Hz. �sa(as)'�n D�n���n�n Habercileri

Hazreti �sa'n�n yery�z�ne d�n���n�n yakla�t���n� g�steren �ok say�da alamet vard�r. Bu alametler bizlere Kuran'da, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, �e�itli �slam alimlerinin a��klamalar�nda bildirilmi�tir. Bunlar�n yan� s�ra Tevrat ve �ncil'de de k�yamet �ncesi d�nem ve Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n�� zaman� hakk�nda bildirilen �e�itli olaylar mevcuttur. T�m bu kaynaklarda bildirilen olaylar bizim i�in Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne d�n���n�n yak�nla�t���n� bildiren birer haberdir.

K�yamet Alametleri

Art�k onlar, k�yamet-saatinin kendilerine apans�z gelmesinden ba�kas�n� m� g�zl�yorlar? ��te onun i�aretleri gelmi�tir. Fakat kendilerine geldikten sonra ���t al�p-d���nmeleri onlara neyi sa�lar? (Muhammed Suresi, 18)

Yukar�daki ayette g�r�ld��� gibi, Allah k�yamet alametlerinin baz�lar�n� Kuran'da bize bildirmi�tir. Allah Zuhruf Suresi'nin 61. ayetinde Hz. �sa i�in, "��phesiz o, k�yamet-saati i�in bir ilimdir..." �eklinde buyurmaktad�r. Peygamber Efendimiz (sav) de bir hadis-i �erifinde ��yle buyurmu�tur:

�sa bin Meryem adil bir hakim ve adaletli bir imam olarak inmedik�e k�yamet kopmayacakt�r… (S�nen-i �bni Mace, 10/340)

Kuran'da ve hadislerde g�r�ld��� gibi Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar d�n��� k�yametin yakla�t���n�n alametlerindendir. O halde k�yametin di�er alametleri de Hz. �sa'n�n geli�inin yakla�t���n� g�steren alametler olarak de�erlendirilmelidir.

Bu nedenle ilerleyen sayfalarda gerek Kuran'da gerekse Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirilen k�yamet alametlerine Hz. �sa'n�n geli�inin alametleri olarak yer verilecektir. Bu alametler incelendi�inde, bir�o�unun arka arkaya belirli bir d�nem i�inde ger�ekle�ti�i a��k�a g�r�lecek, Hz. �sa'n�n geli�inin yak�nla�t��� net olarak anla��lacakt�r.

Birbiriyle Desteklenen El�iler

Sonra onlar�n izleri �zerinde el�ilerimizi birbiri ard�nca g�nderdik. Meryem o�lu �sa'y� da arkalar�ndan g�nderdik; ona �ncil'i verdik ve onu izleyenlerin kalplerinde bir �efkat ve merhamet k�ld�k... (Hadid Suresi, 27)

Ge�mi� peygamberlerle ilgili Kuran'da verilen haberlere bakt���m�zda, Allah'�n bir�ok peygamberi ba�ka bir peygamber veya ilim sahibi kul ile destekledi�ini g�r�r�z.

Hz. Musa Allah'tan yard�m dilemi�, Allah kendisine ��yle buyurmu�tur:

(Allah) Dedi ki: "Pazunu karde�inle peki�tirip g��lendirece�iz; sizin ikinize de �yle bir 'g�� ve yetki' verece�iz ki, ayetlerimiz sayesinde size eri�emeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlars�n�z." (Kasas Suresi, 35)

Hz. Musa'n�n hayat�na bakt���m�za Allah'�n onu ba�ka kullar�yla da destekledi�ini g�r�r�z. Bu konudaki ayetlerden baz�lar� ��yledir:

Hani Musa gen� yard�mc�s�na demi�ti: "�ki denizin birle�ti�i yere ula��ncaya kadar gidece�im ya da uzun zamanlar ge�irece�im." (Kehf Suresi, 60)

