Sonu�

Hz. �sa(as)'In Kutlu D�nemi

Kitap boyunca Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez gelece�ini ve bu geli�in yak�n oldu�unun alametlerini, Kuran ayetleri, Peygamber Efendimiz (sav)'in hadis-i �erifleri, �slam alimlerinin a��klamalar�, ayr�ca Tevrat ve �ncil'den �e�itli izahlarla detayl� olarak a��klad�k.

Kuran ayetlerinde Hz. �sa'n�n Allah Kat�na al�n��� haber verilmekte ve yery�z�ne ikinci kez geli�i �e�itli alametlerle bizlere bildirilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in de "...Vallahi muhakkak ve muhakkak Meryem o�lu �sa inecek, hem adil bir hakem, adaletli bir h�k�mdar olarak inecek..." (Sahih-i M�slim bi �erhin-Nevevi, cilt 2, s.192) gibi bir�ok hadisinde Hz. �sa'n�n geldi�inde yapacaklar� ve o d�nemin �zellikleri �e�itli �rneklerle anlat�lmaktad�r. Bu a��klamalar hi�bir ��pheye yer b�rakmayacak kadar a��k, detayl� ve i�inde bulundu�umuz d�nemde ya�anan geli�melerle uyumludur. Nitekim as�rlar boyunca �slam alimleri de eserlerinde Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i ile ilgili �ok �nemli yorumlarda bulunmu�, ahir zamanda nas�l bir ortam olu�aca��n� insanlara aktarm��lard�r. Tevrat ve �ncil'de de Hz. �sa'n�n yery�z�ne geli�ine dair �ok a��k izahlar bulunmaktad�r. Tevrat'ta Mesih'in yery�z�ne hakim olaca�� "... g�klerin Allah'� ebediyyen harap olmayacak bir krall�k kuracak ve onun hakimiyeti ba�ka bir kavme b�rak�lamayacak" (Daniel, 2: 44) gibi s�zlerle, �ncil'de ise "... Sizden g��e al�nan bu �sa, g��e gitti�ini nas�l g�rd�n�zse, ayn� �ekilde geri gelecektir." (El�ilerin ��leri, 1: 11) �eklinde haber verilmektedir.

Allah'�n iman edenlere hidayet rehberi olarak g�nderdi�i bu �� �lahi kitab�n Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i konusunda bu kadar uyumlu olmalar� �ok dikkat �ekicidir. (Tevrat ve �ncil vahyedilmelerinin ard�ndan tahrif edilmi� olmakla birlikte, i�lerinde Kuran ayetleri ile uyumlu bir�ok a��klama bulunmaktad�r. Bu a��klamalar�n ilk vahyedildikleri d�nemden kalma izahlar olmalar� muhtemeldir. (En do�rusunu Allah bilir.)

��te kitap boyunca detayl� olarak inceledi�imiz t�m bu deliller ve d�nya �zerinde ya�anan geli�meler dikkatle biraraya getirildi�inde Hz. �sa'n�n geli�ine en fazla 15-20 sene kald���, belki de Hz. �sa'n�n gelmi� bile olabilece�i ortaya ��kmaktad�r. Bu, yery�z�ndeki t�m insanlar i�in �ok b�y�k bir m�jdedir, sevin� ve �evk kayna��d�r.

Unutulmamal�d�r ki, Hz. �sa, Allah'�n, do�umundan itibaren mucizevi bir ya�amla nimette bulundu�u ve peygamberlik makam�yla �ereflendirdi�i kutlu bir el�isidir. Allah bu m�barek peygamberin, "d�nyada ve ahirette 'se�kin, onurlu, sayg�nd�r' ve (Allah'a) yak�n k�l�nanlardan" (Al-i �mran Suresi, 45) oldu�unu bildirerek onu cennetle m�jdelemi�tir. ��te bu nedenle yery�z�ne ikinci kez gelecek olan bu m�barek peygamberi, t�m insanl���n olabilecek en g�zel �ekilde kar��lamas� gerekmektedir. �mkanlar� k�s�tl� olan bir ki�i dahi, evine s�radan bir misafir gelece�i zaman, g�nler �ncesinden haz�rl�k yapar, bu misafiri en temiz ve en g�zel �ekilde a��rlamaya, ikramda kusur yapmamaya �zen g�sterir. Oysa Hz. �sa t�m d�nya insanlar� i�in, hi�bir misafirle kar��la�t�r�lmayacak kadar �st�n �zelliklere sahip, �ok k�ymetli bir misafirdir. O nedenle de t�m insanl���n yak�n zamanda yery�z�n� �ereflendirecek olan bu Ulu'l Azmpeygamberi en g�zel �ekilde kar��lamas� gerekmektedir.

