Peygamberimiz Alt�n�a�� cennet benzeri �zelliklerle tasvir etmi�tir

Alt�n�a�da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

En ileri teknoloji insanlar�n kullan�m�na girecektir

Alt�n�a�, bilimsel alanda bug�ne kadar g�r�lmemi� geli�melere sahne olacakt�r

Alt�n�a�da �st�n bir sanat anlay��� hakim olacakt�r

Kuran ahlak�n�n t�m incelikleriyle ya�anmas� Alt�n�a��n bir �zelli�idir

�Yery�z� adaletle dolacakt�r�

�G�zellik yapan� insanlara vaat edilen �bar�� yurdu� alt�n�a�da tam anlam�yla ya�anacakt�r
Din asl�na d�necektir

PEYGAMBER�M�Z (SAV) ALTIN�A�'I CENNET BENZER�
�ZELL�KLERLE TASV�R ETM��T�R

Peygamberimiz (sav)'den aktar�lan pek �ok hadiste, yery�z�nde �slam ahlak�n�n hakim olaca�� bir d�nemin ya�anaca��na i�aret edilmektedir. "Alt�n�a�" ismiyle bilinen bu d�nem, hadislerden de anla��laca�� �zere yar�m y�zy�ldan fazla s�recek "Asr-� Saadet" benzeri bir devir olacakt�r.

Her �e�it �r�n ve mal bollu�u, emniyet, g�ven ve adaletin temini, huzur ve saadet, her t�rl� teknolojik geli�menin insanlar�n rahat�, konforu, ne�esi ve huzuru i�in kullan�lmas�, ihtiya� i�inde olan kimsenin kalmamas�, isteyene istedi�inden say�lmadan, kat kat fazlas�yla verilmesi, bu devrin belli ba�l� �zelliklerindendir. Hadis-i �eriflerde o d�nemde "silahlar�n susaca��"n�n bildirilmesi, bu devirde yery�z�n�n bar��la dolaca��n�n�m�jdesidir. Alt�n�a�'da, �nceden aralar�nda husumet olan halklar aras�nda �ok b�y�k bir karde�lik ya�anacak, her t�rl� kavgan�n yerini bar��, dostluk ve sevgi alacakt�r.

Teknolojik geli�meler ahir zaman�n bu devresinde doru�a ula�acak, insanlar teknolojinin b�t�n nimetlerinden alabildi�ine faydalanacaklard�r. T�pta, tar�mda, ileti�imde, sanayi teknolojisinde, ula��mda �ok b�y�k geli�meler ya�anacak, s�rekli yeni bulu�lar yap�lacakt�r. Her yeni bulu� bir ba�kas�na �nc�l�k edecek, geli�meler �ok b�y�k bir h�z kazanacakt�r.

Sanatta �ok b�y�k ilerlemeler kaydedilecek, m�zikte, tiyatroda, resimde birbirinden g�zel eserler ortaya ��kacak, Allah'a olan iman�n insanlara verdi�i geni� ufuk ve derin d���nce, t�m sanat dallar�na �nc�l�k edecektir. �nsanlar Alt�n�a�'da hayatlar�ndan o kadar memnun olacaklard�r ki; bir hadisin ifadesine g�re "zaman�n nas�l ge�ti�inin fark�na varmayacaklar, bu g�zelliklerden daha fazla yararlanmak i�in Allah'tan �m�rlerinin uzat�lmas�n�" isteyeceklerdir. Peygamberimiz (sav)'in bir di�er s�z�nde ahir zamandaki ortam �u �ekilde tarif edilir:

�� K���kler ke�ke ben b�y�k olsayd�m, b�y�kler de ke�ke ben k���k olsayd�m diye temenni ederler... �yi insanlar�n iyili�i artar, k�t�lere kar�� bile iyilik yap�l�r.�

(Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com