Hz. �sa(as)'�n Yery�z�ne D�n�� Zaman�

Kendisi i�in bir uyar�c� olmaks�z�n, Biz hi�bir �lkeyi y�k�ma u�ratm�� de�iliz. (Onlara) Hat�rlatma (yap�lm��t�r); Biz zulmedici de�iliz. (�uara Suresi, 208-209)


Kitab�n buraya kadar olan b�l�mlerinde Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�inin alametlerini g�rd�k. T�m bu alametlerin birbiri ard�s�ra ger�ekle�ti�ine, her birinin hadislerde ve Kitab-� Mukaddes a��klamalar�nda bildirildi�i �ekilde meydana geldi�ine �ahit olduk.

Bu alametlerin arka arkaya ve eksiksiz olarak ger�ekle�mi� olmas�n�n, i�inde bulundu�umuz d�nemin Allah'�n b�y�k bir m�jdesinin ger�ekle�ece�i d�nem oldu�una i�aret etti�ine dair bir kanaate vard�k. Ancak t�m bu alametler d���nda Peygamberimiz (sav)'in ve b�y�k �slam alimlerinin ahir zaman ile ilgili kesin tarihler verdikleri a��klamalar da mevcuttur.

�lerleyen sayfalarda g�rece�imiz gibi Hicri 1400'l� y�llar, Allah'�n izniyle Mehdi'nin geli�i, Hz. �sa'n�n tekrar yery�z�ne d�n���, Deccal'in ��kmas� ve Hz. �sa'ya yenilmesi, t�m d�nyada insanlar�n dalgalar halinde �slam'a y�nelmesi gibi b�y�k olaylar�n ger�ekle�ece�i ola�an�st� bir d�nemdir.

�zellikle Mehdi'nin geli�iyle ilgili hadis-i �eriflerde ve alimlerin a��klamalar�nda bildirilen �e�itli tarih ve d�nemler vard�r.

Mehdi ve Hz. �sa ayn� d�nemde birarada olacaklar�na g�re bu tarihler asl�nda Hz. �sa'n�n da yery�z�ne ikinci kez geli�inin zaman�n� bize bildirmektedir.

Bu konuyla ilgili bilgileri ilerleyen sayfalarda maddeler halinde a��klayaca��z.


1. Her Y�z Senede Bir M�ceddid G�nderilir

M�ceddid kelimesinin s�zl�k anlam� "dini canland�ran, yenileyen"dir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde her y�zy�l ba��nda dini hakikatleri devrin ihtiya�lar�na g�re a��klamak �zere g�nderilen bir zattan s�z edilmi�tir. Bu zat ayn� zamanda Peygamberimiz (sav)'in varisidir:

Ebu H�reyre'nin rivayetine g�re; Resulullah (sav) ��yle buyurmu�: Ger�ekten Aziz ve Celil olan Allah her y�z sene ba��nda �u �mmetin dinini bidatten ay�racak, yenileyecek (ilim sahibi) bir zat� g�nderir. (S�nen-i Ebu Davud, 5/100)

B�y�k �slam alimi �mam Rabbani'nin bu konudaki a��klamas� ��yledir:

Her y�z sene ba��nda bu �mmetin ulemas� aras�ndan bir m�ceddid gelecek ve �eriat� ihya edecektir. (Mektubat-� Rabbani, 1/520)

Bedi�zzaman Said Nursi de bu konu hakk�nda �unlar� s�yler:

Ash�b-� K�t�b-i Sitte'den �mam-� H�kim'in "M�stedrek"inde ve Ebu D�vud'un "Kitab-� S�nen"inde, Beyhaki "�uab-� �man"da tahric buyurdular (meydana koydular): "Her y�z senede bir, Cenab-� Hak bir m�ceddid-i din (dini yenileyen) g�nderiyor..." (Barla Lahikas�, 119)

Bedi�zzaman Hicri 12. y�zy�l�n "m�ceddidi"nin Hazret-i Mevlana Halid, oldu�unu s�yler. (Barla Lahikas�, 120) Risale-i Nurlar'�n da Hicri 13. y�zy�l i�in bir "m�ceddid" h�km�nde oldu�unu ��yle ifade eder:

"Madem tam y�z sene sonra, aynen d�rt cihette tevafuk ederek Risale-i Nur eczalar� ayn� vazifeyi g�rm��... Kanaat verir ki -nass-� hadis (hadisin a��k ifadesi) ile- Risale-i Nur tecdid-i din (dini yenileme, canland�rma) hususunda bir m�ceddid h�km�ndedir." (Barla Lahikas�, 121)

Deyin ki: "Biz Allah'a; bize indirilene, �brahim, �smail, �shak, Yakub ve torunlar�na indirilene, Musa ve �sa'ya verilen ile peygamberlere Rabbinden verilene iman ettik. Onlardan hi�birini di�erinden ay�rt etmeyiz ve biz O'na teslim olmu�lar�z." (Bakara Suresi,136)
�ayet onlar da, sizin inand���n�z gibi inan�rlarsa, ku�kusuz do�ru yolu bulmu� olurlar; yok e�er y�z �evirirlerse, onlar elbette bir (�eli�ki ve) ayk�r�l�k i�indedirler. Sana onlara kar�� Allah yeter. O, i�itendir, bilendir. (Bakara Suresi, 137)

Bedi�zzaman Hicri 14. y�zy�l�n "m�ceddidi"nin ise Mehdi olaca��n� m�jdelemi�tir:

"�imdi �slamlar i�inde Nur-u Kuran'a muhalif haletlerin (hallerin) ekserisi o su-i kasdlar�n ve Sevr Muahedesi (Anla�mas�) gibi gaddarane muahedelerin (anla�malar�n) vahim neticeleridir. E�er �eddeli (mim) dahi �eddeli "lamlar" gibi bir say�lsa, o vakit bin ikiy�z seksend�rt e-der. O tarihe Avrupa kafirleri devlet-i �slamiye'nin nurunu s�nd�rme�e niyet ederek on sene sonra Ruslar� tahrik edip Rus'un doksan�� muharebe-i me�'umesiyle (k�t� sava��yla) alem-i �slam'�n parlak nuruna muvakkat (ge�ici) bir bulut perde ettiler. Fakat bunda Resail-in-Nur �akirdleri yerine Mevlana Halid'in �akirdleri o bulut zul�mat�n� da��tt�klar�ndan bu ayet bu cihette onlar�n ba�lar�na remzen (i�aretle) parmak bas�yor.

