Tevrat ve �ncil'de Mesih'in D�n�� Alametleri

Hazreti �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne gelecek olmas� H�ristiyanl���n temel inan� esaslar�ndad�r. �ncil'in pek �ok yerinde Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne gelece�i bildirilmi� ve samimi olarak iman eden H�ristiyanlar�n bu kutlu g�n i�in en g�zel �ekilde haz�rlanmalar� gerekti�i ifade edilmi�tir: Bunlardan baz�lar� ��yledir:

�sa bunlar� s�yledikten sonra, onlar�n g�zleri �n�nde yukar� al�nd�. Bir bulut O'nu al�p g�zlerinin �n�nden uzakla�t�rd�. "Ey Celileliler, neden g��e bak�p duruyorsunuz?" diye sordular. "Sizden g��e al�nan bu �sa, g��e ��kt���n� nas�l g�rd�n�zse, ayn� �ekilde geri gelecektir. " (El�ilerin ��leri, 1:9-11)

Bu arada, m�barek �midimizin ger�ekle�mesini, �sa Mesih'in y�celik i�inde gelmesini bekliyoruz. (Pavlus'un Titus'a Mektubu, 2:13)

B�t�n bunlar, �sa g�kten gelip g�r�nd��� zaman olacak. �sa, Tanr�'y� tan�mayanlar� ve kendisiyle ilgili m�jdeye uymayanlar� cezaland�racak. (2. Selaniklilere, 1:7-8)

�kinci kez, ... kurtulu� getirmek i�in kendisini bekleyenlere g�r�necektir. (�branilere, 9:28)

��te, bulutlarla geliyor! Her g�z O'nu g�recek... (Esinleme, 1:7)

Ayr�ca �ncil'de Hz. �sa'n�n geli� alametlerinin neler oldu�u da a��klanm��t�r. �ncil'de Hz. �sa'n�n ikinci kez geli�inin alametlerini, ��rencilerine �u �ekilde anlatt��� bildirilir:

�sa Zeytinlik Da�� �zerinde otururken, �akirtleri ayr�ca gelip ona dediler; "Bize s�yle bu �eyler ne zaman olacak? Ve senin geli�ine ve d�nyan�n sonuna alamet ne olacak?" �sa cevap verip onlara dedi ki; "Sak�n sizi kimse sapt�rmas�n ��nk� bir�oklar�, 'Mesih benim' diye benim ismimle gelip bir�oklar�n� sapt�racaklar." (Matta, 24: 3-6)

Size �imdiden, bunlar olmadan �nce s�yl�yorum ki, bunlar olunca benim O oldu�uma inanas�n�z. (Yuhanna, 13:19)

Kurtar�c� Mesih beklentisi Yahudi inanc�n�n da temel esaslar�ndan biridir. Yahudi inanc�na bakt���m�zda gelecekte d�nyay� adaletle dolduracak, b�t�n bozguncu kavimleri susturacak ve b�t�n milletlerin ard�ndan gidece�i, s�fat� "Yaheb veya �aheb" (Yeniden nizam veren) olan bir kurtar�c�dan, Mesih'in geli�inden bahsedildi�ini g�r�r�z.

Eski Ahit'te yani Tevrat'�, Zebur'u ve �srail peygamberleri ile ilgili di�er baz� kitaplar� i�eren Kitab� Mukaddes k�sm�nda da, beklenen Mesih'in �zellikleri ve geli� alametleri haber verilmi�tir.

Eski ve Yeni Ahit'te yer alan Mesih'in geli� alametleri incelendi�inde, Mesih gelmeden �nceki d�nemde toplumlarda ahlaki ve sosyal bozulma ya�anaca��, b�y�k sava�lar�n olaca��, insanlara deh�et veren felaketlerin ya�anaca��, g�ky�z�nde ola�an�st� olaylar�n meydana gelece�i, insanlar�n din ahlak�ndan uzakla�aca��, adaletsizlik ve haks�zl���n yayg�nla�aca��, samimi olarak iman edenlerin bask� g�rece�i, huzur ve g�venli�in yerini karga�a ve tedirginli�in alaca�� g�r�lmektedir.