Hz. �sa'n�n geli�i t�m insanl�k i�in �ok b�y�k bir nimet, Allah'tan �ok b�y�k bir l�tuftur. Bu k�ymetli peygamberle kar��la�mak Rabbimiz'den �ok b�y�k bir nimettir. Hz. �sa geldi�inde masum, tertemiz ve nurlu y�z�yle, hikmetli, ak�ll� ve isabetli konu�malar�yla hemen dikkati �ekecek, d�nya �zerindeki t�m insanlar hayatlar�nda ilk kez en y�ksek insani vas�flara sahip m�barek bir peygamber g�receklerdir. Onun do�umu, hayat�, Allah Kat�na al�n��� ve yery�z�ne ikinci kez geli�i gibi, bu geli�ten sonraki hayat� da Allah'�n izniyle mucizelerle dolu olacakt�r. T�m insanlar onun �st�n ahlak�na ve benzersiz akl�na hayran olacaklard�r. Onun s�yledi�i her s�z, her hareket hikmetli, ald��� her karar isabetli ve Allah'�n ilham� ile olacakt�r.

T�m insanlar�n, �zellikle de �ncil'e iman eden �seviler'in ve Kuran ayetlerine iman eden M�sl�manlar�n Hz. �sa'n�n geli�i i�in heyecanla, �evkle ve �ok b�y�k bir co�kuyla haz�rl�k yapmalar� gerekmektedir. Bu ki�ilerin i�inde, Allah'�n cennetle m�jdeledi�i bu k�ymetli peygamberin geli�i i�in haz�rl�k yapmayanlar ise �ok b�y�k bir hata i�indedirler.

��nk� geli�i �lahi kitaplarla ve el�ilerin s�zleriyle haber verilmi� b�ylesine �nemli bir misafiri kar��lama konusunda yap�lacak gev�eklik ve tembellik �ok b�y�k bir vicdans�zl�kt�r. Allah'�n ayetlerine iman eden, d�nya �zerindeki geli�meleri ve ahir zaman�n i�aretlerini akl� ve vicdan�yla de�erlendiren hi�bir insan bu m�barek misafire haz�rl�k yapmadan bekleyemez. Ya da "Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez gelece�ine iman ediyorum" dedikten sonra, "ama �imdi haz�rl�k yapmayay�m, daha sonra telafi ederim" �eklinde bir d���nce i�ine de giremez. Hangi vicdan sahibi, samimi H�ristiyan o m�jdeli d�nem geldi�inde "Biz Hz. �sa'y� bekliyorduk, ama bunun i�in haz�rl�k yapmay� gerekli g�rmedik" �eklinde bir a��klamada bulunabilecektir? E�er bu ki�iler hala bir haz�rl�k i�inde olmamalar�n�, 15-20 y�l� uzun bir zaman gibi g�rmeleriyle a��kl�yorlarsa bu �ok yanl�� bir d���ncedir. ��nk� onlar da 15-20 y�l�n, 15-20 g�n gibi h�zla ge�ip gidece�ini g�recek, Hz. �sa'n�n geli�ine kay�ts�z kald�klar� i�in �ok b�y�k bir pi�manl�k ya�ayacaklard�r. Hi� kimse unutmamal�d�r ki, 1970'li y�llarda ya�ayan insanlar da 1980'leri 90'lar� �ok uzak g�rmekteydiler. Ama zaman h�zla ak�p ge�ti ve 2000'li y�llar bir anda geldi. Ayn� bu �ekilde, Hz. �sa ile kar��la�aca��m�z g�n de Allah'�n izniyle �ok h�zla gelecektir.Hz. �sa gelmeden �nce yap�lmas� gereken haz�rl���n nas�l olmas� gerekti�ini hem Kuran ayetlerinden, hem Peygamber Efendimiz (sav)'in hadislerinden, hem de Bedi�zzaman Said Nursi gibi b�y�k �slam alimlerinin hikmetli yorumlar�ndan anlamaktay�z. Bu haz�rl���n en �nemli a�amas� ise yery�z�ndeki din kar��t� sistemlerle yap�lacak olan fikri m�cadeledir.