�imdi hat�ra geldi ki, e�er �eddeli "lamlar" ve (mim) iki�er say�lsa bundan bir as�r sonra zul�mat� da��tacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin �akirdleri olabilir." (�ualar, Birinci �ua, s. 85)

Yukar�daki a��klamada g�r�ld��� gibi Bedi�zzaman, �slam aleminin �zerindeki zul�m ortam�n�n kendisinden "bir as�r sonra" ancak Mehdi vesilesi ile da��t�laca��n� s�ylemi�tir. Kendisinden bir sonraki y�zy�lda yani Hicri 1400'l� y�llarda Mehdi'nin yapaca�� �al��malarla, M�sl�manlar�n b�y�k s�k�nt�lardan kurtulup feraha kavu�acaklar�n� a��klam��t�r.

2. Mehdi ve Hz. �sa �kinci Binde Gelecektir

�mam Rabbani, Mehdi'nin Peygamberimiz (sav)'in vefat�ndan 1000 (bin) sene ge�tikten sonra ikinci binin i�inde gelece�ini bildirmektedir:

"Ancak beklenen odur ki; aradan bin sene ge�tikten sonra bu sakl� devlet tecid edile (yenilene). Ona bir �st�nl�k verilip suyu bulmas�, artt�r�la... B�ylece kemalatin (faziletin, iyili�in) asl� zuhur edip onun zilletini �rte... Ve nisbet-i aliyyenin m�revvici Mehdi gelsin. Allah ondan raz� olsun." (Mektubat-� Rabbani, 1/569)

�eriat�n teyit hasletleri, milleti tecdidi bu ikinci bindedir. Bu davan�n do�rulu�una adil �ahid: �sa'n�n (as) Mehdi'nin (ra) bu bin i�inde varolu�lar�d�r. (Mektubat-� Rabbani, 1/611)

�sa, a��k belgelerle gelince, dedi ki: "Ben size bir hikmetle geldim ve hakk�nda ihtilafa d��t�klerinizin bir k�sm�n� size a��klamak i�in de. �yleyse Allah'tan sak�n�n ve bana itaat edin." "��phesiz Allah, O, benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir; �u halde O'na kulluk edin. Dosdo�ru yol budur." (Zuhruf Suresi, 63-64)

Resulullah (sav)'in �mmeti aras�ndan ��kanlar pek kamildirler. Yani Resulullah (sav)'�n irtihali (vefat�) �zerinden bin sene ge�tikten sonra isterse az olsunlar. Onlar�n pek kemalli olmalar� �unun i�indir ki: �eriat�n takviyesi, pek tamam tekliyle has�l ola.

Aradan bin sene ge�tikten sonra, Mehdi'nin geli�i de bunun i�indir. Onun m�barek kud�m�n� (geli�ini), Hatem'�r-r�s�l Resulullah (sav.) m�jdelemi�tir. �sa (as) dahi aradan bin sene ge�tikten sonra n�zul edecektir. (Mektubat-� Rabbani, 1/440)

Resulullah'�n (sav) bu alemden g��� �zerinden bin k�s�r sene ge�tikten sonra bir zaman gelir ki: Ondaki Hakikat-� Muhammediye kendi makam�ndan y�kselir, Kabe'nin hakikat� ile m�ttehid olur (birle�ir). ��te o zaman Hakikat-� Muhammediye nam�na Hakikat-� Ahmediye ismi has�l olur, Y�ce Sultan Ehad Zat'�n dahi mazhar� olur. Her iki isimden, bir m�semma (isim verilen) tahakkuk eder ki, �nce makam, Hakikat-� Muhammediye'den yana bo� kal�r; taa �sa'n�n (as) nuz�l�ne kadar b�yle gider. Nihayet �sa (as) gelir; �eriat-� Muhammediye ile amel e-der. O zaman dahi Hakikat� �seviye kendi makam�ndan y�kselir, bo� kalm�� olan Hakikat-� Muhammediye'de h�k�m k�lar. (Mektubat-� Rabbani, c. 1, s. 470)

Peygamber Efendimiz'in vefat�ndan bin sene ge�tikten sonra ikinci bin y�l�na girilir. �mam Rabbani'nin yukar�daki izahlar�na g�re ikinci bin y�l i�erisinde Mehdi ve Hz. �sa gelecektir.

Celaleddin Suyuti'nin bu konudaki a��klamas� ise ��yledir:

Bu �mmetin �mr� bin (1000) seneyi ge�ecek fakat bin be�y�z (1500) seneyi a�mayacakt�r. (K�yamet Alametleri, 299; Celaleddin Suyuti'nin "El-Ke�fu Fi M�cazeveti Hazin el-�mmeti El Elfe Ellezi Dellet Aleyh el-Asar" isimli kitab�ndan nakil)

Bu a��klamada da g�r�ld��� gibi Suyuti, Hicri 1000-1500 senelerine dikkat �ekmi�tir. O halde bu seneler Mehdi'nin ��k���, Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar d�n���, �slam ahlak�n�n hakimiyeti gibi m�jdelerin ger�ekle�ece�i d�nemdir. �u an 1400'l� y�llarda bulundu�umuz hat�rlan�rsa, Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n���n�n �ok yak�n oldu�unu s�yleyebiliriz. (En do�rusunu Allah bilir)

Bedi�zaman Said Nursi de, bu m�jdeyi teyid etmekte ve Hicri 1506 y�l�na kadar ya�anacak olaylara dikkat �ekmektedir:

"... Birinci c�mle, binbe�y�z (1500) makamiyle ahir zamanda bir taife-i m�cahidinin (din i�in �al��anlar�n, m�cadele edenlerin) son zamanlar�na; ve ikinci c�mle, binbe�y�zalt� (1506) makam ile galibane m�cahedenin tarihine i�aret eder.