Bu b�l�mde her iki kitapta yer alan Mesih'in geli� alametlerini inceleyece�iz.

122. Sahte Mesihlerin ��kmas�

�sa onlara �u kar��l��� verdi: "Sak�n kimse sizi sapt�rmas�n! ��nk� bir�oklar�, 'Mesih benim' diyerek benim ad�mla gelecek, bir�ok ki�iyi sapt�racaklar." (Matta, 24: 3-5)

E�er o zaman biri size, '��te Mesih burada', ya da '��te �urada' derse, inanmay�n. ��nk� sahte mesihler, sahte peygamberler t�reyecek... (Matta, 24: 23-25)

Bir�ok sahte peygamber t�reyecek ve bunlar bir�ok ki�iyi sapt�racak. (Matta, 24: 11)

�sa, "Sak�n sizi sapt�rmas�nlar" dedi. "Bir�oklar�, 'Ben oyum' ve 'Zaman yakla�t�' diyerek benim ad�mla gelecekler. Onlar�n ard�ndan gitmeyin. (Luka, 21: 8)

123. Baz� �nsanlar�n Mesih'in Geli�inden Umut Kesmeleri

Evvela �unu bilirsiniz ki, son g�nlerde alayc�lar kendi arzular�na g�re y�r�yerek ve "Onun zuhurunun vaadi nerededir? ��nk� babalar�n uyuduklar� g�nden beri her�ey hilkatin ba�lang�c�ndan oldu�u gibi kal�yor" diye alayla geleceklerdir. (Petrus'a II. Mektup, 3: 3-4)

"Bunun i�in siz de haz�r olun! ��nk� �nsano�lu, ummad���n�z bir saatte gelecektir." (Matta, 24: 44)


Gerek �slami kaynaklarda, gerekse �ncil'de Mesih'in geli�inden �nce sahte Mesihlerin, peygamberlik iddias�nda bulunanlar�n ��kaca�� bildirilmi�tir. Resim ve k�p�rlerde b�yle iddialarla ortaya ��kan ki�ilerle ilgili haberler g�r�lmektedir. Bilinmelidir ki, bunlar�n dikkate al�nacak y�n� yoktur. Hz. �sa yery�z�ne yeniden geldi�inde, onun Hz. �sa oldu�undan ��phe edilebilecek bir durum olu�mayacakt�r. Hi� kimse "bu ki�i Hz. �sa olamaz" diyecek bir sebep bulamayacakt�r. ��nk� Hz. �sa Allah Kat�na y�kseldi�i haliyle, o zamanki k�yafetiyle gelecek, hi�bir insan�n asla taklit edemeyece�i �st�n �zelliklere sahip olacakt�r.
Tempo Dergisi, 1993, "Kendilerini yakt�lar"
Newsweek, Nisan 1997, "The Next Level"


124. Depremlerin Artmas�

Sizin g�rd���n�z bu �eylere gelince, g�nler gelecek ki, o vakit burada y�k�lmad�k ta� �st�nde ta� kalmayacakt�r. (Luka, 21: 6)

Korkmay�n sak�n! Bunlar�n olmas� gerek, ama bu daha son demek de�ildir. Ulus ulusa, devlet devlete sava� a�acak; yer yer k�tl�klar, depremler olacak. B�t�n bunlar, do�um sanc�lar�n�n ba�lang�c�d�r. (Matta, 24:7)

�iddetli depremler, yer yer k�tl�klar ve salg�n hastal�klar, korkun� olaylar ve g�kte ola�an�st� belirtiler olacak. (Luka, 21: 11)


Sabah, 21 Eyl�l 1999, "Deprem: 7.6"
Newsweek, 02 Temmuz 1990
Radikal, 28 Ocak 2001, "Her yer d�md�z oldu"
Sabah, 17 Ekim 1999, "Saat ��e takt�"
Terc�man, 24 May�s 2003, "D�nya Sallan�yor"
Sabah, 22 Kas�m 2002, "Pakistan'da deprem 20 �l�"
Ortado�u, 07 Ocak 2000, "Depremsiz g�n yok"
G�ne�, 03 Kas�m 2002, "D�nya salland�!"


