G�R��

�nyan�n en b�y�k iki �lahi dini olan �slam ve H�ristiyanl���n pek �ok inan�lar� ortakt�r. H�ristiyanlar da biz M�sl�manlar gibi Allah'�n mutlak varl���na, ezeli ve ebedi oldu�una, t�m kainat� yoktan yaratt���na ve t�m maddeye sonsuz kudretiyle hakim oldu�una inanmaktad�rlar. M�sl�manlar�n ve H�ristiyanlar�n kar�� ��kt�klar� fikri yan�lg�lar da ortakt�r. Ateizme, dinsizli�e, �rk��l��a, fa�izme ve ahlaki dejenerasyona kar�� yapt�klar� fikri m�cadeleleri ya da Allah'�n varl���n� tebli� etme konusundaki �abalar� b�y�k benzerlik g�stermektedir. Ortak hedefleri, t�m insanlar�n Allah'� tan�yacaklar�, bar��, ho�g�r� ve huzur i�inde ya�ayacaklar� adalet dolu bir d�nya olu�turmakt�r. Her iki dinin inananlar� da Allah korkusu ve Allah sevgisiyle hareket etmekte, Allah'�n el�ilerinin yolundan gitmekte ve O'nun vahyine uymaktad�rlar.

H�ristiyanlarla M�sl�manlar ahlaki de�erler a��s�ndan da �ok b�y�k bir uyum i�indedirler. Sadece kendi ��karlar�n� d���nen, sevgisiz, ac�mas�z, bencil, ��karc� ve d�r�stl�kten uzak bir insan modeli, M�sl�manlar gibi H�ristiyanlar�n da savunduklar� din ahlak�na ters d��mektedir. H�ristiyanlar da sevginin, d�r�stl���n, merhametin, fedakarl���n, adaletin, tevazunun ve karde�li�in hakim oldu�u bir d�nyan�n �zlemi i�indedirler ve b�yle bir d�nya olu�turmak i�in �aba sarf etmektedirler. Fuhu�, e�cinsellik, uyu�turucu kullan�m�, �iddet, s�m�r� gibi Rabbimiz'in haram k�ld��� ahlaks�zl�klar�n engellenmesi i�in H�ristiyanlar da m�cadele etmektedirler.

H�ristiyanlar ve M�sl�manlar Allah'�n se�kin k�ld��� kulu Hz. �sa'ya derin bir sevgi ve sayg� beslemektedirler. Hz. �sa, Allah'�n Kuran ayetleriyle bize tan�tt��� ve alemlere �st�n k�ld��� m�barek bir el�isidir. Kuran'da Hz. �sa'n�n "D�nyada ve ahirette se�kin, onurlu, sayg�n ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardan" (Al-i �mran Suresi, 45) oldu�u bildirilmektedir. O, Allah'�n �e�itli mucizelerle ve �st�n bir ahlakla �ereflendirdi�i k�ymetli bir kuludur.

Bu kitab�n yaz�l�� amac� ise, ger�ek H�ristiyanl�kta (ger�ek H�ristiyanl�k ifadesiyle, H�ristiyanl���n Hz. �sa'ya ilk vahyedildi�i hali kastedilmektedir) bulunmayan, ancak Hz. �sa'n�n Allah Kat�'na al�n���ndan �ok sonralar� ortaya ��kan "��leme (teslis)" inanc�n�n yanl��l��� �zerinde durmakt�r. Kitapta, hem H�ristiyan kaynaklar� hem de Kuran ayetleri �����nda ger�ek H�ristiyanl���n tevhid inanc�n� temel alan, muvahhid (Allah'�n birli�ine iman eden) bir din oldu�unu ortaya koyaca��z. Ayr�ca Hz. �sa'n�n "Allah'�n o�lu" oldu�u temeli �zerine kurulan (Allah'� tenzih ederiz) ��leme inanc�n�n hangi nedenlerle olu�turulmu� olabilece�ini inceleyece�iz. Kitapta, s�z konusu inan�� incelenirken, ��lemeyi savunan �e�itli g�r��lere ve temel iddialara da yer verilecektir. Ancak bu inanc�n detaylar� �zerinde durmadan �nce, sonsuz g�� ve kudret sahibi olan Rabbimiz'i -��leme inanc�n� anlatmak amac�yla kullanaca��m�z- t�m ifadelerden tenzih eder ve O'nun kutlu peygamberi olan Hz. �sa'n�n bu gibi nitelendirmelerden uzak oldu�unu belirtmek isteriz. (Kitap genelinde yer alan Kitab-� Mukaddes pasajlar�ndaki baz� ifadelerde de�i�iklikler yap�lm��, "Baba" ifadeleri "Allah-Rab", "O�ul" ifadeleri ise "Peygamber-el�i" olarak de�i�tirilmi�tir. Yerli ve yabanc� eserlerde Allah'�n m�barek el�isi Hz. �sa'n�n isminin ge�ti�i her yere, bu kutlu insana h�rmeten "Hazreti" ifadesi eklenmi�tir.)

