Peygamberimiz Alt�n�a�� cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi�tir

Alt�n�a�da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

En ileri teknoloji insanlar�n kullan�m�na girecektir

Alt�n�a�, bilimsel alanda bug�ne kadar g�r�lmemi� geli�melere sahne olacakt�r

Alt�n�a�da �st�n bir sanat anlay��� hakim olacakt�r

Kuran ahlak�n�n t�m incelikleriyle ya�anmas� Alt�n�a��n bir �zelli�idir

�Yery�z� adaletle dolacakt�r�

�G�zellik yapan� insanlara vaat edilen �bar�� yurdu� alt�n�a�da tam anlam�yla ya�anacakt�r
Din asl�na d�necektir

�G�ZELL�K YAPAN� �NSANLARA VAAT ED�LEN "BARI� YURDU" ALTIN�A�'DA TAM ANLAMIYLA YA�ANACAKTIR

Allah bar�� yurduna �a��r�r ve kimi dilerse dosdo�ru yola y�neltip-iletir. G�zellik yapanlara daha g�zeli ve fazlas� vard�r. Onlar�n y�zlerini ne bir karart� sarar, ne bir zillet, i�te onlar cennetin halk�d�rlar; orada s�resiz kalacaklard�r.�(Yunus Suresi, 25-26)

B�yle bir ya�am� sa�layan en �nemli etken, ku�kusuz, Kuran ahlak�n�n eksiksiz olarak uygulanmas� olacakt�r.

Bilindi�i gibi bir toplumda huzur ve s�kunet, o toplumdaki insanlar�n devlete ve onun t�m birimlerine g�sterdikleri itaat, sayg� ve g�venle sa�lanabilir. Kuran'da ise "itaat" makbul bir ahlak �zelli�i olarak te�vik edilmektedir. Allah M�sl�manlara pek �ok ayetiyle itaati emretmektedir. Dolay�s�yla Kuran'a uyan insanlar�n ya�ad��� bir toplum hayat� ayn� zamanda da, devlete itaatin ve sayg�n�n en y�ksek derecede ya�and��� bir ortamd�r. Ayr�ca Allah Kuran'da insanlar� "bozgunculuktan" da men etmi�tir.

Hadislerde, o d�nemde hi� kan d�k�lmeyece�i, hi�bir karma�a ve huzursuzluk ��kmayaca�� pek �ok kez vurgulanmaktad�r:

Naim b. Hammad, Ebu Said el- Hudri'den tahric etti; Peygamberimiz buyurdu ki:

�Zaman�nda uykuda olan uyand�r�lmaz ve bir damla kan bile ak�t�lmaz.(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, 11)

�Zaman�nda ne bir kimse uykusundan uyand�r�lacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacakt�r.(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, 44)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com