Bedi�zzaman'�n da dikkat �ekti�i gibi t�m iman sahipleri Darwinizm ve materyalizm gibi insanlar� din ahlak�ndan uzakla�t�ran ateist ideolojilerle fikri m�cadelede ittifak etmeli; bu gibi ak�mlar�n d�nya �zerinden silinmelerinde birlik olmal�d�rlar. Bunun i�in t�m imkanlar�yla Hz. �sa'n�n dinsizlikle yapaca�� m�cadele �ncesinde d�nya �ap�nda b�y�k bir haz�rl�k yapmal�d�rlar. Nitekim hadislerde bildirildi�i gibi Hz. �sa geldi�inde s�z konusu dinsiz ak�mlarla m�cadele edecektir. Bedi�zzaman Said Nursi'nin de bir s�z�nde belirtti�i gibi elinde "semavi k�l��" ile yani Allah'�n vahyi ile hareket edecek, bu sayede her karar� isabetli olacak ve t�m dinsiz sistemleri ortadan kald�racakt�r. (Mektubat, s. 6)

Hi� unutmamak gerekir ki, Hz. �sa'n�n geli�i d�nyan�n sadece belli b�lgelerini etkileyecek bir olay de�ildir. Onun geli�i t�m d�nyay� etkileyecek g��te, mucizevi ve metafizik bir olayd�r. Bu kutlu peygamberin geli�iyle d�nya �ap�nda sosyal ve siyasi alanlarda k�kl� de�i�ikler olacak, t�m d�nya Hz. �sa'n�n etraf�nda toplan�p birle�ecektir. ��te bu nedenle t�m H�ristiyanlar�n ve M�sl�manlar�n bir an �nce harekete ge�meleri ve birlik i�inde Hz. �sa'y� en g�zel �ekilde kar��lamak i�in ellerindeki t�m imkanlar� seferber etmeleri gerekmektedir. Tek bir Allah'a iman eden, O'nun be�enisini kazanmaya �al��an, O'na tam bir teslimiyetle teslim olmu�, O'na y�rekten ba�l�, O'nu y�celten, temelde ayn� de�erleri savunan H�ristiyan ve M�sl�manlar�n ortak hareket etmeleri en do�rusudur. Hem H�ristiyanlar�n hem de M�sl�manlar�n birbirlerine ho�g�r�yle, sevgiyle, anlay��la, bar��la yakla�malar� gerekti�i a��kt�r. As�rlard�r s�ren �eki�melere, �nyarg�lara, yanl�� anlamalara art�k bir son verilmelidir. ��nk� kaybedilecek zaman yoktur.

Hz. �sa'y� Nas�l Tan�yabiliriz?

Samimi iman sahiplerinin Hz. �sa'y� tan�mas� son derece kolay olacakt�r. Daha �nce de belirtti�imiz gibi �sa Peygamber, alametlerinden hemen tan�nacakt�r. Sahip oldu�u �st�n ak�l ve hikmetle di�er insanlardan ayr�lacakt�r. Tan�nmak i�in hi�bir ispata gerek duymadan tan�nabilecektir. K�sacas� Hz. �sa yapt��� i�lerle kendisini tan�tacakt�r. �nkarc� sistemleri, din ahlak�ndan uzakla�t�ran ideolojileri fikri bir m�cadele ile yenecektir. Vahiyle hareket eden bir peygamber oldu�u i�in, kolayl�kla insanlar� din ahlak�ndan uzakla�t�rmak isteyen ki�ilerin sistemlerini etkisiz hale getirecek, kurulan d�zenleri bozacak, tuzaklar�n� ge�ersiz k�lacakt�r.