Vurgulanmas� gereken bir di�er �nemli husus ise, Allah'�n g�nderdi�i t�m el�ilere ve kitaplara iman eden M�sl�manlar�n, hem H�ristiyanlar�n hem de Yahudilerin inan�lar�na ve de�erlerine sayg� duyduklar�d�r. �slam dininde, Yahudili�in kutsal kitab� olan Eski Ahit'teki Tevrat ve Zebur ile H�ristiyanlar�n kutsal kitab� olan Yeni Ahit (�ncil) �lahi kitaplar olarak tan�n�r, bu dinlerin mensuplar� ise "Kitap Ehli" olarak tan�mlan�rlar. Rabbimiz Bakara Suresi'nde M�sl�manlar� �u �ekilde tarif etmektedir:

Ve onlar, sana indirilene, senden �nce indirilenlere iman ederler... (Bakara Suresi, 4)

Ayetlerde bildirilen bu kitaplar Hz. �brahim'in sayfalar�, Hz. Musa'ya indirilen Tevrat, Hz. Davud'a indirilen Zebur ve Hz. �sa'ya indirilen �ncil'dir. Allah'�n Hz. �brahim'e vahyi bug�ne kadar ula�mam��t�r. Di�er kitaplar ise zaman i�erisinde ilk vahyedildikleri hallerinden uzakla�m��, birtak�m insanlar taraf�ndan farkl� nedenlerle tahrif edilmi�lerdir. Dolay�s�yla baz� b�l�mlerinde Allah'�n hak dininden uzak yorumlar ve a��klamalar yer almaktad�r. Bununla birlikte Allah'a ve el�ilerine iman, Allah sevgisi ve Allah korkusu, g�zel ahlak gibi Kuran ayetlerine uygun b�l�mler de g�n�m�ze kadar gelmi�tir. (En do�rusunu Allah bilir.) Allah bu kitaplar�n, g�nderilmi� olduklar� toplumlar i�in yol g�sterici olduklar�n� bildirmektedir. Al-i �mran Suresi'nde Rabbimiz "O, sana Kitab� Hak ve kendinden �ncekileri do�rulay�c� olarak indirdi. O, Tevrat'� ve �ncil'i de indirmi�ti. Bundan (Kur'an'dan) �nce (onlar) insanlar i�in bir hidayet idiler..." (Al-i �mran Suresi, 3-4) �eklinde buyurmaktad�r. Bir di�er ayette Allah Tevrat i�in �u �ekilde bildirmektedir:

Ger�ek �u ki, Biz Tevrat'�, i�inde bir hidayet ve nur olarak indirdik. Teslim olmu� peygamberler, Yahudilere onunla h�kmederlerdi. Bilgin-y�neticiler ve y�ksek bilginler de, Allah'�n kitab�n� korumakla g�revli k�l�nd�klar�ndan ve onun �zerine �ahidler olduklar�ndan (onunla h�kmederlerdi.)... (Maide Suresi, 44)


Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilene, �brahim, �smail, �shak, Yakub ve torunlar�na indirilene, Musa ve �sa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hi�birini di�erinden ay�rt etmeyiz ve biz O'na teslim olmu�lar�z."
(Bakara Suresi, 136)

