Peygamberimiz Alt�n�a�� cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi�tir

Alt�n�a�da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

En ileri teknoloji insanlar�n kullan�m�na girecektir

Alt�n�a�, bilimsel alanda bug�ne kadar g�r�lmemi� geli�melere sahne olacakt�r

Alt�n�a�da �st�n bir sanat anlay��� hakim olacakt�r

Kuran ahlak�n�n t�m incelikleriyle ya�anmas� Alt�n�a��n bir �zelli�idir

�Yery�z� adaletle dolacakt�r�

�G�zellik yapan� insanlara vaat edilen �bar�� yurdu� alt�n�a�da tam anlam�yla ya�anacakt�r
Din asl�na d�necektir

�YERY�Z� ADALETLE DOLACAKTIR�

Peygamber Efendimizin hadislerinde bildirildi�ine g�re, Alt�n�a� �ncesinde toplumda �ok b�y�k bir bozulma ve adaletsizlik h�k�m s�recektir. H�rs�zl�k, sahtekarl�k, doland�r�c�l�k� alabildi�ine artacak, ihtiya� i�inde olan g�zetilmeyecek, sadece �ok k���k bir z�mre bolluk i�inde ya�ayacakt�r. Kuran ahlak�n�n hakim oldu�u d�nemde, yani Alt�n�a�'da ise toplumun her kesiminde ger�ek anlamda adalet, huzur ve g�ven dolu bir ortam olacakt�r. Ya�anan bu adalet dolu ortam�n bir sonucu olarak insanlar hi�bir sahtekarl��a, k�t�l��e, haram fiillere de yana�mayacaklard�r. �ok b�y�k bir huzur ve g�ven sa�lanacakt�r. Ahir zamanda ya�anacak olan adalet dolu ortamdan hadislerde �u �ekilde bahsedilmektedir:

�� Yery�z� zul�m ve i�kence ile doldu�u gibi onu do�ruluk ve adaletle doldurur.
(S�neni-i Ebu Davut, 5/93)

�Yery�z�, zul�m ve i�kence yerine adaletle dolacakt�r.�
(K�yamet Alametleri, s. 163)

�� D�nya adalet ve haklar�n yerini bulmas� ile dolar...�
(Mektubat-� Rabbani 1/251)

�Mal�, e�it bir �ekilde insanlara da��tacakt�r. Onun adaleti her yeri kaplayacak. Zul�m ve f�skla dolu olan d�nya, o geldikten sonra adaletle dolup ta�acakt�r... Hz. Mehdi'nin zaman�nda, adalet o kadar bol olacak ki, zorla al�nan her mal sahibine geri verildi�i gibi, bir insan�n ba�kas�na ait olup da, di�inde kalm�� bir �ey bile sahibine iade edilecektir... Yery�z� emniyetle dolacak ve hatta birka� kad�n, yanlar�nda hi� erkek olmaks�z�n, rahatl�kla, hacca gidecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Zul�m ve f�skla dolu olan d�nya, o geldikten�sonra adaletle dolup ta�acakt�r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Onun adaleti her yeri kaplayacak..
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

Hz. Mehdi, o kadar merhametli olacakt�r ki, zaman�nda ne bir kimse uykusundan uyand�r�lacak, ne de bir kimsenin burnu kanayacakt�r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 44)

O (Mehdi) arza sahib olur ve kendisinden �nce bask� ve zul�mle dolu olan arz� adaletle doldurur. Sizden ona kim yeti�irse, kar �zerinde s�r�nerek dahi olsa gelsin, ona kat�ls�n. Zira o Mehdi'dir.
(Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 14)

... Onun d�neminde iyi insanlar�n iyili�i artar, k�t�lere kar�� bile iyilik yap�l�r.
(Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

B�t�n �lkeler ona kap�lar�n� a�acaklar... Yery�z�nde emniyet ve s�kun hakim olacak.
(K�yamet Alametleri, s. 164)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com