Peygamberimiz Alt�n�a�� cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi�tir

Alt�n�a�da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

En ileri teknoloji insanlar�n kullan�m�na girecektir

Ula��m teknolojisinde b�y�k at�l�m ya�anacakt�r
�leti�im alan�ndaki geli�meler insanl��a hizmet edecektir
Bilgisayar ve internet teknolojisi yery�z�nde refaha vesile olacakt�r

Alt�n�a�, bilimsel alanda bug�ne kadar g�r�lmemi� geli�melere sahne olacakt�r

Alt�n�a�da �st�n bir sanat anlay��� hakim olacakt�r

Kuran ahlak�n�n t�m incelikleriyle ya�anmas� Alt�n�a��n bir �zelli�idir

�Yery�z� adaletle dolacakt�r�

�G�zellik yapan� insanlara vaat edilen �bar�� yurdu� alt�n�a�da tam anlam�yla ya�anacakt�r
Din asl�na d�necektir

EN �LER� TEKNOLOJ� �NSANLARIN KULLANIMINA G�RECEKT�R

20. y�zy�l, �zellikle de son �eyre�i, teknolojinin geli�imi a��s�ndan d�nya tarihinde g�r�lmemi� bir h�za sahne olmu�tur. Bundan 100 sene �nce ismi bile bilinmeyen pek �ok teknolojik ara� hayat�m�z�n vazge�ilmez par�alar� haline gelmi�tir. Hatta bundan 10 sene �nceki teknoloji ile g�n�m�zdeki teknoloji aras�ndaki fark hayal edilemeyecek boyutlara ula�m��t�r. �u anki geli�meler bize Alt�n�a�'da ya�anacak olan ilerlemeler hakk�nda da �ok �nemli i�aretler vermektedir.

Alt�n�a�'da teknolojide ya�anacak olan ilerlemeler, insanlar�n hayatlar�nda �ok b�y�k bir konfor ve kolayl�k sa�layacakt�r. Eskiden sadece hayal edilebilen pek �ok yenilik, teknolojinin geli�mesi sayesinde hayat�n her an�na yay�lacakt�r. �nsanlar evlerinde, i�lerinde, okullar�nda bu geli�meler sayesinde �ok b�y�k kolayl�klar ya�ayacak, rahat, e�lenceli ve zevkli ortamlara kavu�acaklard�r. Ev hayat�nda bilgisayarlar�n kullan�lmas� insanlara h�z kazand�racakt�r. �rne�in her t�rl� al��veri�, a��r i�ler, g�venlik, �s�tma, havaland�rma, elektrik, acil durum sistemleri bilgisayarlar arac�l���yla kontrol edilecek, robotlar �o�u i�te insan g�c�n�n yerini alacakt�r. �nsanlar evlerinde otururken ya da televizyon izlerken t�m i�lerini robotlar sayesinde, otomatik i�lemlerle halledebileceklerdir.

Teknoloji d�nyan�n t�m g�zelliklerini insanlar�n �n�ne serecek, �� boyutlu ortamlarda, sanal televizyonlarla pek �ok yeri gezmelerini, e�lencelere kat�labilmelerini, zeka geli�tirecek oyunlarla oynayabilmelerini m�mk�n k�lacakt�r. �nsanlar sanal ortamlarda pek �ok tecr�beyi �nceden edinebilecek, kendilerini geli�tirebilecek ve eksikliklerini giderebileceklerdir. E�itim sistemi bilgisayar ve internet teknolojisinin geli�mesi ve daha geni� bir alana yay�lmas�yla �ok k�kl� bir de�i�im g�sterecektir.

Ula��m teknolojisinde b�y�k at�l�m ya�anacakt�r

Alt�n�a�'da ula��m teknolojisinde ya�anan geli�meler insanlar�n rahat�n�, g�venli�ini ve konforunu sa�layacak, zaman kayb�n� en aza indirecektir. Yeni yap�lan yollar ve ara�larla kaza riski en aza indirilecek, bunun i�in gereken her t�rl� �nlem al�nacakt�r.

Ula��m�n b�y�k bir b�l�m� yeralt�ndan olacak, bu �ekilde g�r�nt�y� bozan her t�rl� ayr�nt� ortadan kald�r�lm�� olacakt�r. Bunun sonucunda trafik sorunu da ortadan kalkacak, �ok daha g�zel ve estetik bir ortam olu�acakt�r. Ula��m ara�lar�nda kullan�lan ve hava kirlili�ine neden olan yak�tlar�n yerini kal�nt� b�rakmayan g�ne� ya da r�zgar enerjisi gibi yak�tlar ya da elektrik alacak. B�ylece bu �ekilde olu�an rahats�zl�klar engellenecektir.