Bir k�s�m Yahudi din adamlar� i�in Kuran'da "kelimeleri yerlerine konulduktan sonra sapt�r�rlar" (Maide Suresi, 41) �eklinde buyurulmaktad�r. Allah bir di�er ayette ise baz� Yahudilerin "Kitab� kendi elleriyle yaz�p, sonra az bir de�er kar��l���nda satmak i�in 'Bu Allah Kat�ndand�r" (Bakara Suresi, 79) dediklerini bildirmektedir. Yani onlar Rabbimiz'in Hz. Musa'ya vahyetti�i kutsal kitab�n� tahrif etmi�lerdir. H�ristiyanlar ise ��leme inanc�yla �ok b�y�k bir yan�lg�ya d��m��lerdir. (Nisa Suresi, 171)

Allah Kuran'da Kitap Ehli hakk�nda bir�ok �nemli bilgi vermektedir. Bunlardan bir k�sm� Kitap Ehli'nden baz� kimselerin itikadi veya ahlaki hatalar�d�r. Ama bunlar, Kitap Ehli'nin tamam�n�n gaflet ve yan�lg� i�inde olduklar� anlam�na gelmez. Ayetlerde Yahudi ve H�ristiyanlar aras�nda samimi dindar ki�ilerin de bulundu�u haber verilmektedir:

Onlar�n hepsi bir de�ildir. Kitap Ehli'nden bir topluluk vard�r ki, gece vaktinde ayakta durup Allah'�n ayetlerini okuyarak secdeye kapan�rlar. Bunlar, Allah'a ve ahiret g�n�ne iman eder, maruf olan� emreder, m�nker olandan sak�nd�r�r ve hay�rlarda yar���rlar. ��te bunlar salih olanlardand�r. Onlar hay�rdan her ne yaparlarsa, elbette ondan yoksun b�rak�lmazlar. Allah, muttakileri bilendir. (Al-i �mran Suresi, 113-115)

��phesiz, Kitap Ehli'nden, Allah'a; size indirilene ve kendilerine indirilene -Allah'a derin sayg� g�sterenler olarak- inananlar vard�r. Onlar Allah'�n ayetlerine kar��l�k olarak az bir de�eri sat�n almazlar. ��te bunlar�n Rableri Kat�'nda ecirleri vard�r. ��phesiz Allah, hesab� �ok �abuk g�rendir. (Al-i �mran Suresi, 199)

�rnek M�sl�manlar t�m hayatlar� boyunca Kuran ayetlerine g�re ya�arlar. De�er yarg�lar�, ahlaki �zellikleri, hayata ve insanlara bak�� a��lar� tamamen Allah'�n Kuran ayetleriyle belirledi�i �ekildedir. M�sl�manlar�n Kitap Ehli'ne yakla��mlar� i�in de ayn� �ey ge�erlidir. Onlara her zaman ho�g�r�yle, adaletle, sevgiyle yakla�malar� esast�r. Bu nedenle onlar� "kar��t taraf" olarak de�il, Allah'a ba�l� inan�l� insanlar olarak g�r�rler. Aksi, Kuran ahlak�na ayk�r� bir davran�� olacakt�r. Kitap Ehli i�inden de Allah'a samimi olarak iman eden ve dolay�s�yla kurtulu�a erece�i umulan pek �ok insan olabilece�i hi� unutulmamal�d�r. Dolay�s�yla kitap boyunca yapaca��m�z t�m hat�rlatmalar da bu bilin�le yaz�lm�� ve Allah'�n bir�ok Kuran ayetinde bildirdi�i "iyili�i emredip, k�t�l�kten menetme" emrinin gere�ini yerine getirmek hedeflenmi�tir. Amac�m�z, ��leme inanc�n�n yanl��l���n� g�stermek ve sa�duyulu �sevilerin ger�ekleri g�rmelerine yard�mc� olmakt�r. Temennimiz t�m �sevilerin bu yan�lg�n�n fark�na varmalar� ve tevhid inanc�na uymayan t�m yanl�� inan��lardan tamamen vazge�meleridir.

ileri >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com