Hz. �sa(as)'�n Yery�z�ne Geli� Alametleri

��phesiz ki, Hz. �sa Aleyhisselam, yery�z�ne inecektir. Elbette onun zuhuruna yak�n alametler ve fitneler olacakt�r..." (Ukayli "En-Necmu's-sak�b fi Beyan� Enne'l Mehdi min Evlad� Ali b. Ebi Talib Ale't-Temam ve'l kamal"; Beklenen Mehdi, 3. Bask�, s.151)

Yukar�daki hadiste g�r�ld��� gibi Peygamberimiz (sav) ahir zamanda Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden d�n���nden �nce �e�itli alametlerin g�r�lece�ini haber vermi�tir. Bu b�l�mde bu haber do�rultusunda, Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci geli�inin yakla�t���n� m�jdeleyen alametlere yer verece�iz. �nceki b�l�mlerde belirtti�imiz gibi ahir zaman ve k�yamet alametleri, Mehdi'nin ��k�� alametleri, Deccal'in fitnesinin yakla�t���n� g�steren alametler, Hz. �sa'n�n geli�inin de habercisidirler. Kuran'da, Peygamberimiz (sav)'in hadis-i �eriflerinde ve �slam alimlerinin kitaplar�nda yer verilen izahlar bu konulardaki ana kaynaklard�r. Bunlar�n yan�s�ra �ncil ve Tevrat a��klamalar�ndan ahir zaman ve Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i konusunda Kuran ve Peygamberimiz (sav)'in s�zleri ile mutab�k olanlar� da bize �nemli bilgiler vermektedir.

Ancak t�m bunlara ra�men baz� ki�iler bu haberlerin g�n�m�z� i�aret etti�i konusunda birtak�m ��pheler duyabilirler. Bu noktada hat�rlatmak gerekir ki, ilerleyen sayfalarda bahsedece�imiz alametler hi�bir ��pheye yer b�rakmayacak kadar a��k ve nettirler. Ancak en �nemlisi bu haberlerin tamam�n�n g�n�m�zde birbiri ard�s�ra ger�ekle�mi� ve halen de ger�ekle�iyor olmas�d�r. Elbette bu i�aretlerin bir k�sm� 1400 y�ll�k �slam tarihinin herhangi bir d�neminde, d�nyan�n belirli bir b�lgesinde, belirli bir oranda g�r�lm�� olabilir. B�yle bir durum o d�nemin ahir zaman oldu�unu, Hz. �sa'n�n ve Mehdi'nin geli�lerinin �ok yak�n oldu�unu g�stermez. Zira bir devrin Allah'�n m�jdeledi�i son devir olarak nitelendirilmesi i�in detayl� olarak anlataca��m�z alametlerin t�m�n�n ayn� �a�da, birbirlerini izleyerek ger�ekle�mesi gerekmektedir. Bu durum hadislerde ��yle ifade edilmi�tir:

"K�yamet alametleri birbirini takiben meydana gelir. Bir dizideki boncuklar�n art arda kopmas� gibi." (Ramuz-El Ehadis, 277/6; Suyuti, Cami�'s-Sagir, 3/167)

�mmet bunlar� yapt��� zaman, alametler birbirini, a�� kopar�l�p ka�an bal�klar�n birbirini kovalad��� gibi kovalar. (�l�m, K�yamet ve Dirili�, �mam �arani, s. 478)

Hadisler son derece a��kt�r. Ahir zaman alametleri birbiri ard�na ayn� d�nemde ger�ekle�ecektir. Burada �u noktaya de�inmekte yarar vard�r: �lerleyen sayfalarda yer verece�imiz olaylardan baz�lar�, g�n�m�z i�in ola�an olaylar olarak kar��lanabilir. Kimileri burada anlatt���m�z alametlerin i�inde bulundu�umuz �a��n �artlar� gere�i do�al olarak ortaya ��kt���n� �ne s�rebilirler. Elbette bu olaylar�n bir k�sm� g�n�m�zde �e�itli etkilerle do�al olarak meydana gelmektedir. Ancak t�m bunlar�n 1400 y�l �nce eksiksiz olarak tam bug�n�n sosyal d�zenini tarif edecek �ekilde tasvir edilmi� olmas� ve biraz �nce de belirtti�imiz gibi ayn� d�nemde, birbirini izleyerek ger�ekle�mesi son derece �nemli bir konudur. Bu durum, 14 as�r �nce ahir zamanda meydana gelecek ortam� detayl� tarif ederken Peygamberimiz (sav)'in bu d�neme dikkat �ekti�ini anlamam�z i�in kesin bir delildir.

Yukar�daki bilgiler �����nda gerek �slami kaynaklar�, gerekse �ncil ve Tevrat a��klamalar�n� inceledi�imizde hayret verici bir sonu�la kar��la�maktay�z. Ahir zamana y�nelik i�aretler yery�z�n�n hemen hemen her k��esinde, birbiri ard�nca ve tam anlam�yla belirtildi�i bi�imde, i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r. Ahir zamanla ilgili haberler sanki zaman�m�z�n eksiksiz bir portresini �izmektedir. Elbette bu, derin d���n�lmesi gereken son derece mucizevi bir olayd�r.

�slami Kaynaklarda Yer Alan Alametler

Bir anlam� ile Kuran'da k�yametin yakla�t���n�n bir alameti olarak bildirilen "Ay'�n yar�lmas�", 20 Temmuz 1969 tarihinde ABD'li astronotlar�n Ay'a ��karak, Ay topra��n� kazmalar� ile ger�ekle�mi�tir. (En do�rusunu Allah bilir)

Kuran'�n 54. Suresi'nin ad� olan "Kamer"in T�rk�e kar��l��� "Ay"d�r. Bu surenin b�y�k bir b�l�m�nde, kendilerine g�nderilen peygamberlerin "uyar�lar�n� g�zard� eden" Nuh, Ad, Semud ve Lut halk�n�n, Firavun ve �evresinin ba�lar�na gelen y�k�mlar anlat�l�r. Ayn� zamanda birinci ayette k�yamet vakti ile ilgili �ok �nemli bir mesaj verilir:

Saat (k�yamet saati) yak�nla�t� ve Ay yar�ld�. (Kamer Suresi, 1)

Ayette kullan�lan "yarmak" fiilinin Arap�a kar��l��� "�akka"d�r. Bu kelimenin Arap�a'da farkl� anlamlar� bulunmaktad�r. Baz� Kuran tefsirlerinde "ikiye yar�lmak" manas� tercih edilmektedir. Bununla birlikte, "�akka" kelimesi Arap�ada "topra�� s�rme, topra�� kazma" anlamlar�nda kullan�lmaktad�r.