(...) bu tarihe kadar (1506) zahir ve a�ikarane, belki galibane devam edece�ine remze (i�arete) yak�n ima eder." (Sikke-i Tasdik-i Gaybi, 46)

3. Peygamberimiz (sav) Mehdi'nin, Hicri 1400'l� Y�llarda Gelece�ini A��k�a Haber Vermi�tir

Peygamberimiz (sav) bir hadisinde y�zy�l ba�lar�n�n �nemine ��yle dikkat �ekmi�tir:

D�nya kuruldu�undan beri her y�z (y�l)�n ba��nda �nemli bir olay olmu�tur. Bir y�z�n ba��nda da Deccal ��kar ve �sa ibn-i Meryem (as) inerek onu �ld�r�r. (�bn-i Ebi Hatem; Gelece�in Tarihi 3, s.153)

Yukar�daki hadiste g�r�ld��� gibi Hz. �sa'n�n y�zy�l ba��nda ��kaca�� haber verilmi�tir. Ayr�ca Peygamber Efendimiz (sav) baz� hadislerinde Mehdi'nin geli� tarihi olarak da a��k�a 1400 y�l�n� vermi�tir. Bu hadislerden biri ��yledir:

�nsanlar 1400 senesinde Mehdi'nin yan�nda toplanacaklard�r. (Risalet�l Huruc-�l Mehdi, sf. 108)

Ve onlar�, Kendi emrimizle hidayete y�nelten �nderler k�ld�k ve onlara hayr� kapsayan-fiilleri, namaz k�lmay� ve zekat vermeyi vahyettik. Onlar Bize ibadet edenlerdi.
(Enbiya Suresi, 73)

Bir ba�ka hadis-i �erifte ise Hz. Muhammed (sav) ��yle bildirmi�tir:

Hicretten 1400 sene sonraki akidlerden (*) iki veya �� akid say. O vakit Mehdi-i Emin ��kar... (Esme-l Mesalik Lieyyam-il Mehdiyy-il Meliki Li K�ll-id D�nya Biemrillah-il Malik, Kelde bin Zeyd, 216)

* Bir akid on senedir.

Kitab�n �nceki b�l�mlerinde g�r�ld��� gibi Peygamber Efendimiz (sav) hadisleriyle ahir zaman alametleri hakk�nda bize pek �ok bilgi vermi�tir. Mehdi ve Hz. �sa'n�n geli�inden �nce ya�anacak olaylar� �ok detayl� olarak tarif etmi�tir. Bu konuyla ilgili olarak Buhari ve M�slim, �mer ibnil Hattab ve Huzeyfe'den, �mam Ahmed ve M�slim Ebu Zeyd bin Amr bin Ahtab El Ensari'den ��yle rivayet etmi�lerdir:

"Resuli Ekrem (ASM)... Bu hutbelerinde b�t�n olmu� ve bundan sonra olacak olan hadiseleri haber verdi, onlar� bize ��retti ve ezberletti." (Buhari, M�slim)

Hz. Huzeyfe bin el-Yeman (ra) da bu konuda �unlar� s�ylemi�tir:

"Allah'a kasem ederim Resuli Ekrem (sas) d�nyan�n sonuna kadar gelecek olan fitneleri ve o fitneleri ��karan reisleri ta �� y�zden daha fazla kimseleri bize isimleriyle, babalar�n�n isimleriyle ve kabilelerinin isimleriyle haber verdi." (Ebu Davud)

Peygamberimiz (sav)'den bize ula�an bu haberlerin her birinin birbiri ard�s�ra ger�ekle�mi� ve halen de ger�ekle�meye devam ediyor olmas�, i�inde bulundu�umuz d�nemin ahir zaman oldu�u konusuna kesinlik getirmektedir. (En do�rusunu Allah bilir) Nitekim Peygamberimiz (sav)'in Mehdi'nin ��k�� tarihi olarak hadislerinde a��k�a 1400 tarihini vermesi de bu alametleri bir kez daha teyid etmektedir. O halde Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez d�n��� de Allah'�n izniyle �ok yak�nd�r.

4. Bedi�zzaman'a G�re Mehdi 1400'l� Y�llarda G�rev Yapacakt�r

Bedi�zzaman'�n da, farkl� tarihlerde yapt��� a��klamalar�n hepsinde, Mehdi'nin geli� zaman� olarak Hicri 14. y�zy�l�n ba�lar�na i�aret edilmi�tir. �stad bir s�z�nde, Mehdi'nin Asr-� Saadet d�neminden 1400 sene sonra ��kaca��n� ��yle belirtmektedir:

"�stikbal-i d�nyeviyede 1400 sene sonra gelecek bir hakikati as�rlar�nda karib (yak�n) zannetmi�ler." (S�zler, 318)

�stad'�n ifadesinde belirtti�i, "sahabe d�neminden 1400 sene sonras�" Hicri 14. asr�n ba�lar�na, yani Miladi olarak 1979-1980 senelerine denk gelmektedir.

Bedi�zzaman, Hicri 1327'de �am'da Emevi Camii'nde on bin ki�iye verdi�i hutbesinde, Hicri 1371'den sonraki �slam aleminin gelece�ine y�nelik izahlar yapmakta, ahir zamandan �e�itli tarihler vererek, beklenen Mehdi'nin m�cadele zamanlar�na dikkat �ekmektedir. Bedi�zzaman, Mehdi'nin g�reve ba�lamas� ve inkarc� zihniyeti fikren ma�lup etmesi ile ilgili olarak �u tarihleri bildirmektedir:

O, gayb� bilendir. Kendi gayb�n� (g�r�lmez bilgi hazinesini) kimseye a��k tutmaz (ona muttali k�lmaz.)
Ancak el�ileri (peygamberleri) i�inde raz� oldu�u (se�tikleri kimseler) ba�ka. ��nk� O, bunun �n�ne ve arkas�na izleyici (g�zetleyici)ler dizer. (Cin Suresi, 26-27)

"Ta 1371 senesinden sonraki alem-i �slam'�n mukadderat�na (kaderine) nazar eden (g�z atan) Hutbe-i �amiye'deki hakikatler... Evet �imdi olmasa da 30-40 sene sonra fen ve hakiki marifet ve medeniyetin mehasini o �� kuvveti tam te�hiz edip, cihazat�n� verip o dokuz manileri ma�lup edip da��tmak i�in taharri-i hakikat meyelan�n� ve insaf ve muhabbet-i insaniyeyi o dokuz d��man taifesinin cephesine g�ndermi�, in�aAllah yar�m as�r sonra onlar� darmada��n edecek." (Hutbe-i �amiye, 25)

�am'da yapt��� bu konu�mada, Hicri 1371 senesinden sonra ya�anacak geli�melere dikkat �ekerek, Mehdi'nin g�reve ba�lamas�n�n bu tarihten 30-40 y�l sonra olaca��n� bildirmi�tir. Bu tarih ise Hicri 1401-1411, Miladi olarak da 1980-1990 y�llar� aras�d�r.