Derken, Kat�m�z'dan kendisine bir rahmet verdi�imiz ve taraf�m�zdan kendisine bir ilim ��retti�imiz kullar�m�zdan bir kulu buldular. Musa ona dedi ki: "Do�ru yol (r��d) olarak sana ��retilenden bana ��retmen i�in sana tabi olabilir miyim?" (Kehf Suresi, 65-66)

Allah'�n ba�ka bir peygamberiyle destekledi�i kullar�ndan biri de Hz. �brahim'dir. Hz. �brahim'in tebli�i �zerine Hz. Lut'un iman etti�ini Allah Kuran'da ��yle haber vermi�tir:

(�brahim) Dedi ki: "Siz ger�ekten, Allah'� b�rak�p d�nya hayat�nda aran�zda bir sevgi-ba�� olarak putlar� (ilahlar) edindiniz. Sonra k�yamet g�n�, kiminiz kiminizi inkar edip-tan�mayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Sizin bar�nma yeriniz ate�tir ve hi�bir yard�mc�n�z yoktur." Bunun �zerine Lut ona iman etti ve dedi ki: "Ger�ekten ben, Rabbime hicret edece�im. ��nk� ��phesiz O, g��l� ve �st�n oland�r, h�k�m ve hikmet sahibidir." (Ankebut Suresi, 25-26)

Bu konuda bir �rne�i Peygamberimiz Hz. Muhammed (sav)'in hayat�nda da g�r�r�z:

Siz Ona (Peygambere) yard�m etmezseniz, Allah Ona yard�m etmi�tir. Hani kafirler ikiden biri olarak Onu (Mekke'den) ��karm��lard�; ikisi ma�arada olduklar�nda arkada��na ��yle diyordu: "H�zne kap�lma, elbette Allah bizimle beraberdir." B�ylece Allah Ona 'huzur ve g�venlik duygusunu' indirmi�ti, Onu sizin g�rmedi�iniz ordularla desteklemi�, inkara edenlerin de kelimesini (inkar �a�r�lar�n�) al�altm��t�… (Tevbe Suresi, 40)

Allah'�n bir ba�ka kulu ile destekledi�i peygamberlerinden biri de Hz. Davud'tur. Hz. Davud ve Allah'�n melik olarak g�nderdi�ini bildirdi�i Talut ile ilgili Kuran'da verilen baz� bilgiler ��yledir:

Onlara peygamberleri dedi ki: "Allah size Talut'u (melik olarak) g�nderdi." Onlar: "Biz h�k�mdarl��a, ona g�re daha �ok hak sahibiyken ve ona bir mal (servet) bollu�u verilmemi�ken, nas�l bizi (y�netmek �zere) h�k�mdarl�k (m�lk) onun olabilir?" dediler. O (��yle) demi�ti: "Do�rusu Allah size onu se�ti ve onun bilgi ve beden� g�c�n� artt�rd�. Allah, kime dilerse m�lk�n� verir; Allah (rahmeti ve g�c�) geni� oland�r, bilendir." (Bakara Suresi, 247)

Talut, orduyla birlikte ayr�ld���nda dedi ki: "Do�rusu Allah sizi bir �rmakla imtihan edecektir. Kim bundan i�erse, art�k o benden de�ildir ve kim de -eliyle bir avu� alanlar hari�- onu tadmazsa bendendir. K���k bir k�sm� hari� (hepsi sudan) i�ti. O, kendisiyle beraber iman edenlerle (�rma��) ge�ince onlar (geride kalanlar): "Bug�n bizim Calut'a ve ordusuna kar�� (koyacak) g�c�m�z yok" dediler. (O zaman) Muhakkak Allah'a kavu�acaklar�n� umanlar (��yle) dediler: "Nice k���k topluluk, daha �ok olan bir toplulu�a Allah'�n izniyle galib gelmi�tir; Allah sabredenlerle beraberdir."Onlar, Calut ve ordusuna kar�� meydana (sava�a) ��kt�klar�nda, dediler ki: "Rabbimiz, �zerimize sab�r ya�d�r, ad�mlar�m�z� sabit k�l (kayd�rma) ve kafirler toplulu�una kar�� bize yard�m et."B�ylece onlar�, Allah'�n izniyle yenilgiye u�ratt�lar. Davud Calut'u �ld�rd�. Allah da ona m�lk ve hikmet verdi; ona diledi�inden ��retti… (Bakara Suresi, 249-251)