�kinci anlam�na �rnek olarak, Abese Suresi'nin 26. ayetinde ge�en kullan�m�n� verebiliriz:

Biz, ��phesiz, suyu ak�tt�k�a ak�tt�k. Sonra yeri yard�k�a yard�k. B�ylece onda taneler bitirdik, �z�mler, yoncalar, zeytinler, hurmalar. (Abese Suresi, 25-29)

A��k�a g�r�ld��� gibi, bu ayetteki "�akka" ifadesi "yerin ikiye yar�lmas�" manas�nda de�il, "�e�itli bitkilerin yeti�mesi i�in topra��n s�r�lerek yar�lmas�" anlam�nda kullan�lm��t�r.

��te tam bu noktada, Kuran'�n �ok b�y�k bir mucizesiyle kar��la�maktay�z. Kamer Suresi'nde on d�rt y�zy�l �ncesinden haber verilen ayet, 20 Temmuz 1969'da Ay y�zeyinde yap�lan �al��malar ile ger�ekle�mi�tir. Amerikal� astronotlar�n Ay'a ayak basarak, Ay topra�� �zerinde bilimsel ara�t�rmalar yapmalar�, ta� ve toprak �rnekleri toplamalar� ay�n yar�lmas� ayetindeki ifadelere tam olarak uymaktad�r.

Ay'�n ke�fi, "Bir insan i�in k���k bir ad�m, insanl�k i�in b�y�k bir at�l�m" slogan�yla �zde�le�mi�tir. Bu tarihi gezi uzay ara�t�rmalar�nda bir d�n�m noktas�d�r; kameralar arac�l���yla belgelenmi� ve o tarihten bu yana ya�ayan insanlar�n seyrettikleri bir olay olmu�tur. Kamer Suresi'nin ilk ayetinde Allah'�n bildirdi�i gibi, bu b�y�k olay ayn� zamanda bir k�yamet alametidir; d�nyan�n k�yamet �ncesi son zaman diliminde oldu�unun bir belirtisidir. (En do�rusunu Allah bilir.)

Nitekim bu konuda �ok �nemli bir i�aret daha vard�r. Kamer Suresi'nde ge�en bu ayetin baz� kelimelerinin ebced de�eri bizlere Ay'a ayak basma y�l� olan 1969 tarihini vermektedir. (Ebced hesab� konusunda detayl� bilgi i�in bkz. Hz. �sa'n�n ��k�� Zaman� b�l�m�)

... Saat yak�nla�t� ve Ay yar�ld�...

H�CR�: 1390 M�LAD�: 1969

Ancak �unu da belirtmeliyiz: Elbette Ay'�n yar�lmas� olay�, Allah'�n Peygamberimiz (sav)'e verdi�i mucizelerden biridir. Bir hadiste bu mucize ��yle bildirilmi�tir:

... Said ibn Ebi Arube, Katade'den; o da Enes ibn Malik (R)'den tahdis etti: Mekke ahalisi Resulullah'tan kendilerine bir ayet (bir mucize) g�stermesini istediler. O da onlara Ay'� iki b�l�k g�sterdi, hatta Mekkeliler H�ra Da��'n� o iki b�l�k aras�nda g�rd�ler. (Sahih-i Buhari ve Tercemesi, cilt 8, no.88)

Yukar�da anlat�lan mucize ayette haber verilen Ay'�n yar�lmas� olay�d�r. Ancak Kuran her �a�a bakan bir kitap oldu�u i�in, bu ayetle g�n�m�zde Ay'�n ke�fi konusuna da dikkat �ekildi�i d���n�lebilir. (En do�rusunu Allah bilir)

Ahir zamanda meydana gelecek �nemli bir sava� hadiste ��yle haber verilir:

�evval ay�nda ayaklanma Zilkade'de harb konu�malar�,
Zilhicce'de ise harb vaki olacak.
(K�yamet Alametleri,s. 166)
 

�nceki sayfadaki hadiste belirtilen �evval, Zilkade ve Zilhicce aylar� �ran-Irak Sava��'n�n geli�im a�amalar�yla ayn� tarihlere denk gelmektedir:

�evval ay�nda ayaklanma...

�ran �ah�'na kar�� olan ilk ayaklanma bilindi�i gibi hadiste belirtilen 5 �evval 1398 (8 Eyl�l 1976)'de olmu�tur.

Zilkade'de harp konu�malar� ve Zilhicce'de ise harp vaki olacak...

Hicri 1400 Zilhicce (1980 Ekim) ay�nda �ran-Irak aras�ndaki sava� tam anlam�yla ba�lam��t�.

T�rkiye Gazetesi, 22 Ocak 1987, "�ran-Irak g���s g���se"
T�rkiye Gazetesi, 3 A�ustos 1988, "2 milyona yak�n �l�"

Bir ba�ka hadiste de bu sava��n ayr�nt�lar� ��yle tarif edilir:

Faris y�n�nden gelecek olan bir kavimdir ki, ��yle diyecekler: "Ey Araplar! Siz fazla taassuba ka�t�n�z! Siz bunlara gere�i gibi hak tan�mazsan�z, sizinle hi� kimse birlik kurmayacakt�r... Bir g�n, onlara ve bir g�n de sizlere verilsin, ve kar��l�kl� s�zler tutulsun..." Onlar Mut�ka ��kacaklar, M�sl�manlar oradan a�a�� yaz�ya inecekler... M��rikler �b�r yandaki (Rakabe) denilen bir simsiyah olan nehrin kenar�nda duracaklar... Aralar�nda sava� olacak: Her iki ordudan, Allah, zaferi kald�racak… (K�yamet Alametleri, s. 179)

- Faris y�n�nden gelecek olan: �ran taraf�ndan gelecek olan

- Faris: �ran - �ranl�

- Yaz�ya inecekler : Ovaya inecekler (Irak Ovas�)

- Mut�k: Y�redeki bir da��n ad�

- Rakabe: Petrol kuyular�n�n �ok oldu�u b�lgedir.

