Peygamberimiz Alt�n�a�� cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi�tir

Alt�n�a�da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

En ileri teknoloji insanlar�n kullan�m�na girecektir

Alt�n�a�, bilimsel alanda bug�ne kadar g�r�lmemi� geli�melere sahne olacakt�r

T�pta ve genetik biliminde �ok b�y�k ilerlemeler kaydedilecektir

Alt�n�a�da �st�n bir sanat anlay��� hakim olacakt�r

Kuran ahlak�n�n t�m incelikleriyle ya�anmas� Alt�n�a��n bir �zelli�idir

�Yery�z� adaletle dolacakt�r�

�G�zellik yapan� insanlara vaat edilen �bar�� yurdu� alt�n�a�da tam anlam�yla ya�anacakt�r
Din asl�na d�necektir

ALTIN�A�, B�L�MSEL ALANDA BUG�NE KADAR G�R�LMEM��
GEL��MELERE SAHNE OLACAKTIR

�nsan�n �evresini saran harikuladelikleri fark edebilmesi, g�zellikleri anlayabilmesi i�in d���nmesi ve incelemesi gerekir. Kuran'da insanlar her zaman �evrelerindeki yarat�l�� delillerini g�rebilmek i�in d���nmeye davet edilmi�lerdir. �nsan ancak bu �ekilde Allah'�n canl�lar �zerinde tecelli ettirdi�i �st�n akl� ve ilmi taktir edebilir. Yery�z�n�n, g�ky�z�n�n, hayvanlar�n, bitkilerin ve insanlar�n yarat�l���nda �zerinde d���n�lmesi gereken incelikler sakl�d�r. Allah'�n insanlar� bu incelikler �zerinde d���nmeye daveti ayetlerde �u �ekilde anlat�l�r:

O, biri di�eriyle 'tam bir uyum' (mutabakat) i�inde yedi g�k yaratm�� oland�r. Rahman (olan Allah)�n yaratmas�nda hi�bir '�eli�ki ve uygunsuzluk' (tefav�t) g�remezsin. ��te g�z�(n�) �evirip-gezdir; herhangi bir �atlakl�k (bozukluk ve �arp�kl�k) g�r�yor musun? (M�lk Suresi, 3)

�nsan bir baks�n, hangi �eyden yarat�ld�? (Tar�k Suresi, 5)

Bakm�yorlar m� o deveye; nas�l yarat�ld�? G��e, nas�l y�kseltildi? Da�lara; nas�l oturtulup-kuruldu? Yere; nas�l yay�l�p-d��endi? (Ga�iye Suresi, 17-20)

Allah'�n bu emirlerinin yerine getirilmesi ile ku�kusuz bilim alan�nda geni� ufuklar a��lm�� olur. �nsanlar�n d���nme, ara�t�rma, inceleme konusundaki istekleri artar. ��te Kuran ahlak�n�n ya�and��� bir ortamda meydana gelecek bu geli�meler Alt�n�a�'da da en g�zel �ekliyle ya�anacakt�r.

Alt�n�a�'da bilimin bu denli ilerlemesine ve olumlu sonu�lar vermesine neden olacak en b�y�k etken ise, o devirde bilim d�nyas�n�n bir tak�m dogmalardan ve yanl�� hedeflerden kurtulacak olmas�d�r. Son birka� y�zy�l i�inde, materyalist felsefe ya da Darwinizm gibi bat�l inan��lar bilimin ilerlemesini olumsuz y�nde etkilemi�tir. �ok say�da bilim adam� t�m�yle yanl�� olan bu gibi varsay�mlar� ispatlamaya �abalam��, birer hi� u�runa b�y�k bir emek ve zaman harcam��t�r. Alt�n�a�'da t�m evreni ve canl�lar� Allah'�n yaratt��� ger�e�i t�m bilim d�nyas� taraf�ndan kabul edilecek ve b�ylece bilim do�ru bir temel �zerine oturtulacakt�r. Darwin'in hayallerini desteklemek ya da kimyasal silahlar, n�kleer bombalar �retmek i�in kullan�lm�� olan bilimsel imkanlar, Allah'�n r�zas�na uygun bir bi�imde insanl�k yarar�na kullan�lacakt�r. Bu bilince ula�an bilim adamlar� ise, insanl��a hizmet etmenin Allah'�n ho�nut olaca�� bir tav�r oldu�unu bildikleri i�in, �ok daha verimli bir bi�imde �al��acaklard�r.

T�pta ve genetik biliminde �ok b�y�k ilerlemeler kaydedilecektir

20. y�zy�l�n ortalar�nda DNA'n�n ke�fedilmesi, t�p ve biyoloji alan�nda �ok b�y�k bir ����r a�m��t�r. Ayn� �ekilde Alt�n�a�'da ya�anan her t�rl� bilimsel ve teknolojik geli�me de t�bbi �al��malar� h�zland�racak, hata pay�n� �ok d���recek, hastal�klara te�his konmas�n� kolayla�t�racak ve tedavi imkanlar�n� art�racakt�r.

T�pta ya�anacak olan ilerlemenin temelinde ise genetik bilimi yatacakt�r. 21. y�zy�l�n bilimi olarak an�lan genetik, insan�n DNA �ifresi �zerinde yap�lan �al��malarla, bir�ok hastal���n genetik temelinin ortaya ��kar�lmas�n� hedeflemektedir. Bu konuda ba�lat�lan �nsan Genomu Projesi, on sekizden fazla �lkenin ve binlerce bilim adam�n�n kat�l�m� ile 15 y�ll�k bir zaman diliminde DNA'n�n s�rlar�n� ��zmeyi planlamaktad�r. �nsan genomunun ayr�nt�lar�yla tespit edilip, bu geni� bilgi bankas�n�n t�m bilim adamlar�n�n kullan�m�na a��lmas�yla insan sa�l��� konusunda �ok yeni bir d�nem ba�lam�� olacakt�r. Bu projelerin �ncelikli hedefleri DNA �zerinde yap�labilecek de�i�ikliklerle insan� hastal��a yakalanmaktan korumak, v�cudun ila�lara nas�l tepki verece�ini �nceden belirlemek, her insan�n zay�f noktalar�n� belirleyip tedbir almas�n� sa�lamakt�r. Bu projeyle birlikte "ki�iye �zel" ila� yap�m� ve her bir ki�inin t�m genetik �zelliklerinin bulundu�u bir bilgi bankas�, genetik kart konusu da g�ndeme gelmi�tir. Bu �ekilde birbirlerinden k���k de olsa farkl�l�klar g�steren hastal�klar aras�nda ayr�m yap�labilecek ve ki�iye �zel tedavi imkanlar� ortaya ��kacakt�r.

��te t�m bu geli�meler sonucunda Alt�n�a�'da insanlar doktor ya da ila� bulamad�klar� ya da ge� veya yanl�� tedavi yap�ld��� i�in �aresizlik ya�amayacak, her ihtiyac� olana o an yard�m edilecektir. ��nk� Kuran ahlak�na uygun olan davran�� zorluk i�inde olanlara, hastalara yard�m etmek, "can kurtarmak"t�r. Kuran ahlak�n�n eksiksiz olarak uyguland��� bir d�nem olarak Alt�n�a�'da da, insan hayat�na ve sa�l���na b�y�k �nem verilecektir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com