Yine ayn� konu�man�n devam�nda �stad, Mehdi'nin, inkarc� fikir sistemini fen, ilim ve medeniyetin imkanlar� sayesinde fikren susturaca��n� haber vermi�tir. Bu fikri �st�nl���n tarihi olarak da 1371 tarihinden yar�m as�r sonras�n� bildirmi�tir. Bu da Hicri 1421, yani Miladi 2001 senesi demektir.

"Evet �imdi (1371) olmasa da otuz-k�rk (30-40) sene sonra...

Fen: M�spet ilimler, biyoloji, fizik, kimya vs.

Hakiki marifet: H�ner, sanat , ilim ve fenlerle ��renilen bilgi.

Medeniyetin mehasini: Medeniyetin iyiliklerini

O �� kuvvetle donat�p gerekli ihtiyac�n� kar��lay�p o dokuz engelleri yenip da��tmak i�in,

Taharri-i hakikat meyelan�: Hakikati ara�t�rma meyli

Muhabbet-i insaniyeyi: �nsan sevgisini.

O dokuz d��man s�n�f�n�n cephesine g�ndermi�, in�aAllah yar�m as�r sonra (50 sene) onlar� darmada��n eder."

1371 + 50 = 1421 (Miladi 2001)

Bedi�zzaman Hicri 1400 y�l� ba�lar�nda Mehdi'nin inkarc� felsefe ile m�cadeleye ba�lamas� zaman�na, 1401-1411 = 1981-1991 y�llar� aras� fen, h�ner, sanat ve medeniyetin iyiliklerini birle�tirip bunlarla m�cadelesine ve inkarc� felsefeyi fikren darmada��n edece�i tarih olarak da Hicri 1421 = Miladi 2001 y�l�na dikkat �ekmektedir. Bedi�zzaman'�n ahir zamanla ilgili bir di�er a��klamas� da ��yledir:

"Yetmi� birde fecr-i sad�k ba�lad� veya ba�layacak. E�er bu, fecr-i kazib de olsa, otuz-k�rk sene sonra fecr-i sad�k ��kacak." (Hutbe-i �amiye, 23)

Fecir: Tan yerinin a�armas�, G�ne� do�madan �nceki k�z�ll�k, sabah vakti

Fecr-i Kazib: Sabaha kar�� ufukta yay�lmaya ba�layan birinci k�z�ll�k.

Fecr-i Sad�k: Fecr-i Kazib'den sonra yay�lmaya ba�layan ikinci ayd�nlanma

1371 + 30 = 1401 = 1981

1371 + 40 = 1411 = 1991

Bedi�zzaman �slam ahlak�n�n d�nyaya tekrar hakim olmas�n� G�ne�'in do�u�una benzetir. G�ne�'in batt�ktan sonra ertesi g�n yeniden do�mas� gibi, �slam ahlak�n�n da d�nya �zerinde tekrar do�up parlayaca��na bu benzetmeyle i�aret eder. Fecr-i Kazib ve Fecr-i Sad�k ifadeleriyle ise bu do�u�un ba�lang�� y�llar�na dikkat �ekilmi�tir.

Buna g�re Hakk�n kar��s�ndaki bat�l� temsil eden d���nce olan ateizmin ve materyalist felsefenin da��t�lmaya ba�lamas�n�n 1981-1991 y�llar�nda, fikren tam anlam�yla susturulup da��t�lmas�n�n ise 2001 y�l�nda olaca��na i�aret etmi�tir. (En do�rusunu Allah bilir)

�yle ki size, kendinizden, size ayetlerimizi okuyacak, sizi ar�nd�racak, size kitap ve hikmeti ��retecek ve bilmediklerinizi bildirecek bir el�i g�nderdik.
(Bakara Suresi, 151)

"Bu zamanda �yle fevkalade hakim cereyanlar var ki, her�eyi kendi hesab�na ald��� i�in, faraza hakiki beklenilen ve bir as�r sonra gelecek o zat dahi bu zamanda gelse... (Kastamonu Lahikas�, 57)

Bedi�zzaman Said Nursi, "hakiki beklenilen ve bir as�r sonra gelecek o zat" diyerek Mehdi'nin kendi d�neminde hen�z gelmedi�ini, M�sl�manlar taraf�ndan beklendi�ini ve kendi ya�ad��� devirden bir as�r sonra gelece�ini bildirmektedir. Bedi�zzaman Hicri 13. as�rda ya�am��t�r. Kendisinden sonra gelecek as�r olan Hicri 14. as�r Mehdi'nin ��k�� zaman�d�r.

Bedi�zzaman'�n Risale-i Nur K�lliyat�'nda, Mehdi'nin m�cadele ve hakimiyet devreleri ile ilgili tarih verdi�i ba�ka a��klamalar� da mevcuttur:

"A��zlar�yla Allah'�n nurunu s�nd�rmek istiyorlar. Oysa kafirler istemese de Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor." (Tevbe Suresi, 32) ayetindeki "...Allah, Kendi nurunu tamamlamaktan ba�kas�n� istemiyor." c�mlesi hakk�nda Bedi�zzaman ��yle demektedir:

"�imdi hat�ra geldi ki, e�er �eddeli "lamlar" ve "mimler" iki�er say�lsa bundan bir as�r sonra zul�mat� da��tacak zatlar ise, Hazret-i Mehdi'nin �akirtleri olabilir." (�ualar, 605)

Bu ayetin ebced de�eri ise Hicri 1424 yani Miladi 2004't�r. Bu tarih de, Mehdi �nderli�inde �slam ahlak�n�n hakimiyeti devrelerine i�aret etmektedir.