"Ey Araplar! Siz fazla taassuba ka�t�n�z! Siz bunlara gere�i gibi hak tan�mazsan�z, sizinle hi� kimse birlik kurmayacakt�r…"

Hadisin bu b�l�m�nde iki taraf aras�nda, �rk��l�ktan kaynaklanan bir anla�mazl���n olaca��na dikkat �ekiliyor olabilir. Bu anla�mazl�k sebebiyle, "Yaz�"ya (yani Irak Ovas�'na) inilece�i ve sava��n ba�layaca�� anla��lmaktad�r.

Allah, her iki ordudan zaferi kald�racak...

Bu hadisin de i�aret etti�i gibi, �ran-Irak Sava�� 8 y�l s�rm�� ve binlerce kay�p verilmesine ra�men bir netice al�namam��t�r. �ki taraf da kesin bir �st�nl�k sa�layamam��t�r.

 
"F�rat ile Dicle aras�nda Zevra (Ba�dat) denen bir �ehir olacak. Orada b�y�k bir sava� olacak.
Kad�nlar esir edilecek, erkekler ise, koyun kesilir gibi bo�azlanacak."
(Kenzul Ummal, Kitab-ul k�yame k�sm-ul efal, c.5, sf. 38, El Muttaki)
 

Hadiste ge�en "F�rat ve Dicle aras�nda ya�anacak bu b�y�k sava�la" da yak�n ge�mi�te ya�anan �ran-Irak Sava��'na dikkat �ekiliyor olmas� muhtemeldir. �nceki sayfalarda da g�rd���m�z gibi, iki M�sl�man �lke aras�nda ya�anan bu b�y�k sava�ta, hadiste dikkat �ekilen topraklarda b�y�k �at��malar ya�anm��, k�yler, kasabalar, �ehirler a��r bombard�man alt�nda yerle bir olmu�tur. Kad�n, �ocuk, ya�l� ayr�m� yap�lmadan pek �ok insan sava�ta hayat�n� kaybetmi�tir. �lerleyen tarihlerde ortaya ��kan toplu mezarlar, sava� s�ras�nda hayat�n� kaybeden insan say�s�n�n tahmin edilenden fazla oldu�unu g�stermektedir

�ran ve Irak gibi iki b�y�k M�sl�man �lke aras�nda yap�lan sava� y�llarca s�rd�. Pek �ok insan�n �l�m�n�n yan�s�ra, ciddi maddi kayba neden oldu. Resimlerde �ran-Irak sava��ndan �e�itli manzaralar g�r�lmektedir.

 

 

Talikan'a (Afganistan'a) yaz�k oldu. ��phesiz Allah Teala'n�n orada alt�n ve g�m�� olmayan hazineleri vard�r. ''
(Kitab-ul Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il
Ahir Zaman, s. 59)

 

Hadiste Afganistan'�n ahir zamanda i�gal edilece�ine i�aret vard�r. Ger�ekten de Ruslar�n Afganistan'� i�gali olan 1979 y�l� Hicri 1400 y�l�na, di�er bir ifadeyle Hicri 14. y�zy�l�n ba�lang�c�na denk gelmektedir.

Orada alt�n ve g�m�� olmayan hazineleri vard�r...

Rivayetin bu b�l�m�nde de Afganistan'�n maddi zenginliklerine dikkat �ekilmektedir. Bug�n Afganistan'da �e�itli sebeplerle i�letilmeye a��lmam�� b�y�k petrol yataklar�, demir havzalar� ve k�m�r madenleri tespit edilmi�tir.

Rusya'n�n Afganistan i�gali ile ilgili, o d�nemde Der Spiegel dergisinde ��kan bir yaz�da, Rusya'n�n i�gali bitirse de b�lgenin ekonomik kontrol�n� elinden b�rakmak istemedi�i a��klanm��t�. Afganistan'�n o d�nemde sahip oldu�u y�ll�k 150 milyar metrek�pten fazla do�algaz rezervinin bunda b�y�k pay� vard�. Ayr�ca Afganistan'�n zengin k�m�r, kur�un, �inko, g�m��, alt�n maden yataklar� ve d�nyan�n en zengin lapis yataklar� da Rusya'n�n bu �srarl� tutumunu a��kl�yordu.

Sovyet ordusu 1979 y�l�nda Afganistan'� i�gal etti. Yakla��k 9 y�l s�ren bu i�gal 1988'de son buldu. Resimde 1988 y�l�nda Afganistan'dan geri �ekilen Sovyet ordusu g�r�l�yor. �stteki resimde ise Sovyet ordusuna kar�� m�cadele etmi� olan Afgan m�cahidleri g�r�l�yor.
Afganistan'�n zengin do�algaz rezervi �e�itli projelerle kullan�lmaya �al���lmaktad�r. BBC News'ta verilen haberde, Afganistan'�n 2 milyon dolarl�k do�algaz boru hatt� in�as�na ba�lama konusunda g�ndeme gelen anla�malar konu edilmi�tir.
(�st sol resim) Yeni �afak Gazetesi, 2 Aral�k 2001
(�st sa� alt resim) BBC News, 13 May�s 2002

F�rat Nehri'nin suyunun kesilip durdurulmas� da Mehdi'nin ��k�� alametlerindendir:

 

F�rat Nehri'nin suyu �ekilerek alt�n hazinesini a��klamas� zaman� yakla��yor. Her kim, o zaman orada bulunursa o hazineden bir �ey almas�n.
( Riyaz�'s Salihin, 3/332)

 

Di�er hadislerde bu olay�n ayr�nt�lar�yla ilgili �nemli bilgiler verilmektedir:

Resulullah: F�rat Nehri alt�n bir da� �zerinden a��lmad�k�a k�yamet kopmayacakt�r. �nsanlar onun i�in harb edecek ve her y�z ki�iden doksan dokuzu �ld�r�lecek, onlardan her adam, ke�ke kurtulan ben olsayd�m, diyecektir buyurmu�lar. (Sahih-i M�slim, 11/320)

Resulullah ��yle buyurdu: Yak�nda F�rat Nehri alt�n hazinesini a���a ��kar�r, kim buna haz�r bulunursa, ondan bir �ey almas�n. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 28)

(Resulullah:) "F�rat Nehri bir alt�n da��n� a���a ��kar�r" dedi. (S�nen-i Ebu Davud, 5/116)

G�r�ld��� gibi Hz. �sa'n�n yeniden geli�inin �nemli bir alameti olan F�rat Nehri'nin suyunun durdurulmas� ve alt�n de�erinde bir hazinenin ortaya ��kmas� pek �ok b�y�k hadis kitab�nda yer almaktad�r.