Ayr�ca yery�z�ne ilk geli�inde oldu�u gibi ikinci kez geli�inde de Allah'�n izniyle pek �ok mucizesi olacakt�r. T�m insanlara Allah'�n dininin hak oldu�unu g�sterecek, �st�n gelecek olanlar�n her zaman i�in Allah'�n taraftarlar� oldu�unu kan�tlayacakt�r. Rabbimiz'in "Kim Allah'�, Res�l�'n� ve iman edenleri dost (veli) edinirse, hi� ��phe yok, galip gelecek olanlar, Allah'�n taraftarlar�d�r." (Maide Suresi, 56) ayetinin tecelli etmesine vesile olacakt�r.

Ayr�ca Hz. �sa, yery�z�nde hi�bir akrabas� ve tan�yan� olmamas�yla tan�nacakt�r. Onu, mesih oldu�unu iddia eden sahte ki�ilerden ay�ran en �nemli farkl�l�klardan biri d�nya �zerinde annesi, babas�, herhangi bir akrabas�, arkada��, tan�yan� olmamas� olacakt�r.

Kitab�n �nceki b�l�mlerinde de a��klad���m�z gibi Hz. �sa Allah'�n "Ol" emriyle babas�z olarak d�nyaya gelmi�tir. Allah, Hz. �sa'n�n bu durumunu Kuran'da Hz. Adem'in yarat�l���na benzetmekte ve ��yle buyurmaktad�r:

��phesiz, Allah Kat�nda �sa'n�n durumu Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yaratt�, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi. (Al-i �mran Suresi, 59)

Ayette de belirtildi�i gibi Allah Hz. Adem'e "Ol" demi�tir ve Hz. Adem yarat�lm��t�r. ��te Hz. �sa'n�n ilk yarat�l��� da Allah'�n "Ol" demesiyle ger�ekle�mi�tir. Hz. Adem'in anne ve babas� yoktur, Hz. �sa'n�n ilk d�nyaya geli�inde ise sadece annesi Hz. Meryem vard�r; fakat yery�z�ne yeniden gelece�i ikinci seferde onun annesi de hayatta olmayacakt�r. Aradan y�zy�llar ge�tikten sonra bilinen hi�bir akrabas� olmadan yery�z�nde bulunacakt�r.

Ku�kusuz bu sayede Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden geli�inde, onun Hz. �sa oldu�undan ��phe edilebilecek bir durum olu�mayacakt�r. Bu y�zden Hz. �sa'y� sahte mesihlik iddias�nda bulunan kimselerden ay�rmak son derece kolay olacakt�r. ��nk� t�m �ocuklu�u insanlar aras�nda ge�mi�, �ok say�da �ocukluk resmine sahip, kendisini k���kl���nden itibaren tan�yan say�s�z ki�iye sahip bir insan�n Hz. �sa oldu�unu iddia etmesi son derece mant�ks�zd�r.

Alt�n�a� M�jdesi

Peygamberimiz (sav)'den aktar�lan pek �ok hadiste, yery�z�nde �slam ahlak�n�n hakim olaca�� bir d�nemin ya�anaca��na dikkat �ekilmektedir. ��te bu d�nem Hz. �sa'n�n ve Mehdi'nin yery�z�nde bulunaca��, Kuran ahlak�n�n hakim olaca�� d�nemdir. "Alt�n�a�" ismiyle de bilinen bu d�nem, hadislerden de anla��laca�� �zere "Asr-� Saadet" benzeri bir devir olacakt�r. Peygamberimiz (sav)'in bu devri tasvir ederken cennet benzeri �zelliklerle anlatmas� sebebiyle bu devreye "Alt�n�a�" ismi verilmi�tir.

Kitab�n �nceki b�l�mlerinde ahir zaman�n ilk devresinde insanlar�n ya�ayaca�� s�k�nt� ve zorluklar� detayl� olarak anlatt�k. Hz. �sa'n�n geli�inin de alametleri olan bu olaylar�n hemen ard�ndan insanlar� Alt�n�a� gibi benzersiz bir d�nem beklemektedir. Bu, insanlar i�in b�y�k bir m�jdedir. Her �e�it �r�n ve mal bollu�u, emniyet, g�ven ve adaletin temini, huzur ve saadet, her t�rl� teknolojik geli�menin insanlar�n rahat�, konforu, ne�esi ve huzuru i�in kullan�lmas�, ihtiya� i�inde olan kimsenin kalmamas�, isteyene istedi�inden say�lmadan, kat kat fazlas�yla verilmesi, Alt�n�a�'�n belli ba�l� �zelliklerindendir. Hadis-i �eriflerde o d�nemde "silahlar�n susaca��"n�n bildirilmesi, bu devirde yery�z�n�n bar��la dolaca��n�n da m�jdesidir. Alt�n�a�'da, �nceden aralar�nda husumet olan halklar aras�nda �ok b�y�k bir karde�lik ya�anacak, her t�rl� kavgan�n yerini bar��, dostluk ve sevgi alacakt�r.

