bir �lah�t�r. �yleyse Ben�den, yaln�zca Ben�den korkun.�
(Nahl Suresi, 51)

Di�er ayetlerde ise Hz. �sa'n�n, insanlara verdi�i ger�ek mesaj ��yle bildirilmektedir:

(�sa) Dedi ki: "��phesiz ben Allah'�n kuluyum. (Allah) Bana Kitab'� verdi ve beni peygamber k�ld�. Nerede olursam (olay�m,) beni kutlu k�ld� ve hayat s�rd���m m�ddet�e, bana namaz� ve zekat� vasiyet (emr) etti." (Meryem Suresi, 30-31)

"Benden �nceki Tevrat'� do�rulamak ve size haram k�l�nan baz� �eyleri helal k�lmak �zere size Rabbinizden bir ayetle geldim. Art�k Allah'tan korkup bana itaat edin. Ger�ekten Allah, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. �yleyse O'na ibadet edin. Dosdo�ru olan yol i�te budur." (Al-i �mran Suresi, 50-51)

Allah'�n Kuran ayetlerinde haber verdi�i bir di�er ger�ek ise peygamberlerin yapt�klar� tebli�in �z� ile ilgilidir. Al-i �mran Suresi'nde �u �ekilde buyurulmaktad�r:

Be�erden hi� kimsenin, Allah kendisine Kitab'�, h�km� ve peygamberli�i verdikten sonra insanlara: "Allah'� b�rak�p bana kulluk edin" deme (hakk� ve yetki)si yoktur. Fakat o, "��retti�iniz ve ders verdi�iniz Kitab'a g�re Rabbaniler olunuz" (deme g�revindedir.) (Al-i �mran Suresi, 79)

Rabbimiz, bu yanl�� inan�lardan m�nezzehtir. �hlas Suresi'nde Allah'�n s�fatlar� �u �ekilde bildirilir:

De ki: O Allah, birdir. Allah, Samed'dir (her�ey O'na muhta�t�r, daimdir, hi�bir �eye ihtiyac� olmayand�r). O, do�urmam��t�r ve do�urulmam��t�r. Ve hi�bir �ey O'nun dengi de�ildir. (�hlas Suresi, 1-4)

Ger�ek budur. Allah tektir ve Hz. �sa O'nun kulu ve peygamberidir. Ayn� Hz. �brahim, Hz. Musa, Hz. Muhammed ve di�er peygamberler gibi.

Kitab�n ilerleyen b�l�mlerinde ��leme inanc�n�n t�m yanl�� y�nleri, Kuran ayetleri do�rultusunda, H�ristiyanlar�n kendi kaynaklar� da kullan�larak detayl� olarak a��klanacakt�r.

ileri >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com