Keban Baraj�'n�n in�a edilmesiyle F�rat Nehri'nin suyu durdurulmu�tur.
(�st, sol resim) H�rriyet, 4 Kas�m 1973

�imdi yukar�da yer verdi�imiz hadislerde ge�en bu konuyla ilgili �nemli ifadeleri tek tek ele alarak inceleyelim:

Resulullah buyurdu ki: (1) F�rat Nehri'nin suyu �ekilip (2) alt�ndan bir da� meydana ��kmad�k�a k�yamet kopmaz... (Riyaz�'s Salihin, 3/332)

(1) F�rat Nehri'nin suyunun �ekilip...

Suyuti'nin kitab�nda bu hadis "suyun durdurulmas�" olarak ge�mektedir. Ger�ekten de Keban Baraj�, F�rat Nehri'nin suyunu durdurarak kesmi�tir.

(2) "Alt�n"dan bir da� meydana ��kmad�k�a...

Yap�lan baraj sayesinde; elektri�in �retilmesi, toplanan suyun arazide kullan�larak topra��n veriminin artmas� ve ula��m kolayl���n�n sa�lanmas� gibi sebeplerle, buradaki topraklar "alt�n" gibi k�ymetli hale gelmi�tir.

Keban baraj� ve F�rat Nehri �zerine sonradan kurulan di�er barajlar, betondan dev birer da�� and�rmaktad�r. Bu barajlardan (hadis-i �erifteki benzetmeye g�re da�dan) alt�n de�erinde servet d�k�lmektedir. Dolay�s�yla barajlar "alt�n bir da�" �zelli�i kazanmaktad�r. (En do�rusunu Allah bilir)

 

Mehdi i�in 2 alamet vard�r ki...Bunun birincisi, Ramazan'�n birinci gecesi Ay'�n ikincisi de ortas�nda G�ne�'in tutulmas�d�r.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

 

 

Ramazan'�n birinci gecesi Ay, ortas�nda G�ne� tutulacakt�r. (K�yamet Alametleri, s. 199)

Onun saltanat� zaman�nda, Ramazan Ay�'n�n on d�rd�nde G�ne� tutulacakt�r, o ay�n ilkinde ise Ay kararacak... (Mektubat-� Rabbani, 380. Mektup, 2/1163)

Mehdi'nin ��kmas�ndan �nce bir Ramazan i�inde G�ne� iki defa tutulacakt�r. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 440)

... G�ne�'in oru� ay�n�n ortas�nda, Ay'�n ise sonunda tutulmas�... (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

Ramazan'da iki defa Ay tutulmas� olacakt�r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

Mehdi'nin geli�i Razaman ay�nda Ay'�n iki kere tutulmas�na sebep olacakt�r. (K�yamet Alametleri, s. 200)

Yukar�daki rivayetlerde dikkati �eken en �nemli noktalar Ramazan Ay�'n�n ortas�nda hem G�ne� tutulmas�, hem de bir ay i�inde Ay'�n ve G�ne�'in iki kere tutulmas�d�r.

E�er bu hadislerde tarif edilen olaylar dikkatle incelenirse, rivayetler aras�nda �e�itli farkl�l�klar oldu�u g�ze �arpar. Yukar�daki 1, 2 ve 3. rivayetlerde Ay, Ramazan'�n birinci g�n�, 4. rivayette ise sonuncu g�n� tutulacakt�r. B�yle bir durumda yap�lacak en do�ru �ey, ayn� olaya bakan farkl� rivayetlerin ittifak ettikleri ortak y�nleri tespit etmek olacakt�r. Buna g�re, yukar�daki hadis rivayetlerinin toplam�ndan ��kan ortak sonu�lar �unlard�r:

1. Ramazan ay�nda Ay ve G�ne� tutulmalar� olacakt�r.

2. Bu tutulmalar ortalama 14-15 g�n arayla olacakt�r.

3. Bu tutulmalar iki kere tekrarlanacakt�r.

Bu tespitlere uygun olarak, 1981 y�l�nda (Hicri 1401'de) Ramazan Ay�'n�n 15. g�n� Ay, 29. g�n� de G�ne� tutulmu�tur. Yine "ikinci olarak", 1982 y�l�nda (Hicri 1402'de) Ramazan Ay�'n�n 14. g�n� Ay, 28. g�n� de G�ne� tutulmu�tur.

Ayr�ca bu hadisede Ay'�n Ramazan'�n tam ortas�nda DOLUNAY halinde tutulmas� ve dikkatleri �ekecek bir alamet olarak belirmesi de son derece anlaml�d�r.

Bu olaylar�n Mehdi'nin di�er ��k�� alametleriyle ayn� d�nemde meydana gelmesi ve Hicri 14. y�zy�l ba�lar�nda, �st �ste iki y�l (1401-1402) mucizevi bir tarzda tekrarlanmas� rivayetlerin i�aretinin bu olaylar olabilece�ini kuvvetlendirmektedir.

�stelik hayret uyand�racak �ekilde benzer bir tutulma olay� 2002 ve 2003 senelerinde de ger�ekle�mi�tir.