Ba�ka ayetlerde de Rabbimiz Hz. Davud ve Hz. S�leyman'a ilim verdi�ini, Hz. S�leyman'�n Hz. Davud'a miras�� k�l�nd���n� haber vermi�tir:

Andolsun, Davud'a ve S�leyman'a bir ilim verdik: "Bizi inanm�� kullar�ndan bir�o�una g�re �st�n k�lan Allah'a hamd olsun." dediler. S�leyman, Davud'a miras�� oldu ve dedi ki: "Ey insanlar, bize ku�lar�n konu�ma-dili ��retildi ve bize her�eyden (bol bir nimet) verildi. Ger�ekten bu, apa��k bir �st�nl�kt�r." (Neml Suresi, 15-16)

Buraya kadar bahsetti�imiz ayet ve k�ssalarda g�r�ld��� gibi Allah el�ilerini kimi zaman birbirleriyle desteklemi�tir. Rabbimiz Hz. �sa'y� da kutlu bir �ah�s ile destekleyecektir. Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde bildirdi�i bu �ah�s Mehdi'dir.

"Mehdi" kelimesi "do�ruya g�t�ren" anlam� ta��maktad�r. Peygamber Efendimiz (sav), Allah'�n, ahir zamanda meydana gelen karga�ay� �nleyecek, insanlar� kurtulu�a ula�t�racak bir kulunu g�nderece�ini bize bildirmi�tir.Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde, ��k�� yeri, zaman�, yapaca�� i�ler, �zellikleri ile ilgili detayl� bilgi verilen Mehdi'nin bir �zelli�i de Hz. �sa ile beraber olacak olmas�d�r. Peygamberimiz (sav)'in bu konuda pek �ok hadisi vard�r, bunlardan birka� tanesi ��yledir:

K�yamete (Deccal ile m�cadeleye) kadar benim �mmetimden bir grup hak �zere galip olarak �arp��acakt�r. Ve �sa b. Meryem g�kten n�zul etti�inde onlar�n emiri (Mehdi) kendisine, "Gel bize namaz� k�ld�r" der. Ancak O "�u �mmete Allah'�n bir ikram� olarak sizin biriniz, di�erlerinize emirdir" cevab�n� verir. (Kitab-�l Burhan Fi Alamet-il Mehdiyy-il Ahir Zaman, s. 80)

"�mam�n�z kendinizden oldu�u halde Meryem o�lu (�sa aleyhisselam) i�inize indi�i (imam�n�za iktida etti�i) zaman acaba nas�l olursunuz?" buyurdu. (Sahih-i M�slim, c.1, s. 208)

"Meryem o�lu (�sa aleyhisselam) i�inize indi�i ve sizden (birini) imam yapt��� zaman haliniz nas�l olacakt�r?" buyurdu. (Sahih-i M�slim, c. 1, s. 208)

�mmetimden bir taife k�yamet g�n�ne kadar hak �zerinde mukatele ederek (vuru�arak) muzaffer olmakta devam edecektir." Nihayet Meryem o�lu �sa iner ve M�sl�manlar�n emiri ona: Gel, bize namaz k�ld�r, der. Bunun �zerine �sa: Hay�r, Allah'�n bu �mmete bir ikram� olarak sizin bir k�sm�n�z di�er bir k�s�m �zerine emirlersiniz, der. (Sahih-i M�slim, c. 1, s. 209)

Baz� �slam alimleri de Mehdi ve Hz. �sa'n�n birarada olacaklar�n� detayl� olarak a��klam��lard�r. Bu a��klamalardan birka�� ��yledir:

Muhammed b.Resul Berzenci:

Mehdi'nin varl��� ve ahir zamanda zuhur edece�i, Peygamber ailesinden ve Fat�ma o�ullar�ndan olu�u, tevat�r �l��s�ne ula�an hadislerle a��klanm��t�r ve bu hadisleri inkar etmenin hi�bir anlam� yoktur... (K�yamet Alametleri, s. 192)

