Peygamberimiz Alt�n�a�� cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi�tir

Alt�n�a�da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

 

En ileri teknoloji insanlar�n kullan�m�na girecektir

Alt�n�a�, bilimsel alanda bug�ne kadar g�r�lmemi� geli�melere sahne olacakt�r

Alt�n�a�da �st�n bir sanat anlay��� hakim olacakt�r

Alt�n�a�, geli�mi� sanat anlay��� a��s�ndan Hz. S�leyman d�nemi ile benzerlikler g�sterecektir
Alt�n�a�da cennete benzer bir ortam olu�acakt�r

Kuran ahlak�n�n t�m incelikleriyle ya�anmas� Alt�n�a��n bir �zelli�idir

�Yery�z� adaletle dolacakt�r�

�G�zellik yapan� insanlara vaat edilen �bar�� yurdu� alt�n�a�da tam anlam�yla ya�anacakt�r
Din asl�na d�necektir

ALTIN�A�'DA �ST�N B�R SANAT ANLAYI�I HAK�M OLACAKTIR

G�n�m�zde pek �ok kurulu�, kalite, d�zey, anlam, estetik gibi sanatsal de�erleri de�il, sadece �ok satmay� ve �ok para kazanmay� d���nd�kleri i�in, "sanat" ve "sanat��" etiketleri alt�nda son derece kalitesiz, d�zeysiz, anlams�z ve �irkin �eyleri topluma sunmaktad�r.

Ayr�ca �u anda sanat d�nyas�nda "�irkinli�i tasvir etme" e�ilimi bir hayli yayg�nd�r. S�z konusu e�ilim, materyalist felsefenin topluma hakim olmas� sonucunda yay�lan nihilist ve karamsar fikirlerden do�maktad�r. Sanat ad�na, insanlar� karamsarl��a s�r�kleyecek, ya�amdan so�utacak, gerilim ve bunal�ma sokacak �r�nler ortaya konmakta, �irkinlik bir de�er olarak g�r�lmektedir. Resimlerin, heykellerin ya da m�ziklerin konular�, �zellikle �l�m, ac�, nefret, yaln�zl�k, ama�s�zl�k, anlams�zl�k gibi konulardan se�ilmektedir. Bu durum, inan�s�zl���n insan ruhunda meydana getirdi�i karma�a ve tahribat�n do�al bir sonucudur. Ahir zamanda ise inan�s�zl���n do�urdu�u t�m bu psikolojik buhranlar ortadan kalkacak, insanl�k Kuran ahlak�n�n getirdi�i mutluluk, huzur ve g�vene kavu�acak ve bunun do�al bir sonucu olarak sanat da �irkinlikleri de�il, g�zellikleri tasvir eden bir u�ra�� haline gelecektir.

Alt�n�a�'da insanlar aras�nda Kuran ahlak� egemen olaca�� i�in, Allah'�n yaratt��� her varl�k ve her olay insanlarda b�y�k bir co�ku yaratacak ve bu co�kular� sanatlar�na da yans�yacakt�r. O d�nemde sanat anlay��� �ok �st�n bir seviyede olacak, �ehir d�zenlemelerinde, yap�larda, bah�e d�zenlemelerinde, sanat ve e�itim merkezlerinde bu �st�n sanat anlay��� her y�n�yle kendini g�sterecektir. D�nyaya Allah'�n Kuran yoluyla insana kazand�rd��� derinlikle bakan sanat��lar eserleriyle herkesi hayran b�rakacaklard�r. Yapt�klar� her yenilik, denedikleri her �al��ma benzersiz olacak, insanlara �a�k�nl�k dolu bir zevk verecektir.


�evremizde g�rd���m�z Allah'�n e�siz yarat�� �rnekleri, t�m sanat dallar� i�in birer ilham kayna��d�r,. Bir �z�m dal�ndaki g�zellik. kelebe�in kanatlar�ndaki e�siz renk uyumu, bir ku�unun zerafeti, �i�eklerdeki renk ve doku g�zelli�i ya da bir zebran�n, kaplan�n k�rklerindek e�siz uyum bunlardan sadece birka��d�r. Sanat bu g�zellikleri dile getirmenin, yorumlaman�n, g�nl�k hayat�n i�ine ta��man�n en �nemli yollar�ndan biridir. Resim, m�zik, dekorasyon gibi bir�ok sanat dal� da insan�n i�inde ya�ad��� bu �o�kuyu insanlara aktarabilece�i yollard�r.