GER�EKLE�EN TUTULMA

TAR�H
Ay Tutulmas�
Hicri 1423 'te Ramazan'�n ortas�nda
20 Kas�m 2002
15 g�n sonra
G�ne� Tutulmas�
Hicri 1423'te Ramazan'�n sonunda
4 Aral�k 2002

Ay Tutulmas�

Hicri 1424'te Ramazan'�n ortas�nda

9 Kas�m 2003

15 g�n sonra
G�ne� Tutulmas�
Hicri 1424'te Ramazan'�n sonunda
23 Kas�m 2003


(sol �st resim) 1981 y�l�nda ya�anan Ay tutulmas�n�n Sky Telescope dergisinin Temmuz 1999 tarihli say�s�nda yay�nlanan resmi.
(sol �st k���k resim) 31 Temmuz 1981 tarihinde ger�ekle�en G�ne� tutulmas�n�n resmi. Takvim yapraklar�nda 1981 ve 1982 y�llar�nda ger�ekle�en Ay ve G�ne� tutulmalar�n�n tarihleri g�r�l�yor,
Vatan, 08 Kas�m 2003, "Sahurdan �nce ay tutulmas�"7. Kuyruklu Y�ld�z�n Do�mas�

 

Mehdi'nin ��k���ndan evvel, (her taraf�) ayd�nlatan kuyruklu bir y�ld�z do�acakt�r. (K�yamet Alametleri, s. 200)

 

 

O gelmeden �nce, do�udan ���k veren bir kuyruklu y�ld�z g�r�necektir. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 53)

O y�ld�z�n do�mas�, G�ne� ve Ay tutulmas�ndan sonra olacakt�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

... Ne zaman ki Melikler seyahat, zenginler ticaret, fakirler dinlenmek, haf�zlar g�steri� yapmak i�in hacca giderler; i�te o zaman, kuyru�u bulunan bir y�ld�z zuhur edecektir. (K�yamet Alametleri, s.123)

Hadislerde belirtildi�i gibi:

- 1986 y�l�nda (Hicri 1406'da) yani 14. y�zy�l ba�lar�nda "Halley" kuyruklu y�ld�z� D�nyam�z'�n yak�n�ndan ge�mi�tir. Bu kuyruklu y�ld�z parlak ���kl� bir y�ld�zd�r.

- Hareket y�n� do�udan bat�ya do�rudur.

- 1981 ve 1982 (Hicri 1401-1402) y�llar�nda meydana gelen Ay ve G�ne� tutulmalar� olay�ndan sonra ortaya ��km��t�r.

Bu y�ld�z�n do�u�unun da di�er ��k�� alametleri ile ayn� zamanda meydana gelmesi, Halley kuyruklu y�ld�z�n�n hadiste i�aret edilen y�ld�z oldu�unu do�rular niteliktedir.

�mam Rabbani de Mehdi'nin alametlerinden olan kuyruklu y�ld�z hakk�nda �u bilgileri vermi�tir:

�ark taraf�ndan bir kuyruklu y�ld�z do�up ayd�nl�k verecektir. Onun her g�nk� irtifi (ge�i� y�n�) me�r�ktan ma�ribedir (do�udan bat�ya do�rudur). (Mektubat-� Rabbani, 2/258)

Cronicle 20th, Mart 1986, s.1278
Tarih boyunca bu kuyruklu y�ld�z�n ge�ti�i zamanlarda M�sl�manlar a��s�ndan �ok �nemli hatta d�n�m noktas� say�labilecek olaylar meydana gelmi�tir. Bunlardan bir k�sm� Peygamberimiz (sav)'den aktar�lan rivayetlerde de bildirilmi�tir:

Bu y�ld�z ilk ��kt���nda;

Hz. Nuh kavmi helak olmu�tur.

Hz. �brahim ate�e at�lm��t�r.

Hz. Musa ile u�ra�an Firavun ve kavmi yok edilmi�tir.

Hz. Yahya �ld�r�ld���nde de g�r�lm��t�r.

Siz o y�ld�z� g�rd���n�zde fitnenin �errinden Allah'a s���n�n�z. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Bu y�ld�z ge�ti�inde meydana geldi�i rivayet edilen di�er �nemli olaylar da �unlard�r:

Hz. �sa do�mu�tur.

Peygamber Efendimiz (sav)'e ilk vahiy gelmeye ba�lam��t�r.

Osmanl� Devleti tarih sahnesinde yer almaya ba�lam��t�r.

�stanbul Fatih Sultan Mehmet taraf�ndan fethedildi�inde de bu y�ld�z g�r�lm��t�r.


Halley Kuyruklu Y�ld�z� Hakk�nda Baz� �lgin� Rakamlar

Halley kuyruklu y�ld�z� ile ilgili baz� say�lar�n "19" say�s�n�n tam katlar� olmas� da olduk�a dikkat �ekicidir:

Halley Kuyruklu Y�ld�z� 76 y�lda bir ge�iyor 76 = 19 x 4

Bu y�ld�z en son Hicri 1406'da g�r�ld� 1406 = 19 x 74

Bu konuyla ilgili bir di�er ilgin� durum da �udur: Yukar�da da hesaplad���m�z gibi Halley y�ld�z�n�n ge�mi� oldu�u Hicri 1406 y�l� 19'un tam 74 kat�d�r. "74" say�s� ise ayn� zamanda Kuran-� Kerim'de 19 mucizesine i�aret edilen M�DDESS�R Suresi'nin s�ra numaras�d�r.

Kuran'�n M�ddessir Suresi'nin (74. sure) 30. ayetinde "19" say�s�n�n m�minler i�in bir rahmet, inkar edenler i�in ise bir fitne vesilesi oldu�u bildirilmektedir.

Halley kuyruklu y�ld�z�n�n 19 ile olan bu dikkat �ekici ba�lant�s� da, inkar edenler �zerine bir fitne, m�minlere ise bir rahmet m�jdeledi�ine i�aret ediyor olabilir.

M�ddessir Suresi'nin 1. ve 2. ayetlerinde Hz. Muhammed (sav)'e "EY �RT�NEN! KALK VE KORKUT" �eklinde buyurulmaktad�r. Bu, ayetlerin a��k anlam�d�r. Fakat bu ayetlerin ahir zamana y�nelik ikinci bir �rt�l�, gizli i�aretleri de bulunabilir. Belki de "EY G�ZLENEN" denilerek Resulullah Efendimiz'in soyundan gelecek olan ve Hicri 1406'da ��k�� alametlerinden biri (Kuyruklu Y�ld�z�n do�u�u hadisesi) belirecek olan Mehdi'ye i�aret ediliyor olabilir.

M�ddessir Suresi

1. Ey �rt�s�ne b�r�nen

2. Kalk ve korkut (uyar)

M�ddessir: �rt�nen-b�r�nen-gizlenen demektir.