Bedi�zzaman "...inkar edenlerin velileri ise ta�ut'tur..." (Bakara Suresi, 257) ayetindeki "ta�ut" (bat�l fikir sistemi) kelimesinin ebced de�erini 1417 (Miladi olarak 1997) olarak vermekte ve bu tarihte "ta�ut"un kendi i�inde ��k�� ya�ayaca��n� bildirmektedir.

5. Kuran'da Ahir Zaman ile �lgili Di�er Baz� Bilgiler

Kuran m�minlerin hayatlar�n�n t�m alanlar�n� kapsayan, her h�km�n eksiksiz yer ald��� Allah'�n e�siz kitab�d�r. Kuran'�n en b�y�k mucizelerinden biri, ilk vahyin inmesinden bu yana, her as�rda ya�ayan t�m M�sl�manlar�n, Kuran'�n kendi as�rlar�n�n t�m ihtiya�lar�n� ��zd���n� g�rmeleridir.

Kuran'da, �zellikle peygamber k�ssalar�nda ahir zamana bakan i�ari manada ayetler bulunmaktad�r. Bu k�ssalar �zerinde d���n�ld���nde g�n�m�zdeki olaylara i�aret eden �ok �nemli s�rlar bulmak m�mk�nd�r. Allah Kuran'da m�minleri k�ssalar �zerinde d���nmeye te�vik eder:

Andolsun, onlar�n k�ssalar�nda temiz ak�l sahipleri i�in ibretler vard�r. (Bu Kuran) d�z�p uydurulacak bir s�z de�ildir, ancak kendinden �ncekilerin do�rulay�c�s�, her�eyin �e�itli bi�imlerde a��klamas� ve iman edecek bir topluluk i�in bir hidayet ve rahmettir. (Yusuf Suresi, 111)

Biz el�ileri m�jde vericiler ve uyar�p-korkutucular olmaktan ba�ka (bir nedenle) g�ndermiyoruz. �u halde kim iman ederse ve (davran��lar�n�) d�zeltirse, art�k onlar i�in korku yoktur, onlar mahzun da olmayacaklard�r.
(Enam Suresi, 48)

Kuran her asra h�kmeden bir kitapt�r ve ayetlerin bir�o�unda birden fazla anlam y�kl� olabilmektedir. Ayetlerdeki i�aretler de bunun

a��k delillerindendir. Kuran'da, Peygamberimiz (sav) d�neminde ya�anan olaylar anlat�ld��� gibi, ahir zamandaki olaylar da i�ari olarak haber verilmektedir. Ayetlerde Peygamberimiz (sav) d�neminde m�minlerin yapt�klar� m�cadele, adaletli uygulamalar ve ya�ant�lar� bildirilirken, ayn� zamanda t�m as�rlara y�nelik ���tler de bulunmaktad�r. Her bir ayet, dikkatli okuyanlar i�in katlanm�� anlamlar i�ermekte, ayetlerde insanlar�n ihtiya� duyduklar� her�ey a��klanmaktad�r.

Bir ayette Kuran'�n bu �zelli�i "... Biz Kitab� sana, her�eyin a��klay�c�s�, M�sl�manlara bir hidayet, bir rahmet ve bir m�jde olarak indirdik." (Nahl Suresi, 89) �eklinde bildirilir. Pek �ok ayette de Kuran'daki �rnekler �zerinde d���nmemiz ve onlardan ibretler ��karmam�z ���tlenmektedir. Allah, Kuran ayetleri �zerine d���nmeyi emretti�i ayetlerden birka��nda ��yle buyurmaktad�r:

Andolsun, bu Kuran'da her �rnekten insanlar i�in �e�itli a��klamalarda bulunduk. �nsanlar�n �o�u ise ancak inkarda ayak direttiler. (�sra Suresi, 89)

Andolsun, Biz bu Kur'an'da, belki ���t al�p-d���n�rler diye, insanlar i�in her bir �rnekten verdik. (Z�mer Suresi, 27)

�slam ahlak�n�n d�nyaya hakim olmas�, Peygamber Efendimiz (sav)'in vefat�ndan sonra k�yamete kadar ger�ekle�ecek olan ahir zaman alametlerinin en �nemlilerinden biridir.

Kuran-� Kerim'de, Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar d�nece�ine dair delilleri �nceki b�l�mlerde detayl� olarak g�rd�k. Bu a��k delillerin yan�s�ra Kuran'da ahir zaman, Mehdi ve Kuran ahlak�n�n d�nyada hakim olmas� hakk�nda da pek �ok i�ari manada ayet bulunmaktad�r. Kuran'da M�sl�manlar�n �slam ahlak�n� yery�z�nde hakim k�lacaklar�n�n haber verildi�i ayetlerden birisi Nur Suresi'ndedir:

Allah i�inizden iman edenlere ve salih amelde bulunanlara vadetmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)

Peygamber Efendimiz (sav)'in de, ahir zaman konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r:

Mehdi t�pk� Z�lkarneyn ve S�leyman gibi d�nyaya h�kmedecektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 29)

G�r�ld��� gibi bu hadis, Kuran'da yer alan Hz. Z�lkarneyn ve Hz. S�leyman k�ssalar�n�, Mehdi konusuyla ba�lant�l� olarak incelememize i�aret etmektedir.