…�uras� da bir ger�ektir ki, �sa Mehdi'den hakimiyeti almayacak; ��nk� liderler Kurey�'dendir. Madem insanlar aras�nda bu ikisi mevcut olacak, �yleyse �sa (as) onun Emiri de�il de Veziri olacakt�r. Bu sebepledir ki Mehdi'nin arkas�nda namaz k�lacak ve ona tabi olacakt�r…" (K�yamet Alametleri, s. 185)

�mam Rabbani:

Bir ba�ka hadis-i �erifte ise, Resulullah Efendimiz ��yle buyurdu:

"Ashab-� Kehf, �sa'n�n yard�mc�lar� olacaklard�r." �sa (as) Mehdi zaman�nda yere inecektir. Mehdi, Deccal'in etkisiz hale getirili�inde �sa'ya (as) muvafakat eder. Onun saltanat� zaman�nda, Ramazan ay�n�n on d�rd�nde G�ne� tutulacakt�r; o ay�n ilkinde ise ay kararacak. Bunlar�n olu�u, adetin ve m�neccimlerin hesab� hilaf�na (tahmin edilmeyen, umulmad�k �ekilde) olacakt�r. (�mam Rabbani, Mektubat, c. 2, 380. Mektup, s. 1162-1163)

"Aradan bin sene ge�tikten sonra, Mehdi'nin geli�i de bunun i�indir. Onun m�barek kudum�n� (geli�ini), Hatem'�r-res�l Resullullah (sav) Efendimiz m�jdelemi�tir. �sa (a.s.) dahi aradan bin sene ge�tikten sonra, n�zul edecektir (inecektir)..." (�mam Rabbani, Mektubat, c. 1, 209. Mektup, s. 440)

Mehdi, Hz. �sa'dan bir s�re �nce zuhur edecek ve �nce �slam d�nyas�n�n i�inde fikri bir m�cadele y�r�tecektir. �slam'�n asl�ndan kopmu� olan M�sl�manlar� ger�ek imana ve ahlaka d�nd�recektir. Hadislerde bildirildi�ine g�re, Mehdi'yle ayn� d�nemde d�nyaya yeniden d�necek olan Hz. �sa ise, �zellikle H�ristiyan ve Yahudi d�nyas�na hitap edecek, onlar� i�ine d��t�kleri hurafelerden s�yr�l�p Kuran'a g�re ya�amaya �a��racakt�r. H�ristiyanlar�n Hz. �sa'ya uymas� ile birlikte, �slam ve H�ristiyan d�nyalar� tek bir inan�ta birle�ecek ve d�nya "Alt�n�a�" olarak an�lan b�y�k bir bar��, g�venlik, mutluluk ve refah d�nemi ya�ayacakt�r.

Mehdi'nin Hz. �sa'dan k�sa bir s�re �nce gelece�i ahir zaman ile ilgili �nemli bir di�er kaynakta ��yle ifade edilmektedir:

Mehdi, bu �mmetin vasat�, Hz. �sa da ahiri olacakt�r. Vasattan kastedilen, Mehdi'nin Hz. �sa'dan �ok az bir s�re �nce gelece�ini ifade etmek i�indir. Hz. �sa da, ondan hemen sonra geldi�i i�in ahir olarak vas�fland�r�lm��t�r. (El-Kavlu'l Muhtasar Fi Alamet-il Mehdiyy-il Muntazar, s. 24)

O halde t�m bunlar bize g�stermektedir ki, Mehdi'nin ��k�� alametleri ayn� zamanda Hz. �sa'n�n da ��k�� alametidir. �lerleyen b�l�mlerde Allah'�n kutlu peygamberi Hz. �sa'n�n yery�z�ne tekrar geli�inin yakla�t���n� m�jdelerken, Mehdi'nin ��k�� alametlerini de tek tek anlataca��z.