Bir ba�ka mucizevi i�aret ise Halley y�ld�z�n�n, 1986 (Hicri 1406)'daki ge�i�inin, Hz. Muhammed (sav)'in peygamberlikle vazifelendirildi�i MS. 607'den bu yana 19. ge�i�i olmas�d�r.

 

Onun ��kaca�� y�l, insanlar hacca, ba�lar�nda bir emir bulunmadan gidecekler... Hep birlikte Beyt-i �erif'i tavaf edecekler, sonra Mina'ya indiklerinde, k�pekler gibi birbirine sald�racak, hac�lar soyulacak, kanlar Akabe Cemresinin �zerine akacak.
(K�yamet Alametleri, s. 168-169)

 

 

�nsanlar ba�lar�nda bir imam bulunmaks�z�n hac ederler. Mina'ya indiklerinde etraflar�, k�peklerin sar��� gibi sar�l�p, kabilelerin birbirine girmesi ile b�y�k sava�lar olur. �yle ki ayaklar kan g�l� i�inde kal�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 35)

Yukar�daki hadislerde "onun ��kaca�� y�l" c�mlesi ile, Mehdi'nin ��k�� tarihinde Hac s�ras�nda meydana gelecek bir katliama dikkat �ekilmektedir. 1979 y�l�nda, Hac s�ras�nda ger�ekle�en Kabe bask�n�nda aynen b�yle bir katliam ya�anm��t�r. Bu kanl� Kabe bask�n� da ahir zaman�n ba�lang�c�n�n ve Mehdi'nin ��k���n�n di�er alametlerinin ger�ekle�ti�i d�nemin tam ba��nda yani Hicri 1400 y�l�n�n ilk g�n�nde, 1 Muharrem 1400 (21 Kas�m 1979) tarihinde meydana gelmi�tir.

Yine hadis-i �erifte kanlar�n akaca��ndan bahsedilerek �ld�rme olaylar�na dikkat �ekilmi�tir. Bask�n s�ras�nda Suudi askerleri ile militanlar aras�nda meydana gelen �arp��mada 30 ki�inin �ld�r�lmesi bu rivayetin kalan k�sm�n� da do�rular.

1979 (Hicri 1400)'de ger�ekle�en bu Kabe bask�n�n�n ard�ndan 7 sene sonra Hicri 1407 y�l�nda, Hac s�ras�nda �ok daha b�y�k kanl� bir olay meydana gelmi�tir. Bu olayda caddelerde g�steri yapan hac�lara sald�r�larak 402 ki�i katledilmi�, �ok fazla kan ak�t�lm��t�r. Beyt-�l Muazzama'n�n yan�nda, M�sl�manlar�n (Suudi Arabistan askerleri ile �ran'l� Hac�lar�n) birbirlerini �ld�rmeleri ile bir hadiste haber verildi�i gibi "b�y�k g�nahlar i�lenmi�tir". Bu kanl� olaylar ilgili hadislerde tarif edilen ortamla �ok b�y�k benzerlikler ta��maktad�r:

Resulullah buyurdu: Ramazan'da bir seda, �evval'de bir ses, Zilkade'de kabileler aras�nda sava� olur. Hac�lar talana u�rar. Mina'da �l�lerin �ok olaca�� bir sava� olur, �yle ki orada ta�lar� kan g�l� i�inde b�rakacak kadar kan akar. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 31)

Ramazan'da bir seda olur. �evval'de de bir seda olur. Zilkade'de kabileler birbiriyle �arp���r. Zilhicce'de hac�lar talana u�rar. Muharrem'de g�kten ��yle nida olur. "Dikkat ediniz. Filan kimse Allah'�n halk�n�n hay�rl�lar�ndand�r. Onu dinleyiniz ve ona uyunuz." (Ramuz El Hadis, 2/518-5)

�evval ay�nda ayaklanma, Zilkade'de harb konu�malar�, Zilhicce'de ise harb vaki olacak. Hac�lar soyulacak, kanlar� (Cemret�l Akabe) �zerine akacak. (K�yamet Alametleri, s. 166)

Zilkade ay�nda kabileler sava��r, hac�lar ka��r�l�r, melhameler (kanl� harpler) olur. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 34)

�evval'de sava� naralar�, Zilhicce'de harb ve k�tal (muharebe, kavga) olur, yine Zilhicce'de Hac� talana u�rar, hatta caddeler kandan ge�ilmez ve haramlar �i�nenir. Beyt-�l Muazzama'�n yan�nda b�y�k g�nahlar i�lenir. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 37)

1979 y�l�nda ger�ekle�en Kabe bask�n�nda bir katliam ya�anm��t�r. Bu olay�n ahir zaman alametlerinin ard� ard�na ��kt��� d�nemin tam ba��nda yani Hicri 1400 y�l�n�n ilk g�n�nde meydana gelmesi dikkat �ekicidir. Bundan 7 sene sonra Hac s�ras�nda �ok daha b�y�k kanl� bir olay meydana gelmi�tir. Bu kanl� olaylar, hadislerde tarif edilen ortamla �ok b�y�k benzerlikler ta��maktad�r.
(sol �st resim) T�rkiye Gazetesi, 21 Kas�m 1979
(sol alt resim) T�rkiye Gazetesi, 2 A�ustos 1987

Hadislerde ge�en ifadeleri inceledi�imizde de ayn� d�nemle ilgili �nemli olaylara i�aretler bulundu�u g�r�lecektir:

Beyt-�l Muazzama'n�n yan�nda b�y�k g�nahlar i�lenir.

Yukar�daki hadiste, Beyt-�l Muazzama'n�n (Kabe'nin) i�inde de�il, yan�nda ��kacak olaylara dikkat �ekilmektedir. 1407 y�l�n�n Zilhicce Ay�'nda (Hac mevsiminde) meydana gelen olaylar da ilkinden farkl� olarak Kabe'nin i�inde de�il yan�nda ger�ekle�mi�tir. En ba�ta anlatt���m�z olay ise 1 Muharrem 1400'de Beyt-�l Muazzama'n�n (Kabe'nin) bizzat i�erisinde olmu�tur. Her iki olay da rivayetlerin i�aretine uygun bir �ekilde ger�ekle�mi�tir.

Kabe'de kan ak�t�lmas�, hac�lar�n katledilmesi gibi, hadislerde haber verilen b�yle �nemli iki b�y�k hadisenin Mehdi hakk�nda bildirilen t�m alametlerin ��kt��� d�nemde birbiri ard�na ger�ekle�mesinin bir rastlant� olamayaca�� a��kt�r.

