Giri�

��phesiz o (�sa), k�yamet-saati i�in bir ilimdir...
(Zuhruf Suresi, 61)

Huzur ve g�venli�in hakim olaca��, yoksullu�un yerini bollu�un, zulm�n yerini adaletin, �at��ma ve gerginliklerin yerini bar���n alaca�� bir d�nya, t�m insanlar�n �zlemidir. �zellikle ge�ti�imiz iki y�zy�lda ya�anan b�y�k ac�lar ve s�k�nt�lar ile g�n�m�zde de d�nyan�n d�rt bir yan�nda devam eden sorunlar, insanlar�n bu �zlemlerini daha da art�rm��t�r. �nsanl���n �nemli bir b�l�m�, kendilerine uzanacak bir yard�m eli beklemekte, onlar� i�inde bulunduklar� durumdan ��karacak bir kurtar�c�n�n gelmesini umud etmektedir.

Bu kurtar�c�, mevcut sistemin olumsuzluklar�n� d�zeltecek, adaleti, bar���, g�venli�i ve huzuru sa�layacak; insanlar� do�ruya ve iyili�e ula�t�racakt�r.

Kendilerine yard�m eli uzat�lmas�n� bekleyen yokluk i�indeki insanlar�n, varl�k i�inde olsalar dahi ya�ad�klar� manevi s�k�nt�lar nedeniyle ac� �ekenlerin, adalete, huzura, d�zene ve g�zel ahlaka �zlem duyanlar�n beklentisi i�inde olduklar� kurtulu�, Allah'�n izni ile pek yak�n olabilir. Ya�anan pek �ok geli�me, bu kurtulu�un yakla�t���n�n birer alametidir.

�nsanl���n kurtulu�una arac� olacak bu b�y�k olay, Hz. �sa'n�n ikinci kez yery�z�ne geli�idir. Hz. �sa'n�n tekrar d�nyaya geli�iyle, d�nyadaki t�m zul�m ve haks�zl�klar son bulacak, yery�z� bar��, bereket ve adalet ile dolacakt�r.

Kuran'a g�re bundan yakla��k 2000 y�l �nce, Allah, inkar edenlerin Hz. �sa'y� �ld�rmek amac�yla kurduklar� tuza�� bozarak Hz. �sa'y� Kendi Kat�na y�kseltmi�tir. Kuran'da ve hadislerde bildirildi�ine g�re, Hz. �sa (as) k�yametten �nceki d�nemde yeniden d�nyaya gelecektir. Hem H�ristiyan hem de M�sl�man d�nyas� taraf�ndan inan�lan ve beklenen bu b�y�k mucize ile, d�nyadaki t�m zul�m ve haks�zl�klar son bulacak, yery�z� bar��, bereket ve adalet ile dolacakt�r.

Bu kitapta Hz. �sa'n�n yery�z�ne yeniden geli�i ile ilgili �slami kaynaklarda yer alan alametleri ve bunlar�n nas�l birer birer ger�ekle�tiklerini inceleyece�iz. Bu alametlere tan�kl�k eden insanlar, Allah'�n izniyle, Hz. �sa'n�n geli�inin yak�nla�t���n� umut edebilirler.

Ancak bundan �nce, d�nyan�n b�ylesine b�y�k bir olaya sosyolojik d�zeyde de haz�rlanmakta oldu�una i�aret etmek gerekir. Ba�ta belirtti�imiz gibi, son iki y�zy�lda insanl���n �st �ste ya�ad��� olaylar zinciri, t�m d�nyada, insanlar�n bilin�alt�nda, ya da kimi zaman daha da g�r�n�r bir bi�imde, bir "kurtar�c�" beklentisini y�kseltmi�tir. Materyalist felsefeye dayal� ideolojilerin ve hayat bi�imlerinin insanl��� kurtaramad���, aksine felaketlere ve anlams�zl��a s�r�kledi�i g�r�lm��t�r ve din ahlak�na y�neli� h�zla artmaktad�r.

