Peygamberimiz Alt�n�a�� cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi�tir

Alt�n�a�da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

Teknolojik geli�meler Alt�n�a�daki bollu�un sa�lanmas�na uygun ortam olu�turacakt�r
��ller ye�ertilecektir
Hayat pahal�l��� ve darl�k y�llar� bitecektir

En ileri teknoloji insanlar�n kullan�m�na girecektir

Alt�n�a�, bilimsel alanda bug�ne kadar g�r�lmemi� geli�melere sahne olacakt�r

Alt�n�a�da �st�n bir sanat anlay��� hakim olacakt�r

Kuran ahlak�n�n t�m incelikleriyle ya�anmas� Alt�n�a��n bir �zelli�idir

�Yery�z� adaletle dolacakt�r�

�G�zellik yapan� insanlara vaat edilen �bar�� yurdu� alt�n�a�da tam anlam�yla ya�anacakt�r
Din asl�na d�necektir

ALTIN�A�'DA G�R�LMEM�� B�R BOLLUK OLACAKTIR

Alt�n�a�, �r�nlerde ve mallarda �ok b�y�k bolluk ve bereketin ya�and��� bir d�nemdir. Bu d�nemde ihtiyac� olana istedi�inden kat kat daha fazlas� verilecek, en ufak bir s�k�nt�, yokluk, a�l�k ya�anmayacakt�r. Yery�z�ndeki t�m zenginlikler ortaya ��kacak, geli�tirilen yeni tar�m teknolojileri sayesinde topraktan her zamankinden �ok daha fazla �r�n elde edilecektir. �man eden, Allah yolunda hizmet eden ki�ilerin bu u�urda yapt�klar� her t�rl� g�zelli�in kar��l��� hem d�nyada, hem de ahirette kat kat verilecektir. Hayat�n her an�nda ya�anan bolluk ve bereket, �slam ahlak�n� ya�ayan m�minlere Allah'�n verdi�i bir g�zellik olacakt�r. Her yapt�klar� i� onlara b�y�k bir zenginlik olarak geri d�necektir. Allah, bir ayetinde M�sl�manlar�n mallar�ndan Kendi r�zas� i�in infak ettiklerinde kar��l�k olarak bulacaklar� bereketi �u �ekilde belirtir:

Mallar�n� Allah yolunda infak edenlerin �rne�i yedi ba�ak bitiren, her bir ba�akta y�z tane bulunan bir tek tanenin �rne�i gibidir. Allah, diledi�ine kat kat artt�r�r. Allah (ihsan�) bol oland�r, bilendir. (Bakara Suresi, 261)

Bu d�nemde �r�nlerde ve mallarda o zamana kadar g�r�lmemi� bir bolluk olaca��, bu �r�nlerin say�l�p, �l��lmeden her isteyene da��t�laca�� pek �ok hadis-i �erifte de bildirilmektedir:

�Benim �mmetim o devirde �yle bir refah bulacak ki, o g�ne dek onun mislini kesinlikle bulmam��t�r. Yer yemi�ini (g�da �r�nlerini) verecek ve insanlardan hi�bir �ey saklamayacak (vermemezlik etmeyecek)t�r. Mal da o g�n �ok birikmi� olacakt�r.�
(S�nen-i �bni Mace, 10-347/ Ramuz el Ahadis, s. 508/ �bni Mace-Tabarani'nin Kebiri)

Resulullah buyurdu ki: "�mmetimin sonunda bir halife gelecek, mal� adetle saymayacak, avu�la avu�layacakt�r."
(Sahih-i M�slim, 11/351)

�O zaman �mmetim, iyisi k�t�s� hepsi de mislini g�rmedikleri nimetlerle nimetlenir. Allah onlara, bol ya�mur g�nderir. Arz nebattan bir �ey saklamaz. Mal hakir olur.�
(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 16)

��G�ky�z� ya�murundan hi�bir �eyi esirgemeyecek ve c�mert�e bol ya�d�racak. Yery�z� ve bitkilerinden hi�birini eksik b�rakmayacak ve muhakkak onlar� kemali ile bitirip ortaya ��karacakt�r. Hatta ya�ayanlar (kendilerinde bulunan nimetleri g�rmeleri i�in) �l�lerin de hayatta olmalar�n� temenni edeceklerdir.
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 437)

���mmetin gerek iyileri ve gerekse de k�t�leri, misli asla g�r�lmemi� �ekilde, pek �ok nimetlere sahip olacakt�r. �ok ya�mur ya�mas�na ra�men bir damlas� bile bo�a gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacakt�r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Resul-i Ekrem efendimiz ��yle buyurdu: "�mmetimin sonunda �yle bir devlet reisi olacak ki avu� avu� mal ve para avu�layacak ve bu mal� adet olarak ihata edip saymayacakt�r."
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 433)