125. K�tl�klar Olmas�

... yer yer k�tl�klar, depremler olacak. B�t�n bunlar, do�um sanc�lar�n�n ba�lang�c�d�r. (Matta, 24: 7)

..., yer yer k�tl�klar ve salg�n hastal�klar, korkun� olaylar ve g�kte ola�an�st� belirtiler olacak. (Luka, 21: 11)

Akit, 12 Nisan 2001, "2,5 Milyon �nsan a�l�k ile kar�� kar��ya"
Yenibiny�l, 23 Haziran 2000, "D�nyan�n d�rtte biri a�"
Evrensel, 14 Temmuz 2001, "Brezilya'da 50 milyon a�"
Star, 11 Eyl�l 2001, "K�tl���n ilan�"
Posta, 03 Eyl�l 2001, "D�nya �ocuklar� a�l���n pen�esinde"

Zaman, 11 Haziran 2002, "Her y�l 815 milyon ki�i a�l�ktan etkileniyor"

126. B�y�k Sava�lar�n Ya�anmas�

... Sava� g�r�lt�leri, sava� haberleri duyacaks�n�z. Korkmay�n sak�n! Bunlar�n olmas� gerek, ama bu daha son demek de�ildir. Ulus ulusa, devlet devlete sava� a�acak... (Matta, 24: 6-7)

Sava� ve isyan haberleri duyunca tela�lanmay�n. �nce bunlar�n olmas� gerek. Ama son hemen gelmez." Sonra onlara ��yle dedi: "Ulus ulusa, devlet devlete sava� a�acak." (Luka, 21: 9-10)

Birinci D�nya Sava�� ard�nda 8 milyon �l�, y�zlerce harabeye d�nm�� �ehir ve milyonlarca yaral�, sakat, evsiz ve i�siz insan b�rakt�. Bundan 21 y�l sonra ba�layan �kinci D�nya Sava�� ise ard�nda yakla��k 50 milyon �l� ve harap olmu� �ehirler b�rakt�. D�nya tarihindeki en b�y�k y�k�mlara sahne olan bu sava�lar�n ard�ndan, d�nyan�n �e�itli b�lgelerinde kar���kl�klar, i� sava�lar, ayaklanmalar hi� eksik olmad�. Ku�kusuz t�m bunlar ahir zamanda ya�ad���m�z�n bir habercisi ve ayn� zamanda da Hz. �sa'n�n geli�inin yak�n oldu�unun m�jdecisidir. Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i ile t�m bu sava�lar son bulacak, d�nya bar�� ve huzur yurdu haline gelecektir.


127. Sevginin Azalmas�, Kin ve �fkenin Artmas�

O zaman bir�ok ki�i imandan sapacak, birbirlerini ele verecek ve birbirlerinden nefret edecekler... K�t�l�klerin �o�almas�ndan �t�r� bir�oklar�n�n sevgisi so�uyacak. (Matta 24: 10, 12)

... Kutsall�ktan ve sevgiden yoksun, uzla�maz, iftirac�, �z�n� denetleyemeyen, azg�n ve iyilik d��man� olacaklar. Hain, aceleci, kendini be�enmi�, Tanr�'dan �ok e�lenceyi seven, Tanr� yolundaym�� gibi g�r�n�p bu yolun g�c�n� ink�r edenler olacaklar. B�ylelerinden uzak dur. (Timoteasa II. Mektup, 3: 2-5)

Ak�am, 14 Ocak 2002, "Alt� ayl�k k�z�n� a� b�rak�p �ld�rd�"

 

128. �nsanlar�n Din Ahlak�ndan Uzakla�mas�

��nk� �yle bir zaman gelecek ki, sa�lam ��retiye dayanamayacaklar. Kulaklar�n� ok�ayan s�zler dinleyebilmek i�in �evrelerine, kendi arzular�na uygun ��retmenler toplayacaklar. Kulaklar�n� ger�e�in sesine t�kayacak, d�n�p efsanelere dalacaklar. (Timoteasa II. Mektup, 4: 3-4)

Ruh a��k�a diyor ki, sonraki zamanlarda baz�lar� imandan d�necek. (Timoteosa I. Mektup, 4: 1)