El�ilere Kar�� Gelenler

Allah bir ayette "��te b�yle; Biz, her peygambere su�lu-g�nahkarlardan bir d��man k�ld�k..." (Furkan Suresi, 31) �eklinde buyurmu�tur. Ayette a��k�a belirtildi�i gibi, her d�nemde Allah'�n el�ilerine d��man olan, onlar� engellemeye �al��an ki�iler olmu�tur. Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�inde de kendisine d��man olanlar, kar�� ��kanlar olacakt�r. Elbette bu d��manlar�n ba��nda olan, inkarc�lar�n liderli�ini yapan, bir ayette dikkat �ekildi�i gibi "k�t�l��� �rg�tleyip d�zenleyen" bir �ah�s da olacakt�r.

��te bu �ah�s, Peygamberimiz (sav)'in hadislerinde Deccal olarak tan�t�l�r. Deccal Arap�a bir kelimedir, "decl" k�k�nden gelir. S�zl�klerde verilen manaya g�re Deccal, "yalanc�, hilekar; zihinleri, g�n�lleri, iyi ile k�t�y�, hak ile bat�l� kar��t�ran, bir �eyi yald�zlay�p ger�ek y�z�n� gizleyen, bucak bucak her yeri dola�an m�fsid (nifak koyan, bozan, fenala�t�ran) ve me'lun (Lanetlenmi�, kovulmu�) bir ki�idir."

Deccal ahir zamanda (d�nyan�n son devirlerinde) ortaya ��kacak en b�y�k negatif g�c�n ad�d�r. Hadislerde genelde bir �ah�s olarak tasvir edilmektedir, ancak bu bir ki�i olabilece�i gibi, �iddete ve vah�ete e�ilimli, �eytani �zelliklere sahip ve insanlara zulmeden bir ideoloji de olabilir.

Ahir zaman gibi ola�an�st� olaylar�n ger�ekle�ti�i bir d�nemde Allah'�n el�isine d��manl�k yaparak �eytan�n sistemini hakim etmeye �al��acak olan Deccal, tarihin belki de en �iddetli inkarc�lar�ndan biri olacakt�r. Nitekim Peygamberimiz (sav) Deccal'in fitnesinin b�y�kl���n� ��yle tarif etmi�tir:

Adem'in yarat�l���ndan k�yamete kadar ge�en zaman i�erisinde Deccal'den daha b�y�k bir hadise yoktur. (Tirmizi, s. 82; M�slim, Fiten: 126)

Hz. Muhammed (sav)'in ba�ka hadislerinde Deccal, k�yametin �nemli alametlerinden biri olarak haber verilmektedir:

K�yamet on alamet g�r�lmedik�e kopmaz: Duman, Deccal, Dabbetu'l arz, G�ne�'in bat�dan do�mas�, �sa'n�n yery�z�ne inmesi... (B�y�k Hadis K�lliyat�, 5. cilt, s. 362)

B�y�k �slam alimleri de Deccal'in k�yamet �ncesinde yery�z�ne gelece�ini kesin bir bilgi olarak aktarm��lard�r. �rne�in Ebu Hanife bu konu hakk�nda �unlar� bildirmektedir:

Deccal'in, Ye'c�c ve Me'c�c�n ��kmas�, G�ne�'in bat�dan do�mas�, �sa (as)'�n g�kten inmesi ve di�er k�yamet alametleri, sahih haberlerde varid oldu�u vech ile, hakt�r, olacakt�r. (Ebu Hanife, Nu'man b. Sabit (150/767), F�kh-� Ekber, �eviren: H. Basri �antay, Ankara, 1982)

Hani Meryem o�lu �sa da: "Ey �srailo�ullar�, ger�ekten ben, sizin i�in Allah'tan g�nderilmi� bir el�iyim. Benden �nceki Tevrat'� do�rulay�c� ve benden sonra ismi "Ahmed" olan bir el�inin de m�jdeleyicisiyim" demi�ti. Fakat o, onlara apa��k belgelerle gelince: "Bu, a��k�a bir b�y�d�r" dediler. �slam'a �a�r�ld��� halde, Allah'a kar�� yalan uyduranlardan daha zalim kimdir? Allah, zalim bir kavmi hidayete erdirmez. Onlar, Allah'�n nurunu a��zlar�yla s�nd�rmek istiyorlar. Oysa Allah, Kendi nurunu tamamlay�c�d�r; kafirler ho� g�rmese bile. (Saff Suresi, 6-8)