�Mehdi insanlara mal� ve e�yay� da��t�rken, saymadan bol bol verecektir.
(El-Kavlu�l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

��Yery�z� i�indeki hazineleri d��ar�ya f�rlatacakt�r.�
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 45)

��Arz, i�erisinde gizledi�i b�t�n zenginliklerini, alt�ndan ve g�m��ten s�tunlar halinde d��ar� atacak.��
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 464)

O zaman, yer ve g�k ehli, b�t�n yabani hayvanlar, ku�lar, hatta denizdeki bal�klar bile onun hilafetiyle sevineceklerdir. Onun devrinde, akan �rmaklar bile suyunu fazlala�t�racakt�r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 31)

... �mmetim onun zaman�nda iyi ve k�t�n�n benzeri ile nimetlendi�i bir nimetle nimetlenecek, sema �zerlerine bol ya�mur ya�d�racak, arz nebat�ndan hi�bir �ey saklamayacakt�r.
(Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 9)

... Sema ya�murunu indirecek, yer bereketini ��karacak, daha �nce g�r�lmemi� bir bi�imde �mmetim onun zaman�nda rahata erecektir.
(Kitab-�l Burhan fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 9)

Muhammed �mmetinin g�nl�, zenginlikle dolacakt�r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 20)

G�kten bolca rahmet ya�acak, yerlerde bereket artacak; b�t�n defineleri bulacak.
(K�yamet Alametleri, s. 164)

Teknolojik geli�meler Alt�n�a�daki bollu�un sa�lanmas�na uygun ortam olu�turacakt�r

��nsanlar bir �l�ek bu�day ektiklerinde kar��l���nda yedi y�z �l�ek bulacak... �nsan birka� avu� tohum atacak, 700 avu� hasat edecektir... �ok ya�mur ya�mas�na ra�men bir damlas� bile bo�a gitmeyecek.

(K�yamet Alametleri, s. 164/ El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

Bu rivayette ahir zamanda modern tar�ma ge�ilmesi, yeni �retim tekniklerinin geli�tirilmesi, tohum �slah� �al��malar� ve ya�mur sular�n�n yeni barajlar, g�letler yap�larak de�erlendirilmesi sonucunda olu�acak �retim art���na dikkat �ekilmektedir.

Nitekim g�n�m�zde teknoloji �ok b�y�k bir h�zla geli�mekte, �r�nlerin hem kalitesinde hem de �retim miktar�nda �ok fazla art�r�ma gidilebilmektedir. �zellikle de genetik biliminde ya�anan �ok h�zl� geli�me, teknolojinin her t�r�nde oldu�u gibi tar�m teknolojisinde de b�y�k bir devrim ya�atmaktad�r. Ku�kusuz g�n ge�tik�e bu verimlilik de giderek daha �ok artacak ve Alt�n�a�'da en �st noktas�na ula�acakt�r.

Hen�z denenme a�amas�nda olan ve �ok k�s�tl� alanlarda uygulamaya ge�en t�m teknolojik geli�meler, ahir zamanda ya�anacak olan bolluk ve bereketin sa�lanmas�nda ku�kusuz �ok etkili olacaklard�r. Bu sayede eldeki imkanlar en iyi �ekilde kullan�lacak, israf ve i� g�c� en aza indirilecek, insanlar �ok dayan�kl�, kaliteli ve �ok bol �retim yapabilecekler. Alt�n�a�'da t�m bu teknoloji yery�z�ndeki insanlar�n faydas�na kullan�lacak, nimetler insanlar aras�nda adaletli bir �ekilde payla�t�r�lacakt�r. �lkeler, �rklar, topluluklar aras�nda hi�bir ayr�m g�zetilmeyecektir. Birbirinden kilometrelerce uzakta ya�ayan ya da k�lt�rel a��dan aralar�nda hi�bir benzerlik bulunmayan halklarda da ayn� e�it da��l�m ve adaletli y�netim hakim olacakt�r. Yery�z�ndeki bu cennete benzer ortam� sa�layacak olan da, Kuran ahlak�n�n ger�ek anlamda ya�anacak olmas�d�r. Allah'tan korkup sak�nan, her yapt��� i�te Allah'a y�nelip d�nen samimi M�sl�manlar�n adil y�netimi, d�nya �zerinde �ok b�y�k bir g�ven, huzur ve bereket olu�turacakt�r.

��ller ye�ertilecektir

Ahir zamanda �r�nlerde ya�anacak olan bollu�a i�aret eden bir ba�ka teknolojik geli�me de ��llerin ye�ertilmesidir. D�nyada kara par�alar�n�n y�zde k�rk ���n� ��llerin olu�turdu�u d���n�l�rse, bu konunun tar�m teknolojisi i�in ne kadar b�y�k bir �nem ta��d��� daha kolay anla��l�r.