Kitap Ehlinden ve m��riklerden inkar edenler, kendilerine apa��k bir delil gelinceye kadar, (bulunduklar� durumdan) kopup-ayr�lacak de�illerdi.
(O delil de) Allah'tan g�nderilmi�-bir el�i (ki,) tertemiz sahifeleri okumaktad�r.
(Beyyine Suresi, 1-2)

A�a��daki hadislerle de Kehf ve Talut k�ssalar�nda ahir zamana bakan �ok �nemli i�aretler oldu�u haber verilmektedir. Peygamber Efendimiz (sav)'in, ahir zaman ve Mehdi ile ilgili hadislerini burada verilen �rneklerde de g�r�ld��� gibi �zellikle Kuran k�ssalar�yla ba�lant� kurarak anlatmas�, s�yledi�imiz meseleye �ok kuvvetli bir delil te�kil etmektedir. Peygamber Efendimiz (sav) ��yle buyurmaktad�r:

Ashab-� Kehf, Mehdi'nin yard�mc�lar� olacakt�r. (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy il Ahir Zaman, s. 59)

Mehdi'nin yard�mc�lar�n�n say�s� Talut ile nehri ge�enler kadard�r. (Kitab ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 57)

Bu bak�� a��s�yla incelendi�inde Kuran'da �slam ahlak�n�n yery�z�ne hakim olaca�� bir d�nemin varl���na i�aret eden bir�ok ayet oldu�u g�r�lmektedir. (Detayl� bilgi i�in bkz. Ahir Zaman ve Dabbet�'l-Arz, Harun Yahya, Ara�t�rma Yay�nc�l�k) Ayetlerdeki ger�ekle�ecek olan olaylarla ilgili i�aretlerin yan�s�ra, bu olaylar�n tarihlerine y�nelik i�aretler de bulunmaktad�r.

Bu tarihler �e�itli hesap y�ntemleriyle tespit edilmektedir. Bu y�ntemlerin ba��nda ise ebced hesab� gelir. Bu hesap y�ntemi, �ok eski tarihlere kadar uzanan ve daha hen�z Kuran indirilmeden �nce kullan�m� �ok yayg�n olan bir yaz�m �eklidir. Eski d�nemlerden beri, t�m olaylar, harflere rakam de�eri verilerek yaz�l�r ve b�ylece her olay�n tarihi de kayda ge�ilmi� olurdu. Bu tarihler, kullan�lan her harfin �zel rakam de�erlerinin toplanmas�yla elde ediliyordu.

Ge�mi�teki baz� �slam alimleri, ebced y�ntemi ile ayetlere bakarak pek �ok olay�n tarihini �nceden tahmin etmi�lerdir. Bug�n de Kuran'da ge�en baz� ayetlere bak�ld���nda, bu ayetlerin anlamlar�na uygun birtak�m tarihlere denk geldi�ini g�r�r�z. Ve bu ayetlerde bahsedilen olaylar�n ebced hesaplar�yla elde edilen tarihlerde ger�ekle�ti�ini g�rd���m�zde ise, s�z konusu ayetlerde olaya ili�kin gizli bir i�aret bulunabilece�ini anlar�z. (En do�rusunu Allah bilir)

�lerleyen sayfalarda baz� ayetlerin i�indeki ilgili b�l�mlerinin ebced hesaplar�n� verece�iz. Bu ebcedlerin hesapland��� ayetlerin anlam a��s�ndan i�eriklerine bak�ld���nda, belirli tarihlere y�nelik �nemli i�aretler oldu�u fark edilebilir.

Andolsun Kitap Eehlinden �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur. K�yamet g�n� o da onlar�n aleyhine �ahit olacakt�r. (Nisa Suresi, 159)

"... Kitap Ehlinden �lmeden �nce ona inanmayacak kimse yoktur..."

H�CR�: 1439 M�LAD�: 2017

Yukar�daki ayette Hz. �sa'n�n �l�m�nden �nce t�m Kitap Ehlinin ona inanaca�� haber verilmektedir. Bu olay�n ancak ahir zamanda, Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne geli�inde ger�ekle�ebilece�ini kitab�n ba��nda anlatm��t�k. Ayn� ayetin yukar�da belirtilmi� b�l�m�n�n ebced de�erinin bize g�sterdi�i tarih ise 2017'dir. Bu rakam�n, Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar gelece�i veya yery�z�nde bulunaca�� bir tarihe i�aret ediyor olmas� muhtemeldir. (En do�rusunu Allah bilir) A�a��daki ebced de�erlerinin de benzer �ekilde Hz. �sa'n�n yery�z�nde bulunaca�� d�nemin tarihlerine i�aret olmas� m�mk�nd�r.

Hi� ��phesiz O (�sa) k�yamet saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan yana hi�bir ku�kuya kap�lmay�n ve bana uyun. Dosdo�ru olan yol budur. (Zuhruf Suresi, 61)

"��phesiz O k�yamet saati i�in bir ilimdir. �yleyse ondan yana hi�bir ku�kuya kap�lmay�n..."

M�LAD�: 2018

"Sak�n�p rahmete kavu�man�z i�in, i�inizden sizi uyar�p korkutacak bir adam arac�l��� ile bir zikir (Kitap) gelmesine mi �a�t�n�z?" (Araf Suresi, 63)

...i�inizden sizi uyar�p korkutacak bir adam...

H�CR�: 1433 M�LAD�: 2011

Siz, insanlar i�in ��kar�lm�� hay�rl� bir �mmetsiniz; maruf (iyi ve �slam'a uygun) olan� emreder, m�nker olandan sak�nd�r�r ve Allah'a iman edersiniz…
(Al-I �mran Suresi, 110)

A�a��da yer alan ebced hesaplar�n�n sonucu olan tarihler de a�a�� yukar� belirli bir d�neme i�aret etmektedir. Kitab�n ba��ndan bu

yana anlatt���m�z gibi, bu tarihler Peygamberimiz (sav)'in bildirdi�i ahir zaman�n alametlerinin birbiri ard�s�ra ger�ekle�ti�i zamana aittir. Ayetlerde bildirilen ger�ekler d���n�ld���nde de, Rabbimiz'in bu ayetlerle ahir zamanda ger�ekle�ecek olan olaylara y�nelik i�aretleri bize haber veriyor olmas� m�mk�nd�r.

Allah bar�� yurduna �a��r�r ve kimi dilerse dosdo�ru yola y�neltip-iletir. (Yunus Suresi, 25)

...ve kimi dilerse dosdo�ru yola y�neltip-iletir...

H�CR� :1422 M�LAD�: 2001

Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) g�nderdi." Onlar: "Biz h�k�mdarl��a, ona g�re daha �ok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bollu�u verilmemi�ken, nas�l bizi (y�netmek �zere) h�k�mdarl�k (m�lk) onun olabilir?" dediler. O (��yle) demi�ti: "Do�rusu Allah size onu se�ti ve onun bilgi ve beden� g�c�n� artt�rd�. Allah, kime dilerse m�lk�n� verir; Allah (rahmeti ve g�c�) geni� oland�r, bilendir." (Bakara Suresi, 247)

"Allah size Talut'u (melik olarak) g�nderdi."

