Peygamberimiz Alt�n�a�� cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi�tir

Alt�n�a�da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

En ileri teknoloji insanlar�n kullan�m�na girecektir

Alt�n�a�, bilimsel alanda bug�ne kadar g�r�lmemi� geli�melere sahne olacakt�r

Alt�n�a�da �st�n bir sanat anlay��� hakim olacakt�r

Kuran ahlak�n�n t�m incelikleriyle ya�anmas� Alt�n�a��n bir �zelli�idir

�Yery�z� adaletle dolacakt�r�

�G�zellik yapan� insanlara vaat edilen �bar�� yurdu� alt�n�a�da tam anlam�yla ya�anacakt�r
Din asl�na d�necektir

D�N ASLINA D�NECEKT�R

Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde ahir zamana y�nelik bildirilen bir ba�ka haber ise, �slam'dan uzak din anlay���n�n tamamen ortadan kalk���d�r. Alt�n�a�'da Peygamberimiz (sav)'den sonra geli�en bidatlarla dolu �slam anlay��� tamamen d�zelecek ve din asl�na d�necektir. Hadislerde bu konu ile ilgili olarak, ahir zamanda kald�r�lmad�k bidat�n kalmayaca�� ve "ayn� peygamber gibi dinin icablar�n�n yerine getirilece�i" ifade edilmektedir. (K�yamet Alametleri, s. 163)

Bilindi�i gibi Peygamberimiz (sav)'in ve sahabelerin vefat�ndan sonra dinin i�ine Kuran ile taban tabana z�t hurafeler, ibadet �ekilleri sokulmu�, Resulullah ad�na say�s�z hadisler, h�k�mler uydurulmu�tur. Ve bunlar�n bir�o�u g�n�m�ze kadar gelmi�tir. Y�zy�llar s�ren bu s�re� i�inde samimi M�sl�manlar bunlar� elden geldi�ince ay�klayarak, dinin asl�n� ayakta tutmaya �al��t�larsa da, bug�n �slam ad�na ortaya at�lan bir�ok konunun Kuran'da yerinin olmad��� a��k bir ger�ektir.

Hi� ��phesiz neyin dine uygun olup neyin olmad��� konusunda ba�vurulabilecek tek kaynak Kuran'd�r. Dolay�s�yla ahir zamanda dine sonradan ilave edilmi� hurafeler, Kuran �l�� al�narak, birer birer uygulamadan kald�r�lacakt�r. Ancak bu �ekilde ger�ek din ortaya ��kacakt�r.

Bug�n bir�ok ki�i din olarak babalar�ndan, dedelerinden g�rd�kleri �slam anlay���n� benimsemi� durumdad�r. Bir k�s�m dindarlar da, din kar��tlar� da �slam olarak bu dini �l�� almaktad�rlar. Oysa s�z konusu geleneksel din anlay���n�n, Kuran'daki �slam'la �eli�en pek �ok y�n� vard�r. Bu geleneksel din anlay���, as�ls�z efsanelerden, say�s�z bat�l inan� ve t�renlere kadar uzanan �ok fazla ayr�nt�ya sahiptir. Bu gelene�in takip�ilerinden din ad�na pek �ok hikaye, k�ssa, menk�be dinlemek m�mk�nd�r. Ancak bu ki�ilerin a��zlar�ndan Kuran ayetleri ve onlar�n hikmetlerine y�nelik tek kelime dahi ��kmaz. Bug�n halk aras�nda dindar olarak bilinen pek �ok insan�n Kuran ayetleri konusunda olduk�a bilgisiz olmas�, durumun �arp�kl���n� ortaya koymaktad�r. Ne yaz�k ki bu ki�iler Kuran'� rehber edinmek yerine, belli bir gelene�in getirdi�i kal�plar� esas almaktad�r. B�yle olunca da Kuran ayetleri hakk�nda d���nmek, onlardaki hikmetleri anlamaya �al��mak gibi bir kayg�lar� olmamakta, Kuran'dan uzakla�arak ayr�nt�lar i�inde bo�ulmaktad�rlar. Oysa Kuran'�n g�z ard� edildi�i bir ortamda ger�ek anlamda �slam'�n bilinmesi ve ya�anmas� imkans�zd�r.

