Peygamberimiz Alt�n�a�� cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi�tir

Alt�n�a�da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

En ileri teknoloji insanlar�n kullan�m�na girecektir

Alt�n�a�, bilimsel alanda bug�ne kadar g�r�lmemi� geli�melere sahne olacakt�r

Alt�n�a�da �st�n bir sanat anlay��� hakim olacakt�r

Kuran ahlak�n�n t�m incelikleriyle ya�anmas� Alt�n�a��n bir �zelli�idir

�Yery�z� adaletle dolacakt�r�

�G�zellik yapan� insanlara vaat edilen �bar�� yurdu� alt�n�a�da tam anlam�yla ya�anacakt�r
Din asl�na d�necektir

KURAN AHLAKININ �NCEL�KLER�YLE YA�ANMASI ALTIN�A�'IN B�R �ZELL���D�R

�slam ahlak�n�n ya�anmad��� toplumlarda insanlar her t�rl� ahlaks�zl��a a��k duruma gelirler. Dindar bir insan�n ahlaks�zl�ktan ka��nmas�n�n sebebi Allah'tan korkmas�, Allah'�n gizlinin gizlisini bildi�ini bilmesi ve ahiret g�n�nde t�m yap�p ettiklerinden sorguya �ekilece�inin bilincinde olmas�d�r. Bu nedenle herhangi bir k�t� ahlak �rne�i g�stermez, yolsuzluk yapmaz, yalan s�ylemez, insanlar�n can�na kast etmez, r��vet almaz�

Ama dinsiz bir insan t�m bu ahlaks�zl�klar� kolayl�kla yapabilir. E�er bir insan Allah'tan korkmuyorsa o ki�iden her �ey beklenebilir, ��nk� onu engelleyebilecek, vicdan�n� harekete ge�irebilecek herhangi bir g�� yoktur. Dinsiz bir toplumda her t�rl� ahlaks�zl�k me�ru g�r�lebilir.

Kuran ahlak�n�n ya�anmad��� toplumlarda en �ok dikkati �eken �ey ahlaki konularda ya�anacak olan h�zl� bozulmalard�r. B�yle toplumlarda aile hayat�nda, ekonomik hayatta, politikada, insan ili�kilerinde �ok h�zl� bir dejenerasyon ya�an�r. ��nk� Allah korkusunun olmad��� bir ya�amda herhangi bir s�n�r, kural yoktur. S�n�rlar nefsin zevk ve h�rslar�na g�re belirlenir. Bu dejenerasyonun do�al bir sonucu olarak aile yap�s�nda g�r�len bozulmayla, toplumun temel yap�s�nda ��k�nt�ler kendini g�sterir.

Kuran ahlak�n�n unutuldu�u toplumlarda kimse kimsenin iyili�ini, sa�l���n�, rahat�n�, g�venli�ini d���nmez. Herkes bencilce kendini d���n�r; ama�daha �ok para kazanmak, daha �ok ��kar elde etmek, daha �ok mal edinmektir. B�yle bir insan �evresinde ya�ananlar� g�rmezlikten gelir. A�l�k i�inde olanlar� g�r�nce onlara yard�m etmek akl�ndan ge�mez, israf etmeye devam eder. Haks�z kazan� sa�lad���nda ma�dur etti�i ki�ilerin fark�na var�r, ama bu onu yapt��� i�ten vazge�irmez. �nsanlar ancak bir ��kar kar��l���nda birbirlerine iyi davran�rlar.

H�rs�zl���n, r��vetin, intiharlar�n, suistimallerin, sosyal adaletsizli�in k�keninde de Kuran ahlak�n�n ya�anmamas� yatmaktad�r. Oysa Kuran ahlak�na sahip olan ki�i her durumda adaletli davran�r, s�rekli iyi i�ler yap�p, Allah'�n r�zas�n� ve sonsuz ahiret yurdunu kazanmay� ister. Allah'tan korkan bir ki�i ko�ullar ve ortam ne olursa olsun adaletinden, ho�g�r�s�nden, sabr�ndan, d�r�stl���nden, g�zel ahlak�ndan en ufak bir �d�n vermez. Allah Kuran ahlak�n� ya�ayan ki�ileri �u �ekilde tarif eder:

Onlar Allah'�n ahdini yerine getirirler ve verdikleri kesin s�z� (misak�) bozmazlar. Ve onlar Allah'�n ula�t�r�lmas�n� emretti�i �eyi ula�t�r�rlar. Rablerinden i�leri sayg� ile titrer, k�t� hesaptan korkarlar. Ve onlar-Rablerinin y�z�n� (ho�nutlu�unu) isteyerek sabrederler, namaz� dosdo�ru k�larlar, kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden gizli ve a��k infak ederler ve k�t�l��� iyilikle savarlar. ��te onlar, bu yurdun (d�nyan�n g�zel) sonucu (ahiret mutlulu�u) onlar i�indir. (Rad Suresi, 20-22)

��te yakla�makta olan bu kutlu d�nemde adaleti uygulayacak, Kuran ahlak�n� t�m incelikleriyle ya�ayacak ve insanlara tebli� edecek �st�n ahlakl� insanlar olacakt�r. Alt�n�a�'da t�m insanlar�n �ok b�y�k bir huzur, g�ven ve konfor i�inde ya�ayacaklar� ortam�n en �nemli sebeplerinden biri M�sl�manlar�n g�zel ahlak�d�r.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com