H�CR�: 1420 M�LAD�: 1999

Andolsun ki Allah, m�'minlere, i�lerinde kendilerinden onlara bir peygamber g�ndermekle l�tufta bulunmu�tur. (Ki O) Onlara ayetlerini okuyor, onlar� ar�nd�r�yor ve onlara Kitab� ve hikmeti ��retiyor. Ondan �nce ise onlar apa��k bir sap�kl�k i�indeydiler. (Al-i �mran Suresi, 164)

...Ondan �nce ise onlar apa��k bir sap�kl�k i�indeydiler...

H�CR�: 1434 M�LAD�: 2012

O, �mm�ler i�inde, kendilerinden olan ve onlara ayetlerini okuyan, onlar� ar�nd�r�p-temizleyen ve onlara kitap ve hikmeti ��reten bir el�i g�nderendir. Oysa onlar, bundan �nce ger�ekten a��k�a bir sap�kl�k i�inde idiler. (Cuma Suresi, 2)

Ey Ademo�ullar�, i�inizden size ayetlerimi haber veren el�iler geldi�inde kim sak�n�rsa ve (davran��lar�n�) d�zeltirse i�te onlar i�in korku yoktur onlar mahzun olmayacaklard�r.
(Araf Suresi, 35)

...Oysa onlar, bundan �nce ger�ekten a��k�a bir sap�kl�k i�inde idiler...

H�CR�: 1434 M�LAD�: 2012

El�ilerini hidayet ve hak din �zere g�nderen O'dur. �yle ki onu (hak din olan �slam'�) b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r; m��rikler ho� g�rmese bile. (Saf Suresi, 9)

...onu b�t�n dinlere kar�� �st�n k�lacakt�r...

H�CR�: 1410 M�LAD�: 1989

Allah, g�klerin ve yerin nurudur. O'nun nurunun misali, i�inde �era� bulunan bir kandil gibidir; �era� bir s�r�a i�erisindedir; s�r�a, sanki incimsi bir y�ld�zd�r ki, do�uya da, bat�ya da ait olmayan kutlu bir zeytin a�ac�ndan yak�l�r; (bu �yle bir a�a� ki) neredeyse ate� ona dokunmasa da ya�� ���k verir. (Bu,) Nur �st�ne nurdur. Allah, kimi dilerse onu Kendi nuruna y�neltip-iletir. Allah insanlar i�in �rnekler verir. Allah, her�eyi bilendir. (Nur Suresi, 35)

...Nur �st�ne nurdur. Allah kimi dilerse onu Kendi nuruna y�neltip-iletir...

H�CR�:1410 M�LAD�: 1989

Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra ink�r ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)

...salih amellerde bulunanlar� 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak...

M�LAD�: 2013 H�CR�: 1434

Daha �nce de belirtti�imiz gibi, bu ayetin ahir zamanda Allah'�n Kuran ahlak�n� yery�z�ne hakim k�laca�� d�neme i�aret ediyor olmas� muhtemeldir. Ayn� ayetin i�inden ilgili bir b�l�m�n ebced de�erinin yak�n bir tarihi vermesi ise, Allah'�n bu vaadinin yakla�t���na dair bir m�jde olarak de�erlendirilebilir.

Musa kavmine: "Allah'tan yard�m dileyin ve sabredin. Ger�ek �u ki, arz Allah'�nd�r; ona kullar�ndan diledi�ini miras�� k�lar. En g�zel sonu� muttakiler i�indir." dedi. (A'raf Suresi, 128)

Musa kavmine: "Allah'tan yard�m dileyin ve sabredin" dedi...

H�CR�: 1400 M�LAD�: 1979

Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; el�iye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de. E�er bir �eyde anla�mazl��a d��erseniz, art�k onu Allah'a ve el�isine d�nd�r�n. �ayet Allah'a ve ahiret g�n�ne iman ediyorsan�z. Bu, hay�rl� ve sonu� bak�m�ndan daha g�zeldir. (Nisa Suresi, 59)

Ey iman edenler, Allah'a itaat edin; el�iye itaat edin ve sizden olan emir sahiplerine de...

M�LAD�: 1985 H�CR�: 1405

Ve onlar-Rablerinin y�z�n� (ho�nutlu�unu) isteyerek sabrederler, namaz� dosdo�ru k�larlar, kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden gizli ve a��k infak ederler ve k�t�l��� iyilikle savarlar. ��te onlar, bu yurdun (d�nyan�n g�zel) sonucu (ahiret mutlulu�u) onlar i�indir. (Ra'd Suresi, 22)

...namaz� dosdo�ru k�larlar, kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden infak ederler...

H�CR�: 1429 M�LAD�: 2008

Elbette Rabbin sana verecek, b�ylece sen ho�nut kalacaks�n. (Duha Suresi, 5)

Elbette Rabbin sana verecek, b�ylece sen ho�nut kalacaks�n.

M�LAD�: 2007 H�CR�: 1427

Ger�ekten Allah'�n Kitab�n� okuyanlar, namaz� dosdo�ru k�lanlar ve kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden gizli ve a��k infak edenler; kesin olarak zarara u�ramayacak bir ticareti umabilirler. (Fat�r Suresi, 29)

...namaz� dosdo�ru k�larlar, kendilerine r�z�k olarak verdiklerimizden infak ederler...

H�CR�: 1429 M�LAD�: 2008

Kendileriyle, i�lerinde bereketler k�ld���m�z memleketler aras�nda (biri di�erinden) g�r�nebilen �ehirler var ettik ve orada y�r�me (imkanlar�n�) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve g�nd�zleri g�venlik i�inde gezip dola��n" (dedik). (Sebe Suresi, 18)

...orada y�r�me (imkanlar�n�) takdir ettik: "Oralarda geceleri ve g�nd�zleri g�venlik i�inde gezip dola��n"...