Hz. �sa ve Mehdi ile ayn� d�nemde yani ahir zamanda yery�z�ne gelecek olan Deccal'in yenilmesi i�in Allah Hz. �sa'y� vesile edecektir. Peygamberimiz (sav)'in bildirdi�i gibi Hz. �sa, Deccal'i etkisiz hale getirecek ve yery�z�nde �slam ahlak�n�n tam olarak hakim oldu�u, kutlu bir d�nemin ba�lamas�n� sa�layacakt�r. Hz. �sa'n�n Deccal'i etkisiz hale getirmesiyle ilgili bir hadis ��yledir:

Deccal, Hz. �sa'y� g�r�nce su i�inde tuzun erimesi gibi erir ve ko�arak ka��p gider. Hazreti �sa (Deccal'in arkas�ndan): -Benim sana indirece�im bir darbe var, sen bu darbeden hi� kurtulamazs�n, der ona (Filistin'deki Bab-� L�dd denilen mevkide yani) Bab-� L�dd'�n �ark taraf�ndaki bab-� Remle (Reml kap�s�; Reml, Filistin''de bir kasaban�n ismidir) yan�nda yeti�erek Deccal'i etkisiz hale getirir. (�l�m-K�yamet-Ahiret ve Ahirzaman Alametleri, s. 496)

B�y�k �slam alimi Bedi�zzaman da eserlerinde, ahir zaman ve Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�i konular�na �ok geni� yer ay�rm��t�r. �zellikle vurgulad��� konular�n ba��nda ise Hz. �sa'n�n yery�z�ne geldi�i s�rada d�nya �zerindeki dinsizli�i temsil eden Deccal ile �ok b�y�k bir m�cadele y�r�t�p, onu yenece�idir. Bedi�zzaman'�n bu konudaki baz� a��klamalar� ��yledir:

Hem alem-i insaniyette inkar-� uluhiyet (Allah'�n kainattaki hakimiyetini inkar) niyetiyle medeniyet ve mukaddesat-� be�eriyeyi zir � zeber (karmakar���k) eden Deccal komitesini, Hazret-i �sa'n�n din-i hakik�sini (ger�ek dinini) �slamiyet'in hakikat�yla birle�tirmeye �al��an hamiyetkar ve fedakar bir �sevi cemaat� nam� alt�nda ve "M�sl�man �sevileri" �nvan�na lay�k bir cem'iyet, o Deccal komitesini, Hazret-i �sa'n�n riyaseti (reisli�i) alt�nda etkisiz hale getirecek ve da��tacak; be�eri, inkar-� uluhiyetten kurtaracak. (Bedi�zzaman Said Nursi, Mektubat, 29. Mektup, s. 441)

..."O kadar kuvvetlidir ve devam eder; yaln�z Hazret-i �sa onu (Deccal'i) etkisiz hale getirebilir, ba�ka �are olamaz." rivayet edilmi�. Yani, onun mesle�ini ve y�rt�c� rejimini bozacak, �ld�recek; ancak semavi ve ulvi, h�lis bir din �sevilerde zuhur edecek ve hakikat-� Kur'aniyeye (Kuran hakikatlerine) iktida (tabi olan) ve ittihad eden bu �sevi dinidir ki, Hazret-i �sa (as)'n�n n�zul� (ini�i) ile o dinsiz meslek mahvolur �l�r. Yoksa onun (Deccal'in) �ahs� bir mikrop, bir nezle ile �ld�r�lebilir. (Bedi�zzaman Said Nursi, �ualar, 5. �ua, s. 581)

�stad'�n bu a��klamas�nda ger�ek �sevilik olarak adland�rd��� din �slam'd�r. �stad'�n di�er a��klamalar� da g�z �n�nde bulunduruldu�unda bu durum a��k�a g�r�lmektedir. Nitekim, hadis-i �eriflerde de Hz. �sa'n�n Kuran ile h�kmedece�i, H�ristiyanl���n bat�l inan��lar�n� ortadan kald�rarak, insanlar� tek bir din alt�nda -yani �slam ahlak�nda- toplayaca�� bildirilmektedir.