Tanr�'dan �ok e�lenceyi seven, Tanr� yolundaym�� gibi g�r�n�p bu yolun g�c�n� ink�r edenler olacaklar. B�ylelerinden uzak dur. (Timoteasa II. Mektup, 3: 5)

(sol, �st resim) Tempo, 06 May�s 1989
H�rriyet, 3 May�s 1994, "Fransa'da �eytana inananlar artt�"

 

129. �nsanlara Deh�et Veren Felaketlerin Ya�anmas�

D�nyan�n �zerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bay�lacak... (Luka, 21: 26)

...Yery�z�ndeki b�t�n halklar a�lay�p d�v�necek, �nsano�lu'nun g�kteki bulutlar �zerinde b�y�k g�� ve g�rkemle geldi�ini g�recekler. (Matta, 24: 30)


Radikal, 26 Ekim 2003, "Bir bu f�rt�na eksikti"
Ortado�u, 25 Ekim 2003, "Buzullar�n onda biri erimi�"
G�nboyu, 27 Kas�m 2002, "Avrupa'y� sel ald�"
Terc�man, 28 Eyl�l 2003, "Bu defa Sibirya: 8.5"
Takvim, 21 Aral�k 1999, "�amur 3m."

 

 

 

(�st solresim) H�rriyet Bilim, 06 Eyl�l 2003
Tempo, 03 Nisan 2003, "D�nyada 'k�yamet' pani�i"
Sabah, 14 Eyl�l 2003, "G�ney Kore"yi tayfun vurdu"
Radikal, 21 �ubat 2003, "G�k, yere indi"
Radikal, 28 Ekim 2003, "120 bin hektar alev alev"


130. Salg�n Hastal�klar�n Yayg�nla�mas�

�iddetli depremler, yer yer k�tl�klar ve salg�n hastal�klar, korkun� olaylar ve g�kte ola�an�st� belirtiler olacak. (Luka 21: 11)

H�rriyet, 26 Haziran 2001,"AIDS 20 y�lda 22 milyon can"
G�ne�, 21 Nisan 2003,"�a��n felaketi"
Akit, 21 Haziran 2001, "Evrensel afet: AIDS"
Ak�am, 01 Nisan 2003,"Ebola'dan daha bula��c�"
H�rriyet, 17 Mart 2003,"�ld�r�c� en son hastal�k SARS"


131. Dini Menfaatlerine Alet Eden Ki�ilerin Ortaya ��kmas�

��nk� �yle bir zaman gelecek ki, sa�lam ��retiye dayanamayacaklar. Kulaklar�n� ok�ayan s�zler dinleyebilmek i�in �evrelerine, kendi arzular�na uygun ��retmenler toplayacaklar. Kulaklar�n� ger�e�in sesine t�kayacak, d�n�p efsanelere dalacaklar. (Timoteasa II. Mektup, 4: 3-4)

Tanr� yolundaym�� gibi g�r�n�p bu yolun g�c�n� ink�r edenler olacaklar. B�ylelerinden uzak dur. (II.Timoteas 3: 5)


Ak�am, 07 Ekim 2002,"UFO tarikat�n�n ilk kopya annesi"
Takvim, 04 Nisan 2002, "Moon nas�l geli�ti"
Ak�am, 12 Kas�m 2002, "Gizem dolu felsefe"
Ak�am, 03 A�ustos 2002, "Transa ge�mek i�in resmi yetti"
Yar�n, 23 Haziran 2003, "G�ne� tap�na��nda Wicca ayini"

132. G�ne� ve Ay'da Alametler Belirmesi

G�ne�'te, Ay'da ve y�ld�zlarda belirtiler g�r�lecek. Yery�z�nde uluslar denizin ve dalgalar�n u�ultusundan �a�k�na d�necek, deh�ete d��ecekler. D�nyan�n �zerine gelecek felaketleri bekleyen insanlar korkudan bay�lacak. ��nk� g�ksel g��ler sars�lacak. (Luka, Bap 21, 25-26)

O g�nlerin s�k�nt�s�ndan hemen sonra, G�ne� kararacak, Ay �����n� vermez olacak, y�ld�zlar g�kten d��ecek ve g�ksel g��ler sars�lacak. (Matta, Bap 24, 29)