Teknolojik geli�meler ahir zaman�n bu devresinde doru�a ula�acak, insanlar teknolojinin b�t�n nimetlerinden alabildi�ine faydalanacaklard�r. T�pta, tar�mda, ileti�imde, sanayi teknolojisinde, ula��mda �ok b�y�k geli�meler ya�anacak, s�rekli yeni bulu�lar yap�lacakt�r. Her yeni bulu� bir ba�kas�na �nc�l�k edecek, geli�meler �ok b�y�k bir h�z kazanacakt�r.

Sanatta �ok b�y�k ilerlemeler kaydedilecek, birbirinden g�zel eserler ortaya ��kacak, Allah'a olan iman�n insanlara verdi�i geni� ufuk ve derin d���nce, t�m sanat dallar�na �nc�l�k edecektir. �nsanlar Alt�n�a�'da hayatlar�ndan o kadar memnun olacaklard�r ki; bir hadisin ifadesine g�re "zaman�n nas�l ge�ti�inin fark�na varmayacaklar, bu g�zelliklerden daha fazla yararlanmak i�in Allah'tan �m�rlerinin uzat�lmas�n�" isteyeceklerdir. Peygamber Efendimiz'in bir di�er s�z�nde ahir zamandaki ortam �u �ekilde tarif edilir:

… K���kler ke�ke ben b�y�k olsayd�m, b�y�kler de ke�ke ben k���k olsayd�m diye temenni ederler... �yi insanlar�n iyili�i artar, k�t�lere kar�� bile iyilik yap�l�r." (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 17)

Hz. �sa'n�n yery�z�nde bulunaca�� Alt�n�a� ile ilgili Peygamberimiz (sav)'in di�er m�jdelerinden baz�lar� ise ��yledir:

Alt�n�a�'da g�r�lmemi� bir bolluk olacakt�r

�mmetimin sonunda �yle bir devlet reisi olacak ki avu� avu� mal ve para avu�layacak ve bu mal� adet olarak ihata edip saymayacakt�r. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 433)

Mehdi insanlara mal� ve e�yay� da��t�rken, saymadan bol bol verecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

… Yery�z� i�indeki hazineleri d��ar�ya f�rlatacakt�r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 45)

…Arz, i�erisinde gizledi�i b�t�n zenginliklerini, alt�ndan ve g�m��ten s�tunlar halinde d��ar� atacak. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 464)

Meryem o�lu (�sa) iner ve Deccal'i etkisiz hale getirir. Ondan sonra k�rk y�l bol nimet i�inde ya�ars�n�z. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 90)

Her tarafta yemek kazanlar� kaynayacak, misli g�r�lmemi� bir bolluk ya�anacak, mala ra�bet olmayacak. (El-Kavlul Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 66)

�sa (as)'�n zekat� terk etmesi de mal�n bollu�u ve zekata muhta� fakirin kalmamas� sebebiyledir. (S�nen-i �bn-i Mace, 10/339)

Ki�i bir �l�ek bu�day� al�p �k�zs�z ve sapans�z ekecek, kar��l���nda yedi y�z �l�ek bu�day alacak. (�mam Suyuti, K�yamet Alametleri, �l�m ve Dirili�, s. 184)

Art�k o g�n (�yle bolluk olur ki on ile k�rk ki�i aras�nda) bir cemaat bir tek nar meyvesinden ye(yip doya)rlar ve o nar kabu�unun �ana�� ile de g�lgelenirler. S�tlere de Allah Teala taraf�ndan o derece bereket ihsan edilir ki bir tek sa�mal devenin s�t� b�y�k bir insan toplulu�una muhakkak kafi gelir. Bir sa�mal s���r�n s�t� insanlardan bir kabileye muhakkak yeterli gelir. Bir sa�mal koyunun s�t� akrabalardan meydana gelen bir soy toplulu�una muhakkak kafi gelir. (�l�m-K�yamet-Ahiret, s. 493)