H�CR�: 1422 M�LAD�: 2001

��te size b�yle... Ger�ekten Allah, k�firlerin hileli-d�zenlerini bo�a ��kar�c�d�r. (Enfal Suresi, 18)

��te size b�yle... Ger�ekten Allah, k�firlerin hileli-d�zenlerini bo�a ��kar�c�d�r.

H�CR�:1440 M�LAD�: 2018

Ve bilin ki Allah'�n Res�l� i�inizdedir. E�er o, size bir�ok i�lerde uysayd�, elbette s�k�nt�ya d��erdiniz. Ancak Allah size iman�

sevdirdi, onu kalplerinizde s�sleyip-�ekici k�ld� ve size ink�r�, f�sk� ve isyan� �irkin g�sterdi. ��te onlar, do�ru yolu bulmu� (ir�ad) olanlard�r. (Hucurat Suresi, 7)

...Ancak Allah size iman� sevdirdi, onu kalplerinizde s�sleyip-�ekici k�ld� ve size ink�r�, f�sk� ve isyan� �irkin g�sterdi...

M�LAD�: 1988 H�CR�: 1408

B�ylece Rabbin seni se�kin k�lacak, s�zlerin yorumundan sana ��retecek ve daha �nce atalar�n �brahim ve �shak'a tamamlad��� gibi senin ve Yakup ailesi �zerindeki nimetini tamamlayacakt�r. Hi� ��phe yok senin Rabbin bilendir, h�k�m ve hikmet sahibidir. (Yusuf Suresi, 6)

...-B�ylece Rabbin seni se�kin k�lacak, ...

H�CR�: 1443, M�LAD�: 2021 (�eddesiz)

M��rikler istemese de O dini (�slam'�) b�t�n dinlere �st�n k�lmak i�in el�isini hidayetle ve hak dinle g�nderen O'dur. (Tevbe Suresi, 33)

...el�isini hidayetle g�nderen O'dur.

H�CR�: 1426 M�LAD�: 2005

��te b�ylece Biz yery�z�nde Yusuf'a g�� ve imkan (iktidar) verdik. �yle ki orada (M�s�r'da) diledi�i yerde konaklad�. Biz kime dilersek rahmetimizi nasib ederiz ve iyilik yapanlar�n ecrini kayba u�ratmay�z. (Yusuf Suresi, 56)

...Biz yery�z�nde Yusuf'a g�� ve imkan (iktidar) verdik...

H�CR�:1419 M�LAD�: 1998 (�eddesiz)

S�leyman'a cinlerden insanlardan ve ku�lardan ordular� topland� ve bunlar b�l�kler halinde da��t�ld�. (Neml Suresi, 17)

S�leyman'a cinlerden insanlardan ve ku�lardan ordular� topland�..

H�CR�: 1433, M�LAD�:2011 (�eddeli)

Ger�ekten Biz ona yery�z�nde sapasa�lam bir iktidar verdik ve ona her�eyden bir yol (sebep) verdik. (Kehf Suresi, 84)

Ger�ekten Biz ona yery�z�nde sapasa�lam bir iktidar verdik

H�CR�: 1440, M�LAD�: 2018 (�eddeli)

Rabbimiz, i�lerinden onlara bir el�i g�nder, onlara ayetlerini okusun, kitab� ve hikmeti ��retsin ve onlar� ar�nd�rs�n. ��phesiz, Sen g��l� ve �st�n olans�n, h�k�m ve hikmet sahibisin." (Bakara Suresi, 129)

Rabbimiz, i�lerinden onlara bir el�i g�nder...

M�LAD�: 1979 H�CR�: 1400

�yleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) b�y�k bir cihad ver. (Furkan Suresi, 52)

�yleyse kafirlere itaat etme ve onlara (Kur'an'la) b�y�k bir cihad ver.

H�CR�:1400 M�LAD�:1979 (Tenvinleri de say�ld�)

Ve sevece�iniz bir ba�ka (nimet) daha var: Allah'tan 'yard�m ve zafer (nusret)' ve yak�n bir fetih. M�'minleri m�jdele. (Saff Suresi, 13)

...Allah'tan 'yard�m ve zafer (nusret)' ve yak�n bir fetih...

H�CR�: 1402 M�LAD�:1981 (Okunan tenvinler say�ld�)

Yukar�daki ayetlerden inkarc� d���nceye kar�� fikri alanda m�cadele etmenin �nemi ve bu m�cadelede Rabbimiz'in salih kullar�n� yard�m� ile destekleyece�i anla��lmaktad�r. Ayetlerin ebced hesaplar�n�n verdi�i tarihler ise, bu fikri m�cadelenin ba�lamas� gereken zamana i�aret olabilir. Nitekim kitab�n �nceki b�l�mlerinde anlatt���m�z ahir zaman alametleri olarak bildirilen olaylar�n ba�lang�� tarihinin de Hicri 1400'ler olmas�, b�yle bir i�aret olmas� ihtimalini g��lendirmektedir. A�a��daki ayette de M�sl�manlar�n s�k�nt� i�inde ya�ad��� bir d�neme i�aret olabilir. Hem M�sl�manlar�n hem de t�m d�nya insanlar�n�n 1980'li y�llardan itibaren ya�ad�klar� s�k�nt� ve ac�lara, yery�z�nde meydana gelen karga�a ve kaosa dair pek �ok olaya kitab�n �nceki b�l�m�nde yer vermi�tik. Bu s�k�nt�l� d�nemin ahir zaman�n ilk b�l�m� oldu�unu, Hz. �sa'n�n tekrar yery�z�ne geli�i ile bu d�nemin bitece�ini ve huzur, bar��, bolluk, bereket, g�zellik dolu bir Alt�n�a�'�n ya�anmaya ba�layaca��n� da m�jdelemi�tik.

Sizi dayan�lmaz i�kencelere u�ratt�klar�nda Firavun ailesinin elinden kurtard���m�z� hat�rlay�n. Onlar kad�nlar�n�z� diri b�rak�p erkek �ocuklar�n�z� bo�azl�yorlard�. Bunda sizin i�in Rabbiniz'den b�y�k bir imtihan vard�. (Bakara Suresi, 49)

...sizin i�in Rabbiniz'den b�y�k bir imtihan vard�.

H�CR�: 1406 M�LAD�:1985

ileri >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com