Rabbin g�n� yak�nd�r. G�ne� ile Ay karar�yor ve y�ld�zlar ���klar�n� gizliyorlar... (Yoel, 3: 14-16)

G�kteki y�ld�zlarla tak�m y�ld�zlar ���mayacak. Do�an G�ne� kararacak, Ay �����n� vermez olacak. (Ye�aya,13: 4-11)

Vatan, 08 Kas�m 2003, "Sahurdan �nce ay tutulmas�"
Vatan, 07 A�ustos 2003, "Manyetik f�rt�na d�nyay� sars�yor"
Asabi, 27 A�ustos 2003, "Pani�e gerek yok"

133. G�ky�z�nde Ola�an�st� Olaylar�n Ya�anmas�

�iddetli depremler, yer yer k�tl�klar ve salg�n hastal�klar, korkun� olaylar ve g�kte ola�an�st� belirtiler olacak. (Luka, 21: 11)

O zaman �nsano�lu'nun belirtisi g�kte g�r�necek. Yery�z�ndeki b�t�n halklar a�lay�p d�v�necek, �nsano�lu'nun g�kteki bulutlar �zerinde b�y�k g�� ve g�rkemle geldi�ini g�recekler. (Matta, 24: 30)

... Onda g�kler b�y�k g�r�lt� ile zeval bulacaklar ve unsurlar yanarak eriyecekler ve yer ve onda olan i�ler yan�p biteceklerdir. (Petrus'a II. Mektup, 3: 10)

 

Takvim, 18 Eyl�l 2001,"Tayvan tayfuna teslim"
G�ne�, 03 Eyl�l 2003, "Dev g�kta�� �arpacak m�?"
G�zc�, 22 Aral�k 1999, "Venezuela haritadan silindi"
"Time, 23 May�s 1999, "The Heats Is On"Time,
23 May�s 1994,"Cosmic Crash"
Terc�man, 14 Eyl�l 2003, "Ozon deli�i hortlad�"
Milliyet, 22 �ubat 2000, "K�resel �s�nma kansere rakip"
T�rkiye, 15 A�ustos 2003, "Avrupa'y� s�cak �arpt�: 4 bin �l�"

134. Ahlaki Bozulma

�nsanlar, kendilerini seven, para d��k�n�, �v�ngen, kibirli, k�f�rbaz, anne baba s�z� dinlemez, nank�r, kutsall�ktan ve sevgiden yoksun, uzla�maz, iftirac�, �z�n� denetleyemeyen, azg�n ve iyilik d��man� olacaklar. Hain, aceleci, kendini be�enmi�, Tanr�'dan �ok e�lenceyi seven, Tanr� yolundaym�� gibi g�r�n�p bu yolun g�c�n� ink�r edenler olacaklar. B�ylelerinden uzak dur. (Timoteasa II. Mektup, 3: 1-5)

Sonraki vakitlerde baz�lar� imandan irtidad edip (uzakla��p, ��k�p), aldat�c� ruhlar� ve cinlerin ��reti�ini dinleyecekler. Yalan s�yleyenlerin ikiy�zl�l��� ile vicdanlar� da�lanacak. (Timoteosa I. Mektup, 4: 1-2)

G�zc�, 02 Ocak 2002, "Bel�ika ahlakl� politikac� ar�yor"
Milliyet, 29 A�ustos.2002, "D�nyada r��vet h�zla art�yor"
Milli Gazete, 20 Ocak 2002, "Dost yok, d��man yok, sadece ��kar var"

135. Samimi Olarak �man Edenlerin Bask� G�rmesi

The Massacre of the Innocents (Masumlar�n Katliam�), Armadio degli Argenti

Benim ad�mdan �t�r� krallar�n ve valilerin �n�ne ��kar�lacaks�n�z...

Anne babalar�n�z, karde�leriniz, akraba ve dostlar�n�z bile sizi ele verecek ve baz�lar�n�z� �ld�rtecekler...