Bu geli�meleri analiz eden kimi sek�ler ara�t�rmac�, d���n�r veya tarih�iler de d�nyan�n bir Mesih aray��� i�inde oldu�unu ve bu aray���n somut sonu�lar� olaca��n� d���nmektedirler. �rne�in yazd�klar� Kutsal Kan, Kutsal Kase isimli kitapla t�m d�nyada b�y�k yank� uyand�ran �ngiliz ara�t�rmac�lar Michael Baigent, Richard Leigh ve Henry Lincoln, Hz. �sa ve Mesih beklentisi konusu �zerinde odaklanan The Messianic Legacy (Mesihsel Miras) adl� kitaplar�nda �u yorumu yapmaktad�rlar:

G�n�m�z�n d�nyas� ikibin y�l �ncesinin d�nyas�ndan �ok farkl� olsa da, �sa ve onun �a�da�lar�n�n Son Zamanlar olarak kabul ettikleri �eyle bizim devrimizin ne kadar �ok ortak y�n ta��d�klar� olduk�a �a��rt�c�d�r. Bug�n, teknolojik olarak �ok daha ileri ve daha �ok bilgiyle donanm�� olabiliriz. Ama, ne yaz�k ki, o zamankinden daha �uurlu veya ak�ll� durmuyoruz... Bir kez daha �ok ciddi bir anlam krizi ya��yoruz, ama�lar�m�z ve y�n�m�z hakk�nda belirsizlik i�indeyiz. Bundan bir y�zy�ldan daha az bir zaman �nce �ok �ey vaad ediyor gibi g�z�ken �e�itli sistemler, programlar ve ideolojiler bo� ��km�� durumda.
Aynen �sa'n�n d�neminde oldu�u gibi, bir �eylerin �ok vahim bir bi�imde yanl�� oldu�una dair yayg�n bir kanaat var. Her yeni ter�rist eylem, her yeni do�al felaket bir panik dalgas� meydana getiriyor. Medeniyetimizdeki k�kl� ve h�zl� de�i�imler, y�netim sistemlerimizden duydu�umuz tatminsizlik, hedefsiz cinayetlerin ve ter�r�n politik protesto y�ntemleri olarak giderek daha da fazla kullan�lmas� - t�m bunlar genel bir ��k�� duygusu, genel bir de�erlerin par�alanmas� hissi olu�turuyor. Toplum kendisini "rehin al�nm��" gibi hissediyor... Materyalizm'in sorunu ��zmekteki ba�ar�s�zl���ndan y�lm�� olarak, aynen �sa'n�n zaman�ndaki gibi, cevab� bir ba�ka boyutta ar�yoruz, ruhsal bir boyutta.1

Yazarlar eklemektedirler:

Aynen �sa'n�n d�nemindeki gibi, �ok belirgin bir �ekilde, giderek yakla�an k�yametsel bir olay�n g�lgesinde ya��yoruz... Kontrol etmemizin imkan� olmayan bir ger�ekli�e �aresiz bi�imde teslim olmu� durumday�z... Ve bu genel sinir bozuklu�unun, bu ��ld�rt�c� g��s�zl�k hissinin, yetersiz veya sorumsuz politikac�lar�n yaratt��� hayal k�r�kl���n�n alt�nda, ger�ek bir ruhsal lidere y�nelik �ok g��l� bir �zlem var: Her�eyi bilen, her zaman �l�ml� bir portre; anlayacak, sorumlulu�u ta��yacak ve -elbette elde edilmi� demokratik �zg�rl�kleri ortadan kald�rmadan- yol g�stericilik rol�n� �stlenecek, giderek bo�la�m�� hayatlara yeniden anlam kazand�racak bir lider.2