... Zilhicce'de harb ve k�tal (muharebe, kavga) olur.

Hadislerde, bu sava� ve �at��malardan, hac�lar�n �ld�r�lmesi konusu ile birlikte bahsedilmesi s�z konusu olaylar�n ayn� zaman diliminde meydana geleceklerini g�stermektedir. Ayn� d�nem, �ran-Irak Sava��'n�n ��kt���, Ortado�u �lkelerinde �at��ma ve kar���kl�klar�n en yo�un ya�and��� bir d�nemdi.

 

Do�udan �� veya yedi g�n ard� ard�na b�y�k bir ate� zuhur edecek, g�kte karanl�k g�r�lecek, g�kte al���lm�� olan k�rm�z�l���n aksine bamba�ka bir k�z�ll�k yay�lacak. Yery�z�n�n duyup anlayabilece�i bir dille nida edilecek. (K�yamet Alametleri, s. 166)

 

 

"�kdiddurer" isimli kitapta Mehdi'nin zuhur alametleri bahsinde ge�iyor: Do�uda, semada �� gece g�r�nen b�y�k bir ate�in ��kmas�. Mutad (al���lm���n d���nda) �afak k�z�ll��� gibi olmayan bir k�rm�z�l���n semada g�r�l�p ufukta yay�lmas�. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Ebu Cafer b. Muhammed b. Ali (r.a.)'dan rivayet edildi. Siz �� veya yedi g�n, do�udan bir ate�i g�rd���n�z zaman Al-i Muhammed'in ��kmas�n� bekleyiniz, in�aAllah-� Teala, bir m�nadi Mehdi'nin ismi ile semadan nida edecek ki, do�uda bat�da olan herkes bu sesi i�itecek.(Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 32)

Yemin ederim ki bir ate� sizi saracakt�r. O ate� bug�n Berehut denilen vadide s�n�k vaziyettedir. O ate� i�inde m�thi� azap oldu�u halde insanlar� kaplar. O ate� insanlar�, mallar� yak�p bitirir. Sekiz g�n i�inde r�zgar ile bulut gibi u�arak d�nyan�n her taraf�na yay�l�r. Geceki s�ca�� g�nd�zki hararetinden daha �iddetlidir. O ate� insanlar�n ba��n�n �zerinden ar��n alt�na kadar yakla�arak yery�z� ile g�ky�z� aras�nda g�kg�r�lt�s� gibi korkun� g�r�lt�s� olur, buyurdu. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s. 461)

Mehdi'nin ��k�� �ncesi alametlerinden olan bu ate� hakk�nda k�sa bir a��klama yapmak yerinde olacakt�r.

Baz� ki�iler bu ate�i; sebepsiz yere birdenbire ortaya ��kan, s�nme nedir bilmeyen, hatta herkesin bulundu�u yerden mutlaka g�rece�i tarzda bir alamet olarak beklemektedir. Halbuki k�yamet alametlerinin meydana geli�i s�ras�nda imtihan devam etti�inden onlar�n anla��lmas�, herkesin mecburen kabul edece�i bir a��kl�kta olmaz. B�ylece insanlar ak�llar�n�, vicdanlar�n�, iradelerini kullanarak karar verirler. �ayet k�yamet alametleri ile ilgili hadisler en ince ayr�nt�s�na kadar (mesela; hangi �ehirde, ka� tarihinde, ne �ekilde ��kaca��) anlat�lsayd�, daha �nce de belirtti�imiz gibi herkes mecburen kabul eder, insanlar aras�nda derece fark� kalmazd�. Bu sebeple k�yamet alametleri ile ilgili hadisler �zellikle yar� kapal� bir �ekilde bildirilmi�tir.

Ate� alametini de bu �ekilde de�erlendirmek gerekmektedir. Bir ate� sebepsiz yere ��kmaz; ya bir kaza ile ihmal neticesinde veya kas�tl� bir olay ile ��kar. Mehdi'nin ��k�� alameti olarak s�ylenmesi, onun �ok garip ve ola�an�st� bir alamet �eklinde ��kmas�n� gerektirmez. �nemli olan bu ate�in, hadiste tarif edilen ate�in �zelliklerine ve ortaya ��k�� vaktine uygun olmas�d�r. Bu ate�i tan�mak ve tespit edebilmek i�in yap�lacak ilk i�, �zelliklerinin ortaya ��kart�lmas�d�r.

Bilindi�i gibi Temmuz 1991 y�l�nda Irak'�n, Kuveyt'i i�gali sonras�nda, Kuveyt'e ait petrol kuyular�n� ate�e vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra K�rfezi'ni �ok b�y�k bir ate� sarm��t�. Bu ate�le ilgili o d�nemdeki yaz�l� kaynaklarda yer verilen baz� a��klamalar ��yledir:

- Kuveyt'de yanan petrol, insan ve hayvanlar aras�nda �l�me sebep oldu. Uzmanlara g�re g�nde yar�m milyon ton petrol duman olarak atmosfere kar��t�. Her g�n 10 bin tondan fazla is, k�k�rt, karbondioksit ve b�y�k miktarda, kanser yap�c� �zelli�i olan hidrokarbonlar bulut gibi k�rfez �zerinde as�l� durdular... Yaln�z K�rfez de�il, onun �ahs�nda D�nya yand�. (M. Necati �zfatura, Kurtlar Sofras�nda Ortado�u, s. 175)

-Ate�e verilen iki kuyu, T�rkiye'nin bir g�nde ��karabildi�i kadar petrol veriyordu ve dumanlar 55 km. uzakl�ktaki Suudi Arabistan'dan bile g�r�lebiliyordu. (H�rriyet, 23 Ocak 1991)

-Kuveyt'te ate�e verilen y�zlerce petrol kuyusu alev alev yand�. Uzmanlar�n "s�nd�rmek son derece zor" dedikleri petrol kuyular�ndaki yang�n�n T�rkiye'den Hindistan'a kadar olan geni� bir b�lgeyi en az 10 y�l s�reyle etkileyebilece�i bildirildi.