Alt�n�a�, geli�mi� sanat anlay��� a��s�ndan Hz. S�leyman d�nemi ile benzerlikler g�sterecektir

Allah Kuran'da M�sl�manlar�n estetik anlay��� ile ilgili detaylar vermi�tir. �ok �st�n bir sanat anlay���na sahip oldu�una dikkat �ekilen Hz. S�leyman bu konuda �ok �nemli bir �rnektir. Hz. S�leyman'�n Kuran'da bahsedilen k��k�nde ger�ek bir sanat, estetik ve g�zellik hakimdir. Saydam bir camdan olan zemin ilk g�rene su oldu�u izlenimi vererek o ki�iyi �a��rtmakta hayranl�k duymas�na neden olmaktad�r. Saydam bir zemin hem insan�n ruhunun ho�una gidecek, ferahl�k verecek bir g�r�nt�d�r, hem de benzersiz ve ilk kez kar��la��l�yor olmas� nedeniyle heyecan vericidir. Nitekim Hz. S�leyman'�n saray�ndaki bu g�zelli�in, Sebe Melikesi'nin �zerinde olu�turdu�u etki Kuran'da ��yle bildirilmektedir:

Ona: "K��ke gir" denildi. Onu g�r�nce derin bir su sand� ve (ete�ini �ekerek) ayaklar�n� a�t�. (S�leyman:) Dedi ki: "Ger�ekte bu, saydam camdan olma d�zeltilmi� bir k��k-zemindir." Dedi ki: "Rabbim, ger�ekten ben kendime zulmettim; (art�k) ben S�leyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum." (Neml Suresi, 44)

Bir ba�ka ayette ise Hz. S�leyman'�n yan�ndaki ki�ilere �e�itli sanat eserleri yapt�rd��� ��yle haber verilir:

Ona diledi�i �ekilde kaleler, heykeller, havuz b�y�kl���nde �anaklar ve yerinden s�k�lmeyen kazanlar yaparlard�. "Ey Davud ailesi, ��krederek �al���n." Kullar�mdan ��kredenler azd�r. (Sebe Suresi, 13)

Hz. S�leyman'�n yapt�rm�� oldu�u eserler onun �st�n sanat zevkini bizlere yans�tmaktad�r. Bug�n Kud�s'te yer alan ve sadece bir duvar� ayakta olan S�leyman Mabedi, biraz �nce s�z etti�imiz gibi Kuran'da dikkat �ekilen ve bug�n t�m tarihi belge ve yazmalarda da bahsedilen, g�rkemli bir sarayd�. Allah Kuran'da M�sl�manlara peygamberlerin ya�amlar�n�, �st�n ahlaklar�n� �rnek almay� emretmi�tir. Hz. S�leyman'la ilgili Kuran'da anlat�lanlar m�minler i�in �ok �nemli bir �rnektir. M�sl�manlar�n yery�z�n� nas�l g�zel eserlerle donatabileceklerini, sanatta ve estetikte nas�l ilerleyebileceklerini g�stermek a��s�ndan �nemli bir delil olu�turur.

"Ve (daha nice) �ekici-s�sler (de verirdik). B�t�n bunlar, yahn�zca d�nya hayat�n�n meta�d�r. Ahiret ise, Rabbinin kat�ndan muttakiler i�indir." 
(Zuhruf Suresi, 35)

"Allah, m�min erkeklere ve m�min kad�nlara i�inde ebedi kalmak �zere, alt�ndan �rmaklar akan cennetler ve Adn� cennetlerinde g�zel meskenler vaat etmi�tir..."
(Tevbe Suresi, 72)  

Alt�n�a�da cennete benzer bir ortam olu�acakt�r

M�minlerin cennete duyduklar� �zlem, onlar�n �evrelerini cenneti and�r�r mekanlara d�n��t�rmelerine neden olur. Cennet, elbette ki her insan�n hayal edebildi�inin �ok �zerinde sanat eserlerine, d�nyada hi�bir insan�n eri�emeyece�i kusursuzlukta g�r�nt�lere, g�zelliklere sahip olan bir mekand�r. Ancak Kurani bak�� a��s�, d�nyadaki t�m imkanlar� kullanarak, buray� elden geldi�ince cennete benzetebilmeyi gerektirir.

�ncelikle m�minler Kuran'�n verdi�i temizlik anlay���n� bulunduklar� ortama yans�tacaklard�r. �nsanlar�n kulland�klar� t�m mekanlar, yollar, ibadethaneler, e�lence yerleri, i�yerleri, evler k�sacas� her yer tertemiz olacakt�r. Allah bir ayetinde m�minlere "Elbiseni temizle. Pislikten ka��n�p uzakla�." (M�ddessir Suresi, 4-5) �eklinde emretmektedir. Bu ayet gere�i Alt�n�a�'da da m�minlerin k�l�k k�yafetlerinde g�r�lmemi� bir temizlik olacakt�r. Bunun sa�lanmas� i�in gerekli olan temizleyici maddeler t�m insanlar�n kullan�m�na sokulacak, bu konularda insanlara b�y�k kolayl�klar sa�lanacakt�r. �nsanlar�n k�yafetleri ve ya�ad�klar� mekanlar d���nda �evre temizli�ine de son derece �nem verilecektir. T�m yerle�im merkezlerinde �evre kirlili�inin �n�ne ge�ilecek, hava kirlili�ine neden olan her konuya ��z�m getirilecektir.