T�m bu a��klamalardan anla��laca�� gibi Hz. �sa ve Deccal ayn� d�nemde yery�z�nde bulunacaklard�r. Dolay�s�yla t�pk� k�yamet alametleri ve Mehdi'nin ��k�� alametleri gibi Deccal'in alametleri de, Hz. �sa'n�n yery�z�ne ikinci kez geli�inin bir habercisidir. Yine ilerleyen b�l�mlerde Deccal'in ��k�� alametlerine detayl� olarak de�inilecek ve Hz. �sa'n�n geli�inin yak�n oldu�u bu vesileyle bir kez daha vurgulanacakt�r.

Tevrat ve �ncil'deki A��klamalar

Buraya kadar Hz. �sa'n�n geli�inin habercileri olarak hep �slami kaynaklardan s�z ettik. Bunlardan anla��ld��� gibi ahir zaman ile ilgili olarak elimizde �slami kaynaklara ait �ok say�da bilgi mevcuttur. Ancak her ne kadar tahrif edilmi� olsa da �ncil ve Tevrat'ta da Hz. �sa'n�n tekrar yery�z�ne geli�ini m�jdeleyen �e�itli haberler bulunmaktad�r. Bu haberlerin do�rulu�undan kesin olarak emin olamasak da, Kuran ile ve Peygamberimiz (sav)'in sahih hadisleri ile mutab�k olan a��klamalar� g�z �n�nde bulundurmakta fayda vard�r. ��nk� �slami kaynaklarla mutab�k olan bu a��klamalar�n orjinal kalm�� olma ihtimali kuvvetle muhtemeldir.

G�n�m�zdeki Tevrat'ta Hz. �sa'n�n ad� ge�memekte, ancak Hz. Davut soyundan kurtar�c� bir Mesih'in gelece�i bildirilmektedir. Yahudiler Hz. �sa'n�n �srailo�ullar�na peygamber olarak g�nderilmesini kabul etmemi�, onu inkar etmi�lerdir. Bu nedenle hala kendilerine gelecek olan "Kurtar�c� Mesih"i beklemektedirler. Ayr�ca Tevrat'�n baz� b�l�mlerinde son zamanlarda olacak olan olaylardan bahsedilmektedir.

�ncil'de ise bu konularda �zellikle de Hz. �sa'n�n ikinci geli�i, bunun i�aretleri ve son zamanlar hakk�nda �ok say�da a��klamaya rastlamak m�mk�nd�r. Bu a��klamalarda Hz. �sa'n�n geli�inden �nce ve sonra belirecek do�a olaylar�, toplumsal hadiseler anlat�lmaktad�r. G�n�m�zde, Peygamber Efendimiz (sav)'in de hadislerinde detayl� olarak bildirdi�i bu alametlerin �o�unun �nceki zamanlara k�yasla dikkat �ekici tarzda ortaya ��kt���na �ahit olmaktay�z. �nemli olan s�z konusu i�aretlerin biri veya ikisinin de�il, hemen hepsinin birbiri pe�i s�ra g�n�m�zde ortaya ��k�yor olmas�d�r. B�ylece i�inde ya�ad���m�z zaman�n s�z konusu ahir zaman oldu�unu, ba�ta �slami kaynaklara g�re, hem de Tevrat ve �ncil'e dayanarak s�ylemek m�mk�nd�r.

�lerleyen b�l�mlerde ahir zaman ve Hz. �sa'n�n yery�z�ne d�n���ne i�aret eden Tevrat ve �ncil a��klamalar�na da yer verilecektir.

ileri >>>

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com