Ses h�z�n� a�an u�aklarda, trenlerde ve di�er �ok geli�mi� ula��m ara�lar�nda insanlar�n ihtiya� duyabilece�i her t�rl� konfor bulunacakt�r. Alt�n�a�'daki t�m bu teknolojik geli�meler maddi imkan� olan belli bir kesimin kullanabildi�i ara�lar olmaktan ��k�p, t�m insanlar�n kullan�m�na sokulacakt�r. �slam ahlak�n�n ya�and��� bu d�nemde herkese ayn� g�zellikler, ayn� imkanlar e�it olarak da��t�lacak, insanlar aras�ndaki ayr�mlar kesin olarak ortadan kalkacakt�r.

�leti�im alan�ndaki geli�meler insanl��a hizmet edecektir

Alt�n�a�'da d�nyan�n d�rt bir yan�ndaki insanlarla �ok h�zl� ve �ok �abuk haberle�me sa�lanabilecek, bilgi al��veri�inde bulunulacakt�r. �zellikle de uydular�n haberle�me alan�nda sa�lad��� kolayl�klar�n t�m insanlar�n kullan�m�na sunulmas�yla haberle�mede �ok b�y�k bir h�z kazan�lacakt�r. Sesle haberle�menin yerini telefon edenlerin hem sesini hem de �� boyutlu g�r�nt�s�n� yans�tan holografik telefonlar alacakt�r.

Bilgisayar ve internet teknolojisi yery�z�nde refaha vesile olacakt�r

Art�k insan hayat�n�n her a�amas�nda �ok b�y�k kolayl�klar sa�layan bilgisayar, g�nl�k hayatta, i� hayat�nda, �ehir planlamas�nda, t�pta, ileti�imde, sanatta �ok b�y�k bir h�z kazand�rmaktad�r. Alt�n�a�'da ise bu geli�meler daha da b�y�k bir h�z kazanacak ve her t�rl� geli�me insanl���n hizmetine sunulacakt�r.

�Bu arada 20. yy'da ya�anan en �nemli geli�meler aras�nda say�lan "�nternet a��"da insanl�k tarihinde bir ����r a�m��t�r. D�nyan�n d�rt bir yan�ndaki insanlar�n saniyeler i�inde birbirlerine ula�abilmeleri, bilgilerini payla�abilmeleri, konu�abilmeleri, tart��abilmeleri, k�sacas� her �ekilde haberle�ebilmeleri uluslararas� internet a�� sayesinde m�mk�n hale gelmi�tir. Art�k bir �ey ��renmek, bir k�t�phanede ara�t�rma yapmak, uluslararas� bir te�kilat�n raporlar�n� incelemek, d�nyada geli�en olaylara, teknolojik geli�melere ve bu konuda yap�lan yorumlara ula�mak insanlar�n yaln�zca birka� dakikas�n� almaktad�r. B�ylece t�m insanlar�n uzun y�llar ara�t�rmalar yap�p, inceledikleri bilgiler, hi� emek harcamadan insanlar�n kullan�m�na a��lm��t�r.

Burada �ok �nemli bir noktaya dikkat �ekmek yerinde olacakt�r. D�nya tarihi incelendi�inde, insanl���n hi�bir d�nemde b�ylesine b�y�k geli�meler ya�amad��� g�r�lmektedir. �zellikle teknoloji alan�nda 20. y�zy�l boyunca ya�anan geli�meler ge�mi� d�nemlerde ya�anmam��t�r. Bundan yaln�zca 100 y�l �nce bir insana d�nyan�n bug�nk� durumu g�sterilmi� olsa ku�kusuz �ok b�y�k bir �a�k�nl�k ya�ard�. Hatta 100 y�l �nce de�il, bundan 15-20 y�l �nce bir insana internet teknolojisinden bahsedilse, bunu son derece uzak, belki 100 y�l sonra ancak ula��labilecek bir geli�me olarak de�erlendirirdi. ��te t�m bu geli�meler, insanlar�n �ok �nemli d�nemlere yakla�makta oldu�unun i�aretleridir. G�r�len odur ki, yakla�makta olan Alt�n�a� her t�rl� teknolojinin en �st seviyede ya�and���, insanlar�n �n�ne binlerce nimetin sunuldu�u, son derece ihti�aml� bir d�nem olacakt�r.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com