G�n�m�zde suyun verimsiz ��l topraklar�na kadar ula�t�r�lmas�yla, en kurak topraklarda bile �retim yap�labilmektedir. E�er bu y�ksek teknoloji t�m ��llere uygulan�rsa, k�tl���n e�i�inde olan pek �ok �lke �ok verimli ekim alanlar�na kavu�acakt�r. Tabi bunun i�in �ok b�y�k bir teknoloji gerekmektedir.

��l b�lgelerinde tar�m yap�labilmesi i�in sulama konusunun ��z�lmesi ve ekim yap�labilir topraklar�n sa�lanmas� gerekir. Bunun i�in �zerinde �al���lan teknolojilerden biri bilgisayar kontrol�nde yap�lan sulamad�r. Bu teknolojiyle su ak��� do�rudan bitkilerin k�k b�lgelerine y�nlendirilmekte, tek bir damla suyun bile israf edilmesi engellenmektedir. Her t�rl� suyun ar�t�larak kullan�ma ge�irilmesi de ��l tar�m�nda �ok �nemli bir yer tutar.

Bunun i�in sel ve deniz sular�n�n �ok h�zl� bir �ekilde kullan�ma ge�irilmesi de tar�m teknolojisinin temelini olu�turmaktad�r. Bu �ekilde �ok geni� bir su kayna�� sa�lanm�� olacak ve �lke ekonomilerine �ok b�y�k bir destek sa�lanacakt�r. Peygamber Efendimiz hadislerinde suyun �ok verimli �ekilde kullan�lmas�na da i�aret etmi�tir:

���mmetin gerek iyileri ve gerekse de k�t�leri, misli asla g�r�lmemi� �ekilde, pek �ok nimetlere sahip olacakt�r. �ok ya�mur ya�mas�na ra�men bir damlas� bile bo�a gitmeyecek, toprak bir tek tohum istemeden verimli ve bereketli olacakt�r.

(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 23)

Hayat pahal�l��� ve darl�k y�llar� bitecektir

Alt�n�a�da �ok b�y�k bir zenginlik ve refah ya�anacakt�r. �htiya� i�inde olana istedi�inden kat kat fazlas� verilecek, hi�bir �ey say�l�p �l��lmeyecektir. Bundan �nceki devrin �zelli�i ise, hayat pahal�l���, ge�im s�k�nt�s� ve darl�k y�llar� olmas�d�r. Bu d�nemde fakirler daha da fakirle�irken, zenginlerin mal� m�lk� katlanarak artmaktad�r. Hadislerde de ahir zaman�n bu �zelli�i vurgulan�r:

�Fakirler �o�alacak.

�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 457)

Allah dinden uzakla�an insanlara a�l�k ve sefalet gibi belalar� bir uyar� olarak isabet ettirmektedir. Oysa b�y�k s�k�nt� ve zorluk i�inde ya�ayan bu insanlar e�er, iman etmi� olsalar, s�k�nt�lar ard�ndan bir kolayl�k bulacaklard�r. Ger�ekten de Allah iman eden ve kendi yolunda �al��an, �evkle hizmet eden M�sl�manlara �ok b�y�k bir zenginlik, refah ve mutluluk ya�at�rken, inkar edenlere de bu inkarlar�ndan dolay� �ok b�y�k bir s�k�nt� ya�atmaktad�r. Allah insanlar�n nank�rl�k ettikleri d�nemlerde, onlara l�tuf olarak verdi�i nimetleri ellerinden almakta, onlar� a�l�k ve korkuyla imtihan etmektedir. Allah inkarc�lara ya�att��� ge�im s�k�nt�s�n�n ger�ek sebebini bir ayette ��yle bildirmektedir:

Kim de benim zikrimden y�z �evirirse, art�k onun i�in s�k�nt�l� bir ge�im vard�r... (Taha Suresi, 124)

Uyar�c�lar�n s�zlerine kulak vermeyen ve inkarda direten topluluklar her zaman i�in �ok b�y�k bir s�k�nt�yla kar��l�k g�rm��lerdir. Oysa hadislerde bildirildi�i ve Kuran ayetlerinde haber verildi�i gibi, M�sl�manlar imanlar�n�n kar��l��� olarak b�y�k nimetlerle �d�llendirilirler. Ayr�ca Peygamber Efendimiz de �zellikle �mmetinin son d�neminde, yani ahir zamanda M�sl�manlar�n b�y�k bir bolluk i�inde ya�ayacaklar�n� haber vermi�tir:

���yle bir zaman gelecek ki o zamanda ki�i (ay�rd���) alt�n sadakas�yla (taraf taraf) dola�acak da sonra elinden sadakas�n� alacak hi�bir (fakir) kimse bulamayacak.
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 462)

��O zaman �mmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk i�inde ve arz�n nebatat� �ok fazla olacak��
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

��Muhakkak ki o zamanda mal �o�al�p su gibi akacak da, onu hi�bir kimse (tenezz�l edip) kabul etmeyecektir.
(�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 464)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com