Bu �nemli sosyal analizi yapan yazarlar�n kitaplar�n�n sonunda 21. y�zy�l i�in vard�klar� sonu� ise, Hz. �sa'n�n geli�inin ayn� zamanda sosyolojik olarak da haz�rland���n� g�stermektedir:

Ve �a��m�z, bir anlam hissine kavu�abilmek i�in, �u veya bu �ekilde bir Mesih inanc�n� benimsemeye kararl� g�z�kmektedir.3

Bu sosyolojik altyap�n�n, Hz. �sa'n�n d�n�� alametlerinin bir bir ger�ekle�ti�i bir devre rastgelmesi ise, ku�kusuz �ok anlaml�d�r. Bu alametlerin neler oldu�u, hadis-i �eriflerde detayl� olarak bildirilmektedir. Ayr�ca �ncil'de yer alan Hz. �sa'n�n geli�inin alametleri de hadislerde bildirilen haberlere benzerlik g�stermektedir. Hz. �sa'n�n geli�inin habercisi olan bu alametlerin b�y�k k�sm� g�n�m�zde ger�ekle�mi�tir. �stelik arka arkaya, ayn� d�nem i�erisinde. Bu kadar �ok alametin, ard arda, belirli bir d�nem i�erisinde ger�ekle�iyor olmas�, hi� ��phesiz Hz. �sa'n�n geli�inin iyice yak�nla�m�� oldu�unun �nemli bir g�stergesidir. Bu kitab� okurken siz de bu ger�e�e tan�kl�k edeceksiniz.

Unutmamak gerekir ki, bu kitapta inceledi�imiz her bir alamet, bize, �ok kutlu bir d�nemde ya�ad���m�z�n hat�rlat�c�s�d�r. As�rlard�r beklenen bu tarihi m�jde -Allah'�n izniyle- ger�ekle�mek �zeredir. Ve bu durum, samimi olarak iman eden t�m insanlar i�in b�y�k bir �evk ve heyecan kayna��d�r.

Allah'�n samimi olarak iman edenlere vaadi, onlar� da kendilerinden �ncekiler gibi "yery�z�nde g�� ve iktidar sahibi" k�lmas�d�r. Bu vaad, Nur Suresi'nin 55. ayetinde ��yle haber verilir:

Allah, i�inizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara va'detmi�tir: Hi� ��phesiz onlardan �ncekileri nas�l 'g�� ve iktidar sahibi' k�ld�ysa, onlar� da yery�z�nde 'g�� ve iktidar sahibi' k�lacak, kendileri i�in se�ip be�endi�i dinlerini kendilerine yerle�ik k�l�p sa�lamla�t�racak ve onlar� korkular�ndan sonra g�venli�e �evirecektir. Onlar, yaln�zca Bana ibadet ederler ve Bana hi�bir �eyi ortak ko�mazlar. Kim bundan sonra inkar ederse, i�te onlar fas�kt�r. (Nur Suresi, 55)

Rabbimiz'in dilemesiyle, Hz. �sa'n�n geli�i, ger�ek din ahlak�n�n t�m d�nyaya yay�lmas�na, samimi olarak iman edenlerin g�venli�e kavu�mas�na vesile olacakt�r. T�m iman edenler gibi bizim de temennimiz, Rabbimiz'in bizi Hz. �sa'yla kar��la�ma �erefine eri�tirmesi ve onun geli�inden �nceki bu d�nemde, m�barek misafirimizi kar��lamak i�in en g�zel haz�rl��� yapmam�z� bize nasip etmesidir.

  ileri >>>

1. The Messianic Legacy (Mesihsel Miras), Michael Baigent, Richard Leigh ve Henry Lincoln, Gorgi Books, London: 1991, s. 171-172
2. The Messianic Legacy (Mesihsel Miras), Michael Baigent, Richard Leigh ve Henry Lincoln, s. 172
3. The Messianic Legacy (Mesihsel Miras), Michael Baigent, Richard Leigh ve Henry Lincoln, s. 451

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com