Dayanmakla canlar�n�z� kazanacaks�n�z.. (Luka 21:12,16,19)


136. �man Edenlerin Sak�nmas� Gereken Fitnelerin Ortaya ��kmas�

Daniel peygamberin s�z�n� etti�i y�k�c� i�ren� �eyin kutsal yerde dikildi�ini g�rd���n�z zaman Yahudiye'de olanlar da�lara ka�s�n. ��nk� o g�nlerde �yle korkun� bir s�k�nt� olacak ki, d�nyan�n ba�lang�c�ndan bu yana b�ylesi olmam��, ondan sonra da olmayacakt�r. (Matta, 24:15, 21)

O vakit, Yahudiye'de bulunanlar da�lara ka�s�nlar ve onun i�inde olanlar ��ks�nlar, k�rda olanlar oraya girmesinler. (Luka, 21: 20-21)

O g�nde kendisi dam�n �zerinde ve e�yas� evin i�inde olan adam, onlar� almak i�in a�a�� inmesin, b�ylece tarlada olan da geri d�nmesin. (Luka, 17: 31)

Zeytin Da��'ndan Kud�s Jerusalem from the Mount of Olives 1859, The Fine Art Society, Londra


137. �nsanlara Ac� ve S�k�nt� Veren Olaylar�n Ya�anmas�

O zaman �nsano�lu'nun belirtisi g�kte g�r�necek. Yery�z�ndeki b�t�n halklar a�lay�p d�v�necek, �nsano�lu'nun g�kteki bulutlar �zerinde b�y�k g�� ve g�rkemle geldi�ini g�recekler. (Matta, 24: 30)

��nk� o g�nlerde �yle korkun� bir s�k�nt� olacak ki, d�nyan�n ba�lang�c�ndan bu yana b�ylesi olmam��, ondan sonra da olmayacakt�r. O g�nler k�salt�lmam�� olsayd�, hi� kimse kurtulamazd�. Ama se�ilmi� olanlar u�runa o g�nler k�salt�lacak. (Matta, 24: 6, 21-22)

O g�nlerde gebe ve emzikli olanlar�n vay ba��na! ��nk� memleket �zerine b�y�k s�k�nt� ve bu kavme azap gelecektir. (Luka, 21: 23)

O g�nlerde �yle s�k�nt� olacak ki, onun gibisi Allah'�n halketti�i hilkatin (yarat�l���n) ba�lang�c�ndan �imdiye kadar ne olmu�tur, ne de olacakt�r. (Markos, 13: 19)

Rabbin b�y�k g�n� yak�nd�r, yak�nd�r ve �ok �abuk geliyor... O g�n gazap g�n�d�r, s�k�nt� ve darl�k g�n�, harabiyet ve viranl�k g�n�, karanl�k ve karalt� g�n�, bulutlar ve koyu karanl�k g�n�… (Tsefanya, 1: 14-15)


 

G�zc�, 30 Aral�k 1999,"Avrupa'y� k�r�p ge�en sel 120 can ald�"
Newsweek, 18 May�s 1998, "�talya'da 'Pompei 2000"
Milli Gazete, 21 A�ustos 2000,"D�nya felaketlerle bo�u�uyor"
Takvim, 12 Temmuz 2002, "D�nya do�al afetlerle bo�u�uyor"
Posta, 23 A�ustos 1999, "D�nya kan a�l�yor"
Ak�am, 10 May�s 2003, "ABD'de 30 y�l�n en b�y�k sel felaketi"
Vakit, 19 A�ustos 2003, "Fransa'dan s�caktan 5 bin �l�"

138. Deccal'in ��k���

Hi�bir surette kimse sizi aldatmas�n.

��nk� �nce irtidat gelmedik�e ve �lah denilen, yahut ibadet edilen her�eye kar�� duran ve Allah'�n mabedinde oturup kendisinin Allah oldu�unu g�stermek suretiyle kendisini y�kselten, fesat adam�, helak o�lu, izhar olmad�k�a (meydana ��kar�lmad�k�a) o g�n gelmez.

(Selaniklilere II. Mektup, 2: 3-4)

 

��te b�yle; Biz, her peygambere su�lu-g�nahkarlardan bir d��man k�ld�k. Yol g�sterici ve yard�mc� olarak Rabbin yeter. (Furkan Suresi, 31)

ileri >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com