Bir�ok insan�n �slam'dan uzak durmas�n�n ana sebebi dinin oldu�undan �ok farkl� bi�imde sunulmas�d�r. Pek �ok ki�i, bu gelene�e dayal� dinin bir tak�m mant�ks�zl�klara dayal� oldu�unu, say�s�z �eli�ki i�erdi�ini fark edebilmekte, do�rular�n ortaya ��kar�lmas�n� beklemektedir. Nitekim Allah ahir zamanda dini asl�na d�nd�recek ve Kuran ahlak�n� hakim k�lacakt�r. O d�nem geldi�inde, insanlar�n Allah'a yak�nla�mas�n�, O'nun dinini ya�amas�n� engelleyen t�m bu �arp�kl�klara son verilecek, dinin asl�nda olmayan, sonradan ilave edilmi� bir�ok hurafe, inan�� ve ibadet �ekilleri �slam'dan temizlenecektir.

Alt�n�a�'da ya�anacak �ok �nemli ba�ka bir olay, dinin asl�na d�nd�r�lmesinde samimi M�sl�manlar�n �abas� ve gayretidir. Bu d�nemde �slam alemi i�indeki ihtilaflar, ayr�l�klar ortadan kalkacakt�r. �slam tarihinin en b�y�k alimlerinden biri olan Muhyiddin Arabi "F�t�hat-�l Mekkiye" isimli eserinde bu konuda �u tespiti bildirmi�tir:

�...dini peygamberin zaman�nda oldu�u gibi aynen uygulayacak. Yery�z�nde mezhepleri kald�racak. Halis hakiki dinden ba�ka hi�bir mezhep kalmayacak.(Muhammed B. Resul El H�seyin El Berzenci, K�yamet Alametleri, s.186-187)

Kuran'da, �slam'�n ya�anmas� �ok kolay bir din oldu�u, h�k�mlerin �ok a��k ve net oldu�u bildirilmektedir. Nelerin hatal� nelerin do�ru oldu�u, hangi davran��lar�n cennete hangilerinin cehenneme g�t�rece�i �ok a��k bi�imde Kuran'da anlat�lm��t�r. Kuran'da insanlar i�in gereken her t�rl� bilginin bulundu�u baz� ayetlerde ��yle vurgulanm��t�r:

� Biz Kitap'ta hi�bir �eyi noksan b�rakmad�k, sonra onlar Rablerine toplanacaklard�r. (Enam Suresi, 38)

... Biz Kitab� sana, her�eyin a��klay�c�s�, M�sl�manlara bir hidayet, bir rahmet ve bir m�jde olarak indirdik. (Nahl Suresi, 89)

Andolsun, biz bu Kur'an'da, belki ���t al�p-d���n�rler diye, insanlar i�in her bir �rnekten verdik. (Z�mer Suresi, 27)

�slam'�n ya�anmas� son derece kolay bir din oldu�unu Allah ba�ka ayetlerinde ��yle bildirmi�tir:

� O, sizleri se�mi� ve din konusunda size bir g��l�k y�klememi�tir... (Hac Suresi, 78)

Allah, hi� kimseye g�� yetirece�inden ba�kas�n� y�klemez... (Bakara Suresi, 286)

... Allah (a��r y�kleri) sizden hafifletmek ister: (��nk�) insan zay�f olarak yarat�lm��t�r. (Nisa Suresi, 28)

Ger�ek din, yukar�daki ayetlerde de haber verildi�i gibi kolayl�k �zere kuruludur. Peygamber Efendimiz de pek �ok hadisinde insanlara zorluk ��kart�lmamas� gerekti�ini belirtmi�tir:

�Kolayla�t�r�n�z, g��le�tirmeyiniz. M�jdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.(El-L�'l�� Vel-Mercan, 2/296)

�Allah beni ruhbaniyetle g�revlendirmedi. Allah yan�nda dinin hay�rl�s� kolay tevhid yoludur.(Ramuz-El Ehadis, 2/498)

�Dinde a��r�l�ktan sak�n�n�z. Sizden �ncekiler ancak bu y�zden helak oldular.(Ramuz-El Ehadis, 1/176)

Alt�n�a�, Allah'�n emretti�i ger�ek dinin eksiksiz olarak ya�anaca�� bir d�nem olacakt�r. Din samimi M�sl�manlar taraf�ndan asl�na d�nd�r�lecektir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com