Mehdilik ne demektir?
Peygamberimizin, Mehdiyet konusuna Kuran'da i�aret oldu�unu bildiren �e�itli hadisleri vard�r
Kuran'da ahir zamana ve Mehdi'ye i�aret eden ayetler
Peygamberimizin a��klad��� alametler birbiri ard�nca ve belirtildi�i bi�imde i�inde bulundu�umuz �a�da ya�anmaktad�r

Mehdi'nin geli�inde ��phe yoktur

Mehdi'nin ��k�� alametleri

Peygamberimiz Mehdi'nin ��k���n� ve Alt�n�a�'� m�jdelemi�tir

PEYGAMBER�M�Z (SAV) MEHD�'N�N �IKI�INI VE
ALTIN�A�'I M�JDELEM��T�R

Mehdi, daha �nce de belirtti�imiz gibi ahir zamanda gelip, t�m d�nyay� i�inde bulundu�u b�y�k karma�adan, adaletsizliklerden ve ahlaki ��k��ten kurtaracakt�r. Peygamber Efendimizden nakledilen hadislerde ve sahabelerin �e�itli rivayetlerinde Mehdi'nin pek �ok �zelli�i tarif edilmektedir. O, inkarc� ideolojileri ortadan kald�racak, d�nyan�n d�rt bir yan�nda devam eden adaletsizlikleri, zul�mleri, ter�r� sona erdirecek, dinin Peygamberimiz (sav)'in d�nemindeki �ekliyle ya�anmas�n� sa�layacak, Kuran ahlak�n� insanlar aras�nda hakim k�lacak, t�m d�nyada huzuru ve bar��� tesis edecektir.

Mehdi'nin �stlendi�i bu g�rev �ok zorlu, ciddi �aba gerektiren ve �ok kapsaml� bir sorumluluktur. Ahirzamanda gelecek olan Hz. Mehdi de bu liderdir.

Site boyunca g�rd���m�z gibi ahir zaman alametleri birer birer ger�ekle�mektedir. Hz. Mehdi de ahirzamanda gelecek olan bu liderdir.

Bug�n d�nya �zerinde ve �zellikle de Bat�l� �lkelerdeki dine y�neli� 21. y�zy�l�n Allah'�n izniyle �ok g�zel bir d�nem olaca��n� m�jdelemektedir.

 

 

 

 

iddialaracevap.com adnanoktarhaber.com adnanoktarhukuk.com adnanoktargercekleri.com