Ate�e verilen petrol kuyular�nda ��kan alev ve dumanlar atmosferi devaml� kirlettiler. Kuveyt g�nd�zleri gece manzaras� arz ediyordu. Alevlerle birlikte y�kselen f�me rengi duman, Kuveyt semalar�nda sonbahardan k�� mevsimine ge�i�i hat�rlatt�... Kuveyt'in tamam�n�n ya�an�l�r hale gelmesi i�in en az bir senelik bir zamana ihtiya� oldu�u a��kland�. Kilometrelerce uzaktan g�r�len alevlerle birlikte y�kselen dumanlar, Kuveyt semalar�n� tamamen kaplayarak �lkeyi ya�anmaz hale getirdi ve varl�kl� olanlar Kuveyt'i terk ettiler.

Dahran'daki ara�t�rma merkezi m�d�r� Abdullah Dabbag'�n New York Times'da ��kan a��klamas�na g�re, Basra K�rfezi'ndeki kirlenme neticesinde 106 t�r bal�k, 180 t�r yumu�ak�a ve b�lgede ya�ayan 450 t�r hayvan ya�ama sava�� verdi. 600 petrol kuyusundan y�kselen dumanlar�n kom�u �lkelere yay�ld���, ayr�ca k�k�rt gibi kanserojen maddeler ihtiva eden dumanlar�n asit ya�muruna d�n��erek tar�mda verimi azaltt��� a��kland�. (M. Necati �zfatura, Kurtlar Sofras�nda Ortado�u, s. 171)

Yemin ederim ki bir ate� sizi saracakt�r. O ate� bug�n Berehut* denilen vadide s�n�k vaziyettedir... (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahir Zaman Alametleri, s.461)

* Berehut: Bir vadi veyahut bir kuyu ad�d�r. (Kamus Tercemesi, 1/550)

1991 y�l�n�n Temmuz ay�nda Irak'�n, Kuveyt'i i�gal etmesi ve Kuveyt'e ait petrol kuyular�n� ate�e vermesi sonucunda Kuveyt ve Basra K�rfezi'ni �ok b�y�k bir ate� sarm��t�r.
Saddam'�n emriyle askerler Kuveyt'teki petrol kuyular�n� ate�e verdi.

�nceki sayfalarda yer verdi�imiz hadis-i �erifin yukar�daki ilk k�sm�nda, ate� i�in "s�n�k bir vaziyettedir" denmektedir. Ate�, yan�c� bir maddenin yanmas�yla meydana geldi�ine g�re burada s�n�k vaziyette bekleyen ate�in kendisi de�il, ate�in yakaca�� hammaddedir. O halde burada toprak alt�ndan ��kar�lan petrole i�aret ediliyor olabilir. Nitekim hadisteki Berehut denilen yer, bir kuyunun ad�d�r. Bu kuyu petrol kuyusu olarak d���n�lebilir. Zaman� gelince bu kuyulardan ��kar�lan petrol, yanmaya haz�r bir ate� haline gelmektedir.

"O ate� m�thi� azap oldu�u halde insanlar� kaplar." O ate�, sadece yanan bir ate� de�il, ayn� zamanda insanlar� can�ndan, mal�ndan ederek azap i�inde, elem-�z�nt� i�inde b�rakacak ve b�t�n do�ay� kirletecek olan bir ate�tir.

"O ate� insanlar�, mallar� yakar bitirir." O ate� bir k�s�m insanlar�n �l�m�ne sebep olmaktad�r. Bunun yan�nda mallar� yakarak, maddi zarara sebebiyet verdi�i gibi, t�m �evreyi ve do�ay� kirleterek de insanlar�n ge�im kaynaklar�n� yok etmektedir.

"Sekiz g�n i�inde r�zgar ile bulut gibi u�arak d�nyan�n her taraf�na yay�l�r." O ate�in, "r�zgar ile bulut gibi u�an" kendisi de�il duman�d�r. Burada benzetme yap�larak duman�n bulutlara kadar y�kselece�i de anlat�lm��t�r. Bu duman r�zgar�n etkisiyle her y�ne do�ru yay�lmaktad�r.

"Geceki s�ca��, g�nd�zki hararetinden daha �iddetlidir." O ate�in hem g�nd�z, hem gece devaml� yand��� anla��lmaktad�r.

"O ate� insanlar�n ba��n�n �zerinden ar��n alt�na kadar yakla�arak, yery�z� ile g�ky�z� aras�nda g�kg�r�lt�s� gibi korkun� g�r�lt�s� olur." O ate�in �ok y�kseklere kadar t�rmand���na ve bu ate�ten g�kg�r�lt�s� gibi pek �iddetli bir g�r�lt� ile patlamalar meydana geldi�ine i�aret edilmektedir.

"G�kte al���lm�� olan k�rm�z�l���n aksine bamba�ka bir k�z�ll�k yay�lacak." Hadisin bu k�sm�nda, olay�n gece vakitlerinde meydana gelece�ine i�aret edilmi�tir. Gece vakti meydana gelen b�y�k infilak�n alevleri �ok �iddetli bir ayd�nlanma yapar. Bu k�z�l alevlerin meydana getirdi�i k�z�l ayd�nlanma, halk�n al���k oldu�u k�rm�z� "tan" ayd�nlanmas�ndan �ok ayr�d�r. ��nk� gece vakti b�yle g�nd�z gibi ayd�nlanma ola�an�st� bir olayd�r.

10. G�ne�'ten Bir Alametin Belirmesi

 

O, (Mehdi), G�ne�'ten bir alamet belirinceye kadar gelmeyecektir.
(El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamatil Mehdiyy-il Muntazar, s. 47)

 

 

G�ne� alamet olarak do�mad�k�a Mehdi ��kmayacakt�r. (Kitab-�l Burhan Fi Alameti-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 33)

K�yametin alametlerinden biri de G�ne�'te meydana gelecek ola�an�st�l�klerdir.

20. y�zy�lda G�ne�'te b�y�k bir patlama ya�anm�� ve D�nya bu patlamadan �ok etkilenmi�tir.

Hadiste yer alan G�ne�'te belirecek s�z konusu alamet, 20. y�zy�lda g�r�len bu b�y�k patlama olabilir.

(2000 y�l�nda �ekilen, G�ne�'in patlamalar sonucunda ald��� son hali g�r�nt�leyen bir foto�raf)

ileri >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com