Hayat pahal�l��� ve darl�k y�llar� bitecektir

... Mal da o kadar �o�alacakt�r ki, hi�bir kimse mal kabul etmeyecektir. (S�nen-i �bn-i Mace, 10/340)

…�yle bir zaman gelecek ki o zamanda ki�i (ay�rd���) alt�n sadakas�yla (taraf taraf) dola�acak da sonra elinden sadakas�n� alacak hi�bir (fakir) kimse bulamayacak. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 462)

… O zaman �mmetim nimetlenecek, hayvanlar bolluk i�inde ve arz�n nebatat� �ok fazla olacak… (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 26)

… Muhakkak ki o zamanda mal �o�al�p su gibi akacak da, onu hi�bir kimse (tenezz�l edip) kabul etmeyecektir. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 464)

Yery�z� bar��la dolacak, karga�a ve s�k�nt�lar kalkacakt�r

Kap su ile doldu�u gibi yery�z� bar��la dolacakt�r. Hi�bir kimse aras�nda bir d��manl�k kalmayacakt�r. Ve b�t�n d��manl�klar, bo�u�malar, hasetle�meler muhakkak kaybolup gidecektir. (Sahih-i M�slim, 1/136)

Sava� (erbab�) da a��rl�klar�n� (silah ve malzemelerini) b�racak. (S�nen-i �bn-i Mace, 10/334)

Harp (erbab�) a��rl�klar�n� (yani silah ve saireyi) b�rak�r. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 496)

D��manl�k, k�s��me ve k�skan�l�k ortadan kalkacakt�r. (Ebu Hureyre r.a, B�y�k Hadis K�lliyat�, Rudani, 5. cilt, s. 379)

�slam'dan ba�ka (hi�bir dini) kabul etmeyecek... Din muttehid olacak... Allah'tan ba�ka hi�bir kimseye ve hi�bir �eye ibadet edilmeyecek... Zekat kabul edecek kimse bulunmayaca��ndan zekat ve sadakay� terk edecek... Zaman�nda hazineler ve defineler meydana ��kacak. K�yamet yakla�t���n� bildi�i i�in, fazla mal kazanmaya ra�bet etmeyecek... �nsanlar aras�nda sebepleri ortadan kalkt��� i�in kin ve husumete yer vermeyecek...

Zehirli ha�arat ve hayvanlardan zehri bertaraf edecek, �ocuklar y�lan ve akreplerle oyna�acak... Onlar�n �ocuklara bir zarar� dokunmayacak. Kurt koyunla otlayacak da koyuna bir zarar� dokunmayacak... Yery�z� sulh ve selametle dolacak, m�cadele ve d�v��mek, harb ve sald�r�lar ortadan kalkacak... yery�z� nebatat�n� ayn� Adem (as) zaman�nda oldu�u gibi bitirecek. Bir salk�m �z�mle bir g�ruh insan doyacak. Atlar serbest b�rak�lacak, �k�zlere l�zum g�r�lmeyecek... ��nk� yery�z� kendi kendine ekilecek... (K�yamet Alametleri, s. 242-243)

�sa (as) �mmetim i�inde, adil bir hakem, tam adaletli bir imam -h�k�mdar- olarak bulunur. (H�ristiyanlar�n) ha��n� k�rar (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�r�r (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek), cizye vergisini kald�r�r, sadakay� terk eder de ne koyuna ne de deveye kar�� itibar edilmez. B�t�n d��manl�klar, bu�uzla�malar zail olur kalkar... Yery�z� g�m�� tabak gibi olur ve Hazreti Adem zaman�ndaki gibi (bol) bitkilerini bitirir... (�l�m-K�yamet-Ahiret, s. 496)