T�m bunlar�n yan� s�ra insanlar�n toplu olarak kulland�klar� yerlerde de her t�rl� konfor sa�lanacakt�r. �rne�in t�m ibadethanelerde s�cak, so�uk suyun s�rekli akmas�, toplu ta��ma ara�lar�nda herkesin rahatl�kla yolculuk edebilmesi sa�lanacakt�r. Kirli, pis kokulu, kalabal�k ortamlarda insanlar�n saatlerce ma�dur olmas�na izin verilmeyecek sistemler geli�tirilecektir. Hatta b�yle yerler tamamen ortadan kald�r�ld��� i�in, insanlar art�k ge�mi�te ya�anan bu zorluklar� unutacaklard�r.

�nsanlar�n sosyal hayatlar� da son derece zengin olacakt�r. E�lence merkezleri, dinlenme alanlar�, m�zik dinlenen yerler hem yukar�da s�z etti�imiz gibi tertemiz olacak, hem de insanlar�n en rahat kullanabilecekleri �ekilde d�zenlenecektir. Gen�lerin gittikleri e�lence ortamlar�nda sa�l��a zararl� hi�bir yiyecek ve i�ecek bulundurulmayacak, her ortamda insanlar�n sa�l��� g�zetilecektir.

Ayn� zamanda hayvan sevgisi de te�vik edilecek, her t�rl� hayvan�n rahatl�kla sevilebilece�i ve incelenebilece�i ortamlar olu�turulacakt�r. Hatta aslan, panter, �ita gibi hayvanlar e�itilerek sokaklarda dola�malar� sa�lanacakt�r. Bunun yan� s�ra akrep, y�lan gibi hayvanlar�n zehirlerinin bilimsel metotlarla yok edilmesi sayesinde, bunlar�n da insanlara zarar vermesi engellenecektir. Ahir zamanda ya�anacak olan bu ortama Peygamberimiz (sav)'in bir hadisinde ��yle dikkat �ekilmi�tir:

"...ki�i, koyun ve hayvanlar�na haydi gidin otlay�n, diyecek, onlar gidecekler, ekinin ortas�ndan ge�tikleri halde bir ba�ak bile a��zlar�na almayacak, y�lan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler, y�rt�c� hayvanlar kap�lar�n �n�nde duracak da kimseye zararlar� dokunmayacak..."

(K�yamet Alametleri, Pamuk Yay�nlar�, s. 245)

Alt�n�a� da insanlar�n cennete �zlem duydu�u, Allah'�n r�zas�n� ve cennetini umarak ya�ad�klar� bir d�nem olacakt�r. Dolay�s�yla bu d�nemde insanlar her yerde cennet benzeri bir sanat, estetik ve g�zellik olu�turmaya �al��acaklard�r. Allah cennetteki ortam� �nsan Suresi'nde �u �ekilde tarif eder:

Ve sabretmeleri dolay�s�yla cennetle ve ipekle �d�llendirmi�tir. Orada tahtlar �zerinde yaslan�p-dayanm��lard�r. Orada ne (yak�c�) bir g�ne� ve ne de dondurucu bir so�uk g�r�rler. (Meyvelerin) G�lgeleri onlara pek yak�n ve dev�irilmeleri kolayla�t�r�ld�k�a kolayla�t�r�lm��. �evrelerinde g�m��ten billur kaplar, kupalar dola�t�r�l�r. G�m��ten billur kaplar ki, onlar� belli bir �l��yle tespit etmi�lerdir. Orada onlara bir kadeh i�irilir ki, kar���m� zencefildir. Bir p�nar ki orada "selsebil" olarak adland�r�l�r. �evrelerinde (gen�likleri ve din�likleri) ebedi k�l�nm�� civanlar dola��r-durur; sen onlar� g�rd���n zaman sa��lm�� birer inci san�rs�n. Her nereye baksan, bir nimet ve b�y�k bir m�lk g�r�rs�n. (�nsan Suresi, 12-20)

��te Alt�n�a�, Allah'�n insanlara d�nyada olabilecek en ihti�aml� g�zellikleri ve nimetleri sunaca�� bir d�nem olacakt�r. Bu d�nemde olu�acak ortam�n g�zde canland�r�labilmesi a��s�ndan cennetteki ortam� tarif eden ayetlere bakmak yeterlidir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com