Sonra �sa, �mmetimin i�inde adaletle h�kmedecek; ha�� k�racak (ha�a tap�nmay� kald�racak), domuzu �ld�recek (domuz eti yemenin haram oldu�unu bildirecek), cizyeyi kald�racak, zekat� b�rakacak. Ne koyuna ve ne de deveye zekat memuru g�nderilmeyecek. �nsanlar aras�ndaki d��manl�klar ve kin kalkacak. Akrep ve y�lanlar�n zehirleri olmayacak, hatta bir �ocuk eliyle y�lanla oynayacak da y�lan onu sokmayacak. K�z �ocu�u arslan� ka��rmaya zorlayacak da arslan ona ili�meyecek. Kurt, koyunlar aras�nda sanki bir �oban k�pe�i imi� gibi bekleyip duracak. Kab�n su ile doldu�u gibi yery�z� din birli�i ile dolacak. Allah'tan ba�ka kimseye tap�lmayacak. Harp, kavga nam�na hi�bir �ey kalmayacak. Kurey� kabilesinden h�k�mdarl��� al�nacak. Yery�z� g�m�� sofras� gibi olacak. Bitkisini Adem'in zaman�ndaki gibi bitirecek. Bir salk�m �z�mle bir nefer doyacak. Bir grup insan tek narla doyacak. Bir �k�z�n fiyat� �u kadar olacak, birka� dirhemle bir at sat�n al�nacak." Denildi ki: "Ey Allah'�n Resul�! Neden at o kadar ucuz olacak?" "Harp olmayaca�� i�in ona pek l�zum kalmayacak." "Neden �k�z o kadar pahal� olacak? " "Yery�z�n�n tamam� ekilece�i i�in o, �ok gerekli olacak. (Ibn Mace benzerini Ebu �mame'den nakletti, B�y�k Hadis K�lliyat�, Rudani, 5. cilt, s. 370-371-372)

Sonra k�rk sene �m�r s�recek. Onun zaman�nda kimse �lmeyecek. Ki�i, koyun ve hayvanlar�na (haydi gidin, otlay�n) diyecek; onlar gidecekler, ekinin ortas�ndan ge�tikleri halde bir ba�ak bile a��zlar�na almayacaklar. Y�lan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Y�rt�c� hayvanlar kap�lar�n�n �n�nde duracak da kimseye zararlar� dokunmayacak. (�mam Suyuti, K�yamet Alametleri, �l�m ve Dirili�, s. 184) �sa zaman�nda Deccal helak olacak. Yery�z�ne g�ven gelecek. �yle ki arslanlar develerle, kaplanlar s���rlarla, kurtlar koyunlarla birlikte yay�lacak. �ocuklar y�lanlarla oynayacak ve y�lanlar �ocuklara zarar vermeyecek. (Risalet�l Me�reb elverdi fi mezhebil Mehdi)

Hz. �sa yeni bir din getirmeyecektir

K�rk (40) y�l Allah'�n kitab� ve benim s�nnetimle h�kmeder, vefat eder. (Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 92)

Hz. �sa �mmeti Muhammed'e peygamber olarak de�il; �eriat-� Muhammediyyeyi tatbik etmek i�in gelecektir, demektedir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 68)

Hz. �sa (as) inecek ve Resulullah Efendimiz (sav)'in �eriat�na tabi olacakt�r. (Mektubat-� Rabbani, 2/1309)

Hazreti Muhammed (sav)'in �eriat� �zerine h�k�m verecek, kendisi Peygamber oldu�u halde Peygambere tabi olacak ve Muhammed (sav)'in �mmetinden olacak. Peygamberin �mmeti ve sahabisi olacak… �yleyse o, sahabelerin en efdali olacak… (K�yamet Alametleri, s. 243)

Onunla (�sa ile) benim aramda hi�bir peygamber yoktur. O ��phesiz inecektir. Onu g�rd���n�z zaman tan�y�n! O, orta boylu, beyaza �alar k�rm�z� renktedir. Sar�ya boyal� iki elbise i�inde olacak. Ya�mur ya�masa da sa��ndan su damlayacakt�r. �nsanlarla �slam i�in sava�acakt�r. Mesihu'd-Deccal'i etkisiz hale getirecek, sonra yery�z�nde tam k�rk sene kalacak. Sonra �lecek ve namaz�n� M�sl�manlar k�lacaklard�r. (Buhari, M�slim, Ebu Davud ve T�rmizi, B�y�k Hadis K�lliyat�, Rudani, 5.